Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Черни лом – Попово към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен
Номер: 02711-2018-0110
Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.sidp.bg/tgl/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на обществената поръчка включва абонаментна услуга по охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) със сигнал, изпращан от цифрова система на обекти, собственост на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово. Обектите за охрана са следните: административната сграда на стопанството с два обособени подобекта в нея с адрес гр.Попово, бул.“Михаил Маджаров“ №68; База “ Славяново“, находяща се в с.Славяново, общ.Попово и Разсадник „Гюрлюк“ , намиращ се на изхода на гр.Попово. Естеството на поръчката се изразява в предоставяне на услуга по ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване режима на охрана, като проверката се извършва от подвижни наряди.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email