Обн. – ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.;

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема:

1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 1;

2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение, по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, съгласно приложение № 2.

Чл. 2. (1) Определя размерите на заплатите за военно звание на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи съгласно приложение № 3.

(2) Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи получават заплата за притежаваното военно звание независимо от длъжността, която заемат.

Чл. 3. Определя:

1. заплатата за длъжност на началника на Генералния щаб на Българската армия и на главния секретар на Министерството на вътрешните работи в размер 90 на сто от основната месечна работна заплата на народен представител;

2. размерите на заплатите за длъжност на основните и междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно приложение № 4;

3. размерите на заплатите за длъжност на основните офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на вътрешните работи съгласно приложение № 5.

Чл. 4. Определя размерите на заплатите за военно звание и за длъжност на военнослужещите на наборна военна служба съгласно приложение № 6.

Чл. 5. (1) Основните месечни заплати за длъжност на гражданските лица се определят по реда на чл. 275, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и се утвърждават със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.

(2) Основните месечни възнаграждения и основните заплати за длъжност на непосочените в заповедта по ал. 1 длъжности за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, се определят по реда на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 35 от 2001 г.), Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.), Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. и приетите с него Единен класификатор на длъжностите в администрацията и Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 56, 62, 63 и 89 от 2000 г. и бр. 10, 16, 17, 28 и 35 от 2001 г.).

Чл. 6. (1) Основното месечно възнаграждение на държавните служители – граждански лица, се определя по реда на чл. 218а от Закона за Министерството на вътрешните работи, Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г., и Постановление № 35 на Министерския съвет от 2000 г. и приетите с него Единен класификатор на длъжностите в администрацията и Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(2) Основното месечно възнаграждение на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение, за които се изисква висше или средно образование, се определят по реда на чл. 219 от Закона за Министерството на вътрешните работи, а за длъжностите, за които се изисква по-ниско от средно образование – по реда на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности.

Чл. 7. Основните заплати за длъжност и основното месечно възнаграждение по чл. 5 и 6 се определят в рамките на средните месечни брутни работни заплати по чл. 1.

Чл. 8. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата се формира с натрупване от началото на годината на основата на разчетената с държавния бюджет численост на персонала и определените по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответния период.

(2) Средствата за работна заплата, определени по реда на ал. 1 за съответния период, се ползват за определяне и изплащане на основните месечни възнаграждения, на допълнителни и други възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен акт.

(3) Разликата между формираните по ал. 1 средства за работна заплата и фактически начислените през годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в размер до една месечна брутна работна заплата на отделно лице по ред и начин, определени от съответния министър или ръководител на друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.

(4) Алинея 3 се прилага в случаите, когато са изпълнени всички задължения, включително по текущите месечни възнаграждения, както и по доставките и услугите към външните доставчици.

Чл. 9. Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили и държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, се определя на базата на отчетните данни за средната брутна работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера за предходната година.

Чл. 10. Обезщетенията по чл. 220, 222 и 224 от Кодекса на труда и по чл. 61, чл. 104, ал. 2, 3 и 4, чл. 105, ал. 3 и чл. 106, ал. 2, 3 и 4 от Закона за държавния служител на лицата, работили съответно по трудово или по служебно правоотношение и освободени от съответните администрации, се осигуряват от бюджетите на министерствата и ведомствата, като се изплащат и отчитат по разходен параграф „Други възнаграждения и плащания на персонала“ от Единната бюджетна класификация за 2001 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети, от собствени приходи и от одобрените субсидии по чл. 1, ал. 2, т. 1.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. в частта „Други субсидии и плащания“, разпределени съгласно приложение № 3 към чл. 25 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 2001 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2001 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2001 г.; доп., бр. 18 от 2001 г.) и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 2. През първото тримесечие на 2001 г. се прилагат средните месечни брутни работни заплати на едно лице, размерите на заплатите за длъжност и военно звание и основните месечни възнаграждения, определени съгласно Постановление № 56 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Закона за Министерството на вътрешните работи през 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 77, 92 и 97 от 2000 г.).

§ 3. Националният статистически институт да предоставя на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите данни за средната месечна брутна работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера и за средната брутна работна заплата на едно лице общо за страната.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и на ръководителите на ведомствата, в състава на които има въоръжени формирования или офицери и сержанти по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2001 г., с изключение на приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 съответно към чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2, ал. 1, чл. 3, т. 2 и 3 и чл. 4, които влизат в сила от 1 април 2001 г.

Приложение № 1 към чл. 1, т. 1

(В сила от 01.04.2001 г.)

Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от
състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и държавните
служители-офицери, сержанти и граждански лица по Закона
за Министерството на вътрешните работи, по министерства,
ведомства и други организации, финансирани централно
от държавния бюджет, в сила от 1 април 2001 г.
 
Министерства и други Средна ме-
по военизирани ведомства сечна брут-
ред и организации на работна
    заплата
    (в лв.)
1. Министерство на отбраната 574,12
2. Министерство на вътрешните работи 544,07
3. Национална разузнавателна служба 742,35
4. Национална служба за охрана 598,87
5. Министерство на транспорта и  
  съобщенията:  
  – поделение 58900 631,40
  – поделение 1224 524,26
6. Министерство на правосъдието-  
  Главна дирекция „Главно управле-  
  ние на местата за лишаване от  
  свобода“ 507,63

Приложение № 2 към чл. 1, т. 2

(В сила от 01.04.2001 г.)

Средни месечни брутни работни заплати на едно лице
от състава на гражданските лица по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и лицата,
работещи по трудово правоотношение, по Закона за
Министерството на вътрешните работи, по министерства,
ведомства и други организации, финансирани централно
от държавния бюджет, в сила от 1 април 2001 г.
 
Министерства и други Средна ме-
по военизирани ведомства сечна брут-
ред и организации на работна
    заплата
    (в лв.)
1. Министерство на отбраната 268,03
2. Министерство на вътрешните работи 273,46
3. Национална разузнавателна служба 191,51
4. Национална служба за охрана 273,20
5. Министерство на транспорта и  
  съобщенията:  
  – поделение 58900 216,25
  – поделение 1224 246,07
6. Министерство на правосъдието-  
  Главна дирекция „Главно управле-  
  ние на местата за лишаване от  
  свобода“ 326,82

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1

(В сила от 01.04.2001 г.)

Таблица за заплатите за военно звание на кадровите
военнослужещи по Закона за  отбраната и въоръжените сили
на Република България и на офицерите и сержантите по
Закона за Министерството на вътрешните работи,
в сила от 1 април 2001 г.
 
Министерства и други Средна ме-
по военизирани ведомства сечна брут-
ред и организации на работна
    заплата
    (в лв.)
  I. Генерали  
1. Генерал (адмирал) 259
2. Генерал-лейтенант (вицеадмирал) 248
3. Генерал-майор (контраадмирал) 237
4. Бригаден генерал (бригаден адмирал) 226
  II. Офицери  
1. Полковник (капитан I ранг) 198
2. Подполковник (капитан II ранг) 187
3. Майор (капитан III ранг) 171
4. Капитан (капитан-лейтенант) 154
5. Старши лейтенант 143
6. Лейтенант 138
7. Младши лейтенант 132
  III. Сержанти (старшини)  
1. Офицерски кандидат 116
2. Старшина (мичман); главен сержант 110
3. Старши сержант (главен старшина) 99
4. Сержант (старшина I степен) 94
5. Младши сержант (старшина II степен) 83
  IV. Войници  
1. Ефрейтор (старши матрос) 77
2. Редник (матрос) 72

Приложение № 4 към чл. 3, т. 2

(В сила от 01.04.2001 г.)

Таблица за размера на заплатите за длъжност на основните и
междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, в сила от 1 април 2001 г.
 
Длъжност Заплата
по   за длъжност
ред   (в лв.)
1 2 3
  I. Генерали и офицери  
1. Първи заместник-началник на Гене-  
  ралния щаб 583
2. Началник на Главен щаб на вид ВС;  
  заместник-началник на ГЩ по … 556
3. Първи заместник-началник на  
  Главен щаб на вид ВС;  
  заместник-началник на Главен щаб  
  на вид ВС по операциите 528
4. Командир на сили за бързо реагиране  
  (корпус за бързо реагиране); замест-  
  ник-началник на Главен щаб  
  на вид ВС по … 523
5. Командир на корпус (1-и и 3-и  
  армейски корпус, корпус тактическа  
  авиация, корпус противовъздушна  
  отбрана) 517
6. Началник-щаб на сили за бързо  
  реагиране (корпус за бързо реагиране) 495
7. Началник-щаб на корпус (1-и и 3-и  
  армейски корпус, корпус „Тактическа  
  авиация“, корпус „Противовъздушна  
  отбрана“); командир на: Командване на  
  стратегическата комуникационно-ин-  
  формационна система, Командване на  
  материално-техническото осигуряване 490
8. Kомандир на дивизия (военноморска  
  база-Варна и Бургас) 484
9. Командир на 5-а и 61-а механизирана  
  бригада; 4-а смесена артилерийска  
  бригада; Централен учебен център за  
  подготовка на младши командири и  
  новобранци; 22-а щурмова авиационна  
  база; 24-а вертолетна авиационна база;  
  3-а изтребително-авиационна база;  
  1-а зенитно-ракетна бригада 473
10. Командир на Командване на специал-  
  ните сили; заместник-командир на  
  корпус по…; началник-щаб на дивизия  
  (военноморска база) 468
11. Заместник-командир на дивизия  
  (военноморска база) по… 462
12. Командир на бригада (авиационна  
  база тип „А“) 446
13. Командир на полк (авиационна база  
  тип „Б“, корабен дивизион, дивизион  
  подводници, група дивизиони); начал-  
  ник-щаб на бригада (авиационна  
  база тип „А“);  
  Централен учебен център за подготов-  
  ка на младши командири и новобран-  
  ци; 22-а щурмова авиационна база;  
  24-а вертолетна авиационна база;  
  3-а изтребителна авиационна база 429
14. Заместник-командир на бригада (авиа-  
  ционна база тип „А“) по…; Централен  
  учебен център за подготовка на млад-  
  ши командири и новобранци; 22-а щур-  
  мова авиационна база; 24-а вертолетна  
  авиационна база; 3-а изтребителна  
  авиационна база 418
15. Kомандир на самостоятелен батальон  
  (дивизион, летателна ескадрила, авто-  
  матизиран обединен радиолокационен  
  възел, фрегата, подводница); началник-  
  щаб на полк (авиационна база тип „Б“,  
  корабен дивизи он, дивизион подводни-
  ци, група дивизиони) 396
16. Заместник-командир на полк (авиа-  
  ционна база тип „Б“, корабен дивизион,  
  дивизион подводници, група  
  дивизиони) по… 391
17. Командир на батальон (дивизион,  
  кораб III ранг, ескадрила, радиолока-  
  ционен възел); началник-щаб на само-  
  стоятелен батальон (дивизион, лета-  
  телна  ескадрила, автоматизиран обе-  
  динен радиолокационен възел);  
  старши помощник командир на фре-  
  гата (подводница) 363
18. Заместник-командир на самостоятелен  
  батальон (дивизион, летателна ескадрила,  
  автоматизиран обединен радиолокацио-  
  нен възел); помощник-командир на  
  фрегата (подводница) 358
19. Hачалник-щаб на батальон (дивизион,  
  ескадрила, радиолокационен възел);  
  помощник-командир на кораб III ранг 341
20. Заместник-командир на батальон  
  (дивизион, кораб III ранг, ескадрила,  
  радиолокационен възел) по… 336
21. Kомандир на рота (батарея, кораб  
  IV ранг, летателно звено, радиоло-  
  кационен пост) 319
22. Заместник-командир на рота (батарея,  
  кораб IV ранг, летателно звено, радио-  
  локационен пост); помощник-командир  
  на кораб IV ранг 303
23. Kомандир на взвод (група) 281
  II. Сержанти (старшини)  
1. Старши боцман 249
2. Главен боцман 241
3. Командир на взвод 239
4. Старшина на рота 226
5. Заместник-командир на взвод 217
6. Старши механик регулировчик;  
  завеждащ хранилище 208
7. Kомандир на отделение 200
8. Старши специалист 194
9. Специалист 184
  III. Войници  
1. Войник I клас 182
2. Войник II клас 182
3. Войник III клас 176

Приложение № 5 към чл. 3, т. 3

(В сила от 01.04.2001 г.)

Таблица за размера на заплатите за основните офицерски
и сержантски длъжности по Закона за Министерството
на вътрешните работи, в сила от 1 април 2001 г.
 
Длъжност Заплата
по   за длъжност
ред   (в лв.)
1 2 3
  I. Офицери  
  А. Национални служби  
1. Директор 534
2. Първи заместник-директор 495
3. Заместник-директор 487
4. Началник на направление 462
5. Заместник-началник на направление 455
6. Началник на сектор 452
7. Главен експерт 426
8. Началник на група 389
9. Експерт 371
10. Главен инспектор 347
11. Старши инспектор 331
12. Инспектор 316
13. Разузнавач II степен 290
14. Разузнавач I степен 281
  Б. Столична дирекция на  
  вътрешните работи  
15. Директор 515
16. Заместник-директор 484
17. Началник на служба: „Сигурност“;  
  „Полиция“; „Пожарна и аварийна  
  безопасност“ („ПАБ“) 468
18. Началник на РПУ; началник  
  на РСПАБ 460
19. Началник на направление 455
20. Заместник-началник на направление 448
21. Началник на сектор 430
22. Началник на ПУ 389
23. Началник на група 377
24. Главен инспектор 339
25. Старши инспектор 318
26. Инспектор 305
27. Разузнавач II степен 290
28. Разузнавач I степен 281
  В. Регионална дирекция на  
  вътрешните работи  
29. Директор:  
  I степен 487
  II степен 483
  III степен 480
30. Заместник-директор:  
  I степен 479
  II степен 472
  III степен 468
31. Началник на служба „Сигурност“;  
  „Полиция“; „ПАБ“:  
  I степен 460
  II степен 455
  III степен 452
32. Началник на направление в РДВР  
  I степен 437
33. Началник на сектор в РДВР 428
34. Началник на РПУ; началник на РСПАБ:  
  I степен 426
  II степен 411
  III степен 404
35. Началник на сектор в РПУ I степен 384
36. Началник на: полицейски участък; група 365
37. Старши инспектор 316
38. Инспектор 303
39. Разузнавач II степен 290
40. Разузнавач I степен 281
  Г. Регионален граничен сектор  
41. Началник:  
  I степен 479
  II степен 472
42. Заместник-началник:  
  I степен 460
  II степен 455
43. Началник на граничен полицейски  
  участък (ГПУ):  
  I степен 452
  II степен 411
44. Началник на ГКПП:  
  Аерогара София 430
  I степен 428
  II степен 365
  III степен 331
45. Заместник-началник на ГКПП:  
  I степен 404
  II степен 360
46. Началник на отдел 428
47. Главен щурман 404
48. Началник на група кораби 384
49. Началник на група 365
50. Старши инспектор 353
51. Инспектор 349
52. Старши граничен полицейски командир 326
53. Граничен полицейски командир I степен 303
54. Граничен полицейски командир II степен;  
  разузнавач II степен 290
55. Разузнавач I степен 281
  II. Сержанти  
1. Борден техник 249
2. Младши разузнавач 241
3. Старши полицай 232
4. Полицай 226
5. Помощник-командир на кораб (катер) 220
6. Авиомеханик 217
7. Завеждащ служба 200
8. Старши технически сътрудник 194
9. Технически сътрудник 184

Приложение № 6 към чл. 4

(В сила от 01.04.2001 г.)

Таблица за размерите на заплатите за военно звание
и длъжност на военнослужещите на наборна
военна служба, в сила от 1 април 2001 г.
 
Звание и наименование Заплата
по на основните типови (в лв.)
ред длъжности  
1 2 3
I. Звание  
1. Редник (матрос) и курсант 7
2. Ефрейтор (старши матрос) 8
3. Младши сержант (старшина II степен) 9
4. Сержант (старшина I степен) 10
5. Старши сержант (главен старшина)-  
  школник 11
6. Старшина (мичман)-школник 12
II. За длъжност  
1. Войници, матроси и сержанти (старшини  
  от Военноморските сили) на войнишки  
  длъжности 14
2. Курсанти от военните училища, школ-  
  ници от ЦПЗО, шофьори и длъжности,  
  срещу които в щата стои звание „младши  
  сержант“ и „старшина втора степен“;  
  командир на: отделение, оръдие, бойна  
  машина, картечна група, картечница,  
  минохвъргачка, пускова и ракетно-пус-  
  кова установка, и началник на пост  
  (оптически, звукомерен, предупредите-  
  лен и ПВО) и други длъжности, срещу  
  които в щата стои звание „сержант“ и  
  „старшина I степен“ 15
3. Заместник-командир на взвод, механик-  
  водач на МТ-ЛБ, „Гвоздика“, „Тунджа“  
  и др. верижни машини и длъжностите,  
  срещу които в щата стои звание „стар-  
  ши сержант“ и „главен старшина“ 19
4. Командир на отделение верижни маши-  
  ни, механик водач на танк и САУ; от  
  ВВС: механик на самолет, механик по  
  специалното обзавеждане, по радиото и  
  въоръжението, електромеханик 20
5. Командир на танк и САУ, летец на  
  наборна военна служба, старшина на  
  рота, длъжностите, срещу които в щато-  
  вете стои звание „старшина“ и „мичман“,  
  и „старшини (мичмани)-школниците“  
  през време на стажа, независимо от  
  длъжността, на която са назначени 23
6. Всички специалисти във Военноморските  
  сили от подводниците, бойните и спома-  
  гателните кораби, срещу които в щата  
  стоят следните звания:  
  – главен старшина 22
  – старшина I степен 21
  – старшина II степен 20
  – старши матрос 19
  – матрос 17

Забележки:

1. Курсантите от ВВУ и школниците от ЦПЗО, назначени със заповед на началника на училището по строеви разчет на сержантска длъжност, получават допълнително:

а) командир на отделение; заместник-командир на взвод – 3 лв.;

б) старшина на рота – 4 лв.

2. Школниците, които при завършване на обучението си в школата не са повишени в звание старшина-школник, през време на стажа получават заплата за длъжност според притежаваното от тях военно звание.

Print Friendly, PDF & Email