Обн. – ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г.; доп., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г.; доп., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм., бр. 67 от 31.08.2012 г., в сила от 31.08.2012 г.; изм., бр. 5 от 18.01.2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Определя стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура, в единен списък съгласно приложението.
(2) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, съответно възложени за осъществяване на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Националната разузнавателна служба, се определят със заповед на ръководителя на съответното ведомство след съгласуване с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Стратегическите обекти и дейности, предоставени за управление, съответно възложени за осъществяване на Държавна агенция „Национална сигурност“, се определят със заповед на председателя на агенцията.
Чл. 2. Ръководителите на стратегически обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, отговарят за изпълнението на мерките за защитата им, включително за финансирането на тези мерки.
Чл. 3. Списъкът и заповедите по чл. 1 могат да бъдат изменяни и допълвани по реда за приемането им.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи и в рамките на бюджета на Министерството на вътрешните работи определя списъка на обектите по чл. 1, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи.
(2) Министърът на вътрешните работи прави предложението по ал. 1 в двумесечен срок от влизането в сила на постановлението.
§ 2. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ издават съвместна инструкция за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности по чл. 43, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2009 г.).
§ 3. (1) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на стратегически обекти, възлагащите стратегически дейности, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната, директорът на Националната разузнавателна служба и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ предприемат, съобразно законовата си компетентност, необходимите мерки от нормативен, технически и организационен характер за осигуряване защитата на стратегическите обекти и дейности, посочени в списъка-приложение към постановлението.
(2) В едногодишен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на стратегически обекти и възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка и заповедите по чл. 1, изготвят списък на длъжностите в ръководените от тях обекти, за които е необходимо издаването на разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическия обект или дейност.
§ 4. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи, директорът на Националната разузнавателна служба и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ издават заповедите по чл. 1, ал. 2 и 3.
§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на постановлението разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегически обекти и дейности запазват действието си в срока на валидност до издаването на нови разрешения при условията и по реда на чл. 44-47 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) В 10-месечен срок от влизането в сила на постановлението компетентните органи на Държавна агенция „Национална сигурност“, ръководителите на стратегически обекти и възлагащите съответната стратегическа дейност предприемат необходимите действия по издаване на нови разрешения на лицата, титуляри на разрешенията по ал. 1.
§ 6. Постановлението се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
(Доп. – ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г. ; изм., бр. 5 от 2013 г.)
Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност
I. Сектор „Земеделие, производство и безопасност на храните“
1. Стратегически дейности:
1.1. Производство на храни;
1.2. Съхранение на храни;
1.3. Контрол по безопасността на храните;
1.4. Селско стопанство:
а) производство на храни;
б) съхранение на храни;
в) контрол по безопасността на храните;
г) напоителни системи. II. Сектор „Екология“
1. Стратегически дейности:
1.1. Екология. III. Сектор „Водни ресурси“
1. Стратегически дейности:
1.1. Осигуряване на питейна вода;
1.2. Контрол на количеството на водните запаси;
1.3. Мониторинг на качеството на водата.
2. Стратегически обекти:
2.1. Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване, в т.ч.:
а) язовир „Искър“;
б) язовир „Кърджали“;
в) язовир „Студена“;
г) язовир „Ивайловград“;
д) язовир „Асеновец“;
е) язовир „Огоста“;
ж) язовир „Панчарево“;
з) язовир „Христо Смирненски“;
и) язовир „Батак“;
к) язовир „Арда“;
л) язовир „Цонево“;
м) язовир „Йовковци“;
н) язовир „Камчия“;
о) язовир „Боровица“;
п) язовир „Ясна поляна“;
р) язовир „Среченска бара“;
с) язовир „Бели Искър“. IV. Сектор „Здравеопазване“
1. Стратегически дейности:
1.1. Спешна медицинска помощ;
1.2. Медицинска и болнична помощ;
1.3. Производство на лекарства и субстанции;
1.4. Внос на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и субстанции.
2. Стратегически обекти:
2.1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (МБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“;
2.2. Болница „Лозенец“. V.Сектор „Енергетика“ (Изм. – ДВ, бр. 5 от 2013 г.)
1. Стратегически дейности:
1.1. Управление на отрасъл енергетика;
1.2. Производство на електрическа енергия, добив на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения;
1.3. Дейности по съхранение и транспорт на свежо ядрено гориво и на отработено ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
1.4. Пренос на електрическа енергия;
1.5. Пренос и съхранение на природен газ;
1.6. Производство на горива.
2. Стратегически обекти:
2.1. „АЕЦ Козлодуй“;
2.2. Площадка „АЕЦ Белене“;
2.3. Обектите на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“: „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“, „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“, „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“, „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ в община Козлодуй;
2.4. Комплекс „Марица изток“ в състав: „Мини Марица изток“ с клонове: рудник „Трояново-1″, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, и рудник „Трояново-3″, с. Медникарово; Система за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север“ – леви и десни притоци; „ТЕЦ Марица изток 2″; „ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3″; „ТЕЦ ЕЙ И ЕС – Гълъбово“; „Брикел“;
2.5. „ТЕЦ Варна“;
2.6. „ТЕЦ Бобов дол“;
2.7. Обекти на „Топлофикация София“ – ЕАД: „ТЕЦ София“ и „ТЕЦ София изток“;
2.8. Каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“, каскада „Доспат – Въча“, каскада „Баташки водносилов път“, каскада „Долна Арда“, с прилежащите им енергийни обекти и хидротехнически съоръжения;
2.9. Централно диспечерско управление и териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
2.10. Електрически подстанции: 400 kV „Добруджа“, 400 kV „София запад“, 750 kV „Варна“, 400 kV „Червена могила“ и 400 kV „Благоевград“;
2.11. Открита разпределителна уредба 400 kV „Марица изток 3″;
2.12. Електропроводи: 400 kV „Алабак“ и 400 kV „Крива река“;
2.13. Кабелни линии на територията на гр. София: 110 kV „Левски“, 110 kV „Дондуков“ и 110 kV „Руски“;
2.14. Преносни газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
2.15. Централно управление на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
2.16. Подземно газово хранилище „Чирен“, сондажи и компресорна станция;
2.17. Промишлено-експлоатационни блокове и технологични съоръжения на компресорни станции: „Кардам 1 и 2″, „Вълчи дол“, „Провадия“, „Ихтиман“, „Петрич“, „Странджа“, „Лозенец“ и „Полски Сеновец“;
2.18. Газоразпределителни станции, захранващи топлоелектрически и отоплителни централи, нефтохимически и петролни производства, разположени по преносните газопроводи в страната: „ГРС Девня“, „ГРС ТЕЦ Варна“, „ГРС Шумен“, „АГРС Русе изток“, „ГРС Плевен“, „ГРС София 1″, „ГРС София 2″, „ГРС София 3″, „ГРС София 4″, „ГРС Перник“, „АГРС Топлофикация Враца“, „ГРС Бургас“, „ГРС Димитровград“ и „АГРС ТЕЦ Север Пловдив“;
2.19. „Централно управление на „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД;
2.20. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“;
2.21. Обекти 150Б, 150 и 145.
VI. Сектор „Транспорт“
1. Стратегически дейности:
1.1. Осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства, необходими за нормалното функциониране на тази дейност;
1.2. Осъществяване на железопътен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и „Български държавни железници“-ЕАД;
1.3. Въздушен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от „България Ер“-АД;
1.4. Воден транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от „Български морски флот“-АД и „Българско речно плаване“-АД.
2. Стратегически обекти:
2.1. Обект „951“;
2.2. Обект „708“;
2.3. Обект „131“;
2.4. Обект „577“;
2.5. Метрополитен-София;
2.6. Железопътни възли-София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;
2.7. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“;
2.8. Летища-София, Варна, Бургас и Пловдив;
2.9. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2011 г.) Летище Горна Оряховица и Летище Балчик;
2.10. Пристанища:
а) Варна;
б) Бургас, включително пристанищен терминал „Росенец“;
в) Видин;
г) Русе;
д) Лом. VII. Сектор „Телекомуникации и информация“
1. Стратегически дейности:
1.1. Фиксирани телефонни услуги;
1.2. Мобилна телефония;
1.3. Радиоразпръскване, радиокомуникации;
1.4. Информационни системи (ИС) на държавната администрация;
1.5. (изм.изцяло – ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г.) Управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
1.6. Дейност по пренасяне на класифицирана информация.
2. Стратегически обекти:
2.1. „БТК“-АД;
2.2. Център за управление на мрежата на „БТК“- АД, София, ул. Хайдушка поляна 8;
2.3. НУРТС-връх „Ботев“;
2.4. „Мобилтел“-ЕАД, „Космо България „Мобайл“-ЕАД;
2.5. (изм. изцяло – ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 31.08.2012 г.) Съобщителни обекти със специално предназначение от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6;
2.6. Контролен технически център на „Електронно правителство“ в Комплекс „Бояна“, дом 3;
2.7. Административната сграда на комуникациите на БНТ-София, ул. Сан Стефано 29;
2.8. Националният радио-телевизионен център-София, бул. Цариградско шосе 111;
2.9. Регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград;
2.10. Българското национално радио. VIII. Сектор „Държавно управление“
1. Стратегически дейности:
1.1. Гарантиране на демократичните устои на държавното управление;
1.2. Охрана на държавната граница и отбрана на територията, териториалното море и въздушното пространство на страната;
1.3. Правораздавателна дейност;
1.4. Сигурност;
1.5. Защита от кризи и природни бедствия;
1.6. Управление и поддържане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (НССПЕЕН-112);
1.7. Съхранение и управление на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ;
1.8. Дейностите, осъществявани от Специалната куриерска служба във връзка с изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация.
2. Стратегически обекти:
2.1. Президентството;
2.2. Народното събрание;
2.3. Министерският съвет;
2.4. Комплекс „Бояна“. IХ. Сектор „Финанси“
1. Стратегически дейности:
1.1. Разплащателни услуги;
1.2. Банкови и застрахователни услуги. Х. Сектор „Образование, наука и технологии“
1. Стратегически дейности:
1.1. Научноизследователска и развойна дейност в системата на БАН и ВУЗ.
1.2. Управление на дейността по прилагане на държавната политика по социална защита на населението.
2. (Нова – ДВ, бр. 71 от 2011 г., в сила от 13.09.2011 г.) Стратегически обекти:
2.1. „Изследователски реактор – ИРТ – 2000“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН.
ХI. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Министерството на вътрешните работи“ XII. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Министерството на отбраната“ XIII. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Националната разузнавателна служба“ ХIV. Сектор „Стратегически обекти и дейности на Държавна агенция „Национална сигурност“

Print Friendly, PDF & Email