Обн. – ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., в сила от 23.11.2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г.

Издадена от министъра на отбраната

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:

1. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;

2. оценка на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещия чрез отчитане на постигнатите резултати;

3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки военнослужещ и повишаване на професионалната му квалификация;

4. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие;

5. подобряване дейността на военнослужещите за изграждане на необходимите способности на военните формирования;

6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) Атестирането на военнослужещите се извършва ежегодно, при което се отчитат:

1. професионалните компетентности като съвкупност от знания, умения и нагласи, необходими за качествено изпълнение на функционалните задължения;

2. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.

(2) Атестирането се извършва чрез оценяване на:

1. постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики, и определяне на потенциала – за офицерите;

2. постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики – за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).

(3) На всеки военнослужещ в края на атестационния период се изготвя атестационен формуляр.

(4) Атестационният формуляр по ал. 3 се съхранява от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във втори раздел на служебното дело на военнослужещия.

(5) (Нова – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се подписва на всяка страница от атестирания и атестиращия.

Чл. 3. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Предишен текст на Чл. 3 – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В процеса на атестиране участват:

1. атестираният военнослужещ;

2. атестиращият – непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестирания;

3. старшият атестиращ – непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестиращия;

4. апелативната комисия по чл. 23.

(2) (Нова – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Министърът на отбраната може да оправомощи длъжностни лица от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната за старши атестиращи по ал. 1, т. 3.

Чл. 4. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура отговаря и със своя заповед организира провеждането на атестирането.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Не се атестират:

1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;

2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба на основание чл. 164 и 165 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

3. военнослужещи, подали рапорт за прекратяване на договора за военна служба и за освобождаване от военна служба при условията и по реда на чл. 163 и 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

4. (изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) обучаващите се в професионалните сержантски (старшински) колежи, както и обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;

5. обучаващите се в редовна форма на обучение за придобиване на научно-образователна степен „доктор“;

6. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като „стажант-юристи“ за придобиване на юридическа правоспособност;

7. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

8. (изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната;

9. военнослужещи, които са дългосрочно командировани на национални длъжности в чужбина.

Чл. 6. (1) Военнослужещи, които са дългосрочно командировани на длъжности в щабове и/или органи на международни организации или във връзка с участието на Република България в международни договори и инициативи, се атестират по методиката на приемащата организация. След атестирането те изпращат копие от оценъчния формуляр до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, за прилагане на формуляра в служебното им дело.

(2) При преназначаването на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се ползва последната изготвена атестация по реда на тази наредба.

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите включва:

1. (доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период от атестирания офицер офицерски кандидат и сержант (старшина) и атестиращия, съобразно изискванията, определени в длъжностната характеристика;

2. съвместно определяне на конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия, които следва да се реализират от атестираните през атестационния период;

3. провеждане на не по-малко от една междинна среща за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им при необходимост от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант/старшина) и атестиращия;

4. определяне на оценка от атестиращия на:

а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);

б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);

5. определяне на самооценка от атестирания военнослужещ на:

а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);

б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);

6. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионално му развитие от атестиращия;

7. формиране на крайните оценки от старшия атестиращ или апелативната комисия;

8. определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от старшия атестиращ;

9. определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от старшия атестиращ;

10. запознаване на атестирания военнослужещ с резултатите и компютризирана обработка на данните.

Чл. 8. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година и включва:

1. съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия – от 1 януари до 31 януари на съответната година;

2. провеждане на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия – от 1 март до 30 септември на съответната година;

3. нанасяне на оценките от длъжностните лица по чл. 15 – от 1 февруари до 30 септември на съответната година;

4. определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания – от 1 октомври до 15 октомври на съответната година;

5. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му развитие от атестиращия – от 16 октомври до 31 октомври на съответната година;

6. работа на апелативните комисии – от 1 ноември до 15 ноември на съответната година;

7. формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала и запознаване на атестираните с резултатите – от 16 ноември до 30 ноември на съответната година;

8. въвеждане на данните по чл. 12 – от 1 декември до 31 декември на съответната година.

Чл. 8а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6 месеца през атестационния период по чл. 8.

(2) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират процеса по атестирането извън сроковете по чл. 8.

Чл. 9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) При атестирането на военнослужещите се попълват атестационни формуляри, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) за офицерите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите и командванията на видовете въоръжени сили – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;

2. за офицерите във военните формирования от Сухопътните войски – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;

3. за офицерите във военните формирования от Военновъздушните сили – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 3;

4. за офицерите във военните формирования от Военноморските сили – по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 4;

5. за офицерските кандидати и сержантите (старшините) – по образец съгласно приложение № 5;

6. за войниците (матросите) – по образец съгласно приложение № 6.

(2) (Нова – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Поставянето на оценка 1 и оценка 5 съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 2, както и оценка 1 и оценка 10 съгласно чл. 14, ал. 1 от атестиращия, се консултира със старшия атестиращ.

(3) (Нова – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В случите по ал. 2 старшият атестиращ отразява мнението си в коментара на раздел „Оценяване и отчитане на изпълнението“ в съответния атестационен формуляр.

(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се попълва от:

1. атестирания военнослужещ;

2. атестиращия;

3. старшия атестиращ;

4. длъжностни лица от структурата по управлението на човешките ресурси (по личния състав);

5. отговорниците по бойната подготовка във войсковото формирование.

Чл. 10. (1) Потенциалът за развитие на офицерите и възможностите за развитие по чл. 7, т. 8 се определят въз основа на:

1. резултатите от изпълнените цели;

2. индивидуалните и груповите резултати от бойната подготовка;

3. демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;

4. заявените очаквания от атестирания офицер;

5. препоръките на атестиращия офицер;

6. справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав).

(2) Определянето на потенциала по ал. 1 завършва със:

1. сравнителна оценка на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи със същото военно звание и длъжност във военното формирование или съответната структура;

2. оценка на възможностите за повишаване във военно звание;

3. оценка на възможностите за развитие в длъжност;

4. оценка на потребността от придобиване или повишаване на квалификацията.

Чл. 11. (Доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) Възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, т. 9 се определят въз основа на:

1. резултатите от изпълнените цели – за офицерските кандидати, сержантите (старшините);

2. индивидуалните резултати от бойната подготовка;

3. груповите резултати от бойната подготовка – за офицерските кандидати и сержантите (старшините);

4. демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;

5. заявените очаквания от атестирания;

6. препоръките на атестиращия;

7. справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав).

(2) Определянето на възможностите за развитие по ал. 1 завършва със:

1. оценка на възможностите за повишаване във военно звание;

2. оценка на възможностите за развитие в длъжност;

3. (нова – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) оценка на възможностите за обучение.

Чл. 12. Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират окомплектуването на атестационните формуляри, въвеждането на данните, свързани с атестирането, в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси, с изключение на служба „Военна информация“ и служба „Военна полиция“.

Чл. 13. Степента на изпълнение на поставените цели по чл. 7, т. 2 и 3 се оценява, както следва:

1. оценка 1 – когато атестираният е изпълнител под стандарта – в тежест на останалите;

2. оценка 2 – когато атестираният е под средния изпълнител – има нужда от усъвършенстване;

3. оценка 3 – когато атестираният е добър среден изпълнител – отговаря на очакванията;

4. оценка 4 – когато атестираният често надхвърля постиженията на други офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност;

5. оценка 5 – когато атестираният установява стандарта – винаги се справя по-добре от другите офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност.

Чл. 14. (1) Професионалните компетентности и личностни характеристики на атестирания офицер по чл. 7, т. 4, буква „а“ се оценяват чрез определяне на степента на проявлението им по десетобални поведенчески скали по образец съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.

(2) Професионалните компетентности и личностни характеристики на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, т. 4, буква „б“ се оценяват, както следва:

1. оценка 1 – когато критерият не се изпълнява;

2. оценка 2 – когато критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение;

3. оценка 3 – когато критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение;

4. оценка 4 – когато критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение;

5. оценка 5 – когато критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) Индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия се нанасят в атестационния формуляр от отговорниците по бойната подготовка в съответното военно формирование.

(2) (Изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Длъжностните лица от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) нанасят в атестационния формуляр на атестирания справки за приложените поощрения и наложените дисциплинарни наказания въз основа на данните в служебния му картон за награди, отличия и наказания, както и оценки от завършени курсове и обучения.

Чл. 16. (Изм. изцяло – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Преди изтичане на срока по чл. 8, т. 8 и в случаите по чл. 5, т. 4 – 9 при необходимост се ползва последната изготвена атестация.

Глава трета

РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Чл. 17. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Крайните оценки за изпълнението на всяка от поставените цели и степента на проявлението за всяка от определените професионални компетентности и личностни характеристики се изчисляват от старшия атестиращ със закръгляване до първия десетичен знак по формулата:

КО = 0,35 СО + 0,65 ОА,

където:

КО е крайната оценка;

СО – самооценката;

ОА – оценката на атестиращия.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Крайните оценки се изчисляват по реда на ал. 1, когато разликата между оценката от атестиращия и самооценката на атестирания е една единица при оценяване по чл. 13 и чл. 14, ал. 2 и до две единици при оценяване по чл. 14, ал. 1.

(3) В случая по ал. 1 и 2 старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос), запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис и изпраща атестационния формуляр в структурата по чл. 2, ал. 4.

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Когато разликата между оценката от атестиращия и самооценката на атестирания е две и повече единици при оценяване по чл. 13 и чл. 14, ал. 2 и три и повече единици при оценяване по чл. 14, ал. 1, оценката е спорна.

(2) Съотношението на общия брой на спорните оценки по ал. 1 към сбора от оценките за изпълнението на поставените цели и степента на проявлението на определените професионални компетентности и личностни характеристики формира процента на спорните оценки.

Чл. 19. (1) В случаите, когато спорните оценки са двадесет на сто или по-малко от общия брой на оценките, атестационният формуляр се изпраща от атестиращия за разглеждане от старшия атестиращ.

(2) Старшият атестиращ се запознава с атестационния формуляр, като има право да изисква допълнителна информация и аргументация за оценките.

(3) Старшият атестиращ изчислява по реда на чл. 17 крайните оценки, които не са спорни.

(4) При разглеждане на спорните оценки старшият атестиращ ги коригира по собствена преценка.

(5) Решението на старшия атестиращ е окончателно.

(6) В случая по ал. 1 – 4 старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос), запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис и изпраща атестационния формуляр в структурата по чл. 2, ал. 4.

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на сто от общия брой на оценките, дори те да не са спорни.

Чл. 20. (1) В случаите, когато спорните оценки са повече от двадесет на сто от общия брой на оценките, старшият атестиращ:

1. изчислява крайните оценки, които не са спорни по реда на чл. 17;

2. препраща атестационния формуляр за разглеждане на спорните оценки от апелативната комисия по чл. 23.

(2) След получаване на протоколните решения на апелативната комисия по чл. 23 старшият атестиращ нанася крайните оценки, запознава с атестацията атестиращия и атестирания срещу подпис и изпраща атестационния формуляр в структурата по чл. 2, ал. 4.

Чл. 21. (1) В случаите, когато са атестирани офицерски кандидати, сержанти (старшини) или войници (матроси), старшият атестиращ, независимо от процента на спорните оценки:

1.коригира по собствена преценка спорните оценки;

2. изчислява по реда на чл. 17 крайните оценки, които не са спорни.

(2) Решението на старшия атестиращ е окончателно.

(3) В случая по ал. 1 старшият атестиращ определя възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос), запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис и изпраща атестационния формуляр в структурата по чл. 2, ал. 4.

Чл. 22. Технически грешки се коригират от старшия атестиращ въз основа на официални документи, удостоверяващи съответните факти.

Глава четвърта

РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ

Чл. 23. Апелативна комисия се назначава със заповед на командира (началника) на военното формирование или ръководителя на съответната структура с ранг на самостоятелен батальон и по-висок за разглеждане на спорните оценки при атестиране на офицерите в случаите по чл. 20, ал. 1.

Чл. 24. (1) Апелативната комисия се състои от председател и от 2 до 4 членове, които са офицери с равно или по-високо военно звание от това на офицерите, чиито спорни оценки се разглеждат.

(2) Председателят и членовете на апелативната комисия не могат да бъдат:

1. атестиращ и старши атестиращ на офицера, чиято атестация се разглежда;

2. офицери с наложени наказания по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

3. офицери с по-малко от една година стаж във военното формирование или съответната структура.

(3) Когато не са налице условията по ал. 1 или 2, спорните оценки се коригират от апелативна комисия на старшата командна инстанция.

Чл. 25. (1) Апелативната комисия се запознава с атестационния формуляр, обсъжда спорните оценки, като има право да изисква допълнителна информация и аргументация за тях.

(2) По преценка на апелативната комисия могат да бъдат изслушани лично атестираният, атестиращият и старшият атестиращ.

(3) Апелативната комисия се произнася с решение по спорните оценки.

(4) Решението по всяка спорна оценка се формира като средноаритметично от оценките по собствена преценка на всеки от членовете, със закръгляване до първия десетичен знак и се отразява в протокола по чл. 26, ал. 2, т. 2.

(5) Протоколните решения на апелативната комисия са окончателни, завеждат се в регистратурата на съответното военно формирование или съответната структура и копия от тях се изпращат в структурата по чл. 2, ал. 4 за прилагане към атестационния формуляр на офицера.

Чл. 26. (1) Административно-техническото обслужване на комисиите се осигурява от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), която обслужва длъжностното лице по чл. 23.

(2) Структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) по ал. 1:

1. осигурява членовете на комисията с оценъчни листове по образец съгласно приложение № 7 и необходимите за работата им документи;

2. изготвя протоколи за резултатите от работата на комисията по образец съгласно приложение № 8;

3. изпраща протокола по т. 2 и атестационния формуляр на старшия атестиращ за нанасяне на крайните оценки на атестирания офицер.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 2. За 2010 – 2011 г. атестационният период е 4 месеца и започва от 01.12.2010 г.

§ 3. В Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 30 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 45, думите „Личностните характеристики и професионалните компетентности за длъжността“ се заменят със „Значимите за длъжността професионални компетентности и личностни характеристики“.

2. Раздел V на приложение № 5 към чл. 38, ал. 2 се изменя така:

V. Значими професионални компетентности и личностни характеристики:
Професионални компетентности и личностни характеристики № …………………. от приложение № …. на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

§ 4. В Инструкция № И-3 от 2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 33 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 11 на приложение № 5 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „други изисквания“ се заменят със „значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика“.

2. В приложение № 6 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква „б“ и чл. 22, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 след колона „Длъжности, от които може да се заема“ се създава нова колона: „Значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика“;

б) в т. 2 след колона „Заемани длъжности извън страната“ се създава нова колона: „Оценки по значимите професионални компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр“.

3. В приложение № 9 към чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 след колона „Заемана длъжност“ се създава нова колона: „Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр“;

б) в т. 2 след колона „Заемана длъжност“ се създава нова колона: „Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр“.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя Наредба № 9 от 2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

Министър: А. Ангелов

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – административни и щабни офицери
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН

 

Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Оценявани компетентности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
       1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

Дата:     Подпис атестиран: Подпис атестиращ:
        2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата: Подпис атестиран: Подпис атестиращ:

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.   5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери на същата длъжност.
4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата длъжност.
3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.
2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.
1 = Изпълнител под стандарта – в тежест на останалите.
  Попълват се основните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  Попълват се допълнителните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
        2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ ГРУПОВИ
1    
2    
3    
4    
В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       3.  ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания  – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания  – брой            
       4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1 Приоритизиране и разпределение на задачите          
2 Планиране          
3 Вземане на решения          
4 Организация и осигуряване изпълнението на задачите          
5 Лидерски способности и умения          
6 Работа в екип          
7 Комуникативност          
8 Работа с обществени, държавни и международни организации          
9 Познаване и работа с нормативни актове и други документи          
10 Събиране, обработка и разпределение на информацията          
11 Стандарти за работа          
12 Взаимоотношения и войнска етика          
13 Военни ценности и добродетели          
14 Професионални знания и умения          
15 Самообучение          
КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:

 

 

Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР
        Близки цели (до 1 година)

 

       Средносрочни (до 3 години)

 

       Дългосрочни (до 5 години)

 

      2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР
             Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1.  СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.
  МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ  
         
2.  ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ   СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ  

 

       
3.  ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
  НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОПИТ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ  

 

       

 

4.  ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ   ДЛЪЖНОСТНА КВАЛИФИКАЦИЯ   ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  
  КОМАНДЕН

КУРС

 

ЩАБЕН КУРС

 

СПЕЦИА­ЛИЗИРАН КУРС   КОМАНДЕН

КУРС

ЩАБЕН КУРС СПЕЦИА-ЛИЗИРАН КУРС   ЦЕЛЕВИ КУРС ЕЗИКОВ КУРС    
                 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения – код“ – са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания – код“ – са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

Компетентност: № 1 „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ“

Определение: Компетентност, оптимизираща взаимоотношението – време; човешки ресурси; спешност и важност на задачата.

Аспекти: 1. Приоритизиране на задачите по спешност и важност.

2. Разпределение на задачите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.
9 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.
8 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.
7 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.
6 Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Винаги спазва регламентираните и заповяданите срокове.
5 Степенува задачите по спешност и малка част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но се старае да спазва заповяданите и регламентираните срокове.
4 Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не винаги спазва заповяданите и регламентираните срокове.
3 Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Не успява да ги подреди по важност и спешност. Работи със сериозни затруднения при едновременно изпълнение на няколко задачи.
2 Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично.
1 Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован.

Компетентност № 2: „ПЛАНИРАНЕ“

Определение: Компетентност, свързана с познаване на регламентиращите документи, обхвати на планирането, изготвяне на планиращите документи и координиране на звената.

Аспекти: 1. Познаване на регламентиращите документи и регулиране дейността на личния състав.

2. Обхват на планирането (хора, време, техника, информационни средства, мотивация).

3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.

4. Координираност на всички звена.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Работоспособността не се влияе от ръководителя (лидера). Познава регламентиращите документи, прави взаимовръзка между тях и останалите документи, определящи войсковия живот. Планира, съобразявайки се с всички фактори, хора, време, материални средства. Координира се на всички нива с международни и натовски стандарти. Перспектива.
9 Удовлетвореност от работата, съчетана с ясна визия за бъдещето. Мотивиран ръководител и мотивиран екип. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с поставените задачи и възможностите на хората. Планира с използване на информационни средства за улесняване на процеса. Участва в екипи за разработване на регламентиращи документи. Оказва контрол и помощ. Търси начини за повишаване на квалификацията си.
8 Изграждане на чувство за пълноценност на всеки член от екипа. Разкрива широк спектър от възможности на хората, които ги прави взаимозаменяеми. Познава регламентиращите документи и ги съобразява с поставените задачи. Планира с използване на информационни средства. На базата на предварителен анализ точно и своевременно координира дейността в пълен обем.
7 Преструктуриране на личен състав в зависимост от качествата на хората. Работещ екип – осъзнаване възможностите на всеки. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с възможностите на хората. Координира с органите по управление на човешките ресурси. Умее да планира, дава съвети на колеги при планирането.
6 Координира много добре дейности между отделните звена. Извършва планиране в зависимост от поставените задачи, отчитайки възможностите на екипа. Хора, време, техника в зависимост от задачата. Познава регламентиращите документи, прилага ги по предназначение. Планира правилно в обхвата на времето и наличните материални средства. Прецизира всички основни планиращи и отчетни документи.
5 Регулира взаимоотношенията в екипа чрез поощрения, наказания, личен пример. Координира добре дейността между отделните звена. Познава регламентиращите документи и ги прилага в работата си. Планира в необходимите срокове за сметка на изнервяне на личен състав. Допуска пропуски в изготвянето на планиращите и отчетни документи.
4 Изисква изпълнението на задачите в задължителен обем. Не познава в пълен обем регламентиращите документи, но тези, които познава, прилага в работата си. Планира всичко добре, без да се съобразява с времето. Изготвя планиращите документи, но те не отговарят на изискванията. Търси помощ от колегите си.
3 Запознаване с изискванията на работата и възможностите на хората. Използване на вътрешно-регулаторни механизми за утвърждаване на екипа. Не познава в пълен обем регламентиращите документи и ги прилага грешно. Планира без предварителен разчет. Изготвя част от планиращите документи. Не търси за координация никого.
2 Вграждане в екипа и изискванията към хората от екипа. Влиза в ролята на ръководител. Не познава в достатъчен обем регламентиращите документи. Планира и създава смут в работата. Изготвя с пропуски само един регламентиращ документ. Не се координира с никого.
1 Участва като изпълнител. Планира, без да се съобразява с факторите. Познава отчасти регламентиращите документи, работи с големи затруднения с тях. Не умее, но проявява слаб интерес към планирането. Умее да координира, но проявява слаб интерес.

Компетентност № 3: „ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ“

Определение: Процес на избор на вариант за ефективно постигане на определена цел.

Аспекти: 1. Анализ.

2. Модели за работа.

3. Поемане на отговорност.

4. Аргументиране.

5. Стандарт и творчество.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Анализира тенденциите и перспективите за развитие в своята професионална област. Създава нови работещи модели с оглед предстоящи перспективи. Поема отговорност в рискови ситуации при дефицит от време. Умее да изтъква аргументи, които преобръщат ситуацията от губеща в печеливша. Притежава богат арсенал от модели, голям опит, талант, интуиция.
9 Умее да взема решения в нестандартни ситуации. Ефективни модели при вземане на решения, базирани на голям опит и рутина. Поема отговорност при рискови ситуации. Стреми се да проявява творчество.
8 Прави точни и конкретни анализи при ограничени данни и дефицит от време. Задълбочено и подробно аргументира вземането на решения. Поема отговорност в нестандартни ситуации. Представя неоспорими аргументи, които мотивират екипа за изпълнение на предложените решения.
7 Предлага повече от един вариант за успешно решение. Убедително представя взетите решения пред началниците. Има модели (изградени), акумулира чуждия опит и го използва при вземане на решението. Поема отговорност и отстоява своите решения в интерес на екипа.
6 Прави качествен анализ и предлага вариант на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага ефективно. Стои твърдо зад взетите решения и носи отговорност за действията си. Умее да представя взетите решения разбираемо.
5 Има изградени модели за вземане на решение на базата на собствения си опит. Поема отговорност в заповяданите срокове при вземане на решения. Спазва утвърдените стандарти при вземане на решения. Използва оптимално знанията си и уменията си при избор на най-подходящ модел. Умее да аргументира взетото решение съобразно със стандартите за работа в указаните срокове. Умее да поема необходимата отговорност.
4 Прави качествен анализ на ситуациите, но се затруднява при вземане на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага с несъществени пропуски. Понякога не успява да даде необходимия приоритет на аргументите. Спазва времевите срокове за вземане на решение за всяка конкретна ситуация. Взема решение с чужда подкрепа.
3 Прави качествен анализ на ситуациите при наличие на пълна информация. Познава съществуващите модели за работа но не ги прилага ефективно. Поема отговорност, но проявява колебания при вземане на решенията. Не умее да различава съществените от несъществените аргументи на своите решения. Необходимост от повече време. Прибързано или несвоевременно вземане на решение, неработещи модели.
2 Намира източници на информация, но се затруднява при изготвяне на анализ. Познава съществуващите модели за работа, но няма необходимите умения за тяхното прилагане. Неубедително представя взетото решение. Стреми се да прехвърли отговорността на някой друг.
1 Не умее да намира източници на информация при анализиране на ситуациите. Не умее да прави анализ на ситуациите. Липса на модел за вземане на решение. Не поема никаква отговорност. Не аргументира взетите решения.

Компетентност № 4: „ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ“

Определение: Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

Аспекти: 1. Познаване спецификата на задачите.

2. Приоритизиране на задачите.

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.
9 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.
8 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.
7 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.
6 Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.
5 Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава спецификата на изпълнението на задачите.
4 Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.
3 Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.
2 Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.
1 Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован. Не осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

Компетентност № 5: „ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ“

Определение: Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти: 1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Пластичност – умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10

 

Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен – постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.
9 Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.
8

 

Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство на включените в тях хора.
7

 

Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените му.
6 Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.
5

 

Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.
4

 

Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.
3

 

Успява да влияе на подчинените си, в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.
2

 

Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.
1

 

Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 6: „РАБОТА В ЕКИП“

Определение: Компетентност, свързана с изграждане, ръководене, мотивиране и развитие на екипите и екипната съвместимост с цел постигане на максимален групов ефект.

Аспекти: 1. Изграждане.

2. Ръководене.

3. Мотивиране.

4. Развитие.

5. Екипна съвместимост.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Прогнозира и има визия за бъдещето на екипа. Запазване на екипната съвместимост при разнородна етническа среда. Предлага решение преди възникване на конфликт. Мотивира личния състав с всички формални и неформални средства. Създава и поддържа високи стандарти на екипност в работата.
9 Оказва методическа помощ при ръководене и мотивиране на екип. Насочва усилията на хората към ефективна съвместимост за постигане на цели. Подкрепя кариерното развитие на членовете на екипа. Подготвя екипа си за съвместна работа с други екипи, управлява времето и делегира отговорности на подчинените. Притежава (излъчва) лидерски авторитет. Обучава чрез личен пример и създава работещ модел на поведение.
8 Очертава перспектива пред членовете на екипа, умее да изгражда сигурност в екипа с цел постигане стабилност на мотивацията. Насочване усилията към личностните взаимоотношения за запазване на екипната съвместимост. Умее да определя (назначава) ръководители на екипи, задава дългосрочни цели. Дава личен пример и стимулира подчинените си и умее да защитава интересите на екипа пред висшестоящите. Развитието на екипа и екипната съвместимост са залог за успехи.
7 Ръководи екипа, мотивирайки подчинените си. Постоянно изучава и се съобразява с индивидуалните особености на подчинените си. Вписва се в екипа, повишава ефективността му. Повишава работоспособността си към ефективност при работа в екип.
6 Много добра способност за изграждане на колектив. Умее да планира, разпределя и контролира задачите, съобразявайки се възможностите на личния състав в групата (личностни и професионални), делегира правата си на ръководител и мотивира при отделни случаи с цел обучение.
5 Добра способност за изграждане на екип. Умее да планира, разпределя и контролира изпълнението на задачите на базата на наличните ресурси. Познава възможностите на подчинените си, успява да мотивира личния състав за справяне с текущи задачи. Полага усилия за изграждане на екипна съвместимост. Адекватно комуникира в екип. Работоспособен в екип.
4 Прилага индивидуален подход при разпределянето на задачите. Познава, но не винаги се съобразява с особеностите на личния състав. Има необходимите знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но допуска грешки. Приема екипа като даденост, без да мисли за развитието му. Правилно използва поощренията и наказанията. Не винаги успява да реши вътрешните проблеми и конфликти в екипа.
3 Има положителна нагласа и желание, но проявява нестабилност в процеса на изграждане на екипа. Проявява желание да ръководи, но се страхува от вземане на решения. Мотивира екипа за работа за отделни задачи. Има знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но често допуска грешки. Натоварва екипа, неизпълнявайки част от задълженията си. Екипната съвместимост не е цел.
2 Неработоспособен в екип, създава конфликтни ситуации в екипа. Поддържа добри неформални отношения с личния състав от екипа. Организира на елементарно ниво екипа. Не знае да поставя задачи по начин, който да мотивира личния състав. Има определени нагласи и качества за адаптиране и вградимост. В личната му мотивация преобладават външни мотиви.
1 Не притежава комуникативни способности, необходими за изграждане на колектив. Участва формално (по заповед) в работата на екипа. Редовно демонстрира липса на мотивация за свършване на работата, избягва противоречия и конфликти на всяка цена (нагаждач). Не знае и не умее да ръководи или умишлено спъва процеса на работа. Не се съобразява с индивидуалните особености на личния състав, изпитва затруднения при мотивиране на подчинените си. Няма нагласа за работа в екип, несъвместим, не полага усилия да се вгради в екипа.

Компетентност № 7: „КОМУНИКАТИВНОСТ“

Определение: Базисна компетентност за опериране с информация при работа с хора. Познаване и ефективно използване на словесното и несловесното общуване. Добро ползване на съвременните средства за комуникация.

Аспекти: 1. Умение да изслушва и правилно да разбира информацията.

2. Търси, събира и анализира информация от другите.

3. Умение да води неформални беседи.

4. Умение да предава ясно и достъпно информацията.

5. Умение да разбира и предава писмена информация.

6. Умение за ползване на съвременните средства за комуникация.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Събира, анализира и използва ефективно информация с цел разкриване на нови ресурси. Правилно формулира и излага тезите (идеите) си по вертикала и хоризонтала. Ораторски умения. Познава и ползва отлично всички възможни комуникационни средства.
9 Анализира информация с цел разкриване на възможности, потенциал и ресурси, останали неизползвани в работата. Ясно и точно предава целите и задачите в перспектива. Ползва много добре всички основни комуникационни средства.
8 Използва неформални контакти с висшестоящите за постигане на цели в интерес на работата. Събира и анализира информация, необходима за ефективно изпълнение на предстоящите задачи. Убедително предава информацията и дава обратна връзка на подчинените и защитава тезите си аргументирано. Ползва добре всички основни комуникационни средства.
7 Използва неформални контакти за подобряване на взаимоотношенията между военнослужещите. Търси и получава обратна връзка за изпълнение на задачите. Изслушва с внимание говорещия. Предава информацията логично. Точно и убедително представя писмено и устно информацията.
6 Използва неформални контакти за получаване на максимално ефективни резултати. Добре представя смисъла и съдържанието на постигнатите резултати. Разбира и ефективно използва идеите на колегите и подчинените си. Ясно и уверено предава задачите. Точно и убедително представя информацията в писмен вид.
5 Използва неформални контакти с цел подобряване на работата. Търси и събира информация за подобряване на работата. Умее да изслушва и да разбира. Кратко, ясно и достъпно поставя задачите и дава допълнителни указания при необходимост. Точност и убедителност на писменото изложение. Умее да подготвя и представя мултимедийна презентация.
4 Използва неформални контакти в ежедневната си работа. Използва част от получената информация в ежедневната си работа. Умее да изслушва. Използва кратки и ясни, но непълни указания по поставените задачи.  Представя в писмен вид документите, структурирано, точно и коректно. Умее да подготвя мултимедийна презентация.
3 Поддържа ограничен брой неформални контакти. Търси информация само по заповед. Слуша, но често прекъсва говорещия. Дава на подчинените минимално необходимата информация за изпълнение на задачите. Представя информацията в писмен вид структурирано, но неточно. Умее да ползва стационарен и мобилен телефон и радиостанция.
2 Ограничава се само с формални контакти (по служба). Използва в непълен обем получената информация. Не изслушва докрай и прекъсва говорещия. Предава информация с неясни и неразбираеми изрази. Представя информацията в писмен вид неструктурирано и хаотично.
1 Избягва неформални контакти с хората. Не умее да интерпретира получената информация. Проявява слаб интерес и неангажираност в разговора. Ниска речева култура. Трудно формулира тезите си и се изразява неясно.  Представя информацията в писмен вид неточно, неясно и некоректно. Липсва му стил на писане.

Компетентност № 8: „РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Определение: Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

Аспекти: 1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

3. Външна среда (към национални организации и институции).

4. Международна среда (НАТО, ЕС).

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности. Висока обща култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции. Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност, толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически мисии. Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи пред други международни организации.
9 Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти – по всяко време с органи и институции и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на дейността на национални организации и институции. Отлична комуникация. Участва системно в периодични международни контакти.
8 Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се към моралните и военните ценности. При решаване на регионални спорове между институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да го представлява пред национални институции и организации и като експерт при организиране на взаимодействието между тях при проблеми от национален характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.
7 Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен. Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към моралните и военните ценности. Предпочитан от представителите на регионалните организации като експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности. Владее няколко езика и свободно комуникира с представители от други международни организации.
6 Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа връзки с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни представители от неговия ранг. Добро физическо състояние, изряден външен вид.
5 Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с изискванията на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа връзки с международни организации и предлага адекватни на ситуацията решения. Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по международните документи за стандартизация на НАТО и международно хуманитарно право.
4 Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването си. Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.
3 Комуникира формално с личния състав и то само когато го налагат обстоятелствата. Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални организации само при извънредни случаи – бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява контакт само при екстремални случаи.
2 Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за връзките с националните институции и организации и не притежава необходимите качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции.
1 Не се интересува от външния си вид. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции. Не желае връзка с регионални органи и организации. Слаба комуникативност. Има проблеми във взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 9: „ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ“

Определение: Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения.

Аспекти: 1. Познаване и прилагане на нормативните актове.

2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация.

3. Изготвяне на изходяща документация и контрол на воденето є.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация в съкратени срокове и ефективен контрол. Разбира в детайли цялата входяща информация на системата, правилно анализира и разпределя. Познава безупречно всички нормативни актове в системата и ги прилага.
9 Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация. Разбира в детайли по-голямата част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя. Познава по-голяма част от нормативните актове в системата и ги прилага.
8 Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основна част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя без пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага творчески.
7 Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основната част от входящата информация на системата, но я разпределя с незначителни пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага.
6 Разбира и разпределя правилно изходящата информация и прилага ефективен контрол. Разбира и разпределя правилно входящата информация. Познава нормативните актове в касаещия го обем и ги прилага.
5 Правилно изготвя изходящи документи в касаещия го обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира входящата информация и я разпределя с незначителни пропуски. Познава основните нормативни актове и ги прилага.
4 Изготвя изходящи документи с незначителни пропуски. Разбира входящата информация, но я разпределя със затруднения. Познава основните нормативните актове и ги прилага с незначителни пропуски.
3 Изготвя изходящи документи, но допуска значителни пропуски. Разбира основната част от входящата информация, но я разпределя неправилно. Познава основните нормативните актове, но ги прилага с големи пропуски.
2 Притежава посредствени възможности за изготвяне на изходяща информация. Разбира основната част от входящата информация, но не може да я разпределя. Познава повърхностно основните нормативни актове, но не умее да ги прилага.
1 Не умее да изготвя изходяща информация. Не разбира и не умее да разпределя входяща информация. Не познава и не прилага нормативните актове.

Компетентност № 10: „СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“

Определение: Процес на събиране, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални умения и отговорности.

Аспекти: 1. Добиване и събиране на специализирана информация.

2. Разчитане и обработка на информацията.

3. Вземане на решения и даване на предложения.

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията, проявява гъвкавост. Търси и предлага нови методи за разчитане, обработване и анализиране на информацията. Разработва нови и нестандартни методи за вземане на решения.
9 Проявява гъвкавост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация и прави анализ. Проявява творчество при вземане на решения. Умее самостоятелно и в пълен обем да приоритизира и предава информацията в екстремни условия и в срок.
8 Своевременност, пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения в критични ситуации и продължителни натоварвания. Умее да предава опита си на подчинените при определяне на приоритетите и предаването на информацията.
7 Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения. Приоритизира и предава информацията в съкратени срокове.
6 Своевременност, пълнота и достоверност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита и обработва информацията. Правилно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Приоритизира и предава информацията в регламентираните срокове.
5 Своевременност, достоверност, но не винаги пълна информация. Разчита и обработва информацията. Самостоятелно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Правилно предава информацията. Справя се със стандартни ситуации при предаване на информацията.
4 Своевременност и достоверност при добиване и събиране на информацията. Понякога допуска слабости при обработка и разчитане на информацията. Правилно анализира обстановката, но взема нецелесъобразни решения. Допуска грешки при приоритизиране на информацията. Умее правилно да я предава.
3 Умее да добива и събира информация. Допуска несъществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Допуска пропуски при анализа на обстановката и вземането на решения. Със затруднение и в непълен обем предава информацията.
2 Добива и събира информация с големи пропуски. Допуска съществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Необходима му е помощ при вземане на решения. Допуска съществени грешки и среща трудности при предаване на информацията.
1 Не умее да добива и събира информацията. Не умее да разчита и обработва информацията. Не умее да взема решения. Не умее да приоритизира и предава информацията.

Компетентност № 11: „СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА“

Определение: Изискване за качество и количество, спазване на норми за ефективна и безопасна дейност.

Аспекти: 1. Спазва изискванията за качество, равнище на изпълнение и свързаност на задачите.

2. Спазва изискванията за количество. Брой планирани задачи и срокове на ден, седмица, месец на човек.

3. Изпълнява стандартите за ефективност (степен на постигане на цели и задачи, използване на наличните ресурси).

4. Изпълнява изискванията за безопасност (надеждност и осигуреност на техниката и здравето и живота на личния състав).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава и следва напълно стандартите за качество. Предлага промени за подобрения в тях. Познава и спазва напълно стандартите за количество. Постига над очакваната ефективност. Изпълнява изискванията за безопасност и безаварийност. Контрол на външни влияния.
9 Много добре познава стандартите за качество и ги прилага. Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху количеството. Постига висока ефективност по отношение на ресурси, материали и време. Изпълнява изискванията за безопасност с допускане на дребни компромиси, наложени от външни обстоятелства.
8 Много добре познава и спазва стандартите за качество при недостиг на време и ресурси. Много добре познава и спазва стандартите за количество и при непредвидени обстоятелства. Постигане на ефективност чрез умело разпределение на ресурси, материали и време.
7 Много добре успява да планира и организира дейностите за годината. Изпълнява оптимално стандартите за ефективност. Стреми се да надхвърли нивото на колегите си. Познава добре работната среда и взема конструктивни решения за подобряването є. Предприема превантивни мерки за съхраняване на здравето и живота на личния състав.
6 Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху качеството. Успява да планира и организира дейностите за месеца. Постига ефективност с единични пропуски.
5 Познава и спазва стандартите в спектъра от дейност, които ръководи. Постига ефективност на минимално изискуемото от регламентиращите документи ниво.
4 Познава и спазва стандартите за работа в основната си дейност. Успява добре да планира и организира дейностите както за деня, така и за месеца. Постига средна ефективност при добра ресурсна осигуреност. Добре познава и изпълнява стандартите за безопасност с акцент на личната си сигурност.
3 Познава и спазва изискванията за качество с пропуски. Реализира възложените задачи с преразход на материални средства и човешки ресурси. Не познава, но изисква от подчинените си спазване на стандартите за безопасност.
2 Частично познава и спазва изискванията за качество. Успява частично да планира и организира дейностите, използвайки наличните за деня ресурси. Отчасти прилага стандартите и постига приемлива ефективност.
1 Не познава и не прилага стандартите на работа. Постига минимална ефективност. Не познава и не спазва изискванията за качество. Неангажиран към критериите за количество. Не познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Компетентност № 12: „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА“

Определение: Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

Аспекти: 1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения с колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с международни организации.
9 Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични взаимоотношения с колеги от други армии.
8 Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични взаимоотношения на неговата организация с други организации.
7 Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми. Служи за пример за етични междуличностни взаимоотношения.
6 Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в организацията. Спазва етичните норми, дори и в критични ситуации.
5 Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с колегите си. Смее да осъществява контакти извън организацията.
4 Спазва етичните норми в контактите с началниците, но не и с подчинените си. Стреми се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при необходимост.
3 Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен в отношенията си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти. Осъществява контакти извън организацията само по заповед.
2 Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с колегите си. Не умее да контактува извън организацията.
1 Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва в поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 13: „ВОЕННИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ“

Определение: Проследяване на прояви, характеризиращи чувства на дълг, чест, лоялност, почтеност, самоконтрол.

Аспекти: 1. Притежание на чувства на дълг и чест.

2. Притежание на качества надеждност, сигурност, искреност.

3. Уважение и самоконтрол.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Поставя службата над себе си. Говори открито. Служи за пример като човек с изградени чувства на дълг, чест и почтеност. Изпълнява професионални, правни и морални задължения. Верен и предан към ръководството и Конституцията.
9 Придържа се към ценностите на Българската армия (БА). Постъпва правилно – не лъже, мами или краде. Говори открито. Изисква от подчинените си толкова, колкото и от себе си. Подкрепя политиката на човешки ресурси.
8 Може да се разчита на него да постъпи правилно. Обикновено поставя службата над себе си. Стреми се да бъде верен и предан към ръководството и Конституцията. Работи за изграждане политика на човешките ресурси.
7 Стреми се към изпълнение на професионални, правни и морални задължения. Изгражда чувства за дълг, вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Обикновено говори открито. Стреми се да се придържа към ценностите на БА.
6 Непрекъснато работи за изграждане чувства за вярност и преданост. Възпитава себе си и подчинените си на уважение към ценностите на Българската армия. Не употребява алкохол. Стреми се да бъде прям и откровен.
5 Работи системно за изграждане чувства за вярност и преданост. Стреми се да бъде честен, морален и искрен. Изисква от подчинените си повече отколкото от себе си. Употребява алкохол само при повод.
4 Проявява желание да изпълнява професионални, правни и морални задължения. Проявява желание за вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Толерира измамата и лъжата. Рядко употребява алкохол.
3 С подчинените си не се държи честно и справедливо. Не подкрепя политиката на човешките ресурси. Не може да се разчита на него да постъпи правилно. Позволява си да лъже и мами. Не злоупотребява с алкохол.
2 Има изградени чувства за дълг и чест. Не е убеден в утвърдените ценности и морал на българския офицер. Поставя личния интерес над служебния. Допуска неадекватно поведение следствие употреба на алкохол.
1 Няма изградени чувства за дълг, чест и почтеност. Не проявява уважение към ценности и морал. Проявява тенденции към злоупотреба с алкохол.

Компетентност № 14: „ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“

Определение: Отлична теоретична подготовка, съчетана с натрупан практически опит, личностни способности за усвояване и изпълнение на служебните задължения, изисквани от длъжността.

Аспекти: 1. Теоретична подготовка.

2. Практически опит.

3. Умение за съчетание на теоретична подготовка и практически опит.

4. Личностни способности.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Разработва нови научни, теоретични методи в професионално направление. Много богат практически опит. Практическа компетентност в областта на другите бойни части. Висока съобразителност. Комбинативен ум. Дипломатичност и толерантност в отношенията.
9 Търси странични източници за повишаване на теоретичната подготовка. В практическите си действия взема нестандартни решения за подобряване на експлоатацията на материалната част.
8 Изисква в пълен обем от личния състав на теоретични знания за материалната част. Много богат практически опит. Изисква в пълен обем познаването и експлоатацията на материалната част от личния състав. Стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на професионалната подготовка.
7 Познава в пълна степен документите, регламентиращи професионалната дейност. Много богат практически опит. Попълва регламентиращи документи без пропуски. Висока самокритичност. Взискателен към подчинените си. Адаптивен.
6 Притежава богата теоретична подготовка и знания. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Много богат практически опит. Контролира практическата подготовка на личния състав. Ползва се с авторитет. Умее да работи в екип. При необходимост умее да формира екип. Гъвкав в отношенията с околните. Общителен.
5 Познава отлично материалната част и води без пропуски регламентиращите документи. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Притежава необходимия практически опит за експлоатация на материално-техническата част. Събира, анализира и обработва получената информация. Умее да организира както личната, така и на подчинените работа. Умее да работи с хора. Общителен.
4 Притежава необходимите знания за изпълнение на задълженията си. Притежава минимално необходимия практически опит за работа. Притежава минимално необходимите умения за заеманата длъжност. Общителен.
3 Има съществени пропуски в теоретичната подготовка. Малък практически опит. Неточен в подходите при работа с подчинените и околните.
2 Теоретична некомпетентност. Липса на практически опит поради недостатъчно време за придобиването му. Не умее да работи с хора. Непостоянен в работата си. Неадаптивен.
1 Слабите теоретични познание не му позволяват да натрупа необходимия практически опит. Недостатъчна мотивация. Некомуникативен.

Компетентност № 15: „САМООБУЧЕНИЕ“

Определение: Действия, чрез които личността повишава своите теоретични знания и практически умения.

Аспекти: 1. Класна специалност.

2. Мотивация, постоянство и систематичност.

3. Обучаемост.

4. Придобиване на знания за близки области до своята.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Търсен е като експерт за мотивиране на самообучение. Много големи познания в близките специалности.
9 Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна специалност. Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран, с широки знания в съседни области. Оказва помощ на колегите си за самообучение.
8 Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на специалността. Работи по създаването на групова мотивация. Има широк кръгозор, ерудит. Притежава класна специалност.
7 Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности. Мотивира колегите си за придобиване на знания чрез самообучение. Изучава и затвърдява знанията си в дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с новите технологии. Има познания в близки специалности. Притежава класна специалност.
6 Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването є. Стреми се да мотивира подчинените си към самообучение. Изучава в пълен обем материала, интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на знанията. Обучава се по близки области до своята.
5 Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно ниво, интересува се от новостите в професионален план. Избирателно самообучение за изпълнение на професионалните задължения. Интересува се от близки области до своята и се самоподготвя.
4 Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има интерес към сходни области, но не изучава. Необходимост от външни фактори за мотивация.
3 Не притежава класна специалност. Има слаб интерес по придобиване на знания. Изучава материала в касаещия го обем, но няма интерес за самоподготовка. Проявява слаб интерес в области, близки до своята.
2 Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от колега в областта на информационните технологии. Немотивиран да заучава предварително подготвена информация, касаеща го професионално. Изучава материала на касаещия го обем под контрол на командир или началник. Не се интересува от близки области.
1 Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не умее да се мотивира за придобиване на знания. Не се обучава по специалността. Не се интересува от близки области до своята.

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – офицери от СВ
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

       1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

Дата:     Подпис атестиран: Подпис атестиращ:
        2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата: Подпис атестиран: Подпис атестиращ:

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.   5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери на същата длъжност.
4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата длъжност.
3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.
2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.
1 = Изпълнител под стандарта – в тежест на останалите.
  Попълват се основните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  Попълват се допълнителните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
        2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ ГРУПОВИ
1    
2    
3    
4    
В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       3.  ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания  – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания  – брой            
     4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1 2 3 4 5 6 7
1 Вземане на решения          
2 Организация и осигуряване изпълнението на задачите          
3 Лидерски способности и умения          
4 Координиране дейността на различните формирования          
5 Бойна подготовка          
6 Обучение на личния състав          
7 Решаване на текущи проблеми с личния състав          
8 Контрол на войсковия ред          
9 Прилагане на системата от награди и наказания          
10 Работа с обществени, държавни и международни организации          
1 2 3 4 5 6 7
11 Носене на наряди и дежурства          
12 Справяне с рисково поведение          
13 Заместване и съвместителство на длъжности          
14 Заповедоизпълнение          
15 Използване и поддръжка на техниката          
16 Познаване и работа с нормативни актове и други документи          
17 Събиране, обработка и разпространение на информация          
18 Логистика          
19 Взаимоотношения и войнска етика          
20 Самообучение          
КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:

 

 

Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР
      Близки цели (до 1 година)

 

      Средносрочни (до 3 години)

 

      Дългосрочни (до 5 години)

 

     2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР
     Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1.  СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.
  МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ  
         
2.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ   СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ  

 

       
3.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
  НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОПИТ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ  

 

       

 

4.  ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ   ДЛЪЖНОСТНА КВАЛИФИКАЦИЯ   ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  
  КОМАНДЕН

КУРС

 

ЩАБЕН КУРС

 

СПЕЦИА­ЛИЗИРАН КУРС   КОМАНДЕН

КУРС

ЩАБЕН КУРС СПЕЦИА-ЛИЗИРАН КУРС   ЦЕЛЕВИ КУРС ЕЗИКОВ КУРС    
                 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения – код“ – са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания – код“ – са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

Компетентност № 1: „ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ“

Определение: Процес на избор на вариант и неговите изпълнители за ефективно изпълнение на поставените задачи.

Аспекти: 1. Анализ и оценка на обстановката.

2. Избор на варианти на работа.

3. Поемане и разпределение на отговорности, аргументиране.

4. Целесъобразност на взетите решения.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки срокове в екстремни условия. Оказва помощ. Използва нестандартни методи. Проявява творчество в определяне на вариантите, нови методи и виждания. Усет към детайлите. Възможност за предаване на опита си. Успява да разпределя отговорностите в условия на нестандартни ситуации. Убедително аргументира нестандартните решения. Взема нестандартни решения в екстремални условия, способност да ги аргументира и устоява. Търси и намира нови и нестандартни решения.
9 Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки срокове. Намира най-целесъобразни варианти в екстремни условия. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Готовност да поеме и чужда отговорност. Взема целесъобразни (правилни) решения в екстремални условия.
8 Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката. Избира добри и целесъобразни варианти, които съставя в кратки срокове. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Взема целесъобразни (правилни) и многовариантни решения.
7 Прави задълбочени анализи и оценява всички аспекти на обстановката. Има добри и целесъобразни варианти. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се задълбочено. Взема целесъобразни (правилни) решения. Правилно се аргументира. Оказва методическа помощ.
6 Прави задълбочени анализи и оценява обстановката. Има добри варианти. Поема отговорности и правилно ги разпределя, добре се аргументира. Взема целесъобразни (правилни) решения. Правилно се аргументира.
5 Анализира и оценява обстановката правилно. Има варианти. Поема и разпределя отговорност и умее да се аргументира. Взема целесъобразни (правилни) решения.
4 Анализира и оценява обстановката с чужда помощ. Намира варианти, но се нуждае от помощ. Поема и разпределя отговорност, но недостатъчно добре се аргументира. Нуждае се от помощ при вземане на целесъобразни решения.
3 Анализира обстановката със съществени пропуски и трудно я оценява. Трудно намира варианти. Поема отговорност, трудно се аргументира, не умее да я разпределя. Не винаги взема целесъобразни решения.
2 Анализира и оценява обстановката с големи пропуски. Има варианти, но са неуместни. Не поема отговорност, нецелесъобразно разпределя отговорност. Не умее да се аргументира. Не умее да взема целесъобразни решения.
1 Не умее да анализира и оценява обстановката. Липса на варианти за работа. Не поема отговорност и не умее да ги разпределя. Не умее да се аргументира. Не умее да взема решения.

Компетентност № 2: „ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ“

Определение: Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

Аспекти: 1. Познаване спецификата на задачите.

2. Приоритизиране на задачите.

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.
9 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.
8 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.
7 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.
6 Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.
5 Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава спецификата на изпълнението на задачите.
4 Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.
3 Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от спецификата на изпълнението на задачите.
2 Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.
1 Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован. Не осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

Компетентност № 3: „ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ“

Определение: Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти: 1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Пластичност – умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен – постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.
9 Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.
8 Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство на включените в тях хора.
7 Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените му.
6 Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.
5 Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.
4 Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.
3 Успява да влияе на подчинените си в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.
2 Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.
1 Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи, и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 4: „КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ“

Определение: Процес на сработване на формированията по време, място и задачи за постигане на определен ефект.

Аспекти: 1. Планиране и организиране дейността на различните формирования (време, хора, ресурси и резултати).

2. Управление на дейностите и контрол на изпълнението.

3. Резултати и обратна връзка.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Използва нестандартни методи и решения при планиране и организиране на дейността, постигайки поставените цели. Оказва помощ. Творчески и всеобхватно управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ, проявява самоконтрол. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и принадлежност структури в екстремни условия, близки до бойните, и в нестандартни ситуации.
9 Успява да планира и организира в екстремни ситуации и без пропуски и грешки. Всеобхватно управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и принадлежност структури в нестандартни ситуации.
8 Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите си. Управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ. Умее да съгласува дейността на различни формирования в стандартни условия.
7 Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите си. Добре управлява и контролира, анализира пропуските, оказва помощ. Умее да анализира и съгласува дейността на еднакви по род формирования.
6 Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните формирования, поставя реални срокове за изпълнение. Добре управлява и контролира, оказва помощ. Умее да анализира и съгласува дейността на различните формирования.
5 Добре планира и организира дейността на различните формирования, като степенува по важност и спешност, отчитайки възможностите на подчинените си. Добре управлява и контролира. Умее да съгласува.
4 Добре планира, степенува задачите по важност и спешност. Управлява и контролира, като му се оказва помощ. Съгласува с помощ.
3 Планира и организира, допускайки несъществени грешки, не степенува по важност и спешност. Управлява и контролира със затруднение. Трудно съгласува.
2 Планира и организира, допускайки съществени грешки. Управлява, но не упражнява контрол. Среща съществени трудности при съгласуване.
1 Не познава структурата и задачите на формированието, не умее да планира и организира. Не умее да управлява и контролира. Не умее да съгласува.

Компетентност № 5: „БОЙНА ПОДГОТОВКА“

Определение: Процес на планиране, организиране, провеждане, контрол и анализ на бойната подготовка.

Аспекти: 1. Базови познания по специалността, планиране.

2. Ръководене, мотивация, личен пример.

3. Методически познания и умения.

4. Контрол, анализ и отчитане.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Има отлични професионални познания. Разработва прогнози, като отчита миналото и настоящето, формулира целите. Разработва контролни процедури. Творчески и в пълен обем разработва планове и разчети за бойната подготовка и прилага нови методи за тяхната обработка. Дава предложения за нови методики на ръководство. Проявява творчество при мотивацията, заразява с примера си. Търси и прилага нови форми и методи на ръководене. Отчита, ефективно контролира, анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки за повишаване ефективността на бойната подготовка. Разработва и установява нови норми за отчитане и контрол.
9 Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в условията на ограничени ресурси и екстремални условия, притежава методически умения. Оказва ефективна методическа помощ. Формулира целите и разработва конкретни действия. Прилага новаторски методи и способи при ръководенето и мотивацията. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Постоянно повишава собствената си подготовка. Експериментира нови методи. Отчита, ефективно контролира, анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки за повишаване ефективността на бойната подготовка.
8 Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в условията на ограничени ресурси, притежава методически умения. Оказва ефективна методическа помощ. Търси нови методи за ръководене, мотивира, дава положителен личен пример. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Постоянно повишава собствената си подготовка. Осъществява ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия. Прави задълбочен анализ на резултатите.
7 Има много добри професионални познания, умее детайлно да планира, притежава методически умения. Оказва помощ на колегите си при планирането. Ефективно ръководи, умее да мотивира, дава положителен личен пример. Оказва помощ на други. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ. Осъществява ефективен контрол, като дава личен пример, прави задълбочен анализ на резултатите.
6 Има много добри познания по специалността, умее да планира, притежава методически умения. Ефективно ръководи, умее да мотивира, дава положителен личен пример. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Осъществява ефективен контрол, прави задълбочен анализ на резултатите.
5 Ръководи, мотивира, дава положителен личен пример. Притежава методически познания по ръководство на бойната подготовка и умее да ги прилага при нейното ръководство. Осъществява контрол, анализира резултатите. Отчита и контролира БП.
4 Има базови познания по специалността, добре планира, има нужда от помощ. Развива методическите си умения. Ръководи, не достатъчно мотивира подчинените с личния си пример. Притежава методически познания по ръководство на бойната подготовка, но не винаги ги прилага. Не винаги осъществява контрол, анализира с пропуски.
3 Има базови познания, но неефективно планира, притежава минимални методически умения. Ръководи, не мотивира, не дава положителен личен пример. Притежава недостатъчни методически познания по ръководство на бойната подготовка. Неуверено я ръководи. Осъществява контрол под въздействия, анализира със съществени пропуски.
2 Притежава минимални базови познания. Допуска съществени грешки при планиране и липсват методически умения, познава нормативната база в непълен обем. Ръководи формално, не мотивира, не дава положителен личен пример. Притежава повърхностни методически познания по ръководство на бойната подготовка и слаби умения. Формално осъществява контрол, не анализира.
1 Няма базови познания и липсват методически умения, не познава нормативната база, не умее да планира. Не ръководи, не мотивира, не дава положителен личен пример. Не притежава методически познания и умения по ръководство на бойната подготовка. Не отчита и не контролира, не умее да анализира бойната подготовка.

Компетентност № 6: „ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Двустранен процес за планиране, реализиране и контрол на резултатите от обучението. Компетентност за взаимодействие с цел предаване и усвояване на знания, умения и навици.

Аспекти: 1. Планиране процеса на обучение.

2. Провеждане на учебния процес.

3. Резултати от обучението.

4. Контрол върху процеса на обучение.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Ефективно и творчески планира. Търси и предлага нови форми и методи на обучение. Постига системно отлични резултати и в екстремални условия по бойна подготовка. Осъществява ефективен и постоянен контрол, използва нестандартни методи. Осъществява ефективно методическо ръководство, целесъобразно по обхват, време и в екстремални условия.
9 Планира учебните занятия,  като включва теоретични и методически новости. Провежда учебен процес, прилагайки нови форми и методи на обучение. Постига системно отлични резултати и в екстремални условия по бойна подготовка. Осъществява ефективен и постоянен контрол, целесъобразен по обхват, време и в екстремални ситуации. Осъществява ефективно методическо ръководство, целесъобразно по обхват, време и в екстремални условия.
8 Умее ефективно да планира и в екстремни ситуации. Ефективно провежда учебния процес и в екстремни условия на обстановката. Оказва помощ. Постига системно отлични резултати по бойна подготовка. Осъществява ефективен контрол, целесъобразен по обхват и време. Осъществява ефективно методическо ръководство, целесъобразно по обхват и време.
7 Умее ефективно да планира. Оказва помощ. Ефективно провежда учебния процес. Оказва помощ. Постига добри и отлични резултати по бойна подготовка. Осъществява ефективен контрол, целесъобразен по обхват и време. Осъществява ефективно методическо ръководство, целесъобразно по обхват и време.
6 Умее ефективно да планира. Ефективно провежда учебния процес. Постига системно добри резултати по бойна подготовка. Осъществява целесъобразен контрол. Осъществява системно методическо ръководство.
5 Умее да планира учебния процес. Провежда редовен учебен процес. Постига добри резултати по бойна подготовка. Осъществява частичен контрол. Оказва методическо ръководство.
4 Планира с несъществени пропуски – без оказване на методически средства. Провежда учебния процес с несъществени пропуски. Постига удовлетворителни, но непостоянни резултати по бойна подготовка. Осъществява частичен контрол. Оказва методическо ръководство.
3 Подготвя план без цели и методически средства. Формално провежда учебния процес. Постига слаби резултати по бойна подготовка. Осъществява контрол по заповед. Оказва методическо ръководство само при проверка и по заповед.
2 Планира със съществени пропуски. Не умее да провежда учебния процес. Постига слаби резултати по бойна подготовка. Осъществява формален контрол. Търси помощ за оказване на методическо ръководство.
1 Не умее да планира. Не умее да провежда учебния процес. Постига слаби резултати по бойна подготовка. Не осъществява контрол. Не осъществява методическо ръководство.

Компетентност № 7: „РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Съвкупност от знания, нагласи и умения за работа с хора, използвани при решаване на широк кръг проблеми, възникващи в ежедневието.

Аспекти: 1. Познаване на проблематиката.

2. Познаване индивидуалните особености на подчинените.

3. Използване особеностите на личния състав за решаване на проблемите.

4. Оценка на проблема и вземане на решение.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Решава задачите и проблемите максимално точно, гъвкаво и компетентно при ежедневни и екстремални ситуации. Използва нови алтернативни методи за изучаване и познаване на индивидуалните особености на личния състав. Успява да използва качествата на подчинените за получаване на положителен ефект при решаване на проблемите. Адекватно решава проблемите в стандартни и нестандартни ситуации.
9 Използва въображението си за предвиждане на проблемите. Използва нови алтернативни методи за изучаване и познаване на индивидуалните особености на личния състав. Успява да използва отрицателните качества на подчинените за получаване на положителен ефект при решаване на проблемите. Успява да прогнозира и не допуска възникване на проблеми от субективен характер.
8 Уверен в себе си, има качествата да прецизира и обобщава проблемите. Може да предразполага подчинените си и вниква в проблемите им. Правилно оценява, анализира причините, довели до възникване на проблема, и взема решения, приемливи за двете страни.
7 Уверен е в себе си. Предава опита си, оказва помощ. Може да предразполага подчинените си и вниква в проблемите им. Успява да извлече положителните качества от личностните особености на подчинените за решаване на текущите проблеми. Оценява и анализира проблемите и взема самостоятелни решения при разрешаването им. Взема мерки за недопускане и повторно възникване на проблема.
6 Степенува по важност текущите проблеми. Прави анализ и оценка. Познава личностните особености на подчинените, свързани с изпълнението на функционалните му задължения. Създава атмосфера на взаимно доверие. Познава личностните особености на подчинените и ги използва ефективно за решаване на проблемите. Оценява и анализира проблемите и взема самостоятелни решения при разрешаването им.
5 Степенува по важност текущите проблеми. Познава личностните особености на подчинените, свързани с изпълнението на функционалните му задължения. Използва личностните особености на подчинените за решаване на проблемите, свързани със служебните им задължения. Умее да оценява проблемите и да взема самостоятелни решения при разрешаването им.
4 Познава, степенува по важност с незначителни пропуски текущите проблеми. Понякога му е необходима помощ. Познава личностните особености на по-голямата част от подчинените. Не използва в пълен обем личностните особености на подчинените за решаване на проблемите. Успява да оцени проблемите и понякога се нуждае от помощ при решаване на проблема.
3 Изучил е известна част от нормативната база, но все още не умее да степенува по важност. Познава някои от проблемите. Все още се нуждае от помощ. Познава отчасти подчинените в степен, налагана му от нормативните документи. Нецелесъобразно използва личностните качества на подчинените за решаване на проблемите. Има отделни попадения.
2 Запознава се с проблематиката. Необходима му е помощ. Познава подчинените по фамилия, често ги бърка, визуално ги познава. Не може да използва личностните особености на подчинените за решаване на проблема. Не умее да оценява проблемите и да взема решения.
1 Не познава текущите проблеми на подчинените си. Не познава индивидуалните особености. Не се ангажира с решаване на проблеми. Не оценява проблемите и не взема решения.

Компетентност № 8: „КОНТРОЛ НА ВОЙСКОВИЯ РЕД“

Определение: Дейност, свързана със съвкупност от мероприятия по контрол на войсковия ред.

Аспекти: 1. Поддържане на казармено-жилищния фонд и учебно-материалната база.

2. Спазване разпределението на времето.

3. Поддържане на вътрешния ред.

4. Контрол по носене на дежурство.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Осъществява контрол по опазване състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база, противопожарната безопасност, оказва помощ по тяхното усъвършенстване и полага грижи за опазване на околната среда. Спазва, взисква, оптимизира, организира и ръководи разработването на разпределението на времето. Разработва мероприятия по контрол. Поддържа, взисква, оптимизира и постоянно налага високи стандарти, подобрява и усъвършенства вътрешния ред. Осъществява ефективен и постоянен контрол, оказва помощ и стимулира подчинените, използва нестандартни методи при осъществяването на контрол.
9 Осъществява контрол по опазване състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база, противопожарната безопасност и оказва помощ по тяхното усъвършенстване. Спазва, взисква, организира и ръководи разработването на мероприятията, свързани с разпределението на времето. Поддържа, взисква, контролира в съответствие с определените нормативи и търси начини за усъвършенстване на вътрешния ред. Осъществява ефективен и постоянен контрол, оказва помощ и стимулира подчинените.
8 Осъществява контрол и оказва помощ по състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база и полага грижи за тяхното усъвършенстване. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето. Осъществява контрол. Стреми се да го оптимизира. Поддържа, взисква и контролира за спазване на вътрешния ред. Оказва помощ. Подобрява условията. Осъществява ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия и оказва помощ.
7 Усъвършенства и търси нови ресурси за подобряване на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база. Винаги спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето. Осъществява контрол. Поддържа, взисква и контролира за спазване на вътрешния ред. Оказва помощ. Осъществява ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия.
6 Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база и се стреми да я усъвършенства. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето. Осъществява контрол. Поддържа, взисква и контролира спазването на вътрешния ред. Осъществява ефективен контрол.
5 Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения  и учебно-материалната база. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето. Поддържа и взисква за спазване на вътрешния ред. Осъществява контрол.
4 Осъществява контрол по поддържането на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база, но не полага грижи за околната среда. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето, но понякога му е необходим контрол. Поддържа и взисква за спазване на вътрешния ред с несъществени пропуски. Не винаги осъществява контрол.
3 Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения  и учебно-материалната база, но не полага грижи по околната среда и противопожарната безопасност и охрана. Спазва, но не достатъчно взисква за изпълнение разпределение на времето. Поддържа и взисква за спазване на вътрешния ред със съществени пропуски. Осъществява контрол под въздействие.
2 Упражнява слаб контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база, не полага грижи за подобряване на околната среда и противопожарната безопасност и охрана. Спазва, но не взисква за изпълнение разпределение на времето. Поддържа, но не взисква за спазване на вътрешния ред. Осъществява формален контрол.
1 Не упражнява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и учебно-материалната база, не полага грижи за подобряване на околната среда и противопожарната без­опасност и охрана. Не спазва и не взисква за изпълнение разпределение на времето. Не взисква и не поддържа вътрешния ред. Не осъществява контрол.

Компетентност № 9: „ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ“

Определение: Прилагане на система от санкции (позитивни и негативни) с цел мотивиране на военнослужещите, повишаване качеството на изпълнение на възложените задачи, както и своеобразна оценка на постигнатите резултати.

Аспекти: 1. Повишаване на мотивацията в ежедневната дейност.

2. Коригиране на поведението и изпълнението на дейността.

3. Оценяване на качеството на изпълнението.

4. Поддържане на чувството за справедливост и морално-психологичен климат.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Познава в детайли системата за награди и наказания и я прилага в пълен обем при мотивирането на личния състав. Използва в пълен обем системата за награди и наказания за коригиране и прогнозиране на поведението в бъдеще. Адекватно и точно прилага системата за награди и наказания съобразно постигнатото качество при изпълнение на задачите. Справедливо и балансирано прилага система за награди и наказания за поддържане на морално-психологичния климат.
9 Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично, отчитайки индивидуалните особености на подчинените. Има стратегия за коригиране на поведението на групово и индивидуално ниво, прилагайки системата за награди и наказания. Детайлно отчита индивидуалните и груповите особености при своевременно прилагане на системата за награди и наказания. Прилага системата за награди и наказания, поддържайки отличен морално-психологичен климат и чувство за справедливост.
8 Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично за мотивиране на личния състав, давайки приоритет на поощренията. Прилага системата за награди и наказания в пълен обем и систематично при коригиране на поведението на групово и индивидуално ниво, давайки превес на положителните санкции. Много добре и своевременно прилага системата за награди и наказания при оценяване на индивидуалните особености на личния състав. Прилага системата с цел благоприятен психологичен климат, разрешавайки своевременно възникналите конфликти.
7 Добре познава системата за награди и наказания, систематично използва нейните възможности за мотивиране на личния състав за групово и индивидуално ниво. Много добре познава и прилага системата за награди и наказания и методично я използва на индивидуално и групово ниво за коригиране на поведението. Добър морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани взаимоотношения на групово и индивидуално ниво.
6 Добре познава системата за награди и наказания и систематично използва нейните възможности за мотивиране на личния състав. Много добре познава и прилага системата за постигане на желаното индивидуално поведение. Добре прилага системата при оценка на качеството на групово ниво. Добър морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани и колегиални отношения на групово ниво.
5 Добре познава системата за награди и наказания и я прилага по необходимост на определени етапи при мотивиране на личния състав. Добре познава и прилага системата  на групово и индивидуално ниво. Хаотично прилага системата при оценка качеството на изпълнението. Удовлетворява потребността от социална справедливост и поддържане на добър климат.
4 Сравнително добре познава системата за награди и наказания и рядко я използва с целия є набор от възможности. Частично използва системата за награди и наказания за коригиране на поведението на индивидуално ниво. Несвоевременно прилага системата за награди и наказания за оценяване на изпълнението. Частично удовлетворява потребността от социална справедливост и изграждане на добър морално-психологичен климат.
3 Има пропуски в познанието на системата за награди и наказания. Рядко я използва за мотивиране на личния състав. Епизодично използва системата за награди и наказания и не отчита индивидуалните особености. Слабо познава системата за награди и наказания и я прилага с пропуски при оценяването. Прилага системата, без да отчита  чувството за социална справедливост и възникналите конфликти.
2 Частично познава системата и приоритетно използва наказанията. Епизодично използва системата за награди и наказания за работи на групово ниво. Слабо познава и епизодично прилага оценяването на качеството на изпълнение. Епизодично прилага системата за награди и наказания, неотчитайки необходимостта от социална справедливост. Недобър психологичен климат.
1 Слабо познава системата за награди и наказания, прилагането є носи епизодичен и хаотичен характер. Слабо използва системата за награди и наказания за коригиране на поведението и изпълнението на дейността. Слабо познава системата за награди и наказания и не я прилага като инструмент за оценяване. Слабо познава и не прилага системата за награди и наказания за изграждане и поддържане на морално-психологичен климат. Не поддържа чувство за социална справедливост.

Компетентност № 10: „РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Определение: Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

Аспекти: 1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

3. Външна среда (към национални организации и институции).

4. Международна среда (НАТО, ЕС).

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности. Висока обща култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции. Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност, толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически мисии. Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи пред други международни организации.
9 Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти – по всяко време с органи и институции, и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на дейността на национални организации и институции в Сухопътните войски. Отлична комуникация. Участва системно в периодични международни контакти.
8 Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се към моралните и военните ценности. При решаване на регионални спорове между институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да представлява Сухопътните войски пред национални институции и организации и като експерт при организиране на взаимодействието между тях при проблеми от национален характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.
7 Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен. Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към моралните и военните ценности. Предпочитан от представителите на регионалните организации като експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности. Владее няколко езика и свободно комуникира с представители от други международни организации.
6 Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа връзки с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни представители от неговия ранг. Добро физическо състояние, изряден външен вид.
5 Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с изискванията на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа връзки с международни организации и предлага адекватни на ситуацията решения. Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по международните документи за стандартизация на НАТО и международно хуманитарно право.
4 Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването си. Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.
3 Комуникира формално с личния състав, и то само когато го налагат обстоятелствата. Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални организации само при извънредни случаи – бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява контакт само при екстремални случаи.
2 Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за връзките с националните институции и организации и не притежава необходимите качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции.
1 Не се интересува от външния си вид. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции. Не желае връзка с регионални органи и организации Слаба комуникативност. Има проблеми във взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 11: „НОСЕНЕ НА НАРЯДИ И ДЕЖУРСТВА“

Определение: Дейност, свързана с бойната готовност, охраната и отбраната на войсковите обекти и поддържане на войсковия ред.

Аспекти: 1. Познаване на инструкции и регламентиращи документи.

2. Изпълняване на задълженията по време на дежурство.

3. Контрол.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Прави предложения за оптимизиране на регламентиращите документи. Дава предложения за оптимизиране на нарядите и дежурствата. Служи за еталон пред колегите си за носене на дежурството. Дава предложения за нови, по-ефективни методи за провеждане на контрол по носене на дежурствата. Предвижда нежелателни отклонения и взема мерки за предотвратяването им.
9 Познава в пълен обем регламентиращите документи. Анализира задълбочено регламентиращите документи и разработва нови инструкции. Дава предложения за оптимизиране на нарядите и дежурствата. Контролира, анализира, оказва помощ, прави предложения за корекции за носене на дежурствата.
8 Познава в пълен обем регламентиращите документи. При нужда консултира колегите си. Самостоятелно взема мерки за разрешаване на ситуацията и поема отговорност. Търси и намира начини за оптимизиране на дейности, свързани с даване на наряди и дежурства.
7 Познава инструкциите и регламентиращите документи. Умее да работи с тях. Оказва помощ. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Проявява взискание към подчинените длъжностни лица. Умее да се справя в нестандартни ситуации. Осъществява контрол, анализира и оказва ефективна помощ. Дава насоки за отстраняване на слабостите.
6 Познава инструкциите и регламентиращите документи. Умее да работи с тях. Не допуска нарушения и аварии. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Проявява взискание към подчинените длъжностни лица. Запазва самообладание при възникнали критични ситуации. Осъществява контрол, анализира и оказва ефективна помощ.
5 Познава инструкциите и регламентиращите документи, с епизодични пропуски при носене на дежурство. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Осъществява контрол и оказва ефективна помощ.
4 Познава инструкциите и регламентиращите документи, рядко допуска нарушения. Изпълнява задълженията си с незначителни пропуски, изпитва затруднения при по-сложни критични ситуации. Контролира и оказва недостатъчно ефективна помощ.
3 Инструкциите се познават с пропуски, частично познава регламентиращите документи. Реагира неадекватно на създалата се ситуация. Контролира, но не оказва помощ.
2 Частично познава инструкциите, не спазва регламентиращите документи. Изпълнява формално задълженията си. Формално контролира и не оказва помощ.
1 Не познава инструкциите и регламентиращите документи. Не изпълнява задълженията си. Не контролира и не оказва помощ.

Компетентност: № 12 „СПРАВЯНЕ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ“

Определение: Умение за прогнозиране и овладяване на ситуации, застрашаващи здравето и/или живота на подчинените.

Аспекти: 1. Познаване на личния състав.

2. Разпознаване на признаците на рисково поведение.

3. Умение да предотвратява рисково поведение.

4. Умение за справяне с рисково поведение.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Познава отлично личния състав. Помага на колегите си за опознаване на индивидуалните особености на подчинените си. Прогнозира поведението им. Търси допълнителни източници на информация с цел обогатяване на познанията за предотвратяване на рисково поведение (РП). Предлага и използва система за превенция на РП на организационно ниво.
9 Познава отлично личния състав. Знае индивидуалните особености и прогнозира поведението на подчинените си. Консултира колегите за основните признаци на РП и им помага за справянето с него. Помага на колегите си за предотвратяването му. Интересува се от новите методи за преодоляване и недопускане на РП и инциденти. Предлага методи и механизми за превенция на организационно ниво.
8 Познава отлично личния състав. Разпознава основни признаци на РП. Консултира колегите си за основните признаци на РП. Работи индивидуално с подчинените си, носители на РП. При необходимост се консултира с компетентните органи. Използва някои психологични техники за предотвратяване на инциденти и РП. Използва механизми за превенция на групово ниво.
7 Познава отлично личния състав. Провежда индивидуални разговори с подчинените си за по-пълно запознаване с проблемите им. Разпознава признаците на РП и търси консултация от специалисти при необходимост. Използва натрупания опит и психологични техники за предотвратяване на РП. Анализира признаците. Помага на колегите си за предотвратяване на различни РП и инциденти. Предлага механизми за превенция на групово ниво.
6 Познава много добре личния състав. Провежда групови разговори с подчинените си, интересува се от проблемите и индивидуалните им особености. Разпознава повечето признаци на РП. Използва някои психологични техники за предотвратяване на РП. Провежда беседи за превенция за РП. Дава компетентно мнение на база собствен опит за предотвратяване на РП и инциденти. Поощрява и мотивира подчинените си. Познава индивидуалните им особености.
5 Познава добре личния състав. Провежда беседи с подчинените си, помага за справяне с проблемите. Разпознава повечето основни принципи на РП въз основа на добър практически опит. В подразделението му инцидентите се анализират и обсъждат. Провежда групова и индивидуална работа с подчинените си. Поощрява и мотивира подчинените си.
4 Познава личния състав. Запознат е в основни линии с индивидуалните проблеми на военнослужещите. Разпознава някои признаци на РП. Справя се с предотвратяването на РП. Провежда беседи с подчинените си за превенция на различните РП.
3 Познава донякъде личния състав. Не се интересува особено от проблемите на подчинените си. Познава някои основни признаци на РП, но няма практически опит за предотвратяването му. При допуснати инциденти и РП използва неподходящи методи за анализ и предотвратяване. Използва сила и наказание.
2 Познава малка част от личния състав. Не провежда беседи с подчинените си. Донякъде познава основни признаци на РП и не умее да го предотвратява. Незаинтересован. Не умее да преодолява допуснати инциденти. Действа хаотично при кризисни ситуации.
1 Познава отделни хора, и то визуално, и създава условия за прояви за РП сред колеги и/или подчинени. Не разпознава признаците на РП. При инциденти или наличие на РП сред колеги и/или подчинените си го засилва със собствените си действия.

Компетентност № 13: „ЗАМЕСТВАНЕ И СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ДЛЪЖНОСТИ“

Определение: Умение на базата на добро познаване на длъжностите оптимално да се съгласуват и реализират отговорностите на повече от една длъжност.

Аспекти: 1. Познаване на функционалните задължения на съвместяваните длъжности.

2. Познаване и работа с документация по съвместяваните длъжности.

3. Разпределеност във времето на дейностите и резултати по съвместяваните длъжности.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Следи и целенасочено търси информация по съвместяваните длъжности. Прави устни и писмени предложения за усъвършенстване на документацията. Оптимално разпределя времето между съвместяваните длъжности. Постига отлични резултати.
9 Следи новостите в областта на съвместяваните длъжности. Актуализира своевременно познанията си за документите по съвместяваните длъжности. Прилага го и в работата си. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и важност. Постига отлични резултати.
8 Следи новостите на основната длъжност и има пълни познания по съвместяваната. Познава документацията по длъжностите и подпомага колегите си в изработването на документи. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и постига отлични резултати.
7 Има пълни познания по основната и по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя точни и верни документи в срок. Правилно разпределя времето си между съвместяваните длъжности и постига отлични резултати.
6 Има пълни познания по основната длъжност и основни по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната длъжност и най-важните по съвместяваната. Изготвя точни документи в срок. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига добри резултати.
5 Основни познания по основната и съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя необходимите документи в срок, допуска малки пропуски. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност, има малки пропуски в резултатите.
4 Има основни познания по основната и съвместяваната длъжност с известни пропуски. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжности. Изготвя документите с малки пропуски. Понякога допуска закъснения. Като цяло отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Има известни пропуски в работата си.
3 Има основни познания по основната и начални по съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и малка част от документите на съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и пропуски. Отделя недостатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига известни резултати, но работи без желание.
2 Има основни познания по основната длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и не познава документите по съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и с големи пропуски. Отделя малко време за съвместяваната длъжност. Дейността по нея не е резултатна.
1 Има началното знание по основната длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава малка част от документите на основната длъжност и не познава документите на съвместяваната длъжност. Не изготвя необходимите документи. Времето, отделяно за съвместяваната длъжност, е формално – без реална работа по нея.

Компетентност № 14: „ЗАПОВЕДОИЗПЪЛНЕНИЕ“

Определение: Съвкупност от качества и умения за възприемане и анализиране на информацията от заповедите, планиране, организиране, изпълнение и контрол.

Аспекти: 1. Възприемане и анализиране.

2. Планиране и организиране.

3. Изпълнение и контрол.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Прилага нестандартно мислене при изпълнението на всички задачи. Изпълнява ги в съкратени срокове и ефективно ги контролира. Влага творчески подход при планирането  и организирането на всички задачи.
9 Изпълнява всички задачи в съкратени срокове и ефективно ги контролира. Творчески  планира и организира задачи в пълен обем.
8 Изпълнява основната част от задачите в съкратени срокове и ефективно ги контролира. Творчески планира и организира основната част от задачите.
7 Изпълнява основната част от задачите в указаните срокове и ефективно контролира. Планира и организира в касаещия го обем.
6 Изпълнява заповедите в касаещия го обем в определените срокове, умее да ги контролира. Правилно планира и организира в касаещия го обем. Възприема и анализира в касаещия го обем.
5 Изпълнява заповедите в касаещия го обем в определените срокове, контролира с незначителни пропуски. Правилно планира и организира с незначителни пропуски в касаещия го обем. Възприема задачи в касаещия го обем, но анализира с незначителни пропуски.
4 Изпълнява рутинни задачи в определения срок. Правилно планира и организира рутинни задачи. Правилно възприема всички задачи, но анализира със затруднения.
3 Изпълнява рутинни задачи, но не спазва определения срок. Правилно планира рутинни задачи и организира с пропуски. Правилно възприема рутинни задачи и може да анализира.
2 Формално изпълнява заповеди. Планира със затруднение, но не организира. Неправилно възприема заповедите и не умее да анализира.
1 Не изпълнява заповедите. Не желае да планира и организира. Не желае да възприема и анализира.

Компетентност № 15: „ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА“

Определение: Съвкупност от знания, умения и действия, свързани с комплексно и пълно използване на техниката с цел изпълнение на задачите.

Аспекти: 1. Познаване на техниката.

2. Познаване на мерките за безопасност.

3. Познаване на регламентиращите документи.

4. Работа с документация за поддръжката.

5. Ефективност при използване на техниката.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Притежава изключителен опит с цялата материалната част; притежава научни степени и квалификации. Стриктно спазва мерките за безопасност и упражнява непрекъснат контрол. Участва в екипи при разработването на мерките за безопасност. Познава до съвършенство регламентиращите документи по използването и поддръжката на техниката. Следи за новости в областта на техниката в национален и световен мащаб. Познава на експертно ниво документацията по поддръжка на техниката. До съвършенство познава бойните възможности на материалната част и умее да я използва. Гъвкаво използва техниката за решаване на нестандартни задачи в екстремални условия.
9 Ефективно използва, поддържа и анализира състоянието на техниката. Стриктно спазва и контролира мерките за безопасност. Познава задълбочено регламентиращите документи. Гъвкаво използва техниката за решаване на задачи при недостиг на време. Отлично използва бойните възможности на материалната част.
8 Познава техниката в детайли и има познания по другите специалности. Спазва мерките за безопасност, като прилага нови методи за осигуряване на безопасни условия на труд. Отлично познава и спазва регламентиращите документи. Има изключителни умения при работа с документацията за поддръжка. Отлично използва възможностите на техниката. Умение да прогнозира и прави диагностики.
7 Отлично познава техниката, работи добре при липса на време. Спазва мерките за безопасност, като търси нови методи за тяхното оптимизиране. Задълбочено познава регламентиращите документи. Има много добри знания при работа с документацията за поддръжка. Работи ефективно на своето работно място. Ефективно използва и поддържа техниката в оптималните є характеристики.
6 Познава в пълен обем техниката, свързана с конкретната специалност и длъжност. Спазва мерките за безопасност и взисква за тяхното спазване. Задълбочено познава регламентиращите документи. Работи на добро ниво с документацията за поддръжката. Може да работи с техниката и да я оценява в сложни условия. Умее да извършва различното по вид техническо обслужване по материалната част.
5 Познава тактико-техническите данни и бойните възможности на техниката. Спазва мерките за безопасност и познава регламентиращите документи в тази област. Гъвкаво прилага регламентиращите документи. Самостоятелно работи с документацията по поддръжката. Може да работи с техниката в сложни условия. Познава материалната част, умее да локализира и отстранява повреди.
4 Познава устройството на техниката и въоръжението, което експлоатира. Спазва мерките за безопасност, но не взисква от подчинените си. Познава регламентиращите документи. Работи с документацията за поддръжка с чужда помощ. Извършва бойна работа с пропуски. Не му стига времето да извърши в пълен обем всички изисквания по регламентиращите документи.
3 Познава по функционални схеми устройството на материалната част. Спазва мерките за безопасност, но често проявява небрежност. Не познава в обем регламентиращите документи. Не умее да работи с документацията за поддръжка на материалната част. Може да работи с техниката с чужда помощ. Има пропуски при попълването на формуляри, заявки, журнали и регламентиращите документи – има нужда от контрол. Справя се с използването на техниката на основните режими на работа.
2 Има начална подготовка; често допуска грешки при боравене с техниката. Спазва формално мерките за безопасност. Познава основните документи, но трудно ги прилага. Слабо познава регламентиращите документи. Липса на практически навици и умения.
1 Има елементарна подготовка, не може да борави с техника и прибори. Не спазва материалната база въпреки известни познания. Не е технически подготвен, не е компетентен по време на ремонт. Неграмотна експлоатация.

Компетентност № 16: „ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ“ Определение: Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения. Аспекти: 1. Познаване и прилагане на нормативните актове. 2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация. 3. Изготвяне на изходяща документация и контрол на воденето є. Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация в съкратени срокове и ефективен контрол. Разбира в детайли цялата входяща информация на системата, правилно анализира и разпределя. Познава безупречно всички нормативни актове в системата и ги прилага.
9 Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация. Разбира в детайли по-голямата част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя. Познава по-голяма част от нормативните актове в системата и ги прилага.
8 Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основна част от информацията на системата, правилно я анализира и разпределя без пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага творчески.
7 Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира в детайли основната част от входящата информация на системата, но я разпределя с незначителни пропуски. Познава нормативните актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага.
6 Разбира и разпределя правилно изходящата информация и прилага ефективен контрол. Разбира и разпределя правилно входящата информация. Познава в касаещия го обем нормативните актове и ги прилага.
5 Правилно изготвя изходящи документи в касаещия го обем, но не винаги прилага ефективен контрол. Разбира входящата информация и я разпределя с незначителни пропуски. Познава основните нормативни актове и ги прилага.
4 Изготвя изходящи документи с незначителни пропуски. Разбира входящата информация, но я разпределя със затруднения. Познава основните нормативни актове и ги прилага с незначителни пропуски.
3 Изготвя изходящи документи, но допуска значителни пропуски. Разбира основната част от входящата информация, но я разпределя неправилно. Познава основните нормативни актове, но ги прилага с големи пропуски.
2 Притежава посредствени възможности за изготвяне на изходяща информация. Разбира основната част от входящата информация, но не може да я разпределя. Познава повърхностно основните нормативни актове, но не умее да ги прилага.
1 Не умее да изготвя изходяща информация. Не разбира и не умее да разпределя входяща информация. Не познава и не прилага нормативните актове.

Компетентност № 17: „СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“

Определение: Процес на събиране, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални умения и отговорности.

Аспекти: 1. Добиване и събиране на специализирана информация.

2. Разчитане и обработка на информацията.

3. Вземане на решения и даване на предложения.

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията, проявява гъвкавост. Търси и предлага нови методи за разчитане, обработване и анализиране на информацията. Разработва нови и нестандартни методи за вземане на решения.
9 Проявява гъвкавост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация и прави анализ. Проявява творчество при вземане на решения. Умее самостоятелно и в пълен обем да приоритизира и предава информацията в екстремни условия и в срок.
8 Своевременност, пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения в критични ситуации и продължителни натоварвания. Умее да предава опита си на подчинените при определяне на приоритетите и предаването на информацията.
7 Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита, обработва и допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения. Приоритизира и предава информацията в съкратени срокове.
6 Своевременност, пълнота и достоверност при добиване и събиране на информацията. Правилно разчита и обработва информацията. Правилно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Приоритизира и предава информацията в регламентираните срокове.
5 Своевременност, достоверност, но не винаги пълна информация. Разчита и обработва информацията. Самостоятелно анализира обстановката и взема целесъобразни решения. Правилно предава информацията. Справя се със стандартни ситуации при предаване на информацията.
4 Своевременност и достоверност при добиване и събиране на информацията. Понякога допуска слабости при обработка и разчитане на информацията. Правилно анализира обстановката, но взема нецелесъобразни решения. Допуска грешки при приоритизиране на информацията. Умее правилно да я предава.
3 Умее да добива и събира информация. Допуска несъществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Допуска пропуски при анализа на обстановката и вземането на решения. Със затруднение и в непълен обем предава информацията.
2 Добива и събира информация с големи пропуски. Допуска съществени грешки при разчитане и обработка на информацията. Необходима му е помощ при вземане на решения. Допуска съществени грешки и среща трудности при предаване на информацията.
1 Не умее да добива и събира информацията. Не умее да разчита и обработва информацията. Не умее да взема решения. Не умее да приоритизира и предава информацията.

Компетентност № 18: „ЛОГИСТИКА“

Определение: Дейност по планиране, използване, контролиране и отчитане на материални и финансови средства.

Аспекти: 1. Познаване на нормативната база.

2. Планиране на логистичното осигуряване.

3. Прилагане на логистичното осигуряване.

4. Контрол на материални и финансови средства.

5. Отчитане на средствата.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Участва в изготвянето на нормативната база (НБ). Обучава колегите си в изготвяне на планове и подпомага реализирането им. Обучава колеги в осъществяването на ефективен контрол. Обучава колегите си в ефективно отчитане на материални и финансови средства (МФС).
9 Внася предложения в НБ. Прогнозира необходимостта от МФС в дългосрочен план и изготвя предложения за оптимизиране на планирането. Осъществява превантивен контрол на базата на анализа на дейността на подчинените звена. Проявява инициативност, посочва грешки, изисква промени в начините на отчитане на МФС.
8 Контролира колеги по изпълнението на НБ. Прогнозира необходимостта по МФС в краткосрочен план. Правомерно използване на МФС с висока ефективност. Дава експертни предложения за по-рационално планиране на дейността. Контролира етапите и крайния резултат по всички направления. Изготвя предложения за повишаване ефективността на отчетната дейност.
7 Познава нормативната база и на други структури, касаещи неговите задължения. Планира достатъчни за организацията МФС. Правомерно използване на МФС с висока ефективност. Разпределя ги съобразно приоритетите по звена и направления на дейността. Осъществява контрол върху етапите и крайния резултат по няколко приоритетни направления. Обсъжда със сродни нива предложения за повишаване ефективността на отчетната дейност.
6 Следи и познава пропуските в нормативната база. Планира своевременно МФС, дава предложения за по-рационално планиране. Правомерно използване на МФС с много добра ефективност. Контролира изразходването на МФС по всички направления. Изготвя пълен, подреден и точен отчет с качествен анализ.
5 Познава и правилно прилага в работата си НБ. Планира само основни МФС, отчитайки реалните потребности на организацията. Правомерно използване на МФС с добра ефективност. Контролира изразходването на МФС съгласно регламентираните срокове по приоритетните направления. Изготвя и отчита в пълен обем МФС, спазва формата на отчитаните документи.
4 Познава НБ, но подлежи на контрол при работа с нея. Планира основните МФС със затруднения, отчитайки реалните потребности на организацията. Правомерно използване на МФС, но с недостатъчна ефективност. Контролира МФС по случайни направления преди проверка. Изготвя отчет в пълен обем с незначителни пропуски.
3 Познава НБ, но има пропуски при използването є. Планира МФС с чужда помощ. Правомерно използване на МФС, но с недостатъчна ефективност. Контролира МФС епизодично, по документи. Изготвя отчета в пълен обем, допуска съдържателни грешки.
2 Познава НБ със съществени пропуски и не умее да прилага НБ. Има теоретични познания, планира формално, в пълно несъответствие с реалните потребности на организацията. Неправомерно използва МФС. Знае как, но не контролира. Изготвя отчети със сериозни пропуски, големи неточности.
1 Няма желание да познава и прилага НБ. Не знае как и не умее да планира МФС. Неправомерно използва МФС, нанася вреди и щети. Не знае как и не контролира МФС. Не умее да води отчет на изразходваните МФС.

Компетентност № 19: „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА“

Определение: Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

Аспекти: 1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения с колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с международни организации.
9 Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични взаимоотношения с колеги от други армии.
8 Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични взаимоотношения на неговата и други организации.
7 Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми. Служи за пример за етични междуличностни взаимоотношения.
6 Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в организацията. Спазва етичните норми дори и в критични ситуации.
5 Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с колегите си. Смее да осъществява контакти извън организацията.
4 Спазва етичните норми в контактите с началниците, но и не с подчинените си. Стреми се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при необходимост.
3 Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен  в отношенията си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти. Осъществява контакти извън организацията само по заповед.
2 Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с колегите си. Не умее да контактува извън организацията.
1 Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва в поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 20: „САМООБУЧЕНИЕ“

Определение: Действия, чрез които личността повишава своите теоретични и практични знания.

Аспекти: 1. Класна специалност.

2. Придобиване на знания за близки области до своята.

3. Компютърна и чуждоезикова подготовка.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Много големи познания в близките специалности. Създава софтуерни продукти, обслужващи армейската система.
9 Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна специалност. Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран с широки знания в съседни области. Оказва помощ на колегите си за самообучение. Използва напълно възможностите на персоналния компютър в професионалната си дейност.
8 Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на специалността. Има широк кръгозор, ерудит. Използва напълно възможностите на персоналния компютър в професионалната си дейност.
7 Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности. Изучава и затвърдява знанията си в дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с новите технологии. Има познания в близки специалности. Използва напълно възможностите на поне три готови софтуерни продукта.
6 Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването є. Изучава в пълен обем материала; интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на знанията. Използва напълно възможностите на поне три готови софтуерни продукта.
5 Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно ниво; интересува се от новостите в професионален план. Избирателно самообучение за изпълнение на професионалните задължения. Свободно използва възможностите на поне два готови софтуерни продукта.
4 Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има интерес към сходни области, но не изучава. Използва напълно възможностите на поне един готов софтуерен продукт и ограничено на втори продукт.
3 Не притежава класна специалност. Изучава материала в касаещия го обем, но няма интерес за самоподготовка. Умее да работи с поне един готов софтуерен продукт.
2 Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от колега в областта на информационните технологии. Изучава материала на касаещия го обем под контрол на командир или началник. Използва ограничено само един софтуерен продукт.
1 Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не използва софтуерни продукти.

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – офицери от ВВС
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/Структура Длъжност

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Оценявани компетент-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
                                                     

 

       1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

 

Коментар на атестиращия:

 

 

Дата:     Подпис атестиран: Подпис атестиращ:
        2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата: Подпис атестиран: Подпис атестиращ:

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.   5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери на същата длъжност.
4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата длъжност.
3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.
2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.
1 = Изпълнител под стандарта – в тежест на останалите.
  Попълват се основните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  Попълват се допълнителните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
        2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ ГРУПОВИ
1    
2    
3    
4    
В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       3.  ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания  – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания  – брой            
     4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1 Планиране дейността на личния състав          
2 Вземане на решения          
3 Организационна (координационна) дейност          
4 Командни способности (Лидерски умения)          
5 Работа в екип          
6 Управление на личния състав          
7 Обучение          
8 Решаване текущи проблеми с личния състав          
9 Контрол на дейността на личния състав          
10 Прилагане на системата от награди и наказания          
11 Бойно дежурство          
12 Заместване и съвместителство на длъжности          
13 Заповедоизпълнение          
14 Управление на летателни апарати          
15 Работа в специфични условия          
16 Управление на материални и финансови средства          
17 Използване и поддръжка на техниката          
18 Контрол върху техниката и материалните средства          
19 Решаване текущи проблеми с техника и материални средства          
20 Работа с документи          
21 Ползване и обработка на специална информация          
22 Ползване на средства за комуникация          
23 Планиране дейността с техниката и материалната част          
24 Познаване и спазване стандартите за работа          
25 Междуличностни взаимоотношения и войнска етика          
26 Военни ценности и добродетели          
27 Самообучение          
КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:
Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:
Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР
        Близки цели (до 1 година)

 

       Средносрочни (до 3 години)

 

       Дългосрочни (до 5 години)

 

      2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР
      Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1.  СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.
  МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ  
         
2.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ   СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ  

 

       
3.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
  НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОПИТ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ  

 

       

 

4.  ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ   ДЛЪЖНОСТНА КВАЛИФИКАЦИЯ   ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  
  КОМАНДЕН

КУРС

 

ЩАБЕН КУРС

 

СПЕЦИА­ЛИЗИРАН КУРС   КОМАНДЕН

КУРС

ЩАБЕН КУРС СПЕЦИА-ЛИЗИРАН КУРС   ЦЕЛЕВИ КУРС ЕЗИКОВ КУРС    
                 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения – код“ – са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания – код“ – са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

Компетентност № 1: „ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Компетентност, свързана с познаване на регламентиращите документи, обхвати на планирането, изготвяне на планиращите документи и координиране на звената.

Аспекти: 1. Познаване на регламентиращите документи и регулиране дейността на личния състав.

2. Обхват на планирането (хора, време, техника, информационни средства, мотивация).

3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.

4. Координираност на всички звена.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Работоспособността не се влияе от ръководителя (лидера). Познава регламентиращите документи, прави взаимовръзка между тях и останалите документи, определящи войсковия живот. Планира съобразявайки се с всички фактори, хора, време, материални средства. Координира се на всички нива с международни и натовски стандарти. Перспектива.
9 Удовлетвореност от работата, съчетана с ясна визия за бъдещето. Мотивиран ръководител и мотивиран екип. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с поставените задачи и възможностите на хората. Планира с използване на информационни средства за улесняване на процеса. Участва в екипи за разработване на регламентиращи документи. Оказва контрол и помощ. Търси начини за повишаване на квалификацията си.
8 Изграждане на чувство за пълноценност на всеки член от екипа. Разкрива широк спектър от възможности на хората, които ги прави взаимозаменяеми. Познава регламентиращите документи и ги съобразява с поставените задачи. Планира с използване на информационни средства. На базата на предварителен анализ точно и своевременно координира дейността в пълен обем.
7 Преструктуриране на личен състав в зависимост от качествата на хората. Работещ екип – осъз­наване възможностите на всеки. Познава регламентиращите документи, съобразява ги с възможностите на хората. Координира с органите по управление на човешките ресурси. Умее да планира, дава съвети на колеги при планирането.
6 Координира много добре дейности между отделните звена. Извършва планиране в зависимост от поставените задачи, отчитайки възможностите на екипа. Хора, време, техника в зависимост от задачата. Познава регламентиращите документи, прилага ги по предназначение. Планира правилно в обхвата на времето и наличните материални средства. Прецизира всички основни планиращи и отчетни документи.
5 Регулира взаимоотношенията в екипа чрез поощрения, наказания, личен пример. Координира добре дейността между отделните звена. Познава регламентиращите документи  и ги прилага в работата си. Планира в необходимите срокове за сметка на изнервяне на личен състав. Допуска пропуски в изготвянето на планиращите и отчетните документи.
4 Изисква изпълнението на задачите в задължителен обем. Не познава в пълен обем регламентиращите документи, но тези, които познава, прилага в работата си. Планира всичко добре, без да се съобразява с времето. Изготвя планиращите документи, но те не отговарят на изискванията. Търси помощ от колегите си.
3 Запознаване с изискванията на работата и възможностите на хората. Използване на вътрешно-регулаторни механизми за утвърждаване на екипа. Не познава в пълен обем регламентиращите документи и ги прилага грешно. Планира без предварителен разчет. Изготвя част от планиращите документи. Не търси за координация никого.
2 Вграждане в екипа и изискванията към хората от екипа. Влиза в ролята на ръководител. Не познава в достатъчен обем регламентиращите документи. Планира и създава смут в работата. Изготвя с пропуски само един регламентиращ документ. Не се координира с никого.
1 Участва като изпълнител. Планира, без да се съобразява с факторите. Познава отчасти регламентиращите документи, работи с големи затруднения с тях. Не умее, но проявява слаб интерес към планирането. Умее да координира, но проявява слаб интерес.

Компетентност № 2: „ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ“

Определение: Процес на избор на вариант за ефективно постигане на определена цел.

Аспекти: 1. Анализ.

2. Модели за работа.

3. Поемане на отговорност.

4. Аргументиране.

5. Стандарт и творчество.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Анализира тенденциите и перспективите за развитие в своята професионална област. Създава нови работещи модели с оглед предстоящи перспективи. Поема отговорност в рискови ситуации при дефицит от време. Умее да изтъква аргументи, които преобръщат ситуацията от губеща в печеливша. Притежава богат арсенал от модели, голям опит, талант, интуиция.
9 Умее да взема решения в нестандартни ситуации. Ефективни модели при вземане на решения, базирани на голям опит и рутина. Поема отговорност при рискови ситуации, стреми се да проявява творчество.
8 Прави точни и конкретни анализи при ограничени данни и дефицит от време. Задълбочено и подробно аргументира вземането на решения. Поема отговорност в нестандартни ситуации. Представя неоспорими аргументи, които мотивират екипа за изпълнение на предложените решения.
7 Предлага повече от един вариант за успешно решение. Убедително представя взетите решения пред началниците. Има модели (изградени), акумулира чуждия опит и го използва при вземане на решението. Поема отговорност и отстоява своите решения в интерес на екипа.
6 Прави качествен анализ и предлага вариант на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага ефективно. Стои твърдо зад взетите решения и носи отговорност за действията си. Умее да представя взетите решения разбираемо.
5 Има изградени модели за вземане на решение на базата на собствения си опит. Поема отговорност в заповяданите срокове при вземане на решения. Спазва утвърдените стандарти при вземане на решения. Използва оптимално знанията си и уменията си при избор на най-подходящ модел. Умее да аргументира взетото решение съобразно със стандартите за работа в указаните срокове. Умее да поема необходимата отговорност.
4 Прави качествен анализ на ситуациите, но се затруднява при вземане на решение. Познава съществуващите модели за работа и ги прилага с несъществени пропуски. Понякога не успява да даде необходимия приоритет на аргументите. Спазва времевите срокове за вземане на решение за всяка конкретна ситуация. Взема решение с чужда подкрепа.
3 Прави качествен анализ на ситуациите при наличие на пълна информация. Познава съществуващите модели за работа, но не ги прилага ефективно. Поема отговорност, но проявява колебания при вземане на решенията. Не умее да различава съществените от несъществените аргументи на своите решения. Необходимост от повече време. Прибързано или несвоевременно вземане на решение, неработещи модели.
2 Намира източници на информация, но се затруднява при изготвяне на анализ. Познава съществуващите модели за работа, но няма необходимите умения за тяхното прилагане. Неубедително представя взетото решение. Стреми се да прехвърли отговорността на някой друг.
1 Не умее да намира източници на информация при анализиране на ситуациите. Не умее да прави анализ на ситуациите. Липса на модел за вземане на решение. Не поема никаква отговорност. Не аргументира взетите решения.

Компетентност № 3: „ОРГАНИЗАЦИОННА /КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ“

Определение: Координиране на усилията и ресурсите на групово и/или организационно ниво за постигане на конкретните задачи и общите цели на организацията чрез вземане и осъществяване на решения как най-добре да се разпределят и координират задачите, дейностите, ресурсите и усилията между наличните хора, групи и структури.

Аспекти: 1. Организиране на времето (етапите, сроковете, приоритети, координация, обратни връзки и др.).

2. Организиране на хората (брой, знания, умения, мотивация и др.).

3. Организиране на ресурсите (материални, финансови и др.).

4. Организиране на резултатите (като количество и качество).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Прецизно организира цялата работата по изпълнение на задачите. Основен ориентир е високата ефективност и качество на резултатите. Отлично организира и координира във времето изпълнение на задачите. Своевременно осигурява и правилно разпределя необходимите ресурси. Разпределя задачите между хората съобразно техните възможности.
9 Организира отлично изпълнението на задачите. Осигурява изпълнението им точно и в срок. Осигурява изпълнението с всички налични ресурси.
8 Организира отлично изпълнението на задачите. Постига поставените цели на всяка цена със задоволителна ефективност. Много добре разпределя задачите между хората. Осигурява необходимите ресурси за изпълнение на задачите.
7 Организира добре цялостната работа по изпълнението на задачите. Строго спазва съществуващите регламентиращи документи. Разпределя работата справедливо между хората. Осигурява изпълнението според наличните ресурси.
6 Може добре да поставя задачи. Дава реални срокове. Осигурява изпълнението според наличните ресурси. Разпределя ги съобразно възможностите на подчинените си.
5 Може добре да поставя задачи. Степенува ги по спешност и важност. Разпределя ги относително равномерно. Отчита, доколкото може, възможностите на подчинените си за изпълнение. Поставя кратки, не винаги реални срокове. Осигурява ги според възможностите.
4 Може да поставя задачи. Степенува ги по спешност. Разпределя ги общо взето добре. Осигурява ги с каквото може. Поставя нереални срокове.
3 Общо взето добре поставя задачи, но не ги степенува добре по спешност и важност, не ги разпределя особено добре, не ги осигурява достатъчно и поставя нереални срокове.
2 Не винаги успява добре да поставя задачи, но не ги разпределя особено добре, не ги осигурява достатъчно, не се съобразява с конкретните условия, когато нещата не вървят, започва сам да ги върши, за да станат.
1 Не умее добре да организира дейността на подчинените си. Не разпределя задачите между тях. Върши всичко сам, но не го прави особено добре.

Компетентност № 4: „КОМАНДНИ СПОСОБНОСТИ (ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ)“

Определение: Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти: 1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Пластичност – умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен – постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.
9 Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.
8 Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство на включените в тях хора.
7 Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените му.
6 Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.
5 Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.
4 Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.
3 Успява да влияе на подчинените си в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.
2 Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.
1 Не винаги влияе на подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи, и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 5: „РАБОТА В ЕКИП“

Определение: Компетентност, свързана с изграждане, ръководене, мотивиране и развитие на екипите и екипната съвместимост с цел постигане на максимален групов ефект.

Аспекти: 1. Изграждане.

2. Ръководене.

3. Мотивиране.

4. Развитие.

5. Екипна съвместимост.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Прогнозира и има визия за бъдещето на екипа. Запазване на екипната съвместимост при разнородна етническа среда. Предлага решение преди възникване на конфликт. Мотивира личния състав с всички формални и неформални средства. Създава и поддържа високи стандарти на екипност в работата.
9 Оказва методическа помощ при ръководене и мотивиране на екип. Насочва усилията на хората към ефективна съвместимост за постигане на цели. Подкрепя кариерното развитие на членовете на екипа. Подготвя екипа си за съвместна работа с други екипи, управлява времето и делегира отговорности на подчинените. Притежава (излъчва) лидерски авторитет. Обучава чрез личен пример и създава работещ модел на поведение.
8 Очертава перспектива пред членовете на екипа, умее да изгражда сигурност в екипа с цел постигане стабилност на мотивацията. Насочване усилията към личностните взаимоотношения за запазване на екипната съвместимост. Умее да определя (назначава) ръководители на екипи, задава дългосрочни цели. Дава личен пример и стимулира подчинените си и умее да защитава интересите на екипа пред висшестоящите. Развитието на екипа и екипната съвместимост са залог за успехи.
7 Ръководи екипа, мотивирайки подчинените си. Постоянно изучава и се съобразява с индивидуалните особености на подчинените си. Вписва се в екипа, повишава ефективността му. Повишава работоспособността си на ефективност при работа в екип.
6 Много добра способност за изграждане на колектив. Умее да планира, разпределя и контролира задачите, съобразявайки се с възможностите на личния състав в групата (личностни и професионални), делегира правата си на ръководител и мотивира при отделни случаи с цел обучение.
5 Добра способност за изграждане на екип. Умее да планира, разпределя и контролира изпълнението на задачите на базата на наличните ресурси. Познава възможностите на подчинените си, успява да мотивира личния състав за справяне с текущи задачи. Полага усилия за изграждане на екипна съвместимост. Адекватно комуникира в екип. Работоспособен в екип.
4 Прилага индивидуален подход при разпределянето на задачите. Познава, но не винаги се съобразява с особеностите на личния състав. Има необходимите знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но допуска грешки. Приема екипа като даденост, без да мисли за развитието му. Правилно използва поощренията и наказанията. Не винаги успява да реши вътрешните проблеми и конфликти в екипа.
3 Има положителна нагласа и желание, но проявява нестабилност в процеса на изграждане на екипа. Проявява желание да ръководи, но се страхува от вземане на решения. Мотивира екипа за работа за отделни задачи. Има знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но често допуска грешки. Натоварва екипа, неизпълнявайки част от задълженията си. Екипната съвместимост не е цел.
2 Неработоспособен в екип, създава конфликтни ситуации в екипа. Поддържа добри неформални отношения с личния състав от екипа. Организира на елементарно ниво екипа. Не знае да поставя задачи по начин, който да мотивира личния състав. Има определени нагласи и качества за адаптиране  и вградимост. В личната му мотивация преобладават външни мотиви.
1 Не притежава комуникативни способности, необходими за изграждане на колектив. Участва формално (по заповед) в работата на екипа. Редовно демонстрира липса на мотивация за свършване на работата, избягва противоречия и конфликти на всяка цена (нагаждач). Не знае и не умее да ръководи или умишлено спъва процеса на работа. Не се съобразява с индивидуалните особености на личния състав, изпитва затруднения при мотивиране на подчинените си. Няма нагласа за работа в екип, несъвместим, не полага усилия да се вгради в екипа.

Компетентност № 6: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Планиране, мотивиране и контролиране на дейността на личния състав.

Аспекти: 1. Базови и теоретични знания по управление на човешките ресурси.

2. Познаване функционалните задължения на личния състав, както и професионалните възможности и личностните им характеристики.

3. Планиране на работата по управление на личния състав.

4. Мотивиране на личния състав.

5. Контролира изпълнението на задачите.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Участва в научно-приложни форуми по управление на човешките ресурси (УЧР). Мотивира личния състав чрез създаване на най-модерни технически средства и възможности за професионално усъвършенстване.
9 Търсен като експерт в управлението на човешките ресурси. Мотивира личния състав чрез създаване на оптимални условия на труд и взаимоотношения. Консултира колегите си относно извършването на контролна дейност.
8 Консултира колеги по УЧР. На основата на опита на познаване на хората умее да прогнозира поведението на хората от личния състав в нетипични ситуации. Умее да изготвя дългосрочен план. Мотивира и активира личния състав, като се интересува от проблемите на всеки. Превантивен контрол по всички направления.
7 Търси допълнителни източници за усъвършенстване на теоретични знания. На основата на опита на познаване на хората умее да прогнозира поведението на личния състав в типични ситуации. Умее да препланира съобразно конкретната обстановка. Мотивира и активира подчинените си чрез убеждаване. Извършва превантивен контрол по отделни направления.
6 Самоусъвършенства се в теоретичните знания. Познава професионалните умения и личностните особености на личния състав. Изготвя актуален и своевременен план. Мотивира чрез личен пример подчинените си. Извършва своевременно планирания контрол и дава конкретни препоръки за отстраняване на нередностите.
5 Има теоретични знания по УЧР и практически опит. Познава функционалните задължения на личния състав. Познава професионалните умения и личностните особености на част от личния състав. Изготвя актуален план, но със закъснение. Използва само външна мотивация (заповеди, награди, наказания) при изпълнение на ежедневните задачи. Извършва планирания контрол.
4 Има теоретични знания по УЧР, но няма практически опит. Познава функционалните задължения на личния състав и личностните особености на част от тях. Формално планира процеса на управление на личния състав. Мотивира подчинените си само по задължение за разрешаването на най-належащите рутинни проблеми. Извършва контрол само преди проверка.
3 Непълни по обем теоретични знания по УЧР, но няма практически опит. Познава функционалните задължения на най-близко стоящите по структура хора. Непълни по обем теоретични знания по планиране. Мотивира подчинените си само под натиск от страна на висшестоящите. Извършва контрол по заповед.
2 Повърхностни теоретични знания по УЧР. Познава част от функционалните задължения. Не умее да планира процеса на управление на личния състав. Интересува се само от личната си мотивация. Извършва контрол хаотично и безцелно.
1 Няма теоретични знания по УЧР. Не познава функционалните задължения и личния състав. Не умее да планира процеса на управление на личния състав. Няма познания да мотивира личния състав. Не контролира личния състав.

Компетентност № 7: „ОБУЧЕНИЕ“

Определение: Двустранен процес за планиране, реализиране и контрол на резултатите от обучението. Компетентност за взаимодействие с цел предаване и усвояване на знания, умения и навици.

Аспекти: 1. Обучаемост.

2. Мотивация.

3. Базови познания по специалността.

4. Умения за инструктиране.

5. Личен пример.

6. Контрол.

7. Методически умения.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Предлага промени в планирането на обучението, водещи до повишаване на ефективността му. Провежда учебните занятия на изключително високо методическо и научно ниво. Достига много висока степен на сглобяване на нивата. Системно осъществява оптимално съотношение на регламентирани и внезапни проверки на подготовката, провеждането и резултатите от обучението. Стимулира хората, с които работи, сами да търсят и използват нови теоретични, методически и технологични решения. Постига изключителни резултати в теоретичната и практическата подготовка. Усвоява новостите в областта на педагогиката и методиката. Използва интерактивни методи за обучение. Отчет – със съвременни аудиовизуални средства, способен е да презентира и на чужд език.
9 Планира учебните занятия, като включва теоретични и методически новости. Системно осъществява ефективен контрол върху учебния процес. Стимулира хората, с които работи, сами да търсят и използват нови теоретични, методически и технологични решения. Постига резултати в теоретичната и практическата подготовка над очакваните. Притежава задълбочени знания и умения в други области.
8 Увлича обучаемите в предаваната материя, като събужда интерес за самообучение на подчинените си. Използва съвременни и нестандартни начини за презентиране на знанията си. Използва основни и нагледни методи. Планира в съответствие с конкретните обучаеми. Отчита тенденциите.
7 Знания за структура и методи на обучение. Гъвкаво използва основни и нагледни методи. Планира съобразно с идеите и задачите. Отчет и анализ на положителните плюс отрицателните явления. Системен контрол на учебния процес. Стреми се да усъвършенства теоретичната и практическата подготовка на личния състав.
6 Често обучава чрез личен пример. Изготвя анализ с посочване на конкретни положителни и отрицателни явления. Изготвя подробен план с точно оформени цели. В състояние е да провежда учебния процес. Контролира учебния процес. Помага на колегите си да планират техните занятия.
5 Използва стандартни методи – разказ, лекция, беседа. Притежава добри методически умения и способност за инструктиране на личен състав. Частично контролира учебния процес. Прави цялостен инструктаж на обучаемите, обхващащ всичко необходимо. Не винаги дава личен пример по време на обучение.
4 Обучава в необходимия обем. Мотивира подчинените си да изучават само основните неща. Показва добри базови познания по специалността. Прави пълен инструктаж на обучаемите. Рядко дава личен пример на обучаемите. Инцидентно проверява обучението. Изготвя пълен план на съдържание на учебните занятия, без да формулира точно целите и методическите средства. Търси помощ и използва допълнителна литература за самообучение.
3 Има слаб интерес за мотивиране на подчинените си. Има добри базови познания по специалността, но показва пропуски. Контролира обучението по документи. Слаба резултатност от учебния процес. Инструктира обучаемите само по основните проблеми, притежава теоретично-методически познания, но трудно ги прилага. Не дава личен пример, като обучава.
2 Разяснява на обучаемите темите, но не умее да изложи правилно същността им. Не чувства необходимост от мотивация на обучаемите. Притежава оскъдни знания по специалността. Дава оскъдни инструкции по обучението. Не показва личен пример при обучението.
1 Не умее да мотивира обучаемите. Не желае да се обучава. Недостатъчна теоретична и практическа подготовка. Не изготвя планове за учебните занятия. Няма педагогически знания и умения.

Компетентност № 8: „РЕШАВАНЕ ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Съвкупност от знания, нагласи и умения за работа с хора, използвани при решаване на широк кръг проблеми, възникващи в ежедневната дейност.

Аспекти: 1. Познаване на проблематиката.

2. Инициативност – прехвърляне.

3. Стандарт.

4. Творчество.

5. Взаимодействие.

6. Познаване личностните особености на личния състав.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Отлично познаване и решаване на проблемите. Висока инициативност. Нестандартно решение на проблемите. Творчество и взаимодействие на високо ниво. Познава в детайли личностните особености на личния състав. Внушава доверие. Сам предлага няколко варианта за решаване на всеки елемент. Предава знание и опит на колегите си при опознаване на личностните особености на подчинените им.
9 Познава задълбочено и стимулира личния състав към инициатива за решаване на текущи проблеми. Винаги лесно постига висока резултатност и създава инициативност у личния състав за решаване на текущите въпроси. Готовност за поемане на управленски риск. Познаване личностните особености на личния състав.
8 Изучава, познава и насърчава подчинените си. Предлага сам решение на всеки проблем. Умение за творчество и взаимодействие по важност. Познаване личностните особености на личния състав. Делегира правата и задълженията си на хора от екипа.
7 Добро познаване на проблема и опит за детайлното му решаване. Инициативата е основа за решаване на проблема. Упражнява творчество при управление на конфликта. Много добро познаване на личностните особености на личния състав.
6 Познава задълбочено индивидуалните особености на подчинените си. Разбира проблемите и поема отговорност при решаването им. Избягва от стандартните решения. Познава личностните особености на личния състав добре.
5 Стреми се да опознае  по-голям обем от личните особености на подчинените. Поема инициативи за решаване на проблема. Опитва се да избягва от стандартните решения. Творчество и взаимодействие на добро ниво. Познава личностните особености на подчинените си добре. Осигурява условия за взаимодействие и взаимозаменяемост (ротация).
4 Познава възможностите на подчинените си, но невинаги се съобразява с тях. Понякога поема инициативи за решаване на проблемите. Задоволителна резултатност при решаване на текущите въпроси на личния състав. Сравнително добре познава личностните особености на личния състав. Разпределя задачите по симпатии.
3 Познава някои от проблемите. Не поема инициатива за цялостно решение на проблема. Стандартно решение на проблема. Творчеството и взаимодействието са на удовлетворително ниво. Слабо познаване личностните особености на личния състав. Не поема отговорност за решаване на проблемите на хората.
2 Слабо познаване на проблемите. Слаба инициативност и прехвърляне на текущите проблеми. Липсва творчество и взаимодействие. Слабо познаване личностните особености на личния състав.
1 Съвсем бегло познаване на проблемите. Непознаване личностните особености на личния състав. Не умее сам да разпределя задачите. Не осъзнава личните особености.

Компетентност № 9: „КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Съвкупност от действия за извършване на контролна функция при управление, планиране, обучение и организиране на личния състав.

Аспекти: 1. Навременност.

2. Обхват.

3. Познаване на нормативната база.

4. Работа с документи.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Участва в екипи за разработване на нова нормативна база. Търсен е като експерт в областта си. Превантивен, своевременен, неколкократен – творчески и гъвкав на всички дейности.
9 Осъществява цялостен контрол; добре предава знанията и уменията си. Предлага теории и аспекти. Търсят го за съвет за разрешаване на по-специални проблеми. Осъществява контрол при всяка промяна на специфичните условия и стандарти за работа независимо от нормативните документи. Изготвя пълен, изчерпателен отчет – анализ, изводи, препоръки.
8 Контролира на оптимално ниво изпълнението на стандартите. Изготвя анализ – количествен и качествен, с изводи. Обучава колегите си и подчинените си в прилагането на нормативната база. Работата му с документацията е еталон за другите колеги и подчинени.
7 Изготвя анализ – количествен и качествен. Усеща момента, когато трябва да се приложи необходимият допълнителен контрол. Търси начини да повиши познанията си за по-ефективен контрол. Познава нормативната база в пълен обем. Справя се отлично и го търсят за съвет колеги и подчинени.
6 Много добре планира проверките си и своевременно ги осъществява. Не допуска пропуски при проверките на личен състав. Познава нормативната база в пълен обем. Отлично се справя при работа с документацията. Изготвя анализ, като посочва положителното и отрицателното.
5 Редовно и своевременно осъществява контрол. Познава личния състав извън своето подразделение. Познава нормативната база в пълен обем. Отлично се справя при работа с документацията. Изготвя анализ с акцент на пропуските.
4 Епизодично осъществява контрол. Проверява целия личен състав. Старае се да познава подробно нормативната база. Работи сам с документите и се старае да разшири познанията си.
3 Осъществява контрол ненавреме (изпуска точния момент). Проверява личния състав, но с пропуски. Познава нормативната база в касаещия го обем. Не среща трудности при работа с документацията в неговата област.
2 Осъществява контрол в непълен обем. Не познава целия личен състав. Познава нормативната база с малки пропуски, което не пречи да изпълнява функционалните си задължения. Работи с документация с минимални пропуски.
1 Има желание да осъществи контрол, но не знае кога и как. Не познава личния състав. Познава нормативната база бегло. Среща затруднения при работа с документацията.

Компетентност № 10: „ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ“

Определение: Прилагане на система от санкции (позитивни и негативни) с цел мотивиране на военнослужещите, повишаване качеството на изпълнение на възложените задачи, както и своеобразна оценка на постигнатите резултати.

Аспекти: 1. Повишаване на мотивацията в ежедневната дейност.

2. Коригиране на поведението и изпълнението на дейността.

3. Оценяване на качеството на изпълнението.

4. Поддържане на чувството за справедливост и морално-психологичен климат.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава в детайли системата за награди и наказания и я прилага в пълен обем при мотивирането на личния състав. Използва в пълен обем системата за награди и наказания за коригиране и прогнозиране на поведението в бъдеще. Адекватно и точно прилага системата за награди и наказания съобразно постигнатото качество при изпълнение на задачите. Справедливо и балансирано прилага система за награди и наказания за поддържане на  морално-психичния климат.
9 Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично, отчитайки индивидуалните особености на подчинените. Има стратегия за коригиране на поведението на групово и индивидуално ниво, прилагайки системата за награди и наказания. Детайлно отчита индивидуалните и груповите особености при своевременно прилагане на системата за награди и наказания. Прилага системата за награди и наказания, поддържайки отличен морално-психичен климат и чувство за справедливост.
8 Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично за мотивиране на личния състав, давайки приоритет на поощренията. Прилага системата за награди и наказания в пълен обем и систематично при коригиране на поведението на групово и индивидуално ниво, давайки превес на положителните санкции. Много добре и своевременно прилага системата за награди и наказания при оценяване на индивидуалните особености на личния състав. Прилага системата с цел благоприятен психичен климат, разрешавайки своевременно възникналите конфликти.
7 Добре познава системата за награди и наказания, систематично използва нейните възможности за мотивиране на личния състав на групово и индивидуално ниво. Много добре познава и прилага системата за награди и наказания и методично я използва на индивидуално и групово ниво за коригиране на поведението. Добър морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани взаимоотношения на групово и индивидуално ниво.
6 Добре познава системата за награди и наказания и систематично използва нейните възможности за мотивиране на личния състав. Много добре познава и прилага системата за постигане на желаното индивидуално поведение. Добре прилага системата при оценка на качеството на групово ниво. Добър морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани и колегиални отношения на групово ниво.
5 Добре познава системата за награди и наказания и я прилага по необходимост на определени етапи при мотивиране на личния състав. Добре познава и прилага системата  на групово и индивидуално ниво. Хаотично прилага системата при оценка качеството на изпълнението. Удовлетворява потребността от социална справедливост и поддържане на добър климат.
4 Сравнително добре познава системата за награди и наказания и рядко я използва с целия є набор от възможности. Частично използва системата за награди и наказания за коригиране на поведението на индивидуално ниво. Несвоевременно прилага системата за награди и наказания за оценяване на изпълнението. Частично удовлетворява потребността от социална справедливост и изграждане на добър морално-психологичен климат.
3 Има пропуски в познанието на системата за награди и наказания. Рядко я използва за мотивиране на личния състав. Епизодично използва системата за награди и наказания и не отчита индивидуалните особености. Слабо познава системата за награди и наказания и я прилага с пропуски при оценяването. Прилага системата, без да отчита чувството за социална справедливост при възникналите конфликти.
2 Частично познава системата и приоритетно използва наказанията. Епизодично използва системата за награди и наказания за работи на групово ниво. Слабо познава и епизодично прилага оценяването на качеството на изпълнение. Епизодично прилага системата за награди и наказания, не отчитайки необходимостта от социална справедливост. Недобър психологичен климат.
1 Слабо познава системата за награди и наказания, прилагането є носи епизодичен и хаотичен характер. Слабо използва системата за награди и наказания за коригиране на поведението и изпълнението на дейността. Слабо познава системата за награди и наказания и не я прилага като инструмент за оценяване. Слабо познава и не прилага системата за награди и наказания за изграждане и поддържане на морално-психичен климат. Не поддържа чувство за социална справедливост.

Компетентност № 11: „БОЙНО ДЕЖУРСТВО“

Определение: Поддържане на частична или пълна бойна готовност в мирно време. Оповестяване и начална подготовка на личния състав.

Аспекти: 1. Познаване на инструкции и регламентиращи документи.

2. Изпълнение на задълженията по време на дежурство.

3. Умения за справяне в нестандартни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава в пълен обем инструкциите за действие за длъжностните лица по време на наряди. Носи дежурството съгласно нормативните и регламентиращите документи. Допуска разумен риск. Взема адекватни и точни решения, гъвкав и адаптивен в носене на службата с околните и подчинените. Поема отговорност. Прави анализ на дежурствата. Прави предложения за промяна на инструкциите с цел по-висока ефективност.
9 Познава в пълен обем инструкциите за длъжностните лица по време на дежурства. Носи дежурствата съгласно нормативните и регламентиращите документи. Взема адекватни решения при нестандартни ситуации. Прави предложения за промяна на регламентиращите документи.
8 Познава изцяло нормативните и регламентиращите документи. Компетентен. При нужда консултира колегите за различни документи. С голям опит в носенето на дежурства. Способен да предвижда, анализира и предотвратява възникването на критични ситуации. Взема адекватни решения при критични ситуации.
7 Оказва конкретна помощ на колегите си при критични ситуации. Системно контролира личния състав от подчинените му дежурни. Висока адаптивност към бързо променяща се обстановка. Отлично познава регламентиращите документи.
6 Добре познава и изпълнява инструкциите за действие на длъжностните лица по време на наряди. Не допуска нарушения и аварии. Следи за спазване на разпределението на времето. Запазва самообладание в критични ситуации, организира хората си и компетентно ги разрешава.
5 Познава и изпълнява инструкциите за действие на длъжностните лица по време на дежурства. Действа съгласно инструкциите. Запазва самообладание при внезапно възникнали критични ситуации. Готов да поеме отговорност. С малко пропуски при носенето на дежурства.
4 Познава, но с известни затруднения прилага инструкциите за действие на длъжностните лица. Допуска незначителни нарушения. Стреми се да е стриктен. Познава спецификата на службата и взема точни и адекватни решения в стандартни ситуации. Изпитва затруднения при по-сложни критични ситуации.
3 Познава, но не прилага заповедите и инструкциите. Макар и рядко, но допуска нарушения. Проявява организаторски способности при носене на дежурство.
2 Частично познава и прилага инструкцията за действие на длъжностните лица. Системно допуска нарушения и аварии.
1 Не познава всички инструкции за носене на дежурство. Не изпълнява служебните си задължения в пълен обем. Невинаги намира точното решение при възникнала критична ситуация.

Компетентност № 12: „ЗАМЕСТВАНЕ И СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ДЛЪЖНОСТИ“

Определение: Умение на базата на добро познаване на длъжностите оптимално да се съгласуват и реализират отговорностите на повече от една длъжност.

Аспекти: 1. Познаване на функционалните задължения на съвместяваните длъжности.

2. Познаване и работа с документация по съвместяваните длъжности.

3. Разпределеност във времето на дейностите и резултати по съвместяваните длъжности.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Следи и целенасочено търси информация по съвместяваните длъжности. Прави устни и писмени предложения за усъвършенстване на документацията. Оптимално разпределя времето между съвместяваните длъжности. Постига отлични резултати.
9 Следи новостите в областта на съвместяваните длъжности. Актуализира своевременно познанията си за документите по съвместяваните длъжности. Прилага го и в работата си. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и важност. Постига отлични резултати.
8 Следи новостите на основната длъжност и има пълни познания по съвместяваната. Познава документацията по длъжностите и подпомага колегите си в изработването на документи. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност  и постига отлични резултати.
7 Има пълни познания по основната и по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя точни и верни документи в срок. Правилно разпределя времето си между съвместяваните длъжности и постига отлични резултати.
6 Има пълни познания по основната длъжност и основни по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната длъжност и най-важните по съвместяваната. Изготвя точни документи в срок. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига добри резултати.
5 Основни познания по основната и съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя необходимите документи в срок, допуска малки пропуски. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност, има малки пропуски в резултатите.
4 Има основни познания по основната и съвместяваната длъжност с известни пропуски. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя документите с малки пропуски. Понякога допуска закъснения. Като цяло отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Има известни пропуски в работата си.
3 Има основни познания по основната и начални по съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и малка част от документите на съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и пропуски. Отделя недостатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига известни резултати, но работи без желание.
2 Има основни познания по основната  длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и не познава документите по съвместяваната. Изготвя документите със закъснение и с големи пропуски. Отделя малко време за съвместяваната длъжност. Дейността по нея не е резултатна.
1 Има началното знание по основната  длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава малка част от документите на основната длъжност и не познава документите на съвместяваната длъжност. Не изготвя необходимите документи. Времето, отделяно за съвместяваната длъжност, е формално – без реална работа по нея.

Компетентност № 13: „ЗАПОВЕДОИЗПЪЛНЕНИЕ“

Определение: Способност да възприема точно и изпълнява в срок и стриктно поставените задачи и да докладва резултатите.

Аспекти: 1. Възприемане на информацията.

2. Организиране процеса на изпълнение.

3. Докладване на изпълнението.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Търсен от колегите за помощ при изпълнение на заповедите. Делегира и контролира дейността по заповедоизпълнението. Изготвя задълбочени анализи, като борави с много данни и факти. Прави предложения, които доказват ефективността си при приложението им.
9 Бързо и точно възприема и интерпретира заповедите в екстремални ситуации. Компетентно разпределя и делегира отговорностите по организирането на заповедоизпълнението. Прави презентация на процеса и резултатите по изпълнението на заповедта. Колегите се консултират с него и търсят експертното му мнение.
8 Способен е да извлича основното при възприемане на информацията от заповедите. Приоритизира различните етапи при изпълнение на заповедите. При докладване прави предложение за по-ефективно изпълнение на задачите и за в бъдеще.
7 Търси допълнителна и компетентна информация по точното възприемане и интерпретиране на заповедите. Използва пълноценно допълнителната информация за ефективното организиране на процеса на заповедоизпълнение. Представя в добър вид и съдържание доклад-анализите. Умее да подпомага изпълнението на заповедите на личния състав чрез даване на адекватни указания.
6 Точно възприема и интерпретира информацията. Организира и контролира процеса на изпълнение на заповедите; отдава ясни заповеди и разпореждания, но не упражнява достатъчен контрол за изпълнението им. При докладването посочва не само резултатите, но и проблемите при изпълнението на заповедите.
5 Познава и изпълнява точно задълженията и работи за подобряване на подготовката си. Възприема информацията от заповедите. Предава и разпределя задачите по изпълнението на заповедите в указаните срокове и без пропуски. Точно и ясно докладва резултатите по извършената работа, а при необходимост ги представя в писмен вид.
4 Среща трудности и изборно (с пропуски) възприема информацията при получаването на устни заповеди. Предава с пропуски изискванията на подчинените си по заповедоизпълнението и невинаги спазва указаните срокове. Представя добре устните доклади, но допуска пропуски при писмените. Неправилно приоритизира изпълнението на поставените задачи.
3 Среща трудности и изборно (с пропуски) възприема информацията при получаването на писмени заповеди. Некоректно и неточно организира процеса на изпълнение поради изкривявания при възприемането. Информацията от доклада не отговаря на целите и задачите на заповедите.
2 Среща трудности при възприемането и осмислянето на информацията. Стреми се да прехвърля отговорности по заповедоизпълнението. Докладва избирателно с укриване на пропуските.
1 Не желае да възприема заповедите. Не желае да организира изпълнението на заповедите. Не докладва за изпълнението.

Компетентност № 14: „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ“

Определение: Съвкупност от теоретични знания и практически умения, позволяващи използването на летателни апарати.

Аспекти: 1. Теоретични знания и темп на усвояване.

2. Практически умения и навици, темп на усвояване (устойчивост на навиците).

3. Поддържане на психофизиологични състояния.

4. Вземане на решения.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Прилага новаторство и открития в областта на теорията. Летателни навици, съответстващи на I клас в реална бойна обстановка. Прави предложения по методиката за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни и своевременни решения в ситуации, за които няма готови модели.
9 Теоретични знания на отлично ниво с бърз темп на усвояване и непрекъснато обогатява теоретичните си знания. Летателни навици, съответстващи на I клас с допуск за облитане и изпитание на летателни апарати. Мотивира и увлича останалите за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема изпреварващи и правилни решения във всички ситуации.
8 Теоретични знания на отлично ниво с бърз темп на усвояване и непрекъснато обогатява теоретичните си знания. Летателни навици, съответстващи на I клас. Споделя опита си за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни и своевременни решения в критична обстановка при недостатъчно време.
7 Теоретични знания на отлично ниво с бърз темп на усвояване. Летателни навици, съответстващи на ниво II клас. Системно полага усилия за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни решения в  критична обстановка.
6 Теоретични знания на отлично ниво с нормален темп на усвояване. Летателни навици, съответстващи на ниво III клас. Системно полага усилия за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни решения в  сложна обстановка.
5 Теоретични знания на добро ниво с бърз темп на усвояване. Трайни летателни навици с подготовка за придобиване на III клас. Полага усилие за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни решения в усложнена обстановка.
4 Теоретични знания на добро ниво с нормален темп на усвояване. Изграждането на летателни навици се запазва в регламентиращите срокове. Полага усилия по принуда за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема своевременно и правилни решения в нормална ситуация.
3 Теоретични знания на задоволително ниво с бърз темп на усвояване. Необходими са му допълнителни ресурси за изграждане на летателни навици. Полага усилия по принуда за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилни решения в нормална ситуация.
2 Теоретични знания на задоволително ниво с бавен темп на усвояване. Летателни навици в процес на изграждане. Не полага усилие за поддържане на психофизиологичното си състояние. Взема правилно решение със затруднение в нормална ситуация.
1 Не желае и не усвоява знания. Не изгражда основни летателни навици. Не полага усилия за поддържане на психофизиологична кондиция. Не може да взема правилни решения.

Компетентност № 15: „РАБОТА В СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ“

Определение: Способност на военнослужещия, основана на неговите психофизиологични качества, квалификация и натренираност да взема бързи и адекватни решения в ежедневната работа и специфични условия.

Аспекти: 1. Пригодност за работа в екстремни условия.

2. Психофизиологични качества на личността.

3. Специфична квалификация и тренинги.

4. Спазване на мерките за безопасност.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Запазва самообладание. Успява да върне работоспособността на подчинените си след излизане от критична ситуация. Изключителни физическа издръжливост и психична устойчивост. Взема бързи и адекватни решения. Предлага промени в образователната система с цел повишаване на ефективността на процеса на обучение и тренировка, отнасящи се до специфични условия на труд.
9 Взема адекватни и точни решения в екстремални ситуации при оказване на подкрепа и помощ на колегите при необходимост. Способен да ръководи екип за овладяване на кризисни ситуации. Квалифициран патронаж до степен, позволяваща му да обучава и тренира личен състав в областта, в която е специалист. Не допуска рискови ситуации. Участва в създаването на методическа база за оценяване пригодността за работа в екстремни ситуации.
8 Запазва самообладание. Способен да овладява екстремални ситуации с правилни решения. Оказва помощ на хора около него; ползва натрупан опит. Издържа на големи психически и физически натоварвания. Поема допълнителни задачи; високо натрениран. Притежава допълнителна квалификация. Преминал е преквалификационни курсове. Има изградени навици за безопасно летене.
7 Взема бързи и точни решения в променлива среда; запазва самообладание. Способен да ръководи екип в екстремални ситуации. Има необходимата за длъжността квалификация и допълнителни курсове. Натрениран е за работа в екстремални ситуации. Издържа на психически и физически натоварвания за продължителен период от време при променящи се условия на средата без загуба на ефективност.
6 Запазва самообладание, оценява точно обстановката; предлага решения за овладяване на екстремални ситуации. Изпълнява без пропуск служебните си задължения. Показва висока психическа устойчивост и физическа издръжливост на продължителни натоварвания. Има необходимите квалификация и натренираност. Има необходимата натренираност за справяне с проблеми при нестандартни ситуации. Предлага повече от едно решение за овладяване на екстремална ситуация. Не застрашава безопасността на колегите. Подпомага другите за справяне в екстремни ситуации.
5 Запазва самообладание, но губи работоспособност. Успява да контролира подчинените си в различни ситуации. Изпълнява служебните си задължения, но среща трудности. Издържа на психически и физически натоварвания за по-продължителен период от време. Има необходимата натренираност за справяне с проблемите, възникнали в ежедневната работа. Изпълнява указанията по безопасността, дисциплиниран.
4 Полага усилия за запазване на самообладание в екстремални условия. Изпълнява служебните си задължения в специфични условия, но с пропуски. Издържа психични и физични натоварвания за определен период от време. Има необходимата за длъжността квалификация, но не и необходимата натренираност.
3 Допуска грешки при изпълнение на служебните си задължения в екстремални условия. Няма достатъчно самообладание за вземане на решения. Притежава първоначална квалификация и натренираност. Издържа на психически и физически натоварвания инцидентно и за кратък период от време. Допуска грешки при изпълнение на служебните си задължения в екстремални условия.
2 Поема рискове, но липсва правилна преценка на ситуацията. Затруднено работи в екип. Издържа на кратки психически и физически натоварвания. Притежава ниска квалификация. Неспособност за оценка на обстоятелствата и изпълнение на задачите. Психически неустойчив и физически подготвен.
1 Ниска психическа устойчивост и физическа издръжливост. Трудно се адаптира в сложни ситуации. Губи самообладание. Много ниска квалификация. Психически лабилен и физически неиздръжлив за работа в специфични условия.

Компетентност № 16: „УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА“

Определение: Дейност по планиране, контролиране и отчитане на материални и финансови средства.

Аспекти: 1. Познаване на нормативната база.

2. Планиране на материални и финансови средства.

3. Контрол на материални и финансови средства.

4. Отчитане на резултата.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Участва в изготвянето на нормативната база (НБ). Обучава колегите си в изготвяне на планове и подпомага реализирането им. Обучава колеги в осъществяването на ефективен контрол. Обучава колегите си в ефективно отчитане на материални и финансови средства (МФС).
9 Внася предложения в НБ. Прогнозира необходимостта от МФС в дългосрочен план и изготвя предложения за оптимизиране на планирането. Осъществява превантивен контрол на базата на анализа на дейността на подчинените звена. Проявява инициативност, посочва грешки, изисква промени в начините на отчитане на МФС.
8 Контролира колеги по изпълнението на НБ. Прогнозира необходимостта по МФС в краткосрочен план. Дава експертни предложения за по-рационално планиране на дейността. Контролира етапите и крайния резултат по всички направления. Изготвя предложения за повишаване ефективността на отчетната дейност.
7 Познава нормативната база на съседни структури. Планира достатъчни за организацията МФС. Разпределя ги съобразно приоритетите по звена и направления на дейността. Осъществява контрол върху етапите и крайния резултат по няколко приоритетни направления. Обсъжда със сродни нива предложения за повишаване ефективността на отчетната дейност.
6 Следи и познава пропуските в нормативната база. Планира своевременно МФС, дава предложения за по-рационално планиране. Контролира изразходването на МФС по всички направления. Изготвя пълен, подреден и точен отчет с качествен анализ.
5 Познава и правилно прилага в работата си НБ. Планира само основни МФС, отчитайки реалните потребности на организацията. Контролира изразходването на МФС съгласно регламентираните срокове по приоритетните направления. Изготвя и отчита в пълен обем МФС, спазва формата на отчитаните документи.
4 Познава НБ, но подлежи на контрол при работа с нея. Планира основните МФС със затруднения, отчитайки реалните потребности на организацията. Контролира МФС по случайни направления преди проверка. Изготвя отчет в пълен обем с незначителни пропуски.
3 Познава НБ, но има пропуски при използването є. Планира МФС с чужда помощ. Контролира МФС епизодично, по документи. Изготвя отчета в пълен обем, допуска съдържателни грешки.
2 Познава НБ със съществени пропуски и не умее да прилага НБ. Има теоретични познания, планира формално, в пълно несъответствие с реалните потребности на организацията. Знае как, но не контролира. Изготвя отчети със сериозни пропуски, големи неточности.
1 Няма желание да познава и прилага нормативната база. Не знае как и не умее да планира МФС. Не знае как и не контролира МФС. Не умее да води отчет на изразходваните МФС.

Компетентност № 17: „ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА“

Определение: Съвкупност от знания, умения и действия, свързани с комплексно и пълно използване на техниката с цел изпълнение на задачите.

Аспекти: 1. Познаване на техниката.

2. Познаване на мерките за безопасност.

3. Познаване на регламентиращите документи.

4. Работа с документация за поддръжката.

5. Ефективност при използване на техниката.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Притежава изключителен опит с цялата материалната част; притежава научни степени и квалификации. Стриктно спазва мерките за безопасност и упражнява непрекъснат контрол. Участва в екипи при разработването на мерките за безопасност. Познава до съвършенство регламентиращите документи по използването и поддръжката на техниката. Следи за новости в областта на техниката в национален и световен мащаб. Познава на експертно ниво документацията по поддръжка на техниката. До съвършенство познава бойните възможности на материалната част и умее да я използва. Гъвкаво използва техниката за решаване на нестандартни задачи в екстремални условия.
9 Ефективно използва, поддържа и анализира състоянието на техниката. Стриктно спазва и контролира мерките за безопасност. Познава задълбочено регламентиращите документи. Гъвкаво използва техниката за решаване на задачи при недостиг на време. Отлично използва бойните възможности на материалната част.
8 Познава техниката в детайли и има познания по другите специалности. Спазва мерките за безопасност, като прилага нови методи за осигуряване на безопасни условия на труд. Отлично познава и спазва регламентиращите документи. Има изключителни умения при работа с документацията за поддръжка. Отлично използва възможностите на техниката. Умение да прогнозира и прави диагностики.
7 Отлично познава специалната бойна техника, работи добре при липса на време. Спазва мерките за безопасност, като търси нови методи за тяхното оптимизиране. Задълбочено познава регламентиращите документи. Има много добри знания при работа с документацията за поддръжка. Работи ефективно на своето работно място. Ефективно използва и поддържа техниката в оптималните є характеристики.
6 Познава в пълен обем техниката, свързана с конкретната специалност и длъжност. Спазва мерките за безопасност и взисква за тяхното спазване. Задълбочено познава регламентиращите документи. Работи на добро ниво с документацията за поддръжката. Може да работи с техниката и да я оценява в сложни условия. Умее да извършва различно по вид техническо обслужване по материалната част.
5 Познава тактико-техническите данни и бойните възможности на техниката. Спазва мерките за безопасност и познава регламентиращите документи в тази област. Гъвкаво прилага регламентиращите документи. Самостоятелно работи с документацията по поддръжката. Може да работи с техниката в сложни условия. Познава материалната част, умее да локализира и отстранява повреди.
4 Познава устройството на техниката и въоръжението, което експлоатира. Спазва мерките за безопасност, но не взисква от подчинените си. Познава регламентиращите документи. Работи с документацията за поддръжка с чужда помощ. Извършва бойна работа с пропуски. Не му стига времето да извърши в пълен обем всички изисквания по регламентиращите документи.
3 Познава по функционални схеми устройството на материалната част. Спазва мерките за безопасност, но често проявява небрежност. Не познава в обем регламентиращите документи. Не умее да работи с документацията за поддръжка на материалната част. Може да работи с техниката с чужда помощ. Има пропуски при попълването на формуляри, заявки, журнали и регламентиращите документи – има нужда от контрол. Справя се с използването на техниката на основните режими на работа.
2 Има начална подготовка; често допуска грешки при боравене с техниката. Спазва формално мерките за безопасност. Познава основните документи, но трудно ги прилага. Слабо познава регламентиращите документи. Липса на практически навици и умения.
1 Има елементарна подготовка, не може да борави с техника и прибори. Не спазва мерките за безопасност въпреки известни познания. Не е технически подготвен, не е компетентен по време на ремонт. Неграмотна експлоатация.

Компетентност № 18: „КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНИКАТА И МАТЕРИАЛНИТЕ СРЕДСТВА“

Определение: Непрекъснато и в пълен обем осъществяване на контрол върху техниката и материалните средства съгласно регламентиращите документи.

Аспекти: 1. Навременност.

2. Обхват.

3. Познаване на нормативната база.

4. Работа с документация.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Експерт с изключителен опит в областта на контрола и одитите. Изготвя дългосрочни прогнози за движението на техниката и материални средства, въвежда новости. Осъществява превантивен контрол на базата на анализ на дейността на подчинените звена. Обучава и изработва програми за контрол за обучение на младшия състав.
9 Притежава експертни познания в областта на контрола. Способен е самостоятелно да извършва одити. Изработва дългосрочни прогнози и планове за движението на техниката и материални средства. Създава отлична организация за провеждане на контрола; документацията е винаги изрядна. Може да допуска личен състав за извършване на техническо обслужване на цялата налична техника на въоръжение.
8 Пълноценно прогнозира цялостния процес на контрола. Изготвя предложения за повишаване ефективността на контрола. Оказва помощ на по-неопитните си колеги и подчинени. Точно и цялостно контролира процеса на контрола. Може да участва в провеждане на изпити за допускане личен състав за контрол и обслужване на техниката.
7 Има достатъчен опит в планирането, провеждането и отчитането на контрола върху техниката и материални средства. Знае в пълен обем кое къде се намира и кога за последно е проверявано. Търси възможности за подобряване работата на подчинените си при изпълнение на дейността по контрола. Може да участва в провеждане на изпити за допускане личен състав за контрол и обслужване на техниката годишно.
6 Има цялостен поглед върху дейността на контрола. Взема адекватни решения за провеждане на контрол. Стриктно спазва формата на отчетните документи, изработва ги навременно и точно. Правилно документира извършената работа. До голяма степен контролира сам. Правилно разпределя отговорностите по контрола сред подчинените си.
5 Планира своевременно контрола върху техниката и материални средства. Навреме разработва отчетните документи. Познава нормативната база в пълен обем. Изпълнява контрола до голяма степен самостоятелно. При по-сложни ситуации се консултира с по-опитни колеги.
4 Планира навреме контрола върху техниката и материални средства, но невинаги навреме предава отчетите за контрола. Отчетите са с малки пропуски, но спазва формата на отчетните документи. Работи свободно с нормативната база. До голяма степен разчита на по-опитните си колеги.
3 Познава нормативната база от документи по контрола и отчет на техниката и материални средства. Закъснява с отчетите за контрол. Има известни неточности при изработването и офор­мянето на документите по контрола. Не умее точно да планира контрола върху техниката и материални средства.
2 Познава нормативната база с големи пропуски. Планира формално нуждата от материални средства. Води документацията за техниката и материални средства с пропуски. Отчетите по контрола са с известни пропуски, сериозни неточности и отклонения при оформянето на документите.
1 Не познава техниката, за която е отговорен. Не познава нормативната база. Не води пълен контрол върху техниката и материални средства. Не води отчет и планиране на техниката и материални средства. Води документацията си проформа.

Компетентност № 19: „РЕШАВАНЕ ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА“

Определение: Съвкупност от знания, умения и нагласи при решаване на текущи проблеми, възникнали в ежедневната дейност.

Аспекти: 1. Познаване на проблематиката.

2. Инициативност – прехвърляне.

3. Творчество.

4. Взаимодействие.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Анализира и взема ефикасни и ефективни решения и оптимизира процеса на вземане на решения. Мотивира колегите си да проявяват самоинициатива за решаване на текущи проблеми, умее да структурира проблема и да разпределя правилно дейността за решаването му. Умело използва творческите си способности при прогнозирането, анализирането и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми. Организира ефективното взаимодействие с основни институции и организации.
9 Ползва се като експерт в областта си; умее да стимулира личния състав за проявяване на инициативност и творчество при решаване на проблемите с техниката. Умее да структурира проблема и да разпределя правилно дейността за решаването му. Оптимално решава текущите задачи в пълен обем; с минимален разход на ресурси прилага нови методи. При необходимост съдейства на колеги за решаване на проблемите им. Стреми се да развива творческото си мислене.
8 Оптимално решава текущите задачи в пълен обем при пълноценното използване на наличните ресурси (хора, техника, време, база данни). Успешно организира взаимодействието на различни структури за решаване на проблемите. Оказва съдействие на колегите си. Поема инициативата и споделя отговорността с колегите си. Прилага творчески подход в екстремни ситуации. Взаимодейства ефективно в критични ситуации.
7 Инициативен е и умее да предложи адекватно решение. Успешно представя проблематиката пред командирите и началниците. Умее да анализира проблемите и ги решава в срок. Взаимодейства ефективно, предлага творчески подход в кризисни ситуации.
6 Познава в детайли по-голямата част от проблемите, решава текущите задачи в пълен обем, пълноценно използвайки наличните ресурси (хора, техника, време, база данни). Поема инициативата в свои ръце, разпределя работата между подчинените си. Прилага творчески подход в критични ситуации. С лекота взаимодейства в критични ситуации.
5 Може да конкретизира проблема; познава в дълбочина най-срещаните проблеми. Решава текущите задачи в пълен обем, използвайки допълнителни ресурси (хора, техника, време, база данни). Гъвкав и общителен, проявява инициативност, умее да работи с хора. Притежава творчески подход.
4 Съумява да формулира проблема, но не може да вникне в същността му. Проявява инициативност в добра степен. Проявява творчество само при решаване на проблемите, касаещи неговите приоритети. Рядко среща трудности при взаимодействие с колеги и подчинени.
3 Трудно формулира проблема, търси помощ от колеги. Проявява инициативност в задоволителна степен. Рядко проявява творчество. Среща трудности при взаимодействието с колеги и подчинени.
2 Разпознава проблема, но не е в състояние да го реши и да го представи пред компетентните органи. Проявява много слаба инициативност; поема минимална отговорност. Проявява творчество под натиск. Трудно взаимодейства с колеги и подчинени.
1 Неспособност за откриване на причината за текущия проблем. Проявява заинтересованост, но не може да конкретизира проблема. Не проявява инициативност. Не проявява творчество. Не желае да взаимодейства с колеги и подчинени.

Компетентност № 20: „РАБОТА С ДОКУМЕНТИ“

Определение: Познаване на нормативните документи, регламентиращи дейността, правилно тълкуване, разбиране прилагане и разясняване в необходимия обем.

Аспекти: 1. Познаване на нормативните документи.

2. Разбиране на входящата документация.

3. Изготвяне на изходяща документация.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Участва в екипи по разработване на документи; умее да разработва образци документи. Умее да създава свързващи документи; умее да анализира и синтезира предложенията за нови документи. Регламентира и определя приоритети. Оценява и използва ефективно новопостъпваща документация и я свежда своевременно. Участва в разработването на документация от международно значение, технологии и нововъведения.
9 Може да участва в екип при разработване на документи. Умее да оказва помощ и може да предава знанията си по изготвяне и оформяне на документи. Умее да разделя по важност и приоритет документацията. Упражнява контрол по усвояването на входящата информация с цел подобряване на дейността. Може да използва съвременна комуникационна и изчислителна техника за изготвяне на документи.
8 Прилага в касаещия го обем нормативните документи, изготвя и предлага изменения на съществуващите документи, свързани с дейността му. Умее да разяснява и свежда информация на достъпен език. Умее да изготвя документи в други области на дейност извън неговата.
7 Познава и анализира правилно всички документи. Има богат опит при работа с документи. Умее да извлича основните аспекти от получените входящи документи. Има готовност за работа с нови документи в своята област.
6 Познава всички документи, има правилна преценка и умее да оказва помощ на колегите. Прилага и умее да свежда в срок получената входяща документация. Самостоятелно изготвя необходимата за дейността му документация. Проявява разбиране по входящите документи; умее да синтезира.
5 Познава регламентиращите документи в пълен обем; има правилна преценка при работа с тях и работи самостоятелно. Познава и тълкува входящата документация с пропуски, познава реда за получаването є. Търси съдействие при изготвяне на изходяща документация.
4 Познава документите, регламентиращи дейността му. Познава и тълкува входящата документация с пропуски; търси помощ при анализирането и синтезирането є. Търси съдействие за изготвяне на изходяща документация.
3 Не умее да степенува по важност документите. Познава документите, регламентиращи дейността му, в непълен обем. Познава, но не разбира входящата документация. Изготвя изходяща документация под постоянен контрол.
2 Не познава документацията, в пълен обем и не познава реда за водене и съхранението є. Не умее да ги степенува по важност и приоритет. Не умее да прилага входящата документация. Изготвя изходяща документация с пропуски и „под диктовка“.
1 Не познава документацията, регламентираща дейността му. Не разбира входящата документация. Не може да изготвя документация.

Компетентност № 21: „ПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТКА НА СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ“

Определение: Процес на приемане, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални отговорности.

Аспекти: 1. Приемане и събиране на специализирана информация.

2. Разчитане и обработка на информацията.

3. Вземане на решения и даване на предложения.

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Създава авторски продукт за усъвършенстване на системата за приемане, обработка и предаване на информацията. Проявява далновидност и гъвкавост при вземане на решения.
9 Предлага начини за усъвършенстване на системата за приемане, обработка и предаване на информацията. Колегите го търсят като консултант при вземане на решенията.
8 Дава оценка и творчески анализира получената информация. Способен е да взема обосновани решения в екстремални ситуации. Проявява инициатива за подпомагане на колегите си при вземане на решения.
7 Обработва точно и бързо информация. Способен е да взема обосновани решения. Проявява готовност за подпомагане на колегите си при вземане на решения.
6 Обработва точно информация, прецизно и в пълен обем я анализира и систематизира. Взема обосновани решения и прави конкретни предложения. Приоритизира и предава цялата информация с пълните є характеристики.
5 Точно приема и събира специализираната информация. Не допуска грешки при разчитане на информацията. Анализира в пълен обем специализираната информация. Способен да взема обосновани решения. Дава конкретни предложения . Умее да приоритизира, предава достоверно и своевременно информацията.
4 Рядко допуска грешка при приемане и събиране на информацията. Умее да разчита информацията, анализира частично приетата специализирана информация. Проявява неточност и колебания при вземане на решенията. Дава неясни предложения. Умее да приоритизира, със закъснения предава информацията, допускайки грешки в достоверността, занижена точност и дискретност.
3 Системно допуска грешки при приемане и събиране на информацията. Среща затруднение при обработка на специализираната информация поради малък практически опит. Не е способен за вземане на решения и даване на предложения.
2 Притежава само теоретична подготовка за работа с документи. Не умее да възприема, не събира специализирана информация. Не разбира и не обработва информация. Не е способен да вземе решения.
1 Не притежава теоретична подготовка за работа с документи. Не умее да възприема и не събира специализирана информация. Не разбира и не обработва информацията. Не е способен да взема решения и не дава предложения.

Компетентност № 22: „ПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ“

Определение: Компетентност, позволяваща максимално ефективно използване на възможностите на средствата за комуникация в процеса на решаване на широк кръг проблеми и задачи.

Аспекти: 1. Познаване на средствата за комуникация.

2. Техническа култура – общотеоретични представи и практически умения.

3. Умения за избор на подходящо средство за комуникация.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Работи с всички средства за комуникации, експерт в областта. Отлично познава техническите характеристики и възможности на средствата за комуникация. Избира най-подходящите средства за комуникация. Участва в екипи за разработване на глобални системи за комуникация.
9 Отлично познава техническите възможности и характеристики на средствата за комуникация. Разработва и предлага модификации на средствата на неговата дейност. Използва само най-добрите средства.
8 Отлично познава техническите характеристики; извършва техническа характеристика и ремонт. Участва в презентации и изготвя нови продукти с цел обучение на подчинените си. Умело съчетава различни средства за постигане на целта. Участва в изпитни комисии за допускане на личния състав за ползване средствата за комуникация.
7 Задълбочени общотеоретични знания, много добри практически умения. В сложни ситуации избира подходящи средства. Притежава умение за обучение на колеги. Участва в сборове за обмяна на опит. Техническата езикова подготовка е на добро ниво. Успява да измисли и алтернативни начини за комуникация. Контролира експлоатацията на всички средства за комуникация.
6 Познава много добре възможностите на средствата за комуникация. Много добра теоретична подготовка и практически умения. Изпитва потребност за усъвършенстване в работата си. Следи и изучава новостите. Търсят го за съвет при проблеми. Умее да обучава подчинените за работа с основните комуникационни средства.
5 Познава в достатъчен обем възможностите на средствата за комуникация. Добре усвоени технически характеристики на средствата за комуникация. Добри практически умения. Притежава необходимите умения за работа със средствата за комуникация. Ползва средствата без затруднение и подготвя подчинените си за работа с тях. Умее да подбира подходящи средства за комуникация.
4 Познава възможностите на средствата за комуникация с малки пропуски. Умее да прави подходящия избор на средството за комуникация, но при по-малко отговорни задачи. В сложни ситуации прави грешки. Умее да поддържа в изправност средствата за комуникация.
3 Познава възможностите на техническите средства дотолкова, че може да се справи сам с някои проблеми, възникнали при работа с тях. Изпитва затруднение в усвояването на нови знания. Трудно се ориентира в избора на подходящо средство. Справя се при избора на подходящото средство за комуникация, но само при по-малко отговорни задачи.
2 Познава най-общо възможностите на средствата за комуникация. Познава общите технически характеристики на средствата, свързани с ежедневната му работа. Търси помощ от колеги. Не умее да прави подходящия избор на средство за комуникация.
1 Елементарни познания на техническите средства за комуникация. Слаба техническа култура, липса на технически умения. Често допуска грешки в избора на средство за комуникация.

Компетентност № 23: „ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА С ТЕХНИКАТА И МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ“

Определение: Дейности по планиране разходването на ресурса на материалната част.

Аспекти: 1. Познаване на регламентиращите документи.

2. Обхват на планирането (хора, време, вещи, информация, финанси).

3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.

4. Координираност на всички звена.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Активно участва в процеса на планиране; разработва ръководни документи. Обхваща в пълен обем необходимите хора и средства. Прецизира изготвянето на документите. Координира планирането на всички звена по вертикала. Отчита резултатите от планирането. Осъществява контрол на резултатите от планирането.
9 Активно участва в изготвянето на ръководни документи по планирането. Обхваща в пълен обем необходимите сили и средства. Самостоятелно изготвя документи и оказва помощ на колегите си. Проявява активност и творчество при изготвяне на ръководна документация.
8 Ефективно планира при недостиг на ресурси. Самостоятелно изготвя документи, касаещи планирането. Контролира за точното изпълнение на планиращите дейности. Използва информационни технологии за оптимизиране на планирането.
7 Правилно анализира документацията и оценява изпълнението є. Обхваща необходимите сили и средства. Може да изработва самостоятелно планиращи документи. Умее да координира планирането по вертикала и хоризонтала.
6 Може да анализира документи по планирането и да извлича информация от тях. Стреми се да обхване необходимите сили и средства. Изработва самостоятелно регламентиращи документи. Координира планирането с чужда помощ.
5 Познава документите по планирането и извлича знания и умения. Организира и извършва правилно планирането (хора, време и вещи). Има възможност за разработване на части от планиращите документи. Координира хоризонтала в своето направление.
4 Познава документите по планирането. Не може да прецени необходимото време, сили и средства. Участва в процеса на планиране. Среща трудности при координиране на планираните дейности.
3 Познава по-голяма част от документите по планирането. Не обхваща във времето хората и материалните средства. Участва в процеса на планиране без интерес, по задължение. Не може да координира планираните дейности с останалите звена.
2 Познава общите регламентиращи документи, които са необходими за ежедневната му работа. Търси помощ от колеги. Среща големи трудности при планирането, като пропуска детайли. Среща затруднение при координирането.
1 Познава отчасти регламентиращите документи, работи с големи затруднения с тях. Не умее, но проявява слаб интерес към планирането. Умее да координира, но проявява слаб интерес.

Компетентност № 24: „ПОЗНАВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА РАБОТА“

Определение: Съвкупност от знания и умения за спазване на стандартите за работа.

Аспекти: 1. Познаване стандартите на работа – основни (непосредствено свързани с фундаментални задължения) и допълнителни (несвързани с преките фундаментални задължения).

2. Спазване и изпълнение на стандартите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава всички стандарти на отлично ниво и внася предложения за тяхното усъвършенстване. Спазва и изпълнява в пълен обем основните стандарти.
9 Познава всички стандарти на отлично ниво и обучава колегите си в тяхното приложение. Спазва и изпълнява в пълен обем основните стандарти.
8 Познава основни стандарти на отлично ниво и допълнителните стандарти на добро ниво. Спазва и изпълнява в пълен обем основните стандарти.
7 Познава основните стандарти на отлично ниво и допълнителни стандарти на задоволително ниво. Спазва и изпълнява в пълен обем основните стандарти.
6 Познава на отлично ниво основните стандарти. Спазва и изпълнява в пълен обем основни стандарти.
5 Познава на отлично ниво основните стандарти. Спазва и изпълнява в непълен обем стандартите.
4 Познава на добро ниво основни стандарти за работа. Спазва и прилага основните стандарти в пълен обем.
3 Познава на добро ниво основните стандарти. Спазва и прилага основни стандарти в непълен обем.
2 Познава на задоволително ниво основните стандарти за работа. Спазва и прилага стандартите в непълен обем.
1 Не познава стандартите. Не спазва и не изпълнява стандартите за работа.

Компетентност № 25: „МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА“

Определение: Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

Аспекти: 1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения с колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с международни организации.
9 Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични взаимоотношения с колеги от други армии.
8 Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични взаимоотношения на неговата организация с други организации.
7 Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми. Служи за пример за етични междуличностни взаимоотношения.
6 Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в организацията. Спазва етичните норми, дори и в критични ситуации.
5 Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с колегите си. Умее да осъществява контакти извън организацията.
4 Спазва етичните норми в контактите с началниците, но не и с подчинените си. Стреми се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при необходимост.
3 Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен  в отношенията си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти. Осъществява контакти извън организацията само по заповед.
2 Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с колегите си. Не умее да контактува извън организацията.
1 Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва в поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 26: „ВОЕННИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ“

Определение: Проследяване на прояви, характеризиращи чувства на дълг, чест, лоялност, почтеност, самоконтрол.

Аспекти: 1. Притежание чувства на дълг и чест.

2. Притежание на качества надеждност, сигурност, искреност.

3. Уважение и самоконтрол.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Поставя службата над себе си. Говори открито. Служи за пример като човек с изградени чувства на дълг, чест и почтеност. Изпълнява професионални, правни и морални задължения. Верен и предан към ръководството и Конституцията.
9 Придържа се към ценностите на Българската армия (БА). Постъпва правилно – не лъже, мами или краде. Говори открито. Изисква от подчинените си толкова, колкото и от себе си. Подкрепя политиката на човешки ресурси.
8 Може да се разчита на него да постъпи правилно. Обикновено поставя службата над себе си. Стреми се да бъде верен и предан към ръководството и Конституцията. Работи за изграждане политика на човешките ресурси.
7 Стреми се към изпълнение на професионални, правни и морални задължения. Изгражда чувства за дълг, вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Обикновено говори открито. Стреми се да се придържа към ценностите на БА.
6 Непрекъснато работи за изграждане чувства за вярност и преданост. Възпитава себе си и подчинените си на уважение към ценностите на БА. Не употребява алкохол. Стреми се да бъде прям и откровен.
5 Работи системно за изграждане чувства за вярност и преданост. Стреми се да бъде честен, морален и искрен. Изисква от подчинените си повече, отколкото от себе си. Употребява алкохол само при повод.
4 Проявява желание да изпълнява професионални, правни и морални задължения. Проявява желание за вярност и преданост към ръководството и Конституцията. Толерира измамата и лъжата. Рядко употребява алкохол.
3 С подчинените си не се държи честно и справедливо. Не подкрепя политиката на човешките ресурси. Не може да се разчита на него да постъпи правилно. Позволява си да лъже и мами. Не злоупотребява с алкохол.
2 Има изградени чувства за дълг и чест. Не е убеден в утвърдените ценности и морал на българския офицер. Поставя личния интерес над служебния. Допуска неадекватно поведение следствие употреба на алкохол.
1 Няма изградени чувства за дълг, чест и почтеност. Не проявява уважение към ценности и морал. Проявява тенденции към злоупотреба с алкохол.

Компетентност № 27: „САМООБУЧЕНИЕ“

Определение: Действия, чрез които личността повишава своите теоретични и практични знания.

Аспекти: 1. Класна специалност.

2. Мотивация, постоянство и систематичност.

3. Обучаемост.

4. Придобиване на знания за близки области до своята.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Търсен е като експерт за мотивиране на самообучение. Много големи познания в близките специалности.
9 Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна специалност. Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран, с широки знания в съседни области. Оказва помощ на колегите си за самообучение.
8 Интересува се от нововъведения, перспективи и тенденции в развитието на специалността. Работи по създаването на групова мотивация. Има широк кръгозор, ерудит. Притежава класна специалност.
7 Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности. Мотивира колегите си за придобиване на знания чрез самообучение. Изучава и затвърдява знанията си в дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с новите технологии. Има познания в близки специалности. Притежава класна специалност.
6 Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването є. Стреми се да мотивира подчинените си към самообучение. Изучава в пълен обем материала; интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на знанията. Обучава се по близки области до своята.
5 Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно ниво; интересува се от новостите в професионален план. Избирателно самообучение за изпълнение на професионалните задължения. Интересува се от близки области до своята и се самоподготвя.
4 Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има интерес към сходни области, но не изучава. Необходимост от външни фактори за мотивация.
3 Не притежава класна специалност. Има слаб интерес по придобиване на знания. Изучава материала в касаещия го обем, но няма интерес за самоподготовка. Проявява слаб интерес в области, близки до своята.
2 Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от колега в областта на информационните технологии. Немотивиран да заучава предварително подготвена информация, касаеща го професионално. Изучава материала на касаещия го обем под контрол на командир или началник. Не се интересува от близки области.
1 Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не умее да се мотивира за придобиване на знания. Не се обучава по специалността. Не се интересува от близки области до своята.

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – офицери от ВМС
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Оценявани компетентности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
                                               

 

       1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:
Дата:     Подпис атестиран: Подпис атестиращ:
        2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата: Подпис атестиран: Подпис атестиращ:

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания офицер при изпълнение на целите.   5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери на същата длъжност.
4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата длъжност.
3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.
2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.
1 = Изпълнител под стандарта – в тежест на останалите.
  Попълват се основните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
  Попълват се допълнителните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1            
2            
3            
        2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ ГРУПОВИ
1    
2    
3    
4    
В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       3.  ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания  – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания  – брой            
     4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оценка само-оценка ст. атест. коми-сия крайна оценка
1 Приоритизиране и разпределение на задачите          
2 Организиране          
3 Лидерски умения          
4 Комуникативност          
5 Обучение          
6 Решаване на текущи проблеми с личния състав          
7 Представителни функции          
8 Дежурства и вахти          
9 Справяне с рисково поведение          
10 Заместване и съвместителство на длъжности          
11 Изпълнение на заповеди          
12 Пригодност за работа в специфични условия          
13 Управление на финансови средства          
14 Решаване на текущи проблеми с материалната част          
15 Решаване на проблеми с техника и прибори          
16 Работа с документи и водене на документацията          
17 Обработка на специфична информация          
18 Ползване на средства за комуникация          
19 Осигуряване на материално-технически ресурси и гориво-
смазочни материали
         
20 Стандарти за работа          
21 Морално-етични норми на поведение          
22 Военни ценности и добродетели          
23 Професионални знания и умения          
24 Самообучение          
КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:

 

 

Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР
        Близки цели (до 1 година)

 

       Средносрочни (до 3 години)

 

       Дългосрочни (до 5 години)

 

      2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР
      Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1.  СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.
  МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ   МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ  
         
2.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ   СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ  

 

       
3.  ОЦЕНКА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
  НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОПИТ   ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ  

 

       

 

4.  ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
 

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ   ДЛЪЖНОСТНА КВАЛИФИКАЦИЯ   ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ   НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА  
  КОМАНДЕН

КУРС

 

ЩАБЕН КУРС

 

СПЕЦИА­ЛИЗИРАН КУРС   КОМАНДЕН

КУРС

ЩАБЕН КУРС СПЕЦИА-ЛИЗИРАН КУРС   ЦЕЛЕВИ КУРС ЕЗИКОВ КУРС    
                 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения – код“ са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания – код“ са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила към края на атестационния период.

Компетентност № 1: „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ“

Определение: Компетентност, оптимизираща взаимоотношението – време; човешки ресурси; спешност и важност на задачата.

Аспекти: 1. Приоритизиране на задачите по спешност и важност.

2. Разпределение на задачите.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.
9 Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя личния състав за изпълнението им.
8 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от време за изпълнение на задачата.
7 Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.
6 Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората. Винаги спазва регламентираните и заповяданите срокове.
5 Степенува задачите по спешност и малка част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на хората, но се старае да спазва заповяданите и регламентираните срокове.
4 Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно наличните ресурси, но невинаги спазва заповяданите и регламентираните срокове.
3 Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Не успява да ги подреди по важност и спешност. Работи със сериозни затруднения при едновременно изпълнение на няколко задачи.
2 Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично.
1 Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован.

Компетентност № 2: „ОРГАНИЗИРАНЕ“

Определение: Координиране на усилията и ресурсите на групово и/или организационно ниво за постигане на конкретните задачи и общите цели на организацията чрез вземане и осъществяване на решения как най-добре да се разпределят и координират задачите, дейностите, ресурсите и усилията между наличните хора, групи и структури.

Аспекти: 1. Организиране на Времето (етапите, сроковете, приоритети, координация, обратни връзки и др.).

2. Организиране на Хората (брой, знания, умения, мотивация и др.).

3. Организиране на Ресурсите (материални, финансови и др.).

4. Организиране на Резултатите (като количество и качество).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Прецизно организира цялата работа по изпълнение на задачите. Основен ориентир е високата ефективност и качество на резултатите. Отлично организира и координира във времето изпълнението на задачите. Своевременно осигурява и правилно разпределя необходимите ресурси. Разпределя задачите между хората съобразно техните възможности.
9 Степенува и обучава подчинените/колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя екипа за изпълнението им.
8 Степенува всички задачи по спешност и важност. Мотивира подчинените и колегите си за изпълнението им. Не допуска натоварването само на определени хора. Осигурява необходимите ресурси за изпълнение на задачите.
7 Строго спазва съществуващите регламентиращи документи. Разпределя работата справедливо между хората. Осигурява изпълнението според наличните ресурси. Поставя реалистични срокове. Организира добре цялостната работа по изпълнението на задачите.
6 Може добре да поставя задачи. Дава реални срокове. Осигурява изпълнението според наличните ресурси. Разпределя ги съобразно възможностите на подчинените си.
5 Поставя задачи, като ги степенува по спешност и важност. Старае се да ги разпределя равномерно между подчинените си, като взима под внимание възможностите им за изпълнение. Невинаги поставя реални срокове. Осигурява ги според възможностите.
4 Поставя задачите, като ги степенува по спешност. Разпределя ги съобразно наличните ресурси, но невинаги поставя реални срокове.
3 Поставя задачи, но не ги степенува добре по спешност и важност, не ги разпределя особено добре, не ги осигурява достатъчно и поставя нереални срокове.
2 Невинаги успява добре да поставя задачи, не ги разпределя особено добре, не ги осигурява достатъчно, не се съобразява с конкретните условия, когато нещата не вървят, започва сам да ги върши, за да бъдат изпълнени.
1 Не умее добре да организира дейността на подчинените си. Не разпределя задачите между тях. Върши всичко сам, но не го прави особено добре.

Компетентност № 3: „ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ“

Определение: Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти: 1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Гъвкавост – умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на целите. Ефективен – постига максимален резултат с минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им, мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от другите за помощ при разрешаване на конфликти.
9 Умее да отстоява позицията и мнението си пред висшестоящите, да изгражда и обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.
8 Влияе на равностоящите при вземане на решения. Гъвкавост при вземане на решения и използване на потенциала на екипа за намиране на нови решения. Умее да предвижда проблемите при изпълнение на задачите. Оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения. Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личностите на включените в тях хора.
7 Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова страна. Оценява ситуациите и е гъвкав при взимане на решения. Мотивира личния състав, като се съобразява с чувствата, нагласите и проблемите на всеки един от подчинените си.
6 Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира отговорностите на хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи.
5 Умее да извършва необходимите промени. Организира екипа за изпълнението на поставените задачи. Оценява ситуациите и взема адекватни решения. Респектира подчинените си. Не е необходимо постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни ситуации и оказва помощ на другите за разрешаване на конфликти.
4 Действа стандартно, основно позовавайки се на документи и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но невинаги действа. Основно използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.
3 Успява да влияе на подчинените си в степен те да изпълняват задачите си на минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за по-ефективно изпълнение, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално изпълнение.
2 Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на поставените задачи. Действа хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от висшестоящите.
1 Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за различните задачи, и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 4: „КОМУНИКАТИВНОСТ“

Определение: Базисна компетентност за опериране с информация при работа с хора. Познаване и ефективно използване на словесното и несловесното общуване. Добро ползване на съвременните средства за комуникация.

Аспекти: 1. Умение да изслушва и правилно да разбира информацията.

2. Търси, събира и анализира информация от другите.

3. Умение да води неформални беседи.

4. Умение да предава ясно и достъпно информацията.

5. Умение да разбира и предава писмена информация.

6. Умение за ползване на съвременните средства за комуникация.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Събира, анализира и използва ефективно информация с цел разкриване на нови ресурси. Правилно формулира и излага тезите (идеите) си по вертикала и хоризонтала. Ораторски умения. Познава и ползва отлично всички възможни комуникационни средства.
9 Анализира информация с цел разкриване на възможности, потенциал и ресурси, останали неизползвани в работата. Ясно и точно предава целите и задачите в перспектива. Ползва много добре всички основни комуникационни средства.
8 Използва неформални контакти с висшестоящите за постигане на цели в интерес на работата. Събира и анализира информация, необходима за ефективно изпълнение на предстоящите задачи. Убедително предава информацията и дава обратна връзка на подчинените и защитава тезите си аргументирано. Ползва добре всички основни комуникационни средства.
7 Използва неформални контакти за подобряване на взаимоотношенията между военнослужещите. Търси и получава обратна връзка за изпълнение на задачите. Изслушва с внимание говорещия. Предава информацията логично. Точно и убедително представя писмено и устно информацията.
6 Използва неформални контакти за получаване на максимално ефективни резултати. Добре представя смисъла и съдържанието на постигнатите резултати. Разбира и ефективно използва идеите на колегите и подчинените си. Ясно и уверено предава задачите. Точно и убедително представя информацията в писмен вид.
5 Използва неформални контакти с цел подобряване на работата. Търси и събира информация за подобряване на работата. Умее да изслушва и да разбира. Кратко, ясно и достъпно поставя задачите и дава допълнителни указания при необходимост. Точност и убедителност на писменото изложение. Умее да подготвя и представя мултимедийна презентация.
4 Използва неформални контакти в ежедневната си работа. Използва част от получената информация в ежедневната си работа. Умее да изслушва. Използва кратки и ясни, но непълни указания по поставените задачи. Представя в писмен вид документите, структурирано, точно и коректно. Умее да подготвя мултимедийна презентация.
3 Поддържа ограничен брой неформални контакти. Търси информация само по заповед. Слуша, но често прекъсва говорещия. Дава на подчинените минимално необходимата информация за изпълнение на задачите. Представя информацията в писмен вид структурирано, но неточно. Умее да ползва стационарен и мобилен телефон и радиостанция.
2 Ограничава се само с формални контакти (по служба). Използва в непълен обем получената информация. Не изслушва докрай и прекъсва говорещия. Предава информация с неясни и неразбираеми изрази. Представя информацията в писмен вид неструктурирано и хаотично.
1 Избягва неформални контакти с хората. Не умее да интерпретира получената информация. Проявява слаб интерес и неангажираност в разговора. Ниска речева култура. Трудно формулира тезите си и се изразява неясно.  Представя информацията в писмен вид неточно, неясно и некоректно. Липсва му стил на писане.

Компетентност № 5: „ОБУЧЕНИЕ“

Определение: Базисна компетентност за взаимодействие с цел предаване и усвояване на знания, умения и навици.

Аспекти: 1. Планиране на процеса на обучение.

2. Провеждане на учебния процес.

3. Контрол върху процеса на обучение.

4. Методическо ръководство на обучаващите.

5. Резултати от обучението.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Предлага промени в планирането на обучението, водещи до повишаване на ефективността му. Провежда учебните занятия на изключително високо методично и научно ниво. Достига много висока степен на сглобяване на нивата. Системно осъществява в оптимално съотношение регламентирани и внезапни проверки на подготовката, провеждането и резултатите от обучението. Стимулира хората, с които работи, сами да търсят и използват нови теоретични, методически и технологични решения. Постига изключителни резултати в теоретичната и практическата подготовка.
9 Планира учебните занятия, като включва теоретични и методически новости. Системно осъществява ефективен контрол върху учебния процес. Стимулира хората, с които работи, сами да търсят и използват нови теоретични, методически и технологични решения. Постига резултати в теоретичната и практическата подготовки над очакваните.
8 Планира учебните занятия, като включва в учебното съдържание новости в съответната област. Провежда учебните занятия на съвременно научно ниво с ефективни методи, като се съобразява с индивидуалните особености на подчинените. Осъществява системно ефективно методическо  ръководство, прилагайки научнообосновани форми на работа. Постига отлични резултати по теоретична и практическа подготовка.
7 Актуализира плановете, като ги съобразява със степента на подготвеност на обучаемите. Провежда учебните занятия с добра теоретична и методическа подготовка и формира у подчинените практически навици (автоматично изпълнение на заучените умения). Освен регламентирания контрол планира и извършва изненадващи проверки за по-голяма достоверност на резултатите. Осъществява системно методическо ръководство, надхвърлящо регламентирания обем. Постига много добри резултати от теоретичната и практическата подготовка.
6 Изготвя подробен план на учебните занятия с оформени цели и указани методически средства. Помага на колегите си да планират техните занятия. Провежда учебните занятия с добра теоретична и методическа подготовка и създава у подчинените си конкретни практически умения и навици. Проверява подготовката, провеждането и резултатите от учебния процес в регламентираните срокове. Осъществява методическо ръководство. Указва помощ на колеги при въвеждане в длъжност. Постига добри резултати по теоретичната и практическата подготовка.
5 Изготвя подробен план на учебните занятия. Провежда учебните занятия с добра теоретична подготовка и адекватни на целите методи и средства. Опитва се да обучава подчинените в практически умения. Проверява документацията и подготовката. Оказва методическа помощ в рамките на регламентиращите документи. Постига удовлетворителни резултати от теоретичната и практическата подготовка.
4 Изготвя план на съдържанието на учебните занятия, без да формулира точно целите и методическите средства. Провежда учебните занятия с добра теоретична подготовка, но му липсва практически опит. Не обучава подчинените си в практически умения. От време на време проверява документацията, свързана с учебния процес. Постига удовлетворителни резултати от теоретичната и средни по практическата подготовка.
3 Изготвя схематичен план на учебните занятия, без да съобразява с нея обема за усвояване. Епизодично провежда учебни занятия и възлага останалите на подчинените. Инцидентно проверява документацията, свързана с учебния процес. Постига средни резултати от теоретичната и практическата подготовка.
2 Изготвя нередовно планове на учебните занятия. Епизодично провежда учебните занятия. Извършва контрол на учебния процес само по заповед. Указва методическа помощ само при проверка или по заповед. Постига средни резултати по теоретична и слаби по практическа подготовка.
1 Изготвя планове на учебните занятия само по заповед. Провежда учебните занятия само когато се очаква проверка. Прехвърля контрола върху учебния процес на подчинените си. Не отчита резултатите от обучението на индивидуално и групово ниво. Постига слаби резултати по теоретична и практическа подготовка. Компетентен е, знае, но не оказва методическа помощ.

Компетентност № 6: „РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ“

Определение: Компетентности, свързани с решаването на рутинни и ежедневни дейности, включващи мотивирането и активирането на личния състав, разпределението на задачите между подчинените, поддържане на бойните качества на кораба и опазване на материалната част, носене на дежурства и осигуряване на почивките.

Аспекти: 1. Мотивира и активира личния състав за работа.

2. Разпределя задачите между подчинените.

3. Разпределя справедливо дежурствата.

4. Осигурява почивките.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Мотивира личния състав, като постига максимални резултати с минимални усилия. Разпределя задачите максимално гъвкаво, точно и компетентно при ежедневни и екстремни ситуации, както и при недостиг на личен състав. Осигурява в максимална степен използването на почивките, съобразено с дежурствата, натоварването и предпочитанията на личния състав.
9 Мотивира личния състав чрез осигуряването му с най-модерни технически средства за решаване на рутинните задачи. Предвижда резерв от личен състав при възникването на спешни и от особена важност задачи. Справедливо разпределение на дежурствата съобразно статистиката за миналите години по отношение на празниците и почивните дни.
8 Мотивира личния състав чрез създаване на добри условия на труд и взаимоотношения, благоприятстващи изпълнението на ежедневните задачи. Разпределя задачите между изпълнителите, като избягва създаването на предпоставки за възникване на конфликти между тях. Разработва перспективен линеен едногодишен график за разпределение на дежурствата и времето за почивки на личния състав.
7 Мотивира и активира личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки от подчинените си. Познава професионалните и личните качества на подчинените си и се съобразява с тях при разпределянето на задачите. Разпределя справедливо дежурствата, като редовно предвижда резерв от хора.
6 Мотивира и активира чрез убеждаване, обяснявайки смисъла на поставените задачи за деня. Справедливо разпределя задачите при недостиг на личен състав, спазва сроковете и изпълнява рутинните задачи. Разпределя дежурствата, като се съобразява с професионалните умения на военнослужещите. Променя графика за почивка по молба на военнослужещия.
5 Мотивира чрез респект и личен пример подчинените си при разрешаване на ежедневни проблеми и при поддръжката на материалната част. Самостоятелно преценява важността на рутинните задачи и способностите на хората за изпълнението им. При възникване на спорове относно разпределението използва жребий.
4 Използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди) при изпълнение на ежедневните задачи и решаването на проблемите, възникнали по поддържането на бойните качества на кораба. Търси помощ от висшестоящите при разпределянето на ежедневните и специфичните задачи. Прави промени в графика на дежурствата само в „краен случай“. Планира почивките на личния състав, но често нарушава плана и ги връща в поделението по незначителни въпроси.
3 Мотивира подчинените си по задължение за разрешаването само на най-належащите рутинни проблеми. Търси мнението на подчинените си при разпределението на ежедневните и много важни задачи. При възникване на проблеми с графика за дежурства не успява да направи замяна на хората, използва жребий. Спазва графика за почивки само когато е контролиран от висшестоящи.
2 Мотивира подчинените си само при натиск върху него от страна на висшестоящите. Съветва се с колеги по разпределението на задачите на подчинените си. Изготвя график на дежурствата с неравномерно натоварване (натоварва едни и същи хора). Не се интересува от почивките на подчинените си и реагира само в краен случай на силни конфликти.
1 Не мотивира личния състав и не умее да им влияе за разрешаване на ежедневните проблеми. Не разпределя задачите между подчинените си, очаквайки висшестоящият да стори това. Не прави график за дежурствата. Не се интересува от почивките на подчинените си.

Компетентност № 7: „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ“

Определение: Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

Аспекти: 1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

3. Международна среда (НАТО, ЕС, Черноморски страни).

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности. Висока обща култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции. Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност, толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически мисии. Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи пред други международни организации.
9 Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти по всяко време с органи и институции и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на дейността на национални организации и институции във Военноморските сили. Отлична комуникация. Участва системно в периодични международни контакти.
8 Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се към моралните и военните ценности. При решаване на регионални спорове между институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да представлява флота пред национални институции и организации и като експерт при организиране на взаимодействието между тях при проблеми от национален характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.
7 Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен. Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към моралните и военните ценности. Предпочитан от представителите на регионалните организации като военноморски експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности. Ползва повече от един  език и свободно комуникира с представители от други международни организации.
6 Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа връзки с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от взаимен интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни представители от неговия ранг. Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по международните документи за стандартизация на НАТО и международно морско хуманитарно право. Добро физическо състояние, изряден външен вид.
5 Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с изискванията на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа връзки с международни организации и предлага адекватни на ситуацията решения. Добри езикови познания.
4 Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването си. Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.
3 Комуникира формално с личния състав, и то само когато го налагат обстоятелствата. Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални организации само при извънредни случаи – бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява контакт само при екстремални случаи под натиска на обстоятелствата.
2 Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за връзките с националните институции и организации, не притежава необходимите качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции.
1 Не се интересува от външния си вид. При посещения от други организации го крият в машинното. Не притежава необходимата представителност за осъществяване на връзки с международни институции. Не желае връзка с регионални органи и организации. Слаба комуникативност и проблеми във взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 8: „ДЕЖУРСТВА И ВАХТИ“

Определение: Поддържане на частична или пълна бойна готовност в мирно време. Оповестяване и начална подготовка на личния състав.

Аспекти: 1. Познаване на инструкции и документи, регламентиращи дежурствата и вахтите.

2. Изпълнение на задълженията по време на дежурство.

3. Умения за справяне при възникнали нестандартни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Познава в пълен обем инструкциите за действие за длъжностните лица по време на дежурства и вахти. Носи дежурно вахтената служба съгласно нормативните и регламентиращите документи. Допуска разумен риск. Взема адекватни и точни решения, гъвкав и адаптивен в носене на службата с околните и подчинените. Поема отговорност. Прави анализ на дежурствата и вахтите. Прави предложения за промяна на инструкциите с цел по-висока ефективност.
9 Познава в пълен обем инструкциите за длъжностните лица по време на дежурства и вахти. Носи дежурствата и вахтите съгласно нормативните и регламентиращите документи. Взема адекватни решения при нестандартни ситуации. Прави предложения за промяна на регламентиращите документи.
8 Познава изцяло нормативните и регламентиращите документи. Компетентен. При нужда консултира колегите за различни документи. С голям опит в носенето на дежурства и вахти. Способен да предвижда, анализира и предотвратява възникването на критични ситуации. Взема адекватни решения при критични ситуации.
7 Оказва конкретна помощ на колегите си при критични ситуации. Системно контролира личния състав от дежурно-вахтената служба. Висока адаптивност към бързо променяща се обстановка. Отлично познава документите, регламентиращи дежурно-вахтената служба.
6 Добре познава и изпълнява инструкциите за действие на длъжностните лица по време на наряди и вахти. Не допуска нарушение и аварии. Запазва самообладание в критични ситуации, организира хората си и компетентно ги разрешава.
5 Познава и изпълнява инструкциите за действие на длъжностните лица по време на дежурства и вахти. Действа съгласно инструкциите. Запазва самообладание при внезапно възникнали критични ситуации. Готов да поеме отговорност. С малко пропуски при носенето на дежурства и вахти.
4 Познава, но с известни затруднения прилага инструкциите за действие на длъжностните лица. Стреми се да е стриктен. Познава спецификата на службата и взема точни и адекватни решения в стандартни ситуации. Изпитва затруднения при по-сложни критични ситуации.
3 Познава, но не прилага заповедите и инструкциите. Макар и рядко, но допуска нарушения. Проявява организаторски способности при носене на дежурно-вахтената служба.
2 Частично познава и прилага инструкцията за действие на длъжностните лица. Допуска системни нарушения и аварии.
1 Не познава всички инструкции за носене на дежурство и вахти. Не изпълнява служебните си задължения в пълен обем. Невинаги намира точното решение при възникнала критична ситуация.

Компетентност: № 9 „СПРАВЯНЕ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ“

Определение: Умение за прогнозиране и овладяване на ситуации, застрашаващи здравето и/или живота на подчинените.

Аспекти: 1. Познаване на личния състав.

2. Разпознаване на признаците на рисково поведение.

3. Умение да предотвратява рисково поведение.

4. Умение за справяне с рисково поведение.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Познава отлично личния състав. Помага на колегите си за опознаване на индивидуалните особености на подчинените си. Прогнозира поведението им. Търси допълнителни източници на информация с цел обогатяване на познанията за предотвратяване на рисково поведение (РП). Предлага и използва система за превенция на РП на организационно ниво.
9 Познава отлично личния състав. Знае индивидуалните особености и прогнозира поведението на подчинените си. Консултира колегите за основните признаци на РП и им помага за справянето с него. Помага на колегите си за предотвратяването му. Интересува се от новите методи за преодоляване и недопускане на РП и инциденти. Предлага методи и механизми за превенция на организационно ниво.
8 Познава отлично личния състав. Разпознава основни признаци на РП. Консултира колегите си за основните признаци на РП. Работи индивидуално с подчинените си, носители на РП. При необходимост се консултира с компетентните органи. Използва някои психологични техники за предотвратяване на инциденти и РП. Използва механизми за превенция на групово ниво.
7 Познава отлично личния състав. Провежда индивидуални разговори с подчинените си за по-пълно запознаване с проблемите им. Разпознава признаците на РП и търси консултация от специалисти при необходимост. Използва натрупания опит и психологични техники за предот­вратяване на РП. Анализира признаците. Помага на колегите си за предотвратяване на различни РП и инциденти. Предлага механизми за превенция на групово ниво.
6 Познава много добре личния състав. Провежда групови разговори с подчинените си, интересува се от проблемите и индивидуалните им особености. Разпознава повечето признаци на РП. Използва някои психологични техники за предотвратяване на РП. Провежда беседи за превенция на РП. Дава компетентно мнение на база собствен опит за предотвратяване на РП и инциденти. Поощрява и мотивира подчинените си. Познава индивидуалните им особености.
5 Познава добре личния състав. Провежда беседи с подчинените си, помага за справяне с проблемите. Разпознава повечето основни принципи на РП въз основа на добър практически опит. В подразделението му инцидентите се анализират и обсъждат. Провежда групова и индивидуална работа с подчинените си. Поощрява и мотивира подчинените си.
4  Познава личния състав. Запознат е в основни линии с индивидуалните проблеми на военнослужещите. Разпознава някои признаци на РП. Справя се с предотвратяването на РП. Провежда беседи с подчинените си за превенция на различните РП.
3 Познава донякъде личния състав. Не се интересува особено от проблемите на подчинените си. Познава някои основни признаци на РП, но няма практически опит за  предотвратяването му. При допуснати инциденти и РП използва неподходящи методи за анализ и предотвратяване. Използва сила и наказание.
2 Познава малка част от личния състав. Не провежда беседи с подчинените си. Донякъде познава основни признаци на РП и не умее да го предотвратява. Незаинтересован. Не умее да преодолява допуснати инциденти. Действа хаотично при кризисни ситуации.
1 Познава отделни хора, и то визуално и създава условия за прояви за РП сред колеги и/или подчинени. Не разпознава признаците на РП. При инциденти или наличие на РП сред колеги и/или подчинените си го засилва със собствените си действия.

Компетентност № 10: „ЗАМЕСТВАНЕ И СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ДЛЪЖНОСТИ“

Определение: Умение на базата на добро познаване на длъжностите оптимално да се съгласуват и реализират отговорностите на повече от една длъжност.

Аспекти: 1. Познаване на функционалните задължения на съвместяваните длъжности.

2. Познаване и работа с документация по съвместяваните длъжности.

3. Разпределеност във времето на дейностите и резултати по съвместяваните длъжности.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Следи и целенасочено търси информация по съвместяваните длъжности. Прави аргументирани устни и писмени предложения за усъвършенстване на документацията. Оптимално разпределя времето между съвместяваните длъжности. Постига отлични резултати.
9 Следи новостите в областта на съвместяваните длъжности. Актуализира своевременно познанията си за документите по съвместяваните длъжности. Прилага го и в работата си. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и важност. Постига оптимални резултати.
8 Следи новостите на основната длъжност и има пълни познания по съвместяваната. Познава документацията по длъжностите и подпомага колегите си в изработването на документи. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и постига много добри резултати.
7 Има пълни познания по основната и по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя точни и верни документи в срок. Правилно разпределя времето си между съвместяваните длъжности и постига много добри резултати.
6 Има пълни познания по основната длъжност и основни по съвместяваната длъжност. Познава всички документи по основната длъжност и най-важните по съвместяваната. Изготвя точни документи в срок. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига добри резултати.
5 Основни познания по основната и съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя необходимите документи в срок, допуска малки пропуски. Отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност, има малки пропуски в резултатите.
4 Има основни познания по основната и съвместяваната длъжност с известни пропуски. Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя документите с малки пропуски. Понякога допуска закъснения. Като цяло отделя достатъчно време за съвместяваната длъжност. Има известни пропуски в работата си.
3 Има познания по основната  и начални по съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и малка част от документите на съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и пропуски. Отделя недостатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига известни резултати, но работи без желание.
2 Има основни познания по основната  длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и не познава документите по съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и с големи пропуски. Отделя малко време за съвместяваната длъжност. Дейността по нея не е резултатна.
1 Има началното знание по основната  длъжност и не познава съвместяваната длъжност. Познава малка част от документите на основната длъжност и не познава документите на съвместяваната длъжност. Не изготвя необходимите документи. Времето, отделяно за съвместяваната длъжност, е формално – без реална работа по нея и реални резултати.

Компетентност № 11: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ“

Определение: Съвкупност от качества и умения за възприемане на информация от заповедите, планиране, организиране, управление и контрол на процеса на заповедоизпълнението и докладването на резултатите.

Аспекти: 1. Възприемане на информация.

2. Организиране на процеса на изпълнение.

3. Докладване на изпълнението.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Търсен от колегите за помощ при възприемане и изпълнение на заповедите. Делегира и контролира дейността по заповедоизпълнението. Изготвя задълбочени анализи, като борави с много данни и факти. Прави предложения, които доказват ефективността си при приложението си.
9 Бързо и точно възприема и интерпретира заповедта в екстремални ситуации. Компетентно разпределя и делегира отговорностите по организирането на заповедоизпълнението. Прави презентация на процеса и резултатите по изпълнението на заповедта. Колегите се консултират с него и търсят експертното му мнение.
8 Способен е да извлича основното при възприемане на информацията от заповедите. Приоритизира различните етапи при изпълнението на заповедите. При докладване прави предложение за по-ефективно изпълнение на задачите и за в бъдеще.
7 Търси допълнителна и компетентна информация по точното възприемане и интерпретиране на заповедите.  Използва пълноценно допълнителната информация за ефективното организиране на процеса на заповедоизпълнението. Представя в добър вид и съдържание доклад-анализите.
6 Точно възприема и интерпретира информацията. Организира и контролира процеса на изпълнение на заповедите. При докладването посочва не само резултатите, но и проблемите при изпълнението на заповедта.
5 Възприема информацията от заповедите. Предава и разпределя задачите по изпълнението на заповедите в указаните срокове и без пропуски. Точно и ясно докладва резултатите по извършената работа, а при необходимост ги представя в писмен вид.
4 Среща трудности и изборно (с пропуски) възприема информацията при получаването на устни заповеди. Предава с пропуски изискванията на подчинените си по заповедоизпълнението и невинаги спазва указаните срокове.  Представя добре устните доклади, но допуска пропуски при писмените.
3 Среща трудности и избирателно (с пропуски) възприема информацията при получаването на писмени заповеди. Некоректно и неточно организира процеса на изпълнение поради изкривявания при възприемането. Информацията от доклада не отговаря на целите и задачите на заповедите.
2 Среща трудности при възприемането и осмислянето на информацията. Стреми се да прехвърля отговорности по заповедоизпълнението. Докладва избирателно с укриване на пропуските.
1 Не желае да възприема заповедите. Не умее да се самоорганизира за изпълнението на заповеди. Не желае да организира изпълнението на заповедите. Не умее да докладва уставно.

Компетентност № 12: „ПРИГОДНОСТ ЗА РАБОТА В СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ“

Определение: Способност на военнослужещия, основана на неговите психофизиологични качества, квалификация и натренираност, да взема бързи и адекватни решения в ежедневната работа и в критични ситуации.

Аспекти: 1. Пригодност за работа в екстремални условия.

2. Психофизиологични качества на личността.

3. Специфична квалификация и тренинги.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Запазва самообладание. Успява да върне работоспособността на подчинените си след излизане от критична ситуация. Изключителни физическа издръжливост и психична устойчивост. Взема бързи и адекватни решения. Предлага промени в образователната система с цел повишаване на ефективността на процеса на обучение и тренировка, отнасящи се до специфични условия на труд.
9 Запазва самообладание. Търси допълнителна информация и средства за повишаване на ефективността в екстремални ситуации. Физическа издръжливост и психична устойчивост при големи натоварвания. Оказва съдействие и подкрепа на колеги при необходимост. Квалификация и натренираност, позволяващи му да обучава и тренира личен състав в областта, в която е специалист.
8 Запазва самообладание. Оказва помощ на колегите си при овладяване на екстремална ситуация. Ползва натрупания опит от подобни ситуации. Издържа на големи психични и физически натоварвания. Изпълнява допълнителни служебни задължения. Има допълнителна квалификация освен изискваната за длъжността, която заема. Преминал е квалификационни и преквалификационни курсове.
7 Запазва самообладание. Взема бързи и точни решения. Издържа на психични и физически натоварвания за продължителен период от време, при променящи се условия на средата, без загуба на ефективност. Има необходимата за длъжността квалификация и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията. Има необходимата натренираност да взема бързи и точни решения както по проблеми в ежедневната работа, така и при екстремални ситуации.
6 Запазва самообладание. Оценява точно обстановката. Предлага повече от едно решение за овладяване на екстремална ситуация. Изпълнява без пропуски служебните си задължения. Показва висока психична устойчивост и физическа издръжливост на продължителни натоварвания. Има необходимата за длъжността квалификация. Преминал е неколкократно тренировъчния цикъл. Има необходимата натренираност за справяне с проблемите, възникнали в ежедневната работа и в критични ситуации.
5 Запазва самообладание, но губи работоспособност. Успява да контролира подчинените си. Среща затруднения, но изпълнява без пропуски служебните си задължения. Издържа на психични и физически натоварвания за по-продължителен период от време. Преминал е неколкократно тренировъчния цикъл. Има необходимата натренираност за справяне с проблемите, възникнали в ежедневната работа.
4 Полага усилия за запазване на самообладание в екстремални условия. Изпълнява служебните си задължения с известни пропуски въпреки специфичните условия на работа. Издържа на психични и физически натоварвания за определен период от време. Има необходимата за длъжността квалификация, но не е достигнал необходимата за длъжността натренираност.
3 Допуска грешки при изпълнение на служебните си задължения в екстремални ситуации. Издържа на психични и физически натоварвания инцидентно и за кратък период от време. Има необходимата за длъжността квалификация. Натренираността е на ниво военно училище/военен университет.
2 Неправилно разбира и изпълнява заповеди в екстремални ситуации. Емоционално стабилен, но физически неиздръжлив. Има необходимата за длъжността квалификация, но няма необходимата физическа подготовка.
1 Бързо губи самообладание и изпада в паника. Неспособен да изпълнява служебните си задължения. Всява паника с поведението си при критични ситуации. Емоционално лабилен и физически неиздръжлив за работа в специфични условия. Не притежава необходимата за длъжността му квалификация.

Компетентност № 13: „УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА“

Определение: Компетентност за планиране, изразходване, отчитане и контрол на финансовите средства по максимално ефективен начин съобразно възможностите и приоритетите в областта.

Аспекти: 1. Планиране на финансовите средства.

2. Отчитане на финансовите средства.

3. Контрол върху изразходваните финансови средства.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Планира, прогнозира необходимостта от финансови средства в дългосрочен план. Изготвя устни и писмени предложения за оптимизиране на планирането на финансови средства, подкрепени с обосновани разчети. Обучава колегите в умения за изготвяне на финансов план и ги подпомага при реализирането му. Извършва прецизен анализ на отчетната дейност. Обучава колегите си във високоефективни методи за отчитане на финансовите средства. Осъществява превантивен контрол на базата на анализ на дейността на подчинените звена. Обучава колеги в ефективен контрол на изразходването на финансови средства. На базата на анализи дава предложения за промени в контрола с цел повишаване на ефективността.
9 Прогнозира необходимостта от финансови средства в средносрочен план. Изготвя устни и писмени предложения за оптимизиране на планирането на финансови средства, обучава колеги в умения за изготвяне на финансов план. Извършва прецизен анализ на отчетната дейност, изготвя предложения за повишаване на ефективността є. Осъществява превантивен контрол на базата на анализ на дейността на подчинените звена. Контролира етапите и крайния резултат по всичките направления.
8 Прогнозира необходимостта от финансови средства в краткосрочен план. Експертно предложение за по-рационално планиране. Изготвя предложения за повишаване на ефективността на отчетната дейност. Редовно осъществява контрол върху изразходването на финансови средства. Контролира етапите и крайния резултат по всички направления. Делегира правомощия по собствена преценка.
7 Планира навреме достатъчни за организацията финансови средства. Разпределя ги съобразно приоритетите по звена и направления на дейността. Дава предложения за по-рационално планиране. Търси възможности за извънбюджетно финансиране. Обсъжда със сродни звена предложения за повишаване на ефективността на отчетната дейност. Контролира изразходването на финансови средства съгласно регламентираните срокове. Осъществява контрол върху етапите и крайния резултат по няколко приоритетни направления. Делегира права за второстепенните.
6 Планира своевременно финансовите средства, като отчита реалните потребности на организацията. Разпределя средствата равномерно между отделните звена и направления на дейността. Дава предложения за по-рационално планиране. Навреме отчита изразходваните финансови средства. Пълен, подреден и точен отчет. Спазва формата на отчетните документи. Контролира изразходването на финансови средства по време съгласно регламентиращите документи. Контролира по документи по няколко направления. Контролира сам.
5 Планира своевременно основните финансови средства; разпределя ги равномерно между отделните звена и направления на дейността. Навреме отчита изразходените финансови средства, отчетите са с незначителни пропуски и неточности. Спазва формата на отчетните документи. Контролира изразходването на финансови средства съгласно регламентиращите срокове. Контролира по документи, по приоритетни направления. Контролира сам някои основни направления; делегира права за второстепенните.
4 Планира основните финансови средства с известно закъснение. Разпределя средствата, като отчита основните потребности на организацията. Навреме отчита изразходваните финансови средства. Отчетите са с малки пропуски, с известни неточности, спазвайки формата на отчетните документи. Контролира изразходването на финансовите средства преди проверка на няколко случайни избрани етапа, по случайни направления. Контролира сам.
3 Планира финансовите средства с известно закъснение в несъответствие с реалните потребности на организацията. Разпределя средствата по случаен признак. Понякога закъснява с отчетите на финансовите средства, изработва ги с известни пропуски и неточности. Контролира изразходването на финансови средства преди проверка от по-висша инстанция. Контролира само по документи, по случайно избрани направления. Контролира сам.
2 Планира формално финансовите средства в пълно несъответствие на реалните потребности на организацията с голямо закъснение, разпределя ги по случаен признак. Често закъснява с отчитането на финансовите средства. Отчетите са с известни пропуски, сериозни неточности с отклонения в оформянето на документите. Контролира изразходването на финансовите средства епизодично само в отделни етапи от процеса по едно направление. Контрола извършва сам.
1 Има теоретични познания, но няма практически умения за планиране на финансови средства. Изработва отчетите на изразходените финансови средства с огромни закъснения. Отчетите са със сериозни пропуски, големи неточности и формално попълнени документи. Контролира изразходването на финансовите средства епизодично, проверява само по документи в едно направление.

Компетентност № 14: „РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С МАТЕРИАЛНАТА ЧАСТ“

Определение: Умение за разпознаване, прогнозиране, организиране на дейности и използване на ресурси за решаване на текущи проблеми, свързани с материалната част.

Аспекти: 1. Идентифициране и разпознаване на проблема (диагностика).

2. Вземане на решение, мобилизиране и разпределение на ресурси.

3. Организиране на взаимодействие.

4. Контрол и документиране на дейностите по решаване на текущи проблеми с материалната част.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Експерт с изключителен опит с материалната част в неговата област. Автор на методика за прогнозиране на проблемите с материалната част и технологии за профилактика на същите. Обучаващ кадрите по проблемите на материалната част. Взема правилно решение за кратко време. Създава отлична организация. Експерт по решаване на всякакви проблеми, свързани с материалната част. Изготвя своевременен, пълен, аналитичен доклад. Дава предложения за рационализиране на процесите по отстраняване на текущи проблеми на материалната част и ефективни методически указания.
9 Експерт в прогнозирането на проблемите с материалната част. Взема правилно решение за кратко време. Създава отлична организация. Оказва помощ в решаване на сложни проблеми. Контролира в пълен обем. Изготвя своевременен, пълен и аналитичен доклад с предложения за рационализации. Документира своевременно и в пълен обем.
8 Създава методически ръководства и технологични карти за пълно изследване на проблемите с материалната част. Автор на рационализации, удължаващи живота  и надеждността на материалната част. Взема правилно решение за кратко време. Създава работеща организация. Оказва помощ на колегите си при решаване на сложни технически проблеми. Контролира в пълен обем. Изготвя своевременен, пълен и точен доклад. Прави предложения за недопускане на проблеми с материалната част. Документира своевременно и в пълен обем.
7 С голям опит в разпознаване на проблеми, свързани с материалната част в неговата област. Оказва експертна и методическа помощ на колеги. Взема правилно решение за кратко време. Създава добра организация. Оказва помощ на колегите при решаване на текущи проблеми с материалната част. Контролира в пълен обем. Изготвя своевременен и пълен доклад. Оказва методическа помощ на колегите при контролиране на дейностите.
6 Разпознава своевременно всички проблеми и умее да ги степенува по актуалност и значимост. Взема правилно решение за кратко време. Правилно преценява възможностите и отговорностите на личния състав, начините и средствата за решаване на текущи проблеми. Контролира в пълен обем. Изготвя своевременен пълен доклад. Документира своевременно извършената работа.
5 Разпознава своевременно всички проблеми. Взема правилно решение в рамките на регламентираното време. При по-сложни ситуации се консултира с по-опитни колеги. Създава добра организация. Контролира най-важните дейности, другите контролира по доклади. Своевременно докладва по команден ред. Изготвя със закъснение доклада с известни пропуски.
4 Разпознава своевременно по-значимите проблеми. В състояние е да организира решаването на проблемите. Нуждае се от повече време за вземане на решение. Разчита на по-опитните си колеги. Контролира в непълен обем. Докладва по команден ред със закъснение. Изготвя непълен доклад.
3 Разпознава със закъснение по-значимите проблеми. Възлага решаване на текущи проблеми на подчинените си. Не създава добра организация – указанията му са непълни, неясни и недостатъчно конкретни. Контролира в непълен обем. Докладва по команден ред със закъснение. Документира формално.
2 Разпознава своевременно отделни проблеми, свързани с материалната част. Оставя решаването на текущи проблеми, без да даде указания на подчинените си. Контролира в непълен обем. Не докладва по команден ред, не документира извършената дейност.
1 Не разпознава  проблемите, свързани с материалната част, и не открива причините за тях. Не търси решение на текущите проблеми с материалната част – оставя решаването им на колегите. Не контролира отстраняването на възникналите проблеми. Не докладва по команден ред. Не документира извършената дейност.

Компетентност № 15: „РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ТЕХНИКА И ПРИБОРИ“

Определение: Готовност на личния състав за работа с техника и прибори, за решаване на текущи проблеми, по време на ремонт и аварии и при спазване на мерките за безопасност.

Аспекти: 1. Подготвеност на личния състав за работа с техника и прибори.

2. Решаване на технически проблеми по време на ремонт и аварии.

3. Спазване на мерките за безопасност.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Постига винаги отлични резултати с подчинения личен състав при сдаване на изпити, проверки и учения. Познава в пълен обем заводската документация на наличната техника. Прилага нови методи за онагледяване и използва нови методически похвати за обучение на личния състав. Изгражда организация за ефективно обучение, която не изисква непосредствен контрол. Създава траен интерес и стремеж за повишаване на подготовката у подчинените си. Взаимодейства с колегите си по хоризонтала и вертикала, както и с представител на ремонтните органи, при решаване на текущи проблеми. Запазва самообладание при аварии и взема бързи и адекватни решения. Взема превантивни мерки за недопускане на аварии по материалната част. Стриктно спазва мерките за безопасност и контролира подчинените си за същото.
9 Търсен е от колегите си за съдействие при организиране и провеждане на учебния процес. Винаги сдава с много добър изпити, проверки и резултати по време на учения. Познава основните елементи на заводската документация на наличната техника.  Взаимодейства с колегите си по хоризонтала и вертикала, както и с представител на ремонтните органи, при решаване на текущи проблеми. Запазва самообладание при аварии и взема бързи и адекватни решения. Взема превантивни мерки за недопускане на аварии по материалната част. Стриктно спазва мерките за безопасност.
8 Познава индивидуалната подготовка и индивидуалните възможности на подчинените си и дава предложения за повишаване на квалификацията им. Води статистика на отказите и повредите на материална част с цел по-добро прогнозиране и ремонтиране. Предлага решения в аварийни ситуации. Познава организацията на ремонта и взаимодейства с ремонтните органи. Търси и прилага нови методи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Спазва мерките за безопасност.
7 Познава индивидуалните възможности на всеки един от подчинените си. При необходимост води допълнителни учебни занятия с по-слабо подготвените. Подхожда творчески към провеждането на подготовката на подчинените си. Предлага решения на командирите за планиране и организиране на ремонта. Запазва самообладание при аварии и демонстрира решително поведение пред подчинените. Търси нови методи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но рядко ги прилага.
6 Контролира, включително и чрез внезапни проверки, подготвеността на личния състав. Предава знания и опит на подчинените си. Води отчета по подготовката им. Резултатите от изпити и проверки са преобладаващо много добри.  Оказва помощ и съдействие на колегите си от сходни бойни части по планирането и организирането на ремонти. Докладва за извършената работа по ремонта. Запазва самообладание при аварийни ситуации, бързо и точно оценява обстановката и ръководи подчинените си. Спазва мерките за безопасност и поддържа изрядна документацията по тях.
5 Търси допълнителна информация за повишаване на собствената си подготовка. Спазва разписанието на подготвителните занятия на подчинените си. Самостоятелно планира и организира провеждането на ремонтите на материалната част. Изпълнява готови планови ремонти. Своевременно докладва за извънредни ситуации, свързани с материалната част. Спазва мерките за безопасност. Изпълнява изискванията на регламентиращите документи в тази област.
4 Познава устройството, принципите на действие и възможностите на основните режими за работа. Справя се с експлоатацията на материалната част в ежедневието. Може да снеме нормативите за експлоатация на материалната част, но не може да повиши подготовката на подчинените си. Води отчетите и документацията на бойна част. С чужда помощ изготвя планирането и организирането на ремонта. Умее да изпълнява. Своевременно докладва за извънредни ситуации, свързани с материалната част. Не налага строги наказания на нарушителите на мерките за безопасност и допуска компромиси.
3 Познава теоретично принципите на действие и устройството на материалната част. Експлоатира я със затруднение. Не контролира във всички моменти действията на личния състав и тяхната подготвеност. Не умее да планира и организира дейността на подчинените си по ремонтите. Чака указания за всеки вид конкретна дейност.  Спазва мерките за безопасност само при упражняване на контрол от висшестоящ.
2 Има елементарни практически умения и начални теоретични познания. Често допуска грешки при боравене с техника и прибори. Не проявява интерес към квалификацията и подготовката на подчинените си. Не познава в пълен обем параметрите на материалната част. Липса на компетентност и практически навици и умения по време на извършване на ремонти и при аварийни ситуации. Не умее да организира подчинените си без чужда помощ. Спазва формално мерките за безопасност.
1 Има необходимата квалификация, но няма практически умения. Не може да работи с техниката и приборите. Не може да организира подчинените си по време на ремонтни и аварийни ситуации. Не се справя с възникнали проблеми в различни ситуации – ежедневни, критични, екстремални. Не докладва за възникнал проблем. Изпада в паника в екстремални ситуации. Некомпетентен по време на ремонт. Не спазва мерките за безопасност.

Компетентност № 16: „РАБОТА С ДОКУМЕНТИ И ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА“

Определение: Познаване на основните регламентиращи и нормативни документи. Умение за попълване и водене на документите в срок, актуализиране на документацията съгласно нови нормативни актове, контрол на воденето и правилно оформяне на документацията.

Аспекти: 1. Познаване на основните нормативни и регламентиращи документи.

2. Умение за попълване и оформяне на документацията и представянето є в срок.

3. Контрол на водене на документите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава и тълкува нормативни документи. Прави предложение за промяна и актуализация на регламентиращите документи. Прави предложение за промени в начина на водене на документацията. Изготвя документи с всички реквизити, които се изискват. Обучава колегите си в умения за акуратно водене на документацията.
9 Познава и тълкува нормативните документи и консултира колегите си при необходимост. Отлично познава документацията и консултира колегите си по воденето є. Познава нововъведенията при водене на документация. Прави предложения за актуализация.
8 Познава и тълкува нормативните и регламентиращите документи. Отлично познава документацията. Представя я в срок. Контролира процеса на водене на документация на подчинените си. Познава нововъведенията при водене и оформяне на документацията.
7 Познава нормативните документи. Много добре познава документацията. Води я в срок, следи нововъведенията и запознава подчинените си с тях. Изготвя документите по приоритет и контролира изпълнението им.
6 Познава в пълен обем регламентиращите документи и част от нормативните документи. Попълва много добре и в срок документацията. Води точно, акуратно и прегледно документацията и предявява такива изисквания към подчинените си.
5 Познава добре нормативните и регламентиращите документи. В съответните срокове попълва документацията съгласно образците и стандартите. Следи за точността и достоверността на документите на подчинените си.
4 Познава регламентиращите документи. Справя се с попълването на документацията, но не в срок. Попълва документацията, старае се да контролира документацията на подчинените си. Ръководи се от изискванията на Закона за защита на класифицираната информация при работата с документация.
3 Познава основната част от нормативните и регламентиращите документи. Познава документацията, но не я води съгласно изискванията. Води документацията си, но не упражнява контрол върху документацията на подчинените си.
2 Запознава се с регламентиращите документи в случаи на необходимост или по заповед. Попълва документацията с пропуски и не в срок. Води небрежно документацията.
1 Не познава основни регламентираше и нормативни документи. Попълва документацията с големи пропуски и не в срок. Не оформя документите съгласно изискванията.

Компетентност № 17: „ОБРАБОТКА НА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ“

Определение: Добиване, анализиране и класифициране на информация. Вземане на решения и даване на предложения за действия на отделната бойна единица в дадена обстановка.

Аспекти: 1. Приемане и събиране на информация.

2. Класифициране, обработване и анализ.

3. Вземане на решение и даване на предложение.

4. Определяне на приоритет и предаване на специфична информация.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Въз основа на натрупан опит прави предложения за технически нововъведения при приемане и събиране на информацията с цел повишаване бързината и точността. Притежава богат практически опит. Прави предложения за нововъведения при обработване и класифициране на информацията с цел повишаване на ефективността им. Притежава богат опит. Проявява далновидност при вземане на решенията. Гъвкав в решенията и предложенията.
9 Въз основа на натрупан богат опит консултира колеги за повишаване на ефективността им. Обучава ги. Взема бързи и точни решения в сложни ситуации.
8 Бързо и точно събира информацията, предлага нови начини за усъвършенстване на технологията. Обработва точно информацията, прецизно я класифицира и анализира. Прилага в пълен обем нормативните документи в частта, в която я касаят.
7 Обработва точно информацията, прецизно я класифицира и анализира. Прилага частично нормативните документи, които я касаят. Способен да помага на колегите си да вземат решение и да правят съвместни предложения.
6 Бързо и точно събира и приема информацията. Обработва точно информацията, прецизно я класифицира и се опитва да я анализира. Способен е да взема обосновани решения, търси алтернативи и прави конкретни предложения.
5 Събира и приема информация. Стреми се да увеличава бързината и точността. Не допуска грешки при обработка и класифициране на информация. Способен да взема обосновани решения и прави конкретни предложения.
4 Приема и събира информацията на задоволително ниво. Рядко допуска грешки при обработка на специфична информация. Стреми се да я класифицира. Способен да взема решения само по заповед. Дава неясни предложения.
3 Инцидентно допуска грешки при приемане и събиране на информация. Допуска системни грешки при обработка на специфична информация. Проявява неточност и колебания при вземане на решения в сложна ситуация.
2 Системно допуска грешки при приемането и събирането на информацията. Среща затруднения при обработка на специфична информация поради малък практически опит. Взема неточни решения, несигурен в себе си.
1 Допуска съществени пропуски в приемането и събирането на информация. Среща затруднения при обработване на специфичната информация поради недостатъчна теоретична подготовка. Проявява несигурност при вземане на решения.

Компетентност № 18: „ПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ“

Определение: Компетентност, позволяваща максимално ефективно използване на възможностите на съвременните средства за комуникации в процеса на решаване на широк кръг проблеми и задачи в национален и международен мащаб във функционалните му задължения.

Аспекти: 1. Техническа култура – общотеоретични представи и практически умения за използване.

2. Поддържане на квалификацията и следене на новостите.

3. Брой – обхват на средствата – телефон, GSM, GPS, интернет, радиосредства, сателитен телефон, глобални средства за комуникация.

4. Умение за избор на подходящи средства за комуникация.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Участва в екипи за разработване на глобални системи за комуникация. Търсен като експерт в областта си. Разработва теории и аспекти за развитие на съвременните средства за комуникации (ССК) и участва в международни конференции и семинари. Работи с всички средства за ССК и управлява глобални средства за комуникации.
9 Разработва и предлага модификации на средствата за неговата дейност. Извършва техническа поддръжка. Отлично познава техническите характеристики. Ползва се като експерт в областта.
8 Извършва техническа поддръжка. Отлично познава техническите характеристики. Обучава колегите си в работа със ССК. Има по-високи изисквания към подчинените си за повишаване на квалификацията им. Разработва инструкции за работа за всички ССК, съветва и обучава.
7 Познава техническите характеристики на ССК. Ефективно използва възможностите им. Колегите го търсят за съвет при възникнали проблеми с техниката. Добре предава знанията и уменията си. Търси начини за повишаване на квалификацията си. Участва в презентациите на нови продукти. Справя се много добре със ССК. Търсят го за съвет и за разрешаване на по-сериозни проблеми със ССК.
6 Познава и ползва ССК. Съветва колегите и учи подчинените си в това отношение. Търсят го за съвет при проблеми. Разработва инструкции за работа със ССК. Изпитва потребност за усъвършенстване в работата си. Справя се много добре с техническата езикова подготовка. Участва в сборове за обмяна на опит. Работи със сателитен телефон, радиостанции, GPS и други и дава съвети за работа с тях.
5 Познава много добре ССК и техните технически характеристики. Ползва ги без затруднения и подготвя подчинените си за работа с тях. Повишава квалификацията си според потребностите на длъжността. Работи добре с техническа литература за продуктите, с които работи най-често. Работи с всички ССК, които са на работното му място и/или длъжността изисква.
4 Познава добре ССК и ги ползва с минимални затруднения. Обучава подчинените си за работа с определени средства, които ползва най-често в работата си. Подготвя подчинените си за работа със ССК по заповед. Не посещава квалификационни курсове, но се задоволява с натрупания собствен опит. Работи с повече от ССК. Изпитва затруднения с някои.
3 Справя се сам с някои от проблемите, възникнали при работата с техническите средства. Посещава квалификационни курсове по задължение и прилага новите знания със затруднения. Работи със затруднения или само с определен брой ССК.
2 Познава общите технически характеристики на средствата, които са свързани с ежедневната му работа. Търси помощ от колеги. Не умее да прилага на практика знанията си. Редовно търси помощ за ползване на повече ССК. Не умее да прави подходящ избор на средствата за комуникации. Работи само с определен брой съвременни средства.
1 Познава отчасти техническите характеристики на ССК. Има елементарни познания за работа със ССК. Изпитва затруднения при усвояване на нови знания по отношение на ССК. Не ползва ССК и няма желание за това. Често допуска грешки при избора на средствата за комуникации.

Компетентност № 19: „ОСИГУРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ“

Определение: Осигуряване на необходимите материални средства, осигуряване на техническите средства и гориво-смазочни материали.

Аспекти: 1. Прогнозира, планира и заявява материално-технически ресурси.

2. Изготвяне на отчетни документи.

3. Контрол по използването на материално-техническите ресурси и гориво-смазочните материали по предназначение.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Търси нови начини за прогнозиране. Съставя програма за планиране на по-голяма ефективност. Прави предложения за промени в начина на водене на отчетната документация с цел повишаване ефективността на работа.  Разработва и предлага алтернативни начини за дистанционен и автоматизиран контрол на използваните материално-технически ресурси (МТР) и гориво-смазочни материали (ГСМ).
9 Прогнозира и планира с голяма точност. Търси нововъведения за намаляване на разходите на ГСМ. Удължава срока на експлоатация на МТР. Запознава се с нововъведенията при водене на отчетната документация. Търси алтернативни нововъведения за непряк контрол. Интересува се и следи за нововъведения при контролиране на използването на МТР и ГСМ.
8 Планира с голяма точност. Взаимодейства с колеги за повишаване на ефективността при осигуряване с МТР и ГСМ. Изготвя отчетните документи по приоритет. Търси алтернативни начини за контрол, консултирайки се с колеги.
7 При липса на необходимите ресурси търси алтернативни начини за справяне. Води много точно, своевременно и акуратно отчетната документация. Системно контролира и проверява използването на МТР и ГСМ по предназначение и спецификация.
6 Планира, реагира гъвкаво при осигуряване с МТР и ГСМ. Води много точно отчетната документация, спазвайки изискванията на нормативните документи. Системно контролира и проверява отчетните документи за изразходваните МТР и ГСМ.
5 Планира и осигурява необходимите МТР и ГСМ. Осигурява нормалното изпълнение на БП на море. Води много добре и в срок отчетната документация. Системно контролира и проверява отчетните документи за изразходваните МТР и ГСМ.
4 Планира и частично осигурява МТР и ГСМ. Справя се с попълването на отчетната документация, но не в срок. Контролира използването на МТР и ГСМ.
3 Често възлага осигуряването на МТР и ГСМ на подчинените си. Води небрежно документацията и допуска пропуски при попълването є. Проявява небрежност при контрола. Не се съобразява със спецификацията на МТР и ГСМ.
2 Осигурява МТР и ГСМ само по заповед. Попълва документацията, но не я води съгласно изискванията. Извършва контрол на използваните МТР и ГСМ само при констатирани и допуснати груби нарушения.
1 Не умее да осигурява МТР и ГСМ. Попълва отчетни документи с големи пропуски и грешки и не в срок. Извършва контрол на използваните МТР и ГСМ само по заповед.

Компетентност № 20: „СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА“

Определение: Изискване за качество и количество, спазване на норми за ефективна и безопасна дейност.

Аспекти: 1. Спазва изискванията за качество, равнище на изпълнение и свързаност на задачите.

2. Спазва изискванията за количество. Брой планирани задачи и срокове на ден, седмица, месец на човек.

3. Изпълнява стандартите за ефективност (степен на постигане на цели и задачи, използване на наличните ресурси).

4. Изпълнява изискванията за безопасност (надеждност и осигуреност на техниката и здравето и живота на личния състав).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Познава и следва напълно стандартите за качество. Предлага промени за подобрения в тях. Познава и спазва напълно стандартите за количество. Постига над очакваната ефективност. Изпълнява изискванията за безопасност и безаварийност. Контрол на външни влияния.
9 Много добре познава стандартите за качество и ги прилага. Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху количеството. Постига висока ефективност по отношение на ресурси, материали и време. Изпълнява изискванията за безопасност с допускане на дребни компромиси, наложени от външни обстоятелства.
8 Много добре познава и спазва стандартите за качество при недостиг на време и ресурси. Много добре познава и спазва стандартите за количество и при непредвидени обстоятелства. Постигане на ефективност чрез умело разпределение на ресурси, материали и време.
7 Много добре успява да планира и организира дейностите за годината. Изпълнява оптимално стандартите за ефективност. Стреми се да надхвърли нивото на колегите си. Познава добре работната среда и взема конструктивни решения за подобряването є. Предприема превантивни мерки за съхраняване на здравето и живота на личния състав.
6 Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху качеството. Успява да планира и организира дейностите за месеца. Постига ефективност с единични пропуски.
5 Познава и спазва стандартите в спектъра от дейности, който ръководи. Постига ефективност на минимално изискуемото от регламентиращите документи ниво.
4 Познава и спазва стандартите за работа в основната си дейност. Успява добре да планира и организира дейностите както за деня, така и за месеца. Постига средна ефективност при добра ресурсна осигуреност. Добре познава и изпълнява стандартите за безопасност с акцент на личната си сигурност.
3 Познава и спазва изискванията за качество с пропуски. Реализира възложените задачи с преразход на материални средства и човешки ресурси. Не познава, но изисква от подчинените си спазване на стандартите за безопасност.
2 Частично познава и спазва изискванията за качество. Успява частично да планира и организира дейностите, използвайки наличните за деня ресурси. Отчасти прилага стандартите и постига приемлива ефективност.
1 Не познава и не прилага стандартите на работа. Постига минимална ефективност. Не познава и не спазва изискванията за качество. Неангажиран към критериите за количество. Не познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Компетентност № 21: „МОРАЛНО-ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ“

Определение: Система от правила и норми на лично поведение по време на служба и в обществения живот на военнослужещия.

Аспекти: 1. Притежание и изграждане на военни морални ценности.

2. Спазване на нормите на поведение.

3. Съобразяване с военната и професионалната етика.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Приема чувството за дълг като водещо при изпълнение на функционалните си задължения. Умее да изгражда морално-етични взаимоотношения при работа с военнослужещите от други страни.
9 Готовност за саможертва като висша проява на воински дълг. Проявява нетърпимост към всички прояви, уронващи престижа на армията и военната професия.
8 Проявява новаторство за развиване на нравствените качества на своите колеги и подчинени. Стреми се да преодолява собствените си грешки и да се самоусъвършенства.
7 Поощрява спазването на воинския морал и ценности. Служи за пример и мотивира към етични междуличностни отношения. Не допуска възникване на конфликтни ситуации и прояви на физически и психически тормоз сред своите колеги и подчинени.
6 Поддържа и изгражда морални ценности и професионално-етични правила на поведение. Разрешава успешно конфликти, като не уронва честта и достойнството на военнослужещите. Не допуска злоупотреба с власт и служебно положение.
5 Спазва военната и професионалната етика и се стреми да изгражда военни ценности и добродетели у подчинените си. Не допуска прояви на физически и психически тормоз сред своите колеги и подчинени. Съдейства за разрешаване на конфликтни и проблемни ситуации между отделните военнослужещи.
4 Стреми се да се съобразява с военните морални ценности, спазва нормите на поведение. Влияе се от доноси, клевети и интриги. Стреми се да не допуска прояви на физически и психически тормоз сред своите колеги и подчинени.
3 Невинаги спазва утвърдените правила и норми на поведение. Създава предпоставки за възникване на доноси, клевети и интриги.
2 Не е убеден в утвърдените ценности и морал на българския офицер и не ги изисква от своите подчинени. Поставя личния интерес над служебния. Не се съобразява с длъжността и званието на командирите и колегите си. Допуска прояви, уронващи престижа на военната професия.
1 Не спазва установените норми на поведение и не се съобразява с военно-професионалната етика. Допуска прояви на физически и психически тормоз сред своите колеги и подчинени.

Компетентност № 22: „ВОЕННИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ“

Определение: Компетентност по формиране на морално-етични норми на поведение във военнослужещите на индивидуално и групово ниво, включително и чрез системата за награди и наказания за изграждане на воински ценности, нагласи и умения.

Аспекти: 1. Изграждане на воински навици и умения.

2. Формиране на морално-етични норми на поведение.

3. Формиране и изграждане на работещи екипи.

4. Използване на поощрения и наказания като метод за изграждане на военни ценности и добродетели.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Харизматична личност. Еталон за подражание. Идентифициран е с морално-етичните норми. Управлява и развива ефективно екипа. Не допуска предпоставки за възникване на конфликти. Успешно се справя с конфликтите в екстремални ситуации. Така е формирал и изградил екипа, че не му се налага да използва наказания. Търси нови начини за използване на поощренията като форма на мотивацията.
9 С висок авторитет и търсен за мнение и помощ при изграждане на воински навици и умения в личния състав. Формира морално-етични норми на поведение чрез личния си пример и мотивиране на личния състав. Търсен от колеги за съдействие при формиране и изграждане на екипи и решаване на проблеми на междуличностните взаимоотношения. Оползотворява добрите взаимоотношения в екипа за решаване на проблеми. Много рядко използва наказания поради високите морално-етични и воински добродетели, развити в подчинените му.
8 Възпитава в подчинените си воински добродетели, жертвоготовност, родолюбие. Подчинените му проявяват воинските навици и умения по вътрешна необходимост. Убеждаване на подчинените в необходимостта и полезността от дейностите и действията по изпълнение на поставените задачи. Равнопоставеност на подчинените при формирането на екипите. Търси и използва нови и неформални методи, както и чужд опит в прилагането им. Търсен е от колегите за съвет и помощ.
7 Познава индивидуалните особености на подчинените си и подбира адекватни начини за изграждане на воински умения и навици. Използва групово обсъждане на възникнали проблеми и конфликти като метод на работа с цел изграждане и надграждане на морално-етични норми. Създава и поддържа предпоставки за добри междуличностни отношения в екипа. Търси допълнително съдействие от специалисти за повишаване ефективността на екипа. Познава системата за награди и наказания и я прилага с цел мотивиране на екипа. Не прилага групови наказания заради индивидуални нарушения.
6 Непрекъснато работи с подчинените си за изграждане на войнски навици и умения на групово и индивидуално ниво. Целенасочено формира чувство на другарство и взаимопомощ. Стреми са да удовлетворява ефективно потребностите на групово и индивидуално ниво. Изгражда екипи в хода на ежедневната работа. Познава системата за награди и наказания и я прилага съобразно личностните качества и постижения на подчинените си.
5 Работи системно с подчинените си за изграждане на воински навици и умения. Приоритетно използва  убеждаването, а не принудата. Развива система от лични ценности в подчинените, съответна на тази на Българската армия и обществото. Познава индивидуалните и груповите пот­ребности на екипа си и ги използва при формиране на екипи/подекипи. Формира работещи екипи за изпълнение на определена задача. Познава системата за награди и наказания. Дава справедливи оценки, стреми се да бъде обективен.
4 Проявява желание да работи с подчинените си, но му липсват теоретични познания и практически опит. Следва ефективен модел на поведение с цел развиване на собствените ценности (учи се от по-добрите). Познава индивидуалните особености на подчинените си. Формира екипи. Познава и прилага системата за награди и наказания, но невинаги особено ефективно. Изпада в крайности при прилагането є.
3 Работи с личния състав в тази насока само по заповед, но не методично и целенасочено. Не променя навиците и уменията си. Не умее да прилага военно-етичните норми и да възпитава в тях подчинените си. Слабо познава индивидуалните особености на подчинените си. Формира екипи стихийно. Приоритетно прилага колективни наказания заради индивидуални грешки или провинения.
2 Има знания, навици и умения и частично развита военна култура. Не е убеден в реалистичността и ефективността на ценностите на системата. Не умее да работи с хора и не проявява желание да опознае подчинените си. Не е убеден в полезността и ефективността на системата за награди и наказания и не я прилага.
1 Няма изградени воински навици и умения и не умее да ги възпитава в подчинените си. Не се интересува от морално-етичните норми на поведение на военнослужещия. Не умее да работи в екип и да ръководи такъв. Проявява безразличие към системата за награди и наказания, не я познава и не я прилага.

Компетентност № 23: „ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“

Определение: Отлична теоретична подготовка, съчетана с натрупан практически опит, личностни способности за усвояване и изпълнение на служебните задължения, изисквани от длъжността.

Аспекти: 1. Теоретична подготовка.

2. Практически опит.

3. Умение за съчетание на теоретична подготовка и практически опит.

4. Личностни способности.

Стандарти на изпълнение:

1 2
ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
1 2
10 Разработва нови научни, теоретични методи в професионално направление. Много богат практически опит. Практическа компетентност в областта на другите бойни части. Висока съобразителност. Комбинативен ум. Дипломатичност и толерантност в отношенията.
9 Търси странични източници за повишаване на теоретичната подготовка. В практическите си действия взема нестандартни решения за подобряване на експлоатацията на материална част.
8 Изисква в пълен обем от личния състав теоретични знания за материална част. Много богат практически опит. Изисква в пълен обем познаването и експлоатацията на материална част от личния състав. Стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на професионалната подготовка.
7 Познава в пълна степен документите, регламентиращи професионалната дейност. Много богат практически опит. Попълва регламентиращи документи без пропуски. Висока самокритичност. Взискателен към подчинените си. Адаптивен.
6 Притежава богата теоретична подготовка и знания. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Много богат практически опит. Контролира практическата подготовка на личния състав. Ползва се с авторитет. Умее да работи в екип. При необходимост умее да формира екип. Гъвкав в отношенията с околните. Общителен.
5 Познава отлично материална част и води без пропуски регламентиращите документи. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Притежава необходимия практически опит за експлоатация на материално-техническата част. Събира, анализира и обработва получената информация. Умее да организира както личната, така и на подчинените работа. Умее да работи с хора. Общителен.
4 Притежава необходимите знания за изпълнение на задълженията си. Притежава минимално необходимия практически опит за работа. Притежава минимално необходимите умения за заеманата длъжност. Общителен.
3 Има съществени пропуски в теоретичната подготовка. Малък практически опит. Неточен в подходите при работа с подчинените и околните.
2 Теоретична некомпетентност. Липса на практически опит поради недостатъчно време за придобиването му. Не умее да работи с хора. Непостоянен в работата си. Неадаптивен.
1 Слабите теоретични познания не му позволяват да натрупа необходимия практически опит. Недостатъчна мотивация. Некомуникативен.

Компетентност № 24: „САМООБУЧЕНИЕ“

Определение: Умение и мотивация за самостоятелно усвояване на нови знания, умения и навици.

Аспекти: 1. Повишаване на образователния ценз и квалификацията.

2. Компютърна подготовка.

3. Чуждоезикова подготовка.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
10 Автор на научни трудове и публикации. Защитена докторска степен. Създава софтуерни продукти, обслужващи армейската система. Владеене на два чужди езика на много високо ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
9 Участие в научни съобщения и доклади в научни конференции. Защитена аспирантура. Създава софтуерни продукти, обслужващи пряката му работа. Владеене на повече от един чужд език на високо ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
8 Военна академия – НАТО, генералщабен или стратегически курс. Използва пълните възможности на персоналния компютър в професионалната си дейност. Владеене на повече от един чужд език на високо ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
7 Участие в учебно методичен сбор с доклад. Военна академия, средносрочен курс на НАТО. Използва напълно възможностите на поне 3 (три) готови софтуерни продукта. Използва пълните възможности на интернет за подобряване на професионалната си дейност. Владеене на един чужд език на високо ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
6 Военна академия и/или краткосрочен курс на НАТО. Използва напълно възможностите на поне 3 (три) готови софтуерни продукта. Владеене на чужд език на много добро ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
5 Свободно използва поне 2 (два) готови софтуерни продукта. Владеене на чужд език на добро ниво (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001). Добре познава нормативната база. Търси допълнителни източници за повишаване на професионалната си квалификация и обща култура.
4 Използва напълно възможностите на 1 (един) готов софтуерен продукт и ограничено на втори продукт. Добре познава нормативната база. Владее чужд език (защитено ниво по стандарта на НАТО STANAG – 6001).
3 Познава отделни аспекти на нормативната база. Умее да работи с поне 1 (един) готов софтуерен продукт. Притежава начална езикова подготовка.
2 Използва ограничено възможностите на 1 (един) готов софтуерен продукт. Не полага усилия за усвояване на функционалните задължения за заеманата длъжност.
1 Познава теоретично един софтуерен продукт, но не го използва практически. Липсва желание за самообучение.

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5

(Доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.)

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – офицерски кандидати и сержанти (старшини)
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност

 

II. КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Оценявани

компетентности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
       1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:
Дата:     Подпис атестиран: Подпис атестиращ:
        2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ
Основни:
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
Допълнителни:
1  
2  
3  
Коментар на атестирания:

 

Коментар на атестиращия:

 

Дата: Подпис атестиран: Подпис атестиращ:

 

III. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
Въз основа на чести наблюдения поставете оценката, която най-добре описва постиженията на атестирания при изпълнение на целите.   5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите на същата длъжност.
4 = Често надхвърля постиженията на други на същата длъжност.
3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.
2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.
1 = Изпълнител под стандарта – в тежест на останалите.
  Попълват се основните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. крайна оценка
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
  Попълват се допълнителните цели след коригирането и прегледа на изпълнението оценка само-оценка ст. атест. крайна оценка
1          
2          
3          
        2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ ГРУПОВИ
1    
2    
3    
4    
В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       3.  ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания  – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания  – брой            
     4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

След внимателна преценка на всички показатели на критерия атестиращият (самооценяващият се) записва своята оценка в съответствие със следната петобална система:

Оценка 5 – критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.

Оценка 4 – критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение.

Оценка 3 – критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение.

Оценка 2 – критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение.

Оценка 1 – критерият не се изпълнява.

Забележка. Съответният критерий се оценява в съответствие със съдържанието му, което е описано в „Описание на нивата и аспектите на професионалните компетентности и личностните характеристики“.

 

КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:

 

 

Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

IV. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ
        Близки цели (до 1 година)

 

       Средносрочни (до 3 години)

 

       Дългосрочни (до 5 години)

 

      2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ
             Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните ХАРАКТЕРИСТИКИ и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ  
     
2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ   МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ОБХВАТА НА ВОЕННОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ  
     
3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:
  НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОБУЧЕНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ОБУЧАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ОБУЧАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ВОЕННО ДЕЛО  
     
 
 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на възможностите за развитие

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения – код“ са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания – код“ са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила към края на атестационния период.

Описание на нивата и аспектите на професионалните компетентности и личностните характеристики

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Притежаване на знания и умения за работа в екип (системно и ефикасно трансформиране на плановете в осъществими на практика дейности, организиране ресурсите и дейността на екипа за постигане на груповите цели, познаване на силните и слабите страни на членовете на екипа, умения за реализиране на потенциала на всеки член на екипа, спокоен, самодисциплиниран, окуражаващ).
2 Способност да предава личния си опит (кратко обяснение => перфектен показ => тренировка до автоматизъм).
3 Организационни способности (своевременно и равномерно разпределение на изпълнението им, способност за планиране, осмисляне на задачите, оценка на обстановката, определяне на приоритети, избор на правилните средства за изпълнение на задачите, логическо подреждане изпълнението на задачите, разбиране на задачите, съпричастност към изпълнението им).
4 Професионализъм (теоретически знания и практически умения, сръчност, военна и специална подготовка, познаване и боравене с поверената техника, познаване на основните технически параметри и норми).
5 Способност за ръководство на подчинените (мотивиране на подчинените, умения за използване на индивидуалните им способности, творчески и индивидуален подход, способност за предоставяне на необходимата самостоятелност на подчинените, умение да убеждава подчинените).
6 Стремеж за изпълнение на задачите (последователност, целенасоченост, способност за изпълнение на задачите докрай).
7 Самостоятелност при изпълнение на задачите (критерият се оценява според това до каква степен е необходимо да се оказва помощ и контрол на военнослужещия за изпълнение от него на поставените задачи качествено и в срок)
8 Чувство за отговорност и надеждност (способност за поемане на отговорност, осъзнаване на собствената отговорност, стремеж да не допусне подвеждане, до каква степен може да му се има доверие, че ще изпълни поставената задача своевременно и качествено, до каква степен изпълнява поетите обещания и ангажименти).
9 Творчески подход (способност за творческа работа и разширяване начините за изпълнение на задачите със собствени мисли, знания, опит, отговорност и използване на собствени умения).
10 Успешност на взетите решения (правилност на взетите решения, бързина и способност за гъвкава реакция на промените в обстановката).
11 Владеене и практическо прилагане на законовите норми (закони, министерски постановления, укази, разпоредби, заповеди и др., които са тясно свързани с изпълняваните от военнослужещия задачи).
12 Войсково поведение и външен вид (спазване на дисциплината, правилата на войнската етика, външен вид, опрятност и др.).
13 Грижа за подчинените (взискателност, обективност при оценка на подчинените и тяхното диференцирано поощряване, заинтересованост и съпричастност към проблемите им, изграждане на авторитет сред тях).
14 Грижа за въоръжението и материалната част (основа за тази оценка са резултатите от извършените проверки на въоръжението и техниката, инвентаризациите, ревизиите, разследванията за нанесени щети и др.).
15 Взаимоотношения с началници, подчинени и колеги (честност и справедливост при общуването, прямота, колегиалност, такт и учтивост в общуването).
16 Издръжливост на психическо натоварване (психическа уравновесеност, самообладание, способност да изпълнява задачи при служебна претовареност, в сложна обстановка, при значителни затруднения в дейността, при конфликтни ситуации, при недостиг на време).
17 Култура на общуването (качество на изготвените документи и изказвания, лаконичност, разбираемост на документите и изказванията, владеене на граматиката, способност да се изразява правилно, вежливост).
18 Стремеж към личностно усъвършенстване (следене и възприемане на новостите, стремеж към покриване на високи стандарти в работата си, създаване на позитивен организационен климат).
19 Обучаемост (бързина на учене, способност за смислово, визуално, слухово и комбинирано възприемане, трайност на получените знания и умения).
20 Аналитични умения (събиране и анализиране на адекватна информация за променяща се ситуация, за да се дефинират новопоявилите се проблеми).

Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6

(Доп. – ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.)

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР – войници (матроси)
Атестационен период от:                                        до: 
I. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
1. АТЕСТИРАН
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
2. АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност
3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ
Звание Име Презиме Фамилия ЕГН
ВПН/структура Длъжност

 

II. ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
        1. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ – оценяват се съгласно изискванията на „Методика за проверка, оценка и сертифициране на щабовете и формированията от Въоръжените сили на Република България“.
ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА ОЦЕНКА
А/ ИНДИВИДУАЛНИ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Б/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ
1    
2    
3    
       2. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 

 

 

 

Поощрения – код 1 2 3 4 5 6 7  

 

Поощрения – брой              
Наказания – код 1 2 3 4 5 6  
Наказания – брой            
       3. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
След внимателна преценка на всички показатели на критерия атестиращият (самооценяващият се) записва своята оценка в съответствие със следната петобална система:

Оценка 5 – критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.

Оценка 4 – критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение.

Оценка 3 – критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение.

Оценка 2 – критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение.

Оценка 1 – критерият не се изпълнява.

Забележка. Съответният критерий се оценява в съответствие със съдържанието му, което е описано в „Описание на нивата и аспектите на професионалните компетентности и личностните характеристики“.

 

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И
ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
оценка само-оценка ст. атест. крайна оценка
1 Пригодност за работа в екип          
2 Професионализъм        
3 Стремеж за изпълнение на задачите        
4 Самостоятелност при изпълнение на задачите        
5 Чувство за отговорност и надеждност        
6 Владеене и практическо прилагане на законовите норми        
7 Войсково поведение и външен вид        
8 Грижа за въоръжението и материалната част        
9 Взаимоотношения с началници и колеги        
10 Издръжливост на психическо натоварване        
11 Култура на общуването        
12 Стремеж към личностно усъвършенстване        
13 Обучаемост        
14 Аналитични умения        
КОМЕНТАРИ:
Коментар на атестирания:

 

 

Дата: Подпис атестиран:  
Коментар на атестиращия:

 

 

Дата: Подпис атестиращ:  
Коментар на старшия атестиращ:

 

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:
Дата: Подпис атестиран:  

 

III. ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
      1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ
        Близки цели (до 1 година)

 

       Средносрочни (до 3 години)

 

       Дългосрочни (до 5 години)

 

      2. ПРЕПОРЪКИ OT АТЕСТИРАЩИЯ
             Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

 

     Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

 

     Към личностните  ХАРАКТЕРИСТИКИ и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

 

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ПОВИШЕНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ЗВАНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ  
     
2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ:
  НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ   МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ОБХВАТА НА ВОЕННОТО ЗВАНИЕ   МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ  
     
3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:
  НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ОБУЧЕНИЕ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ОБУЧАВА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ   ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ОБУЧАВА ВЪВ ВВУ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ПО ВОЕННО ДЕЛО ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО  
     
 
 
Коментар на старшия атестиращ при определяне на възможностите за развитие

 

Дата: Подпис старши атестиращ:  
Дата: Подпис атестиращ:  
Дата: Подпис атестиран:  

Забележки: 1. „Поощрения код“ са описаните в чл. 126, т. 1 – 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. „Наказания код“ са описаните в чл. 244, т. 1 – 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила към края на атестационния период.

Описание на нивата и аспектите на професионалните компетентности и личностните характеристики

  ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 Пригодност за работа в екип (подпомагане взаимоотношенията в екипа, подпомагане междуличностната комуникация, свеждане до минимум и избягване на личните конфликти, ниска потребност за доминиране, роля, подкрепяща лидера на екипа, спокоен, самодисциплиниран, окуражаващ).
2 Професионализъм (теоретически знания и практически умения, сръчност, военна и специална подготовка, познаване и боравене с поверената техника, познаване на основните технически параметри и норми).
3 Стремеж за изпълнение на задачите (последователност, целенасоченост, способност за изпълнение на задачите докрай).
4 Самостоятелност при изпълнение на задачите (критерият се оценява според това до каква степен е необходимо да се оказва помощ и контрол на военнослужещия за изпълнение от него на поставените задачи качествено и в срок).
5 Чувство за отговорност и надеждност (способност за поемане на отговорност, осъзнаване на собствената отговорност, стремеж да не допусне подвеждане, до каква степен може да му се има доверие, че ще изпълни поставената задача своевременно и качествено, до каква степен изпълнява поетите обещания и ангажименти).
6 Владеене и практическо прилагане на законовите норми (закони, министерски постановления, укази, разпоредби, заповеди и др., които са тясно свързани с изпълняваните от военнослужещия задачи).
7 Войсково поведение и външен вид (спазване на дисциплината, правилата на войнската етика, външен вид, опрятност и др.).
8 Грижа за въоръжението и материалната част (основа за тази оценка са резултатите от извършените проверки на въоръжението и техниката, инвентаризациите, ревизиите, разследванията за нанесени щети и др.).
9 Взаимоотношения с началници и колеги (честност и справедливост при общуването, прямота, колегиалност, такт и учтивост в общуването).
10 Издръжливост на психическо натоварване (психическа уравновесеност, самообладание, способност да изпълнява задачи при служебна претовареност, в сложна обстановка, при значителни затруднения в дейността, при конфликтни ситуации, при недостиг на време).
11 Култура на общуването (качество на изготвените документи и изказвания, лаконичност, разбираемост на документите и изказванията, владеене на граматиката, способност да се изразява правилно, вежливост).
12 Стремеж към личностно усъвършенстване (следене и възприемане на новостите, стремеж към покриване на високи стандарти в работата си, създаване на позитивен организационен климат).
13 Обучаемост (бързина на учене, способност за смислово, визуално, слухово и комбинирано възприемане, трайност на получените знания и умения).
14 Аналитични умения (събиране и анализиране на адекватна информация за променяща се ситуация, за да се дефинират новопоявилите се проблеми).

Приложение № 7 към чл. 26, ал. 2, т. 1

О Ц Е Н Ъ Ч Е Н Л И С Т С ОЦЕНКИТЕ НА ЧЛЕНА НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ

…………………………………………………………………………………….

(звание, име, презиме и фамилия)

Относно оценките в атестационния формуляр на атестирания

…………………………………………………………………………………………………………………………………..от ……………………………,

(звание, име, презиме и фамилия) (поделение)

Коригирам (потвърждавам) оценките в част III на атестационния формуляр, изготвен от атестиращия …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(звание, име, презиме и фамилия)

както следва:

Наименование на

оспорените оценки

самооценка оценка оценка

от члена на

комисията

         
         
         
         
         
         
         
         

Член на комисията:

………………………………………………………………………..

(звание, подпис, фамилия)

Приложение № 8 към чл. 26, ал. 2, т. 2

П Р О Т О К О Л

№ ……../………….

от работата на апелативната комисия за разглеждане на възражения

при под. ………………………..

Днес, ……………………., апелативната комисия за разглеждане на възражения при под. ……………….. , назначена със заповед № ………………….. / ………………….. на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

се събра в пълен състав и след разглеждане на възраженията на …………………………………………………………………………………. по оценките в атестационния формуляр на ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(звание, име, презиме и фамилия на атестирания)

на длъжност …………………………………………………………………………………… в под. ……………………………………………………

Р Е Ш И

1. Коригира (потвърждава) оценките в част III на атестационния формуляр за …………………….. г., изготвен от атестиращия ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

(звание, име, презиме и фамилия)

както следва:

Наименование на

оспорените оценки

самооценка оценка оценка от апелативната комисия
         
         
         
         
         
         
         

2. Корекциите да се отразят в атестационния формуляр на атестирания.

Председател:

…………………………………………………………………….

(звание, подпис, фамилия)

Членове:

1. ………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………….

4. ……………………………………………………………………….

(звание, подпис, фамилия)

Print Friendly, PDF & Email