Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Варна
Номер: 00530-2018-0040
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302
Процедура: Открита процедура
Описание: „Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции”. Плащането се извършва от ТД на НАП Варна по банкова сметка, посочена от изпълнителя, в срок до 30 календарни дни след представяне в ТД на НАП Варна/съответния офис за обслужване на следните документи: двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършено абонаментно обслужване, констативен протокол за извършен ремонт /ако има такъв/, придружен с копие на фактурите за доставка на вложените резервни части /с изключение на тези, посочени в „Ценово предложение“/, подписан от координатора по изпълнение на договора за ТД на НАП Варна/съответния офис за обслужване и фактура.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email