Обн. – ДВ, бр. 87 от 03.11.1978 г.; изм., ПМС № 24 и 59 (необн.); бр. 60 от 31.07.1984 г.; бр. 68 от 02.09.1988 г.; бр. 34 от 27.04.1990 г.; бр. 14 от 19.02.1991 г.; доп., бр. 95 от 27.10.1995 г.;
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Министерствата, другите ведомства и организациите съгласувано с Министерството на вътрешните работи или с неговите териториални поделения планират и осъществяват комплексни мероприятия за охрана на обектите с широко използуване на съвременни технически средства за охрана и за повишаване ефективността от дейността на физическата и противопожарната охрана.
(2) Министерствата, другите ведомства и организации съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи да осигурят решително подобряване на пропускателния режим в обектите и на реда за внасяне и изнасяне на стоково-материални ценности.
(3) (Нова – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Министерствата, другите ведомства и организациите съвместно със съответните органи и организации на Българските професионални съюзи:
1. системно повишават ролята на трудовите колективи като стопани на социалистическата собственост в опазването на народното стопанство от кражби, безстопанственост, разхищения, аварии и пожари, в укрепването на законността и трудовата дисциплина;
2. обсъждат най-малко един път в годината пред трудовите колективи състоянието на физическата, техническата и противопожарната охрана на обектите;
3. оказват всестранна подкрепа и съдействие на доброволните отряди на трудещите се, доброволните противопожарни отряди, другарските съдилища, съветите за профилактика, комисиите за народен контрол за разгръщане на тяхната превантивна и охранителна дейност.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) При оценка дейността на предприятията и другите стопански организации да се отчита и състоянието на противопожарната и физическата охрана и на пропускателния режим.
Чл. 2. За подобряване охраната на социалистическата собственост и намаляване опасността от пожари и аварии съответните министри, ръководители на ведомства и стопански организации:
1. да не въвеждат в експлоатация нови, реконструирани или модернизирани обекти, ако не са осигурени надеждна охрана, противопожарна и противовзривна защита съгласно действуващите нормативни актове;
2. да внедряват в новостроящите се, реконструирани и модернизирани обекти съвременна автоматика и друга техника за охрана, за пожароизвестяване и пожарогасене в съответствие с действуващите нормативи, както и сигнална техника за предупреждаване на работниците за опасност при обгазяване с отровни, взривоопасни и пожароопасни вещества;
3. да провеждат самостоятелно или съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи пробни тренировки с инженерно-техническия персонал, работниците и служителите във взривоопасните и пожароопасните производства за бързи действия при възникване на аварии, експлозии и пожари.
4. (нова – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) министерствата, другите ведомства и организациите възлагат на определено длъжностно лице да осъществява ръководството на дейността по охраната на социалистическата собственост.
Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 1984 г., изм., бр. 68 от 1988 г.) При изготвяне на проекти за нови или при разширяване и реконструкция на съществуващи обекти с производствено и непроизводствено предназначение технико-икономическите доклади задължително да съдържат раздел за вида и числения състав на охраната и необходимите технически, битови и други съоръжения съгласно утвърдените нормативи и показатели, които да се изграждат заедно с основните обекти и се включват в генералните сметки на обектите. Нормативите и показателите да се утвърдят съответно от министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката и планирането, председателя на Комитета по териториално и селищно устройство.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) За изградените и необорудвани досега обекти да се разработят съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи проекти и да се изградят до края на 1990 г. пожароизвестителни и пожарогасителни системи и инсталации, огради, осветителни, телевизионни, сигнални и други технически и охранителни съоръжения.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 1988 г.) Комитетът по териториално и селищно устройство съгласувано с Министерството на вътрешните работи и заинтересуваните министерства и други ведомства да разработи и утвърди типови проекти за ограждане на различните обекти в народното стопанство.
Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) (1) Министерствата, другите ведомства и организациите съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи в сроковете за съставяне на единните планове за социално-икономическото развитие на страната определят обектите, в които следва да се осъществяват мероприятия по ограждането, осветяването, внедряването на комплексни или други системи за охрана, пожароизвестяване и пожарогасене, построяването на битови сгради за физическата и противопожарната охрана.
(2) Стопанските организации и учрежденията ежегодно да осъществяват мероприятия по физическата и противопожарната охрана и сигнално-охранителната техника в експлоатираните обекти със собствени средства и без конкурс.
(3) При финансирането на случаите по предходните алинеи Българската народна банка не прилага изискванията за икономически ефект и откупуване.
(4) Изборът на съответния вид ограда се извършва съгласувано с териториалните поделения на Министерството на вътрешните работи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 34 от 1990 г., отм., бр. 14 от 1991 г.) .
Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Министерствата, другите ведомства и организациите с плановете си осигуряват средства за изпълнение на мероприятията за подобряване охраната и противопожарното състояние на обектите от своите системи.
Чл. 9б. (Нов – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) (1) Който не изпълни или наруши разпоредбите на това постановление, в резултат на което се влошават охраната и противопожарното състояние на обектите, се наказва по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания .
(2) Нарушенията се установяват с актове, съставяни от органите на Министерството на вътрешните работи.
(3) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Министерствата, другите ведомства и стопанските организации проверяват и ежегодно анализират състоянието на охраната на обектите в системата им.
(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Министерството на вътрешните работи ежегодно внася информация в Министерския съвет, а неговите териториални поделения – в изпълнителните комитети на съответните народни съвети, за противопожарното състояние и охраната на по-важните стопански и други обекти.
(3) (Нова – ДВ, бр. 60 от 1984 г., изм., бр. 68 от 1988 г.) Министърът на вътрешните работи съгласувано с министъра на икономиката и планирането приема наредба за условията и реда за охрана на обектите с ведомствена охрана от пазачи.
(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 60 от 1984 г.) Общият контрол за изпълнението на това постановление се възлага на министъра на вътрешните работи.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 на Министерския съвет от 23.04.1990 г. за изменение, допълнение и отменяне на нормативнни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 34 от 1990 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 31. В ал. 1 на чл. 9 от Постановление № 52 на МС от 1978 г. за подобряване охраната и противопожарното състояние на обектите (обн., ДВ, бр. 87 от 1978 г.; изм., бр. 60 от 1984 г. и бр. 68 от 1988 г.) думите „до 120 лв. на месец“ се заменят с „до установената минимална месечна заплата в страната“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 на Министерския съвет от 18.10.1995 г. за допълнение на Постановление № 52 на Министерския съвет от 1978 г. за подобряване охраната и противопожарното състояние на обектите
(ДВ, бр. 95 от 1995 г.)
§ 1. В т. 2 от ал. 1 на чл. 6 се създава буква „г“:
„г) на самолети, изпълняващи наблюдателни полети по Договора за установяване на режима „Открито небе“ – на разстояние по хоризонтала, по-малко от 3000 м (R 3000 м) и височина под 2000 м (H 2000 м).“
§ 2. Министърът на транспорта да осигури публикуването на промяната в Сборника за аеронавигационна информация на Република България (АИП).

Print Friendly, PDF & Email