Обн. – ДВ, бр. 83 от 30.09.1993 г.;

Издадена от председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и министъра на вътрешните работи

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат основните въпроси по физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.

Чл. 2. Наредбата съдържа организационни и технически изисквания за осигуряване физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал при неговото използване, съхранение и транспортиране.

Чл. 3. (1) Организациите или лицата, получили съгласно Закона за използване на атомната енергия за мирни цели разрешения за проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация и снемане от експлоатация на ядрени съоръжения и за производство, внос, износ, превозване и съхранение на ядрен материал, осигуряват физическата защита.

(2) Организациите или лицата, които експлоатират ядрени съоръжения, произвеждат, внасят, изнасят, превозват, използват и съхраняват ядрен материал, определят отговорно длъжностно лице по физическата защита.

Чл. 4. Организациите или лицата по чл. 3, ал. 2 утвърждават вътрешни правила и инструкции по физическата защита в съответствие с изискванията на тази наредба и специфичните нормативно-технически документи.

Глава втора

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА

Чл. 5. Физическата защита изисква наличието и функционирането на система от технически и организационни мерки за осигуряване на нейните цели.

Чл. 6. Физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал се осигурява основно от:

1. местоположението и плана на ядреното съоръжение и строителните решения на сградите и конструкциите, в които се използва и съхранява ядрения материал;

2. класификация на ядрения материал на категории;

3. установяването на зони с постепенно засилващо се ниво на защита;

4. прилагането на технически средства и поддържането им;

5. организиране на ефективна охрана на зоните;

6. разработване на процедури за действия на персонала за физическата защита при нормални обстоятелства и извънредни ситуации;

7. придобиване и опазване на специфична информация за физическата защита.

Чл. 7. (1) Ядрените съоръжения и ядреният материал се изолират от околните обекти чрез разполагане на сградите и другите конструкции по такъв начин, че достъпът до тях да може постоянно да се контролира.

(2) За изпълнение на ал. 1 проектите на сградите и генералният план на площадката трябва да бъдат съвместими с мерките, необходими за осъществяване на този контрол.

Чл. 8. (1) Нивото на физическата защита се определя в зависимост от категорията на ядрения материал, конкретните условия на неговото местоположение, както и от важността за ядрената и радиационната безопасност на разположение в охраняваните зони системи и оборудване на ядреното съоръжение.

(2) При наличие на предпоставки за неправомерно посегателство срещу ядрено съоръжение и в зависимост от степента на радиологична опасност по преценка на компетентните органи нивото на физическа защита може да не зависи от категорията на съдържащите се в него ядрени материали и се определя за всеки конкретен случай.

Чл. 9. Технически средства на системата за физическа защита се предвиждат за:

1. изпълнение на специфични функции;

2. осигуряване ефективност на действията на персонала по физическата защита.

Чл. 10. До въвеждането в експлоатация на ядреното съоръжение готовността за работа на системата за физическата защита се потвърждава от комисия с участието на компетентните органи.

Чл. 11. Организациите по чл. 3, ал. 2 организират разработването на програми за осигуряване качеството при осъществяване на мерките за физическата защита, които съдържат:

1. отговорности при извършване на дейностите по физическата защита;

2. графици и регламенти за изпитания и проверки на техническите средства;

3. периодичност и обем на вътрешния контрол на процедурите по охраната;

4. ред за извършване на модификация на системата за физическа защита;

5. графици и програми за подготовка и преподготовка на персонала по физическата защита, включително за действия при извънредни ситуации.

Чл. 12. (1) Организациите и лицата по чл. 3, ал. 2 незабавно информират компетентните държавни органи при извършване или опит за извършване на:

1. кражба или грабеж на ядрен материал;

2. присвояване или получаване на ядрен материал чрез измама;

3. изнудване чрез заплаха със сила или заплаха под каквато и да е друга форма за придобиване на ядрен материал;

4. заплашване с използване на ядрен материал за причиняване на смърт, телесни повреди или значителни материални щети;

5. заплаха за извършване на кражба, грабеж или други неправомерни действия с ядрен материал с цел да бъде принудено физическо или юридическо лице, международна организация или държава да извърши или да се въздържи да извърши някакво действие.

(2) Организациите или лицата по чл. 3, ал. 2 уведомяват до 24 часа компетентните държавни органи при случай на:

1. неправомерно проникване или опит за проникване в охраняваните зони;

2. невъзможност на системата за физическата защита да изпълнява възложените й функции поради неработоспособност на техническите средства;

3. събития, довели до невъзможност на персонала за физическата защита да изпълнява задълженията си;

4. други случаи – по преценка на ръководството на организациите или лицата.

Глава трета

ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ФИКСИРАНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Раздел I

Ядрен материал и нива на защита

Чл. 13. Ядреният материал в зависимост от вида и количеството му се разделя на категории съгласно приложение № 1.

Чл. 14. Нивото на защитата на ядрен материал категория I изисква:

1. използване и съхраняване само във вътрешни зони;

2. достъп в защитената зона – само със специални пропуски;

3. ограничаване достъпа до вътрешните зони до необходимия минимум;

4. издаването на пропуски за достъп до защитената или вътрешните зони да става след проверка за благонадеждност за следните групи:

а) група I – персонал, постоянно или периодично работещ или осъществяващ контрол във вътрешните зони;

б) група II – друг персонал, на който е разрешен достъп в защитената зона;

в) група III – временен персонал, изпълняващ строителни, ремонтни, монтажни и други работи. В този случай се придружава от член на персонала от група I, ако има достъп до вътрешните зони;

г) група IV – посетители се допускат в защитената зона с придружител от група II, в изключителни случаи се допускат и във вътрешните зони с придружител от група I;

5. контрол на всички влизащи и излизащи от вътрешните зони лица и внасяни или изнасяни предмети и материали с цел недопускане неправомерни действия;

6. забрана за достъп на лични превозни средства в защитената и вътрешните зони, а при крайна необходимост в защитената зона се допускат с разрешение на отговорното за физическата защита лице;

7. строго спазване от всяко лице, имащо достъп до вътрешните зони и работещо с ядрен материал, на процедурите по приемане и предаване на ядрен материал на други лица;

8. контрол и отчет на всички лица, имащи достъп до ключове, пропуски и кодове за вътрешните зони, както и времето, през което те са имали достъп до тези зони;

9. осигуряване по периметъра на защитената зона на видимост с осветление, достатъчно за непрекъснат визуален контрол, както и детектиране на проникването и определяне характера му;

10. устройване на вътрешните зони по такъв начин, че броят на входовете и изходите от тях да бъде минимален. Всички аварийни изходи се осигуряват със сигнализация. Външните прозорци са постоянно затворени, снабдени със сигнализация и надеждно монтирани решетки. Вътрешните зони не се разполагат в непосредствена близост до пътища с интензивно движение;

11. организиране на денонощна охрана с вътрешен и външен патрул. Патрулът докладва по определен график на оперативната дежурна част на организацията, осъществяваща охраната, за обстановката в охраняваните зони;

12. двустранна, дублирана система за разговорна връзка между патрула, оперативната дежурна част и силите за реагиране.

Чл. 15. Ниво на защита на ядрения материал категория II изисква:

1. съхраняване или използване само в защитени зони;

2. достъп в защитена зона – само със специални пропуски;

3. ограничаване достъпа в защитената зона до необходимия минимум, и то за лица, надеждността на които е предварително проверена;

4. издаването на пропуски за достъп до защитената зона става за следните групи:

а) група I – персонал, постоянно или периодично работещ или осъществяващ контрол в защитената зона;

б) група II – временен персонал, изпълняващ строителни, ремонтни, монтажни и други работи, и посетители. Достъп на лица от група II в защитената зона е разрешен, ако благонадеждността им е проверена предварително или се съпровождат от лице от група I;

5. контрол на всички влизащи или излизащи от защитената зона лица и внасяни или изнасяни предмети и материали с цел недопускане неправомерни действия;

6. контрол на транспортните средства и едрогабаритните товари на изходите и входовете на защитената зона с цел недопускане неправомерни действия;

7. забрана за влизане на лични превозни средства в защитената зона освен в случаите, за които има разрешение от отговорното за физическата защита лице;

8. контрол и отчет на всички лица, имащи достъп до ключове, пропуски и кодове за защитената зона, както и времето, през което те са имали достъп до тази зона;

9. по периметъра на защитената зона се осигурява зона на видимост с осветление, достатъчно за непрекъснат визуален контрол, както и детектиране на проникване и определяне на характера му.

Чл. 16. Ниво на защита на ядрения материал категория III изисква:

1. съхраняване или използване в зона с контролиран достъп;

2. съхраняване в отделни помещения, контейнери, каси и др., гарантиращи защита от неправомерен достъп;

3. създаване на система за откриване и реагиране при неправомерни действия на лица.

Раздел II

Ядрени съоръжения и нива на защита

Чл. 17. (1) Нивото на физическата защита на ядрените съоръжения се определя основно от категорията на ядрения материал, който се съхранява или използва в тях.

(2) Когато ядрено съоръжение се състои от няколко части, разположени в различни постройки, компетентните органи по физическата защита могат да определят различни нива на защита на тези части.

Чл. 18. (1) За ядрени съоръжения допълнително се определят зони с особена важност. Достъпът до тях изисква преминаване най-малко през две физически бариери.

(2) Достъпът в зоните с особена важност се ограничава до необходимия минимум и се извършва само със специални пропуски. При издаването на пропуските се прилага чл. 14, т. 4.

(3) Зоните с особена важност се поставят под постоянно наблюдение и/или контрол.

(4) Всички входно-изходни пунктове на зоните с особена важност се оборудват със сигнализация.

(5) Зоните с особена важност се осигуряват с технически средства за забавяне на неправомерно проникнали лица.

Раздел III

Изисквания към техническите средства на системата за физическа защита

Чл. 19. Като технически средства за физическа защита се използват отделни или взаимносвързани устройства, съоръжения и системи за:

1. наблюдение;

2. сигнализация;

3. детектиране неправомерно внасяне или изнасяне на предмети и материали, включително радиоактивни вещества, оръжия, боеприпаси, експлозиви;

4. контрол на достъпа до охраняваните зони;

5. забавяне на неправомерно проникнали лица в охраняваните зони;

6. реагиране и задържане;

7. комуникации между отделните служби и лица от персонала по физическата защита.

Чл. 20. Техническите средства се разполагат по начин и място така, че да гарантират изпълнението на предвидените им функции.

Чл. 21. Когато стени на сгради са част от инженерно-техническите съоръжения по периметъра на дадена зона, те не трябва да намаляват общата функционалност на съоръженията.

Чл. 22. Отказ или неправомерно въздействие на отделно устройство, съоръжение или система от технически средства не трябва да води до нарушаване на общата функционалност на системата за физическа защита.

Чл. 23. Техническите средства, изпълняващи функциите детектиране, наблюдение, контрол на достъпа и комуникация, се осигуряват и с резервно електрозахранване, гарантиращо непрекъснатата им работоспособност.

Чл. 24. Сигнализационните системи за охрана по периметъра и във вътрешността на зоните детектират по време и място неправомерно проникване и придвижване на лица и превозни средства.

Чл. 25. (1) Контролът на достъпа до защитената и/или вътрешните и/или особено важните зони се осъществява с автоматизирани пропускателни системи за лицата и от технически средства – за предварителен наркологичен контрол, както и за детектиране неправомерно внасяни или изнасяни радиоактивни вещества, оръжия, боеприпаси, експлозиви и други метални предмети, разположени на входно-изходните им пунктове.

(2) Автоматизираните пропускателни системи не допускат неправомерно преминаване, регистрират, съхраняват и предоставят информация за преминалите през тях лица и превозни средства по време и място на преминаването.

(3) Автоматизираните пропускателни устройства на входно-изходните пунктове сигнализират персонала по физическата защита за всеки неправомерен опит за преминаване.

Чл. 26. По периметъра и във вътрешността на зоните се изграждат инженерно-технически заграждения, съоръжения и устройства, забавящи неправомерното проникване на лица и превозни средства за време, достатъчно за ефективни действия на персонала за физическата защита.

Чл. 27. Системите за комуникация осигуряват възможност за:

1. бързо и точно предаване на информация между отделните служби и лица от персонала за физическата защита при нормални условия и извънредни ситуации;

2. бързо и точно предаване на информация при извънредни ситуации между персонала за физическата защита и външни помощни сили;

3. обмен на информация между персонала за физическата защита и останалия персонал на ядреното съоръжение;

Чл. 28. Системите за наблюдение осигуряват на персонала за физическата защита възможност за определяне характера на неправомерните действия, детектирани от сигнализационните системи по всяко време на денонощието, независимо от метеорологичните условия.

Чл. 29. (1) Работоспособността на всички елементи от системата за физическата защита се проверява периодически, включително провеждане на функционални изпитания на отделните канали и системата като цяло.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват и в случаите на подмяна на елементи от системата за физическа защита, съществени изменения в конструкцията или функциите им.

Чл. 30. (1) Персоналът за физическата защита се осигурява с достатъчни по брой и качество транспортни средства, които позволяват използването им при характерните за района условия, както и с лични и колективни средства за радиационна защита, за радиационно разузнаване и дозиметричен контрол.

(2) Средствата по ал. 1 се подбират така, че да се осигури на персонала възможност за изпълнение охранителната дейност и при извънредни ситуации.

Раздел IV

Изисквания към персонала за физическата защита

Чл. 31. (1) Персоналът за физическата защита отговаря на определените в приложение № 2 общи критерии.

(2) Квалификацията на персонала се проверява в посочените в приложение № 2 срокове или допълнително – по искане на компетентните органи.

Чл. 32. Организацията, осъществяваща физическата защита, съгласува със съответните служби на Министерството на вътрешните работи (МВР) програмите за подготовка, преподготовка и квалификация на персонала за охраната.

Чл. 33. Персоналът за охраната се осигурява с въоръжение, комуникационни, защитни и други средства, позволяващи изпълнението на възложените му функции.

Глава четвърта

ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ПРЕВОЗВАНЕ

Раздел I

Изисквания към планирането на превоза

Чл. 34. (1) Превозването на ядрения материал се извършва по предварително подготвена и съгласувана програма.

(2) При превози на територията на един обект или ядрено съоръжение програмата се съгласува с отговорното за физическата защита лице от обекта или ядреното съоръжение.

(3) При превози на територията на страната или при международни превози програмата се съгласува с отговорното за физическата защита лице от организацията, извършваща превоза.

Чл. 35. Програмата съдържа и данни за:

1. вида, изотопния състав, физическата и химическата форма, количеството и активността на ядрения материал;

2. маршрута на превозването;

3. вида на транспортното средство;

4. началото и планирания край на превозването;

5. отговорните лица за превозването и физическата защита;

6. комуникацията между техническия персонал, персонала за физическата защита, получателя и изпращача.

Чл. 36. Действията на техническия персонал и персонала за физическата защита при нормални и извънредни ситуации се определят с инструкция.

Чл. 37. При подбор на маршрут за превозване се избира възможно най-краткият с отчитане на следните фактори:

1. избягване пътища с интензивно движение;

2. минимум претоварване на ядрения материал или ядреното съоръжение от едно транспортно средство на друго;

3. свеждане до минимум времето, през което ядреният материал се намира в процес на товарене, превозване и разтоварване;

4. избягване маршрути през места с увеличен риск от природни бедствия или масови безредици;

5. възможност за контрол над превоза по маршрута.

Чл. 38. Операциите по превозването не се разгласяват извън кръга на пряко включените и заинтересуваните лица и организации.

Чл. 39. По транспортните и конвоиращите превозни средства не се поставят надписи или маркировки извън тези, предвидени в нормативните актове.

Чл. 40. Информацията за планираните и извършваните превози се предава по най-защитените налични комуникационни средства.

Чл. 41. (1) Разрешения за превозване на ядрения материал се издават при условията и по реда на Наредба № 5 за издаване разрешения за използване на атомна енергия (ДВ, бр. 13 от 1989 г.), както следва:

1. за ядрено гориво и друг ядрен материал от категория I или II се прилагат изискванията на глава четвърта, раздел II;

2. за ядрен материал от категория III се прилагат изискванията на глава четвърта, раздел III.

(2) Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) може да поиска допълнителна информация за физическата защита за издаване разрешенията по ал. 1.

Раздел II

Превоз на ядрения материал на територията на обекта или ядреното съоръжение

Чл. 42. Превозването на ядрен материал на територията на даден обект или съоръжение се извършва с транспортни средства съгласно Наредбата за транспорт на радиоактивни вещества (ДВ, бр. 53 от 1976 г.).

Чл. 43. (1) Преди началото на превозването отговорното лице по физическата защита проверява изпълнението на условията за физическата защита, посочени в чл. 38.

(2) Готовността за започване на превозването се потвърждава от отговорното лице по ал. 1 с подпис в програмата.

Чл. 44. Превозването се извършва под непосредственото наблюдение и контрол от охраната на обекта.

Раздел III

Транспорт на територията на страната

Чл. 45. Превозване на ядрен материал на територията на страната се извършва със специални транспортни средства в зависимост от категорията на ядрения материал съгласно изискванията на Наредбата за транспорт на радиоактивни вещества.

Чл. 46. (1) Изпращачът уведомява предварително получателя за планирания транспорт и очакваните дата и час на пристигане на местоназначението.

(2) В уведомлението се посочват видът на транспортното средство, категорията и количеството ядрен материал, техническите данни на използвания транспортен контейнер и други данни по планираното превозване.

(3) Когато предаването на ядрен материал се извършва в междинен пункт, това се отразява в уведомлението.

Чл. 47. (1) Изпращачът носи отговорността по физическата защита на ядрения материал до момента на предаването му на получателя.

(2) Предаването на отговорността по ал. 1 се извършва с двустранен протокол или със запис в протокола по предаването на ядрения материал.

(3) Подписването на двустранния протокол или записа в протокола по предаването на ядрения материал съгласно ал. 2 се извършва на мястото на предаването на ядрения материал.

(4) При специална договореност физическата защита по целия маршрут може да бъде поета от една от страните или от двете страни едновременно. В този случай правата, задълженията и отговорностите на страните се определят и записват в двустранен протокол преди началото на превозването.

Чл. 48. (1) Получателят е длъжен да предаде на изпращача преди началото на превозването списък на лицата, които ще приемат ядрения материал и отговорността за физическата му защита, номерата на идентификационните документи, както и друга информация, която да позволи на персонала на изпращача, участващ в предаването, еднозначно да установи правото на персонала на получателя да получи ядрения материал.

(2) Получателят е длъжен да предаде на изпращача преди началото на превозването писмена декларация, че ще осигури физическата защита на получавания ядрен материал на ниво съгласно категорията му и изискванията на тази наредба.

(3) Отговорното за физическата защита лице от страната на изпращача сравнява всички данни, получени по ал. 1, с данните от документите на персонала от страна на получателя, участващ в приемането на ядрения материал.

(4) Предаването на ядрения материал започва само след като отговорното за физическата защита лице от страната на изпращача направи запис в програмата по превозването, че е извършило проверката по ал. 3 и се е убедило в правомощията на персонала на получателя.

(5) При възникване на съмнение за правомощията на представителите на получателя отговорното по физическата защита лице на изпращача се свързва с висшестоящото си ръководство и действа съгласно неговите указания.

Чл. 49. Получателят е длъжен да осигури необходимото ниво на физическата защита на очаквания ядрен материал в мястото на бъдещото му съхраняване или използване преди началото на планираното му превозване.

Чл. 50. Изпращачът започва превозването след писмено потвърждение за получаване на уведомлението по чл. 46 и готовност за приемане на ядрения материал от получателя, включително за осигуряване физическата му защита от момента на получаването му до превозването му до мястото на бъдещото съхранение или използване при ниво на физическата защита съгласно изискванията на тази наредба.

Чл. 51. (1) Преди натоварването на ядрения материал на транспортното средство и преди началото на превозването отговорното за физическата защита лице извършва оглед на транспортното средство, за да се убеди в отсъствието на странични устройства, предмети или неправомерни действия, които могат пряко или косвено да създават опасност за ядрения материал или транспортното средство.

(2) За готовността за започване на превозването отговорното лице по ал. 1 прави запис и се подписва съгласно чл. 34.

Чл. 52. (1) Организацията, извършваща превозването, или изпращачът са длъжни да предадат на отговорното за физическата защита лице писмени инструкции, съдържащи данни за количеството, активността, особеностите при нормални и аварийни ситуации и други данни за ядрения материал, който ще бъде превозван.

(2) Отговорното за физическата защита лице предава на отговорното за превозването на ядрения материал лице писмени инструкции, съдържащи правила за поведение на участващите в превозването лица при нормална и извънредна ситуация, и списък на лицата, имащи право на достъп до ядрения материал по време на превозването.

Чл. 53. По време на превозването отговорното за физическата защита лице е длъжно да оценява обстановката, като:

1. определя има ли промени или обстоятелства, представляващи опасност или създаващи предпоставки за опасност за ядрения материал или персонала, участващ в превозването;

2. оценява степента на възникналата опасност или заплаха за ядрения материал;

3. оповестява за опасността персонала, участващ в превозването;

4. при необходимост уведомява ръководството и иска съдействие;

5. ръководи физическата защита съгласно инструкциите за действие при извънредни ситуации;

6. в случай на инцидент, при който няма пряка опасност за ядрения материал от гледна точка на физическата защита, действа съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 1 и на отговорното за превозването лице.

Раздел IV

Международни превози

Чл. 54. При международни превози на ядрен материал се прилагат изискванията на глава четвърта, раздел II до предаване на ядрения материал и отговорността за физическата му защита на друга държава.

Чл. 55. (1) Преди началото на превозването изпращачът и получателят съгласуват мястото и процедурите на митническите проверки, ако има такива.

(2) При митническите проверки физическата защита се поема от страната, на чиято територия се извършва проверката, освен ако е договорено друго между изпращача и получателя.

Чл. 56. (1) В случаите на превоз от и за съседна на Република България страна физическата защита на ядрения материал на наша територия се осигурява от български упълномощени органи и организации, независимо дали предаването на ядрения материал се извършва на граничен пункт или във вътрешността на българската територия, освен ако в междуправителствено съглашение не е предвидено друго.

(2) Процедурите по предаването на отговорността за физическата защита се съгласуват предварително между получателя, изпращача и МВР.

Чл. 57. (1) При транзитно превозване на ядрен материал през територията на Република България задълженията за физическата защита на българска територия се определят на основата на договореностите между заинтересуваните държави.

(2) При транзитно превозване на ядрен материал по въздушен път, свързан с междинен престой на транспортното средство на наша територия, съответните упълномощени органи издават разрешение за престой само след получаване на декларация от искащия разрешението, заверена от съответния компетентен държавен орган, че физическата защита е осигурена на ниво не по-ниско от изискванията на Конвенцията по физическата защита на ядрения материал.

Чл. 58. При превоз през международни води или международно въздушно пространство физическата защита на ядрения материал се осигурява съгласно договора между изпращача и получателя.

Чл. 59. При внос на ядрен материал получателят получава от изпращача декларация, заверена от съответния компетентен държавен орган, че физическата защита от началната точка на превозването до нашата страна е осигурена на ниво не по-ниско от изискванията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал (ДВ, бр. 12 от 1987 г.).

Чл. 60. При внос на ядрен материал получателят, а при износ – изпращачът, уведомява предварително съответните организации в държавите, през или над територията на които ще се извърши транзитното превозване, че физическата защита на ядрения материал е осигурена за целия период на ниво не по-ниско от изискванията на Конвенцията за физическа защита на ядрения материал.

Чл. 61. Организациите, получили информация за планирани или извършвани превози на ядрен материал, не трябва да представят тази информация на други страни или организации, освен ако това е предвидено в специални договорености или се изисква от националното ни законодателство.

Глава пета

ДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛА ПО ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА

Чл. 62. (1) Организацията, осъществяваща физическата защита на ядрените материали и ядрените съоръжения, съгласувано със съответните служби на МВР разработва план за охрана и отбрана.

(2) Планът за охрана и отбрана се утвърждава от ръководителя на експлоатиращата организация и началника на териториалната служба на МВР.

Чл. 63. Планът за охрана и отбрана определя реда за действие на персонала за физическата защита и взаимодействието му с другите служби и формирования на обекта с националните, централните и териториалните служби на МВР, поделения на МО и други лица и организации при нормални и извънредни ситуации.

Чл. 64. Отговорен за изпълнението на вариантите в плана за охрана и отбрана е началникът на охраната, а за времето на отсъствието му – упълномощеното от него длъжностно лице.

Чл. 65. (1) Отговорното длъжностно лице за физическата защита организира запознаване на персонала на ядреното съоръжение с основните задачи и действия на персонала за физическата защита при нормални извънредни ситуации.

(2) Организацията, експлоатираща ядреното съоръжение или съхраняваща или превозваща ядрен материал, определя действията на персонала си при осъществяване на мерките за физическата защита.

Чл. 66. При авария действията на персонала за физическата защита и външните помощни сили се планират така, че не влошават нивото на ядрената и радиационната безопасност.

Глава шеста

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА И СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ

Раздел I

Информация за физическата защита

Чл. 67. Информация за физическата защита са информационни носители и данни за:

1. цялостната организация на физическата защита;

2. разположението на техническите средства за физическата защита;

3. писмени заповеди, вътрешни правила и инструкции, планове, разписания на патрулите и кодове в системата за физическата защита;

4. плана за действия на персонала в случай на обща авария в частта му за физическата защита;

5. програми за подготовка, преподготовка и квалификация на персонала за физическата защита в частта, която разкрива особеностите на системата за физическата защита;

6. състав, въоръжение и териториално разпределение на силите и формированията, предназначени да действат при извънредни обстоятелства;

7. разписания, маршрути и програми при превозване на ядрен материал;

8. инспекционни доклади, оценки, актове от рeвизии, разследвания и др. в частта им за физическата защита;

9. дейностите на службите за сигурност, отнасящи се за физическата защита, предоставяни за ползване на заинтересуваните организации и органи.

Чл. 68. (1) С информация за физическата защита могат да се запознават и я ползват лица, на които тази информация е необходима за изпълнението на възложените им служебни или договорни задачи.

(2) Достъп до информация за физическата защита имат и областният управител и кметът на общината, на чиято територия се намира ядреното съоръжение или ядреният материал, представители на МААЕ и други организации съгласно международни договорености и задължения.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да не разпространяват информация за физическата защита.

Чл. 69. Опазването на информацията за физическата защита от неправомерен достъп и ползване се осигурява от организациите или лицата, които:

1. експлоатират ядрени съоръжения, произвеждат, внасят, изнасят, транспортират, използват и съхраняват ядрен материал;

2. изготвят, получават и съхраняват такава информация.

Чл. 70. (1) Информацията за физическата защита се съхранява в надеждно заключени каси, шкафове и други зони с контролиран достъп.

(2) Всеки информационен носител на данни за физическата защита се обозначава на видно място с надпис „Информация за физическата защита“.

(3) Информационни носители на данни за физическата защита се размножават само в количества за конкретните нужди.

(4) Информационни носители на данни за физическата защита се унищожават по начин, осигуряващ пълното заличаване на съдържанието.

Чл. 71. Изпращането на информация за физическата защита на външни организации се извършва по куриер или чрез пощенски услуги след опаковане и запечатване на пратката по такъв начин, че да не се разкрива съдържанието й.

Чл. 72. Отчитането и контролът на информацията за физическата защита се извършват по реда, установен за явната кореспонденция.

Чл. 73. При аварийни или други извънредни ситуации информацията за физическата защита се предава чрез защитени комуникационни средства.

Чл. 74. Информацията за физическата защита се подава за обработка в компютърна система при условие, че системата е самостоятелна, има установен код за достъп до нея и е разположена в зона с контролиран достъп.

Раздел II

Дейности на службите за сигурност в системата за физическата защита

Чл. 75. Предметът на дейност на службите за сигурност включва:

1. придобиване на информация от различни източници, в това число други държавни и международни организации, за намерения на лица или групи от лица, за замисляне и подготовка за провеждане на неправомерни действия или бездействия, свързани с безопасността на ядрените съоръжения и ядрения материал и мерките за физическата им защита;

2. придобиване на информация за умишлени действия или бездействия, водещи до нарушение на технологичните процеси и инструкции и създаващи предпоставки за настъпване на ядрени или радиационни аварии;

3. подаване на придобитата информация до съответните ръководства на заинтересуваните организации и органи, които са в състояние самостоятелно или с други да проведат съответни мерки за ограничаване или недопускане настъпването на вредни последици;

4. извършване на предварителна проверка за благонадеждност на кандидати за допуск в защитената и/или вътрешните зони за работа с поверителни материали или с информация за физическата защита, както и на външни лица, желаещи да посетят ядреното съоръжение;

5. предварителна проверка по настъпили аварии, за които може да се предположи наличие на умисъл, както и други аварии, довели до човешки жертви или застрашили здравето на хората и безопасността на ядрените съоръжения и материали;

6. осъществяване на контрол за опазване на държавната тайна и на информацията по физическата защита.

Чл. 76. Дейностите по чл. 75 се осъществяват от упълномощени за тази цел служители на МВР от службите за сигурност самостоятелно или съвместно със служителите по сигурността в онези организации и обекти, където има такива.

Чл. 77. Специфичните дейности по сигурността се изпълняват в тясна координация и взаимодействие с ръководствата на организациите или лицата по чл. 3, ал. 1, службите за физическа и пожарна защита, както и със съответните национални, централни и териториални служби на МВР.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „физическа защита“ е съвкупност от изисквания, мерки, средства и методи, насочени към ефективно предотвратяване на неправомерни въздействия и посегателства върху ядрения материал и ядрените съоръжения, своевременното им откриване и прекратяване и връщане на неправомерно придобит ядрен материал;

2. „ядрен материал“ е всеки изходен или специален ядрен материал;

3. „изходен материал“ е уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата; уран, обеднен с изотоп 235; торий; всяко от посочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат; материал, съдържащ едно или няколко от посочените вещества, с концентрация, определена от нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност;

4. „специален ядрен материал“ е плутоний- 239; уран- 233; уран, обогатен с изотопи 235 или 233; всеки материал, съдържащ едно или няколко от посочените вещества;

5. „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ е уран, съдържащ изотопи уран-235 или уран-233 или двата изотопа в количество, в което процентното съотношение на сумата на тези изотопи към изотопа уран-238 е по-високо, отколкото съотношението на изотопа уран- 235 към изотопа уран-238 в природата;

6. „обогатяване“ е отношението на сумата от теглото на изотопите на уран-235 и уран-233 към общото тегло на урана (обикновено се изразява в проценти);

7. „ядрено съоръжение“ е източник на йонизиращо лъчение, в който се използва верижната реакция на делене или в който се съхранява и превозва ядрен материал;

8. „радиоактивно вещество“ е вещество (материал), съдържащо нестабилни атомни ядра, които при превръщането си излъчват йонизиращо лъчение;

9. „защитена зона“ е участък, намиращ се под постоянно наблюдение, заобиколен или ограден с физическа бариера с определен брой контролно-пропускателни пунктове;

10. „вътрешна зона“ е зона, включена в защитената зона, отговаряща на изискванията за защитена зона и пригодена за използване или съхраняване на ядрен материал;

11. „зона с особена важност“ е зона, в която са разположени системи или оборудване на ядрено съоръжение, неправомерни преднамерени въздействия на които могат да създадат непосредствена или потенциална опасност от авария (по смисъла на ядрена и радиационна безопасност);

12. „сигнализация“ е техническо средство, предназначено за детектиране неправомерно проникване и действия;

13. „наблюдение“ е скрито наблюдение, извършвано от персонал по физическата защита и/или фотоелектрически, телевизионни, звукодетекторни, електронни, фотографически или други средства;

14. „персонал по физическата защита“ са длъжностни лица, които по силата на служебните си задължения организират, ръководят или непосредствено участват в дейностите за физическата защита;

15. „охрана“ е част от персонала за физическата защита, който непосредствено извършва наблюдение или контролира достъпа до отделни зони и се състои от служители на МВР;

16. „патрул“ е лице или лица, които са част от охраната, чиито задължения включват проверка на физическите бариери, пломби, печати и други, както и контрол по спазване от експлоатационния персонал на изискванията и мерките за физическа защита;

17. „физическа бариера“ е ограда, стена или аналогично препятствие, затрудняващо неправомерно проникване и одобрено от компетентните органи за тази цел;

18. „извънредни ситуации“ са обстоятелства, събития или предпоставки за тях, включително ядрени и радиационни аварии, които водят или могат да доведат до нарушаване изискванията за физическа защита.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 8 и чл. 13, т. 3 от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели.

§ 3. Наредбата се отнася за всички лица или организации, които проектират, строят, въвеждат, извеждат от експлоатация или експлоатират ядрени съоръжения, произвеждат, съхраняват, използват, внасят, изнасят и превозват ядрен материал или осъществяват физическата им защита.

§ 4. Лицата, нарушили тази наредба, носят отговорност по глава пета от Закона за използване на атомната енергия за мирни цели.

§ 5. Сроковете и обемът за привеждане в съответствие с тази наредба на действащите и строящите се ядрени съоръжения се установяват за всеки конкретен случай от КИАЕМЦ и МВР.

§ 6. Тази наредба отменя глава четвърта и § 1, т. 8 от Наредба № 4 на КИАЕМЦ за отчитане, съхраняване и превозване на ядрен материал (ДВ, бр. 66 от 1988 г.).

§ 7. Указания и тълкуване по прилагането на наредбата се дават от председателя на КИАЕМЦ съгласувано с министъра на вътрешните работи.

§ 8. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от министъра на вътрешните работи и председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.

Приложение № 1 към чл. 13

Категории ядрен материал

Материал Форма Категория
    I II III
1. Плутоний (а,е) необлъчен (б) 2 кг или по-малко от 0,5 кг или
    повече 2 кг, но по- или по-
      вече от 0,5 кг малко
2. Уран-235(г) необлъчен (б) 5 кг или по-малко от 1 кг или
  уран с обо- повече 5 кг, но по- по-малко
  гатяване по   вече от 1 кг  
  уран-235 по-      
  вече от 20%      
  уран с обо-   10 кг или по-малко
  гатяване по   повече от 10 кг
  уран-235 от    
  10 до 20 %      
  уран с обо     10 кг или
  гатяване по     по-малко
  уран-235 по-      
  високо от ¦ ¦  
  природния,      
  но по-малко      
  от 10 %      
  3. Уран-233 необлъчен(б) 2 кг или по-малко от
    повече 2 кг, но по-малко(б)
      повече от  
      0,5 кг  

а) всеки плутоний с изключение на плутония, изотопната концентрация на който по плутоний-238 превишава 80%;

б) ядрен материал, необлъчен в реактор, или ядрен материал, облъчен в реактор, но с мощност по дозата на лъчение, равна или по-малка от 1 Gy/h на разстояние 1 м без биологична защита;

в) количества, по-малки от минимално значимите количества, могат да се изключват от тази категория;

г) физическата защита на природния уран, урановия концентрат, обеднения уран, тория и количествата уран с обогатяване по-малко от 10% и непопадащи в категория III се осигурява, изхождайки от практическата целесъобразност за всеки конкретен случай;

д) физическата защита на облъченото гориво трябва да бъде като за ядрения материал I, II или III категория в зависимост от категорията на свежото гориво. Но горивото, което до облъчването се отнася до първоначален състав на делящите се изотопи към категория I или II, може да се понижи с една категория, ако мощността на дозата на лъчение е по-голяма от 1 Gy/h на разстояние 1 м без биологична защита;

е) компетентните държавни органи определят има ли реална заплаха от разсредоточаване на плутоний с цел непопадане в определените категории. В такива случаи по преценка на тези органи се прилагат по-високи изисквания по физическата защита на ядрения материал, изхождайки от съображения за целесъобразност, независимо от количествата плутоний.

Приложение № 2 към чл. 34

Общи критерии за персонала на физическата защита

I. Пригодност за работа и квалификационни изисквания

При наемане на работа или назначаване към организация, осъществяваща охраната на ядрените съоръжения и ядрения материал, едно лице трябва да отговаря на следните критерии:

а) да притежава като минимум диплома за средно образование;

б) да не е осъждано за престъпления против държавата, за криминални и стопански престъпления;

в) преди наемане на работа или назначаване към организацията по охраната като въоръжено лице да е пълнолетно и отбило редовна военна служба;

г) да притежава необходимите физически и психически качества.

А. Физически и умствени качества

1. Физически качества:

1.1. лица, чиито задачи по отношение на охраната директно са свързани с ефективно изпълнение на патрулно-постова служба и на вариантите по плана за охрана и отбрана, не трябва да имат физически недъзи;

1.2. лицата от въоръжения персонал, носещи патрулно-постова служба, членовете на групите за бързи действия, въоръжените ескорти и оператори на пултове на сигнално-охранителни системи за наблюдение трябва успешно да преминат медицински преглед. Прегледът установява физическата възможност на лицата да изпълняват задълженията си по охраната, определени от Наредбата за физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал и в плана за охрана и отбрана на съответния обект;

1.3. въоръженият персонал трябва допълнително да отговаря на следните изисквания:

1.3.1. зрение:

за всяко лице остротата на зрението трябва да бъде в границите на изискванията за назначаване на служител от полицията;

използването на корекционни очила или контактни лещи не трябва да пречи на възможностите на лицето да изпълнява ефективно предписаните задължения по охраната по време на нормални или извънредни ситуации;

1.3.2. слух:

за всяко лице остротата на слуха трябва да бъде в границите на медицинските изисквания за работа в полицията;

използването на корекционен слухов апарат се допуска при условие, че осигурява острота на слуха, еквивалентна на установеното изискване;

използването на слухов апарат не трябва да намалява ефективността на изпълнение на предписаните задължения по охраната от лицата при нормални или извънредни ситуации;

1.3.3. болести – лицата не трябва да са боледували или да боледуват от епилепсия, диабет, спин, алкохолизъм, наркомания и такива, посочени като противопоказани за работа в среда на йонизиращи лъчения в Наредба № 3 на Министерството на здравеопазването от 1987 г. за задължителните предварителни и периодически медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.);

1.3.4. други физически изисквания – лице, което е било временно нетрудоспособно по причина на сериозно заболяване или операция, която би могла да попречи да изпълнява ефективно задълженията си, трябва преди започване на работа отново да представи медицинско доказателство за възстановяване и възможност да изпълнява определените задължения по охраната.

2. Умствени качества и психическо състояние:

2.1. лица, чиито задачи и задължения по охраната са пряко свързани с непосредственото й осъществяване съгласно плана за охрана и отбрана, трябва да демонстрират бдителност и възможност да дават правилна оценка, да прилагат инструкции, да разбират определени задачи по охраната и да притежават острота на разума и възможност за изразяване, които да използват в работата си за правилна комуникация чрез писмени, говорими, звукови, видими или други сигнали;

2.2. лицата по т. 2.1. в допълнение на установените изисквания, трябва да са емоционално и психически стабилни. Атестирането им за емоционална стабилност и психическо състояние се извършва от правоспособен психолог, психиатър или лекар. Персоналът по охраната трябва да има успешно положен тест по психофизиологична и неврофизиологична пригодност.

Б. Атестиране за физическите и умствените качества

Определя се периодично с медицински, психологични и други прегледи. С тях се потвърждава, че персоналът от охраната, носещ патрулно-постова служба, участващ в групите за бързо реагиране, и тези, конвоиращи ядрения материал, има физическа годност за изпълнение на служебните задачи за определен период. Прегледите определят възможностите за физическо усилие, стресова активност, ниво на стреса и други, отнасящи се до службата при нормални и екстремални условия, както и умствените качества по т. 2.

Най-малко веднъж годишно персоналът по охраната трябва да се преатестира за физическа и умствена пригодност.

В. Документация

Резултатите от пригодността, физическото състояние и данните от умствените възможности трябва да бъдат документирани от организацията, осъществяваща физическата защита.

II. Подготовка и квалификация

А. Изисквания към подготовката

Всяко лице, което се нуждае от подготовка, за да изпълнява служебните си задължения по охраната съгласно Наредбата за физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал, преди назначаването му трябва да бъде обучено и тренирано да изпълнява такива задачи в съответствие с програмата за подготовка и квалификация на организацията, осъществяваща охраната.

Б. Квалификационни изисквания

Всяко лице, което извършва работа, свързана с охраната, преди да бъде назначено да изпълнява такива задължения, трябва да бъде атестирано съгласно програмата за подготовка и квалификация, утвърдена от КИАЕМЦ и МВР. Атестационните документи на всяко лице трябва да бъдат утвърдени от отговорното по физическата защита лице.

В. Познания по охраната, умения и възможности

Всяко лице, назначено да изпълнява служба по охраната, съгласно Наредбата за физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал трябва да покаже необходимите качества, умения и възможности в съответствие с програмата за подготовка и квалификация, утвърдена от КИАЕМЦ и МВР. Областите на познанието, уменията и възможностите са следните:

1. Общи положения по ядрена безопасност, радиационна защита и опазване на околната среда.

2. Защита на ядрените съоръжения, транспортните средства и ядрения материал.

3. Изисквания и предписания на контролните органи за физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал.

4. Ролята на персонала по физическата защита при осигуряване безопасността на ядрените съоръжения и ядрения материал.

5. Права на персонала по физическата защита.

6. Употреба на средствата за принуда, физическа сила и помощни средства.

7. Употреба на оръжие.

8. Употреба на сила при задържане на лица и предаването им на компетентните органи.

9. Ред за действия при проверка и претърсване на лица.

10. Възможно реагиране на неправомерно действаща група или лице.

11. Потенциални мотивации и цели на неправомерно проникваща група или лице.

12. Прилагана тактика и употреба на сила, използвани от враждебно настроени лица за постигане на целите им.

13. Разпознаване на признаци за престъпления, свързани с изискванията по физическата защита.

14. Служба по охраната на обекта – организация и управление.

15. Видове физическа сила.

16. Съоръжения, структура и управление на системата за контрол на достъпа на лицата.

17. Разположение на ядрения материал и жизненоважните зони в рамките на обекта.

18. Защитена зона – охрана и уязвимост.

19. Видове използвани сигнално-охранителни системи на обекта.

20. Оценка и реагиране на неправомерно проникване на лица.

21. Нива на защита на ядрения материал.

22. Уязвимост на ядрените съоръжения и ядрения материал.

23. Последствия от престъпления при използването на атомната енергия.

24. Защита на информацията по организацията на охраната.

25. Въоръжение и оборудване на персонала по охраната.

26. Работа на системите за оценка на неправомерните действия.

27. Експлоатация на системите за комуникация.

28. Организация и управление на силите за бързи действия.

29. Взаимодействие на силите за бързи действия с други помощни сили.

30. Секретни команди, кодови обозначения и пароли по време на охрана при нормални условия и извънредни ситуации.

31. Транспортни средства на организацията, осъществяваща охраната, организацията и управлението.

32. Типове транспортни средства за ядрен материал.

33. Система за оперативна свръзка на контролния център с придружаващите сили при транспорт на ядрен материал.

34. Защита на информацията за организацията на безопасността на транспорта.

35. Контролиране на околността около транспортните средства.

36. Действия на конвоя в нормална ситуация.

37. Транспорт по вода на ядрен материал.

38. Организация на охраната в местата за претоварване.

39. Техника и системи за претърсване на лица, багажи и превозни средства.

40. Действия при проникване или опит за проникване в транспортно средство с ядрен материал или защитената зона около него.

41. Експлоатация на системата за охрана при отказ на някои нейни компоненти.

42. Защита на информацията по сигурността на ядрените съоръжения.

43. Координация с местните органи на власт.

44. Оформяне на доклади и документи за сигурността и условията, при които се осъществява охраната.

45. Самозащита.

46. Проверка работоспособността на съоръженията от системата за физическата защита.

47. Вероятностни оценки на потенциални неправомерни действия.

48. Прибори и системи за нощно виждане.

49. Механизъм на задържането на нарушители.

50. Тактически действия на персонала по охраната при въоръжен и невъоръжен противник.

51. Развръщане на групите за бързи действия.

52. Процедури по инструктажа.

53. Използване на поддържащ огън.

54. Отговор на бомбени и други подобни атаки.

55. Действия при граждански вълнения (в това число стачки, демонстрации и др.).

56. Действия при установен опит за неправомерни посегателства срещу ядрено съоръжение или ядрен материал.

57. Действия при ситуации със заложници.

58. Специфични въоръжени тактически действия и управлението им на площадката.

59. Действия при непредвидени обстоятелства, различни от очакваните инциденти.

60. Отбранителни тактики при транспортиране на ядрени материали.

61. Развръщане на въоръжения ескорт.

62. Действия при поява на противници срещу въоръжения ескорт.

63. Използване на огнестрелни оръжия от въоръжен ескорт (тактика и огнево взаимодействие).

64. Движение на транспорта с ядрен материал и въоръжения ескорт, когато са подложени на огън от противника.

65. Управление и начин на конвоиране.

66. Транспорт с ядрен материал.

67. Действия на въоръжения ескорт при бомбардиране и заплахи за атака.

68. Проверка на документите и съдържанието на пратката с ядрен материал.

69. Непрекъсната проверка на превозното средство, с което се превозва ядреният материал.

70. Нормални и аварийни действия и процедури при предаване на ядрения материал при транспорт.

71. Процедури за въоръжения персонал и организация на охраната при временно съхранение на ядрения материал и временни спирания на транспорта.

72. Оценка на заплахата за въоръжения ескорт и действията му срещу нея.

73. Система за експлоатация на заключващите устройства на превозните средства и контрол върху ключовете и пломбите.

74. Техники и процедури за изолиране на превозните средства с ядрен материал по време на непредвидени ситуации.

75. Транспортна координация с местните представители на властта.

76. Сигурност на транспортирането, докладване и документиране на ситуациите.

77. Система за транспортна сигурност при ескорт по шосе, железопътен транспорт, по вода или въздух.

78. Техника и процедури за предварителен наркологичен контрол.

Г. Преподготовка и преквалификация

Персоналът по охраната трябва да бъде преподготвян не по-малко от един път годишно. Преподготовката трябва да се води по предварително съгласуване и утвърдена от КИАЕМЦ и МВР програма за преквалификация и преподготовка. Преподготовката и преквалификацията трябва да бъдат документирани и потвърдени от отговорното по физическата защита длъжностно лице и началника на организацията, осъществяваща охраната.

Д. Обучение за боравене с оръжие

1. Персоналът, носещ патрулно-постова служба, въоръженият персонал на групите за бързи действия и въоръженият конвой трябва да бъдат тренирани с оръжие, за да изпълняват своите задачи в съответствие с програмата за подготовка и квалификация на организацията, осъществяваща охраната. Всяко лице да може да използва повереното му оръжие и да притежава познания и умения в изброените по-долу области:

1.1. механично сглобяване, разглобяване, възможностите на съответното оръжие и стрелба по мишена;

1.2. почистване и съхранение на оръжията;

1.3. бойна стрелба през деня и нощта;

1.4. безопасно боравене с оръжието;

1.5. изпразване, зареждане и превозване;

1.6. изваждане и насочване на оръжието;

1.7. техники на бърза стрелба;

1.8. стрелба в затворени помещения;

1.9. стабилно държане на оръжието.

2. Квалификационна и преквалификационна програма за боравене с оръжието – квалификационната стрелба за пистолети, полуавтоматично или автоматично дълго оръжие трябва да бъде проведена на дневна светлина. Всяко лице трябва да изпълни и нощна стрелба за потвърждаване на познанието и владеенето на съответното оръжие. Резултатите от квалификационната и преквалификационната стрелба трябва да бъдат документирани от организацията, осъществяваща охраната.

2.1. пистолет – патрулните и постовете, въоръженият конвой или въоръженият персонал за бързи действия трябва да бъдат обучени да боравят с револвер, автоматичен или полуавтоматичен пистолет. Квалификационният резултат се зачита при достигане на 70% от максимално възможния;

2.2. полуавтоматично или автоматично дълго оръжие – патрулните и постовете, въоръженият конвой или въоръженият персонал за бързи действия трябва да бъдат запознати с използването на полуавтоматичното или автоматичното дълго оръжие, прието на въоръжение от организацията, осъществяваща охраната. Квалификационният резултат трябва да се зачита при достигане на 80% от максимално възможния;

2.3. голямокалибрена пушка с едри сачми (ГП) – патрулните и постовете, въоръженият ескорт или въоръженият персонал за бързи действия трябва да бъдат запознати с използването на 12-калибрени ГП съгласно програмата за обучение и квалификация на организацията, осъществяваща охраната. Трябва да преминат пълен курс по стрелба с ГП с шумозаглушител за 12-калиброва ГП, както следва:

за стрелба от 14 м при положение от бедро в мишена, бягаща фигура в 4 тура;

за стрелба от 23 м при положение от рамо в мишена, бягаща фигура в 4 тура.

Забележки:

а) под 4 тура се разбира стрелба в 4 отделни мишени в рамките на 10 секунди при използване на 12-и калибър (минимум 9 сачми);

б) мишена „бягаща фигура“ е описана в курса за стрелбите на въоръжените сили.

Квалификационният резултат се зачита при попадане на 50% от всички сачми (36 сачми) в силуета.

2.4. Преквалификация – лицата трябва да бъдат преквалифицирани за боравене с оръжие не по-малко от веднъж годишно в съответствие с програмата за преподготовка и преквалификация.

Print Friendly, PDF & Email