Обн. – ДВ, бр. 88 от 02.11.2007 г.; изм., бр. 77 от 02.09.2008 г.

Издадена от министъра на отбраната

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се урежда дейността на командирите (началниците, ръководителите) при констатиране, отчитане, обобщаване, контрол и предоставяне на информация за инцидентите в Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на подчинение на министъра на отбраната.

Чл. 2. Инцидент е събитие, възникнало в резултат на човешка дейност или обективни обстоятелства (случайно събитие), при които са настъпили или могат да настъпят вредни последици за лице или лица от личния състав и/или за поделение (обект, административно звено) на МО, БА или структура на подчинение на министъра на отбраната на Република България.

Раздел II

Видове инциденти

Чл. 3. В зависимост от момента на възникването им инцидентите в МО, БА или структурите на подчинение на министъра на отбраната се подразделят в две групи.

Чл. 4. От първа група са инцидентите, възникнали при или по повод изпълнение на служебните задължения от военнослужещи или граждански лица от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната, както следва:

1. засягащи живота, здравето, честта и достойнството на личността, като:

а) смъртен случай-убийство или самоубийство;

б) опит за убийство или опит за самоубийство (умишлено разстройване на здравето);

в) тежка или средна телесна повреда;

г) побой, хулиганска проява или други насилствени или непристойни действия, изразяващи се в явно неуважение към личността и достойнството;

д) сексуален или психически тормоз;

е) притежаване, разпространение или употреба на наркотични, психотропни и други упойващи вещества-в поделението (обекта, административното звено);

ж) епидемия;

з) остро отравяне или хранителна токсиинфекция;

2. засягащи установения ред и причиняващи понижаване на боеспособността и бойната готовност в поделенията, обектите и административните звена от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната, като:

a) нарушаване на караулната (вахтената), патрулната или вътрешната служба, при което са произлезли вредни последици;

б) нападение над часови или охраняем обект;

в) проникване или опит за проникване в охраняем обект на МО, БА или на структурите на подчинение на министъра на отбраната;

г) отклонение от военна служба на военнослужещ или неявяване на работа от гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, без уважителни причини-за повече от 24 часа;

д) злоупотреба със служебно положение, отказ от изпълнение на заповед или задължение по военна служба;

3. засягащи сигурността на класифицирана информация, като:

а) разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне или унищожаване на класифицирана информация;

б) всяко друго действие, водещо до нарушаване защитата на класифицираната информация или до загубване на такава информация;

в) действие или бездействие, довело до узнаване от лице, нямащо съответното разрешение за достъп до класифицирана информация или потвърждение за това;

4. засягащи режима на носене и използване на оръжие, бойни припаси, взривни вещества и военна техника, като:

а) липса или повреда на оръжие, бойни припаси, взривни вещества или военна техника;

б) неправомерно използване на оръжие, бойни припаси и взривни вещества;

в) употреба на оръжие при неизбежна отбрана или крайна необходимост;

г) използване на военна техника не по предназначение;

д) авария (катастрофа) с автобронетанкова, летателна, плавателна или друга техника;

5. засягащи собствеността, като:

а) кражба, липса, унищожаване, повреждане или разпиляване на войсково имущество, присвоявания или вещно укривателство, при установени вреди в размер над една минимална работна заплата за страната;

б) измама, изнудване или подкуп;

в) неправомерно предоставяне или ползване на обекти, имущество и средства;

г) изгубване, кражба или злоупотреба с бланки и документи по строгата отчетност;

6. други инциденти, възникнали при или по повод изпълнение на служебни задължения.

Чл. 5. От втора група са инцидентите, които са възникнали не при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещи и/или граждански лица от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната, както следва:

1. неправомерно действие на военнослужещ или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, което е довело до:

а) смъртен случай;

б) тежка или средна телесна повреда;

в) хулиганска проява в нарушение на обществения ред;

г) притежаване, разпространение или употреба на наркотични, психотропни и други упойващи вещества-извън поделението;

д) управление на лично моторно превозно средство след употреба на алкохол-над 0,5 промила;

е) пътен инцидент с лично моторно превозно средство -без пострадали, от които са произтекли вредни последици с нанесени имуществени щети за над десет минимални работни заплати за страната;

2. неправомерно действие на трето лице, довело до причиняване на:

а) смърт на военнослужещ или гражданско лице от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната;

б) тежка или средна телесна повреда на военнослужещ или гражданско лице от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната;

в) имуществени вреди на поделение (обект, административно звено) на МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната-за над една минимална работна заплата за страната;

3. случайно (непредвидимо или непредотвратимо) събитие, довело до:

а) смърт на военнослужещ или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната;

б) тежка или средна телесна повреда на военнослужещ или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната;

в) увреждане имуществото на поделение (обект, административно звено) от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, в резултат на природно (стихийно) бедствие.

Раздел III

Констатиране на инциденти

Чл. 6.(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Инцидентът се констатира от командира (началника, ръководителя), дежурните длъжностни лица, служителите от служба „Военна полиция“, служителите от Военномедицинска академия (ВМА) и нейните структури, медицинските пунктове в поделенията и/или от други лечебни заведения извън ВМА, както и от органите на МВР или от други лица въз основа на:

1. непосредствено разкриване;

2. лично явяване на дееца с признание за извършеното;

3. съобщения, рапорти и доклади;

4. статии, бележки, писма и други материали, публикувани в средствата за масово осведомяване.

Чл. 7.(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) (1)(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) След констатиране на инцидента, независимо от вида му, командирът (началникът, ръководителят), а в извънслужебно време дежурният, незабавно уведомява органите на служба „Военна полиция“ и взема мерки за:

1. запазване мястото на инцидента (местонарушението), когато то е в района на поделението;

2. осигуряване на медицинска помощ и психологична консултация на пострадалите, когато това е необходимо;

3. предотвратяване и ограничаване на последиците от инцидента.

(2) За оказване на неотложна медицинска помощ на пострадалите, както и за предотвратяване и ограничаване на последиците от инцидента, командирът (началникът, ръководителят), а в извънслужебно време дежурният, осигурява влизането на разследващи и/или медицински органи в района на инцидента.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 командирът (началникът, ръководителят) взема мерки за задържане на лицето до предаването му на органите на служба „Военна полиция“ или на органите от Министерството на вътрешните работи (МВР).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) При получена информация в Националния военен команден център (НВКЦ), чрез ежедневния бюлетин на служба „Военна полиция“, за инцидент от първа група, старшият оперативен дежурен от НВКЦ се задължава да провери информацията по линия на дежурните.

(5) При нерегламентиран достъп до класифицирана информация командирът (началникът, ръководителят) чрез звеното по сигурността на информацията уведомява служителя по сигурността на информацията на съответната организационна единица-МО, БА и/или структурите на подчинение на министъра на отбраната.

Чл. 8. (1) За инцидента командирът (началникът, ръководителят) на поделението (административното звено от МО) уведомява непосредствения си командир (началник, ръководител), след което създава организация за предаване на информацията по линия на дежурните, като се изпраща предварително донесение (приложение № 1).

(2) Предварителното донесение се изпраща чрез дежурния, след констатиране на инцидента-с телеграма, криптограма или с други комуникационно-информационни средства (КИС), до НВКЦ, паралелно с копие до всички командни структури.

(3) При инциденти по чл. 4, т. 3 предварително донесение (приложение № 1) се изпраща и до служителя по сигурността на информацията на съответната организационна единица.

Чл. 9. (1) При необходимост командирът (началникът, ръководителят) уведомява медицинските органи, регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР, регионалната служба „Полиция“-МВР, органите на местната администрация и органите на Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита“-Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

(2) В случай на самоубийство, опит за самоубийство или употреба на психоактивни (упойващи) вещества в района на поделението командирът (началникът, ръководителят) уведомява медицинските органи и чрез специализираните органи за психологическо осигуряване изпраща регистрационни карти (приложение № 4 или 5) до Центъра за военна психология и психопрофилактика (ЦВПП)-ГЩ.

(3) При постъпване в лечебно заведение в резултат на инцидент с военнослужещ или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, при смъртен случай или тежка телесна повреда в деня на инцидента командирът (началникът, ръководителят) уведомява близките на починалия (пострадалия), запознава ги с причините за инцидента и с правата им по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).

Чл. 10. (1) При инцидент, по който е започнало досъдебно производство, по искане на съответния разследващ орган, командирът (началникът, ръководителят) подготвя и изпраща, в указания от разследващия орган срок уведомително писмо с данни за извършителя и предмета на деянието, пострадалите лица и други факти и обстоятелства, при които е станал инцидентът.

(2) Към уведомителното писмо се прилагат следните документи:

1. ако извършителят е кадрови военнослужещ:

а) кадрова справка;

б) служебна характеристика;

в) извадка от картона за поощрения и наказания;

2. ако извършителят е гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната-служебна и длъжностна характеристика;

3. други документи, поискани от разследващия орган.

Чл. 11. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)(1)(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За издирване на отклонили се от военна служба за повече от 24 часа военнослужещи командирът (началникът, ръководителят) изпраща писмо до регионална служба „Военна полиция“ по места, към което прилага:

1. снимка на лицето;

2. кадрова справка за военнослужещия.

(2)(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За завърналите се в поделението (административното звено от МО) военнослужещи командирът (началникът, ръководителят) на поделение (административното звено от МО) незабавно уведомява по телефона органите на регионална служба „Военна полиция“ по места, както и лицата, до които е изпратено донесение за отклонение от военна служба.

(3)(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За задържаните военнослужещи от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната органите на служба „Военна полиция“ уведомяват техния командир (началник, ръководител).

Чл. 12. Когато инцидентът е от първа група и съставлява дисциплинарно нарушение, командирът (началникът, ръководителят) предприема необходимите действия за предявяване на дисциплинарна и/или имуществена отговорност на нарушителя по установения законов ред.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Когато във връзка с инцидент се провежда досъдебно производство и/или проверка от служба „Военна полиция“, служебна или вътрешноведомствена проверка се извършва само след разрешение (съгласие) от Военна прокуратура, съответно от служба „Сигурност-ВП и ВКР“.

Чл. 14. Когато в инцидента участват военнослужещи от различни поделения (административни звена или структури), всеки от командирите (началниците, ръководителите) предприема необходимите действия, като уведомява незабавно другия командир (началник, ръководител) и висшестоящата структура.

Чл. 15. В извънслужебно време до пристигането на командира (началника, ръководителя) всички действия по този раздел, които са от неговата компетентност, се извършват от дежурния по поделение (административно звено на МО). След констатиране на инцидента дежурният незабавно уведомява командира (началника, ръководителя).

Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) При установяване на инцидент от органите на служба „Военна полиция“ по места, свързан с военнослужещ и/или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, длъжностното лице, констатирало инцидента, информира командира (началника, ръководителя) на поделението (административното звено на МО), където служи или работи лицето.

Раздел IV

Предоставяне на информация за инцидентите

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)(1). Информация за инцидентите в поделенията от БА се докладва по команден ред по линия на дежурните до старшия оперативен дежурен от НВКЦ с предварително донесение-телеграма, криптограма, факс, електронна поща или други комуникационно-информационни средства. Предварителните донесения се изготвят и изпращат след установяване на инцидента.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Информация за допуснати инциденти в МО и структурите на подчинение на министъра на отбраната (с изключение на служба „Военна информация“-МО) се докладва незабавно на оперативния дежурен на служба „Военна полиция“, който я обобщава ежедневно и я изпраща до старшия оперативен дежурен от НВКЦ за включване в ежедневната оперативна сводка.

(3) Информация за допуснати инциденти в служба „Военна информация“-МО, се изпраща до старшия оперативен дежурен на НВКЦ от оперативния дежурен на службата.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Старшият оперативен дежурен от НВКЦ чрез ежедневна оперативна сводка уведомява оперативния дежурен от служба „Военна полиция“ за всички инциденти, като двамата дежурни поддържат помежду си постоянна връзка и обменят информация през цялото денонощие.

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)(1) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Цялата информация за инцидентите в МО, БА и в структурите на подчинение на министъра на отбраната се събира и обобщава в управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, и служба „Военна полиция“.

(2) Националният военен команден център събира и обобщава цялата информация за инцидентите в ежедневната оперативна сводка за състоянието на БА и я изпраща до управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, а до министъра на отбраната и до началника на Генералния щаб на БА се докладват само инцидентите от първа група и част от инцидентите от втора група-с обществено значим характер, като: смъртен случай, тежка телесна повреда на военнослужещ и/или гражданско лице от МО, БА или от структурите на подчинение на министъра на отбраната, хулиганска проява в нарушение на обществения ред, разпространение или употреба на наркотични (упойващи) вещества, кражба, изнудване или подкуп.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Оперативният дежурен от служба „Военна полиция“ изготвя ежедневен бюлетин за регистрираните инциденти и го изпраща до канцеларията на началника на ГЩ на БА и административно-щабни дейности, управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, Национална служба „Полиция“ на МВР и до старшия оперативен дежурен от НВКЦ.

(4) Инспекторатът на МО ежемесечно получава обобщена информация за инцидентите от управление „Съвместна подготовка“-ГЩ.

Чл. 19. (1) За инциденти с обществено значим характер по чл. 18, ал. 2 старшият оперативен дежурен в НВКЦ предоставя информация на дирекция „Връзки с обществеността“-МО, за изготвяне на съобщение до средствата за масово осведомяване. При поискване от дирекция „Връзки с обществеността“-МО, или от канцеларията на началника на ГЩ на БА и административно-щабни дейности се предоставя информация и за други инциденти.

(2) Съобщенията до средствата за масово осведомяване (приложение № 2) се изготвят от канцеларията на началника на ГЩ на БА и административно-щабни дейности или от дирекция „Връзки с обществеността“-МО, а разпространяването на информацията се извършва само от отдел „Пресцентър“ на дирекцията след разрешение от министъра на отбраната.

(3) За инциденти от първа група, свързани с човешки жертви и ранени, съобщенията се излъчват само след потвърждение от командира (началника, ръководителя) по линия на дежурните до НВКЦ за уведомяване на семействата, роднините (близките) на загиналите (пострадалите). Уведомяването им се извършва в присъствието на психолог и лекар.

Чл. 20.(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) (1) За инцидентите от първа група командирът (началникът, ръководителят) на поделението (административното звено на МО) до 7-ия ден изготвя донесение за допуснат инцидент (приложение № 3) и го изпраща по команден ред.

(2) Донесението се изготвя в необходимия брой екземпляри до:

1. военно-окръжна прокуратура (по места), без заключенията на инстанциите по т. 2-5;

2. управление „Съвместна подготовка“-ГЩ на БА;

3. командните звена до вида въоръжена сила включително;

4. управление „Логистика“-ГЩ (само в случай на кражба или изгубване на служебно оръжие, бойни припаси, взривни вещества, общоопасни средства и служебна техника, както и при повреди, аварии и катастрофи);

5. служителя по сигурността на информацията на организационната единица на МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната (само в случай на допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация).

(3) В случаите по чл. 14 донесението се изготвя от висшестоящия щаб или по негово указание от един от командирите (началниците, ръководителите).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) При поискване длъжностните лица от поделението (обекта, административното звено) предоставят на служба „Военна полиция“ и/или на разследващия орган екземпляр (заверено копие) от донесението (приложение № 3) за съответния инцидент.

(5) За инциденти от втора група писмено донесение (приложение № 3) не се изготвя.

Чл. 21. (1) Донесението за инцидент по приложение № 3 се изпраща по команден ред в следните срокове:

1. в поделението (полк, самостоятелен батальон)-до 7-ия ден;

2. в съединението (базата)-до 15-ия ден;

3. във вида въоръжена сила (управленията, отделите и инспекциите на ГЩ)-до 20-ия ден;

4. в МО и структурите на подчинение на министъра на отбраната-до 20-ия ден;

5. в управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, до 25-ия ден.

(2) Всеки командир (началник, ръководител) вписва своето заключение по случая във всички екземпляри и ги препраща до висшестоящата инстанция.

(3) За укриване и несвоевременно докладване на инцидент командирите (началниците) носят дисциплинарна и/или наказателна отговорност.

Чл. 22.(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) (1) При постъпване за лечение вследствие на инцидент с военнослужещ или гражданско лице от БА, МО и структурите на подчинение на министъра на отбраната началниците на структурите към Военномедицинска академия (ВМА-МБАЛ) уведомяват с телеграма, факс или други комуникационно-информационни системи началника на ВМА-МБАЛ и командира (началника, ръководителя) на поделението (административното звено), в което служи пострадалият.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За случаите по ал. 1 дежурните във ВМА-МБАЛ и нейните структури незабавно уведомяват органите на служба „Военна полиция“ по места.

Раздел V

Констатиране и предоставяне на информация за инцидентите в контингентите (подразделенията), участващи в операции и мисии извън територията на Република България

Чл. 23. При констатиране на инцидент в контингентите или подразделенията, участващи в операции и мисии извън територията на Република България, старшият национален представител незабавно докладва по изградената комуникационно-информационна система (КИС) до командващия на съвместното оперативно командване (СОК)-ГЩ, чрез старшия оперативен дежурен от НВКЦ, като изпраща предварително донесение (приложение № 1) за включване в ежедневната оперативна сводка.

Чл. 24. (1) При смъртен случай, средна или тежка телесна повреда, по време на изпълнение на задача, командирът на участващото в изпълнение на задачата подразделение незабавно уведомява тактическия оперативен център (ТОЦ) на контингента и органите за медицинска евакуация съгласно оперативните процедури за мисията. Дежурният по ТОЦ уведомява старшия национален представител.

(2) Командирите (началниците) на подразделения незабавно докладват на старшия национален представител и за:

1. инцидент с участието на военнослужещ(и) от контингента, при който е загинал или пострадал гражданин и/или е установена липса (повреда) на войсково имущество (екипировка, запаси или друга собственост на контингента), с изключение на лични вещи;

2. инцидент, при който е загубен документ или е допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

(3) Командирите (началниците) на подразделения вземат мерки за запазване на мястото на инцидента (местонарушението) до пристигането на разследващите органи. При необходимост се поставя охрана, за да се осигури безопасността на района на инцидента и изучаването му от съответните органи.

Чл. 25. (1) При инцидент старшият национален представител незабавно уведомява командира (началника), в чието оперативно подчинение е контингентът, и извършва всички останали дейности по реда на тази инструкция и в съответствие с установените стандартни оперативни процедури в мисията.

(2) В случаите, когато инцидентът е настъпил извън зоната на отговорност на контингента, старшият национален представител организира изпращането на военно-полицейски органи (от българска страна или подчинени на командването на операцията) до мястото на инцидента за извършване на необходимите процедури и участие в разследването само след получаване на съгласието на оперативния командир, отговорен за зоната.

Чл. 26. (1) В случаи на смърт, тежка или средна телесна повреда или постъпване в лечебно заведение на военнослужещ от състава на контингент командващият СОК със съдействието на щаба на вида въоръжени сили чрез командира (началника) на поделението, от където е изпратен военнослужещият на мисия, организира уведомяването на близките на починалия или пострадалия и ги запознава лично с причините за инцидента и с правата им по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Информация за инцидента се предоставя в средствата за масово осведомяване от дирекция „Връзки с обществеността“-МО, само след уведомяването на родителите (близките) на загиналия (пострадалия) и разрешение от министъра на отбраната.

Чл. 27. За инциденти от първа група при участие в операции и мисии извън територията на Република България старшият национален представител в срок до 7-ия ден от инцидента изготвя донесение за допуснат инцидент (приложение № 3), което се изпраща по изградената КИС, до управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, чрез командващия СОК.

Раздел VI

Отчитане на инцидентите

Чл. 28.(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) (1) Във всички структури от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната инцидентите се водят на отчет в Книга за отчет на допуснатите инциденти (приложение № 6).

(2) Информацията за допуснатите инциденти в МО, БА или в структурите на подчинение на министъра на отбраната се отчита в служба „Военна полиция“ и управление „Съвместна подготовка“-ГЩ на БА.

(3) Отклонилите се от военна служба военнослужещи се завеждат в поименен списък (приложение № 7) и се води обобщено сведение за издирващите се военнослужещи.

Чл. 29. (1) Управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, изготвя месечен бюлетин за допуснатите инциденти в МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната, който се изпраща до всички структури от МО и БА.

(2) Автоматизирана обработка на информацията за допуснатите инциденти се извършва в комплекс „Отчет и анализ състоянието на дисциплината в Българската армия“ („Инциденти“) от подсистема „Оперативна и бойна подготовка“ на автоматизираната информационна система (АИС) на ръководния състав на БА.

(3) Видовете въоръжени сили ползват информация и справки от АИС в касаещия ги обем.

Чл. 30. (1) Когато инцидентът съставлява дисциплинарно нарушение и е наложено дисциплинарно наказание, в донесението (приложение № 3, т. 6) и/или в заключението се записват номерът и датата на заповедта за наказание на виновното(те) длъжностно лице(а).

(2) Когато заповедта за налагане на дисциплинарно наказание не е издадена до изтичане срока за изготвяне и изпращане на донесение за инцидент от първа група, наложените наказания се вписват в заключенията на старшите инстанции, като за целта командирът (началникът), изготвил донесението за инцидента, лично докладва по команден ред за номера на заповедта и за вида на наложеното дисциплинарно наказание на виновните длъжностни лица.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. „Инциденти, възникнали при изпълнение на служебни задължения“ са такива действия или бездействия, които образуват съдържанието на военната служба или конкретно поставена задача и произтичащите от това последствия.

2. „Инциденти, възникнали по повод изпълнение на служебни задължения“ са такива действия или бездействия, които не са елемент от съдържанието на военната служба, но я предхождат или я следват по време и са в пряка причинна връзка с нея.

3. „Инциденти, които са възникнали не при или по повод изпълнение на служебни задължения“ са всички други инциденти, които не са посочени в т. 1 и 2.

4. „Тежка телесна повреда“ съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс е телесна повреда, при която е причинено:

а) продължително разстройство на съзнанието;

б) постоянна слепота с едното или с двете очи;

в) постоянна глухота;

г) загуба на речта;

д) детеродна неспособност;

е) обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или сетивен орган;

ж) загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб;

з) загуба или осакатяване на крак или ръка;

и) постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

5. „Средна телесна повреда“ съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс е телесна повреда, при която е причинено:

а) трайно отслабване на зрението или слуха;

б) трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи-без причиняване на детеродна неспособност;

в) счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;

г) обезобразяване на лицето или на други части от тялото;

д) постоянно разстройство на здравето, неопасно или временно опасно за живота;

е) наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

6. „Епидемия“ е масово разпространение на инфекциозни заболявания, надвишаващи обичайната заболеваемост за даден район.

7. „Остро отравяне“ е заболяване, причинено от екзогенни (външни) токсични фактори, като химични съединения, лекарствени средства, продукти от отровни растения и животни, действащи еднократно или с кратковременна продължителност върху организма на човека, при което се увреждат общото състояние и определени органи и системи.

8. „Хранителна токсиинфекция“ е остро стомашно-чревно заболяване, което възниква след консумация на хранителни продукти, предварително заразени с различни микроорганизми.

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 35, ал. 1, т. 26 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № И-4 от 2004 г. за дейността на командирите (началниците) от системата от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти.

§ 4. Указания по прилагането на инструкцията дава министърът на отбраната или упълномощено от него лице.

Министър: В. Близнаков

Приложение № 1 към чл. 8 и 23

Предварително донесение за инцидент

(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)

1. Кой докладва?

2. Дата, място и характер на инцидента:

Кога (ден, месец, година), къде (щатното наименование или военно-пощенския номер на поделението), от кого и какво е извършено?

Кога е докладвано по команден ред?

3. Обстоятелства, при които е станал инцидентът-описват се кратко фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента-до 2-ия час от установяването (разкриването) му.

4. Кратки лични данни и данни за служебното положение на извършителя(те), какви са последствията и имена на пострадалия(те), ако са известни на този етап и ако има такива.

5. Какви действия са извършени по случая до изпращането на предварителното донесение?

(изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) 6. Кога са уведомени органите на служба „Военна полиция“ и Военна прокуратура?

7. Кога е уведомен служителят по сигурността на информацията на организационната единица на МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната (само при допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация)?

8. Източник на информацията (

регионална служба „Военна полиция

, МВР, болнично заведение, медия, близки, роднини, граждани или други).

Забележка. В предварителното донесение се докладват само установените факти.

Приложение № 2 към чл. 19, ал. 2

Съобщение
до средствата за масово осведомяване

На  …………………. (ден, месец, година) в поделение ……………….. (военно-пощенски номер и населено място) ……………… (описва се какво се е случило); званията и имената, състоянието на пострадалите, обстоятелствата, предизвикали инцидента, нанесени щети; взети мерки за овладяване и нормализиране на обстановката и за пълното изясняване на причините за инцидента.

НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

………………………………………………………………….

Забележка. Пресцентърът на МО излъчва съобщение за инцидент по чл. 19, ал. 3 или по чл. 26, ал. 2 само след потвърждение от старшия оперативен дежурен на НВКЦ, че близките са уведомени.

Приложение № 3 към чл. 20, 27 и 30

(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)

 

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

 

(по места за региона)

 

ДО НАЧАЛНИКА НА управление “Съвместна подготовка”—ГЩ

 

ДО КОМАНДВАЩИЯ НА вида въоръжена сила (СВ, ВВС, ВМС)

 

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА) НА …………………………………

 

*ДО НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ НА ДРУГА СТРУКТУРА……………..

 

Донесение
за допуснат инцидент

  1. Дата, място и характер на инцидента:
  Кога (ден, месец, година), къде (щатното наименование или военно-пощенския номер на поделението), от кого и какво е извършено?
  Кога е докладвано по команден ред и по линия на дежурните?
  2. Обстоятелства, при които е станал инцидентът—описват се подробно фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента.
  3. Данни за извършителя(ите): име, презиме и фамилия; ЕГН; местоживеене; местоживеене (постоянен адрес); семейно положение; съдимост (неосъждан/осъждан); здравословно състояние; образование; заемана длъжност; прослужено време.
  4. Данни за пострадалите (посочват се данните по т. 3 и състоянието на всеки един, съгласно заключението на съдебния лекар).
  5. Данни за нанесена вреда в областта на нацио­налната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред (при нерегламентиран достъп до класифицирана информация).
  6. Взети мерки (наложени дисциплинарни наказания) от командира (началника).
  7. Причини за инцидента.
  8. Планирани мероприятия за ликвидиране на последствията и предотвратяване на подобни случаи.
 

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК /

 

РЪКОВОДИТЕЛ)

 

НА ПОДЕЛЕНИЕ (СТРУКТУРА ОТ МО)

 

                ………………………………………………………………

 

 

звание, подпис, име и фамилия

Заключение
на командира (началника, ръководителя) на ……………… мбр (бртбр, аорлв, вмб)

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника). С телеграма (криптограма) № ………………..  случаят е разгледан пред целия личен състав на бригадата (базата). Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № …………….съм наложил дисциплинарно наказание ……………………….

Командир (началник, ръководител) на ……..мбр (бртбр, аорлв, вмб)

………………………………………………………………….

                     (звание, подпис, име и фамилия)

………………………………………………………………….

(ден, месец, година)

 

Заключение
на командващия (командира, началника, ръководителя) на ………………… вид ВС  (управление от ГЩ или структура от МО)

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника, ръководителя). С телеграма (криптограма) № ………. случаят е разгледан пред целия личен състав на бригадата (базата). Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № ……… съм наложил дисциплинарно наказание ……………….

Командващ (командир, началник, ръководител) на …………….. вид ВС

………………………………………………………………….

                 (управление от ГЩ, структура от МО)

………………………………………………………………….

                       (звание, подпис, име и фамилия)

………………………………………………………………….

(ден, месец, година)

Забележки:

1. Донесението се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни-по т. 3 и 4.

2. Когато инцидентът е свързан с допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация, в адресната част на донесението се включва и служителят по сигурността на информацията на организационната единица от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната.

3. Когато инцидентът не е свързан с нарушаване правата на конкретна личност, данните по т. 4 от донесението не се попълват.

* Под началник (ръководител) на друга структура се разбира-директор на дирекция, изпълнителен директор на изпълнителна агенция в МО, директор на служба „Военна информация“, директор на служба

„Военна полиция“

, началник на ВМА-МБАЛ (ВМИ-ББАЛ) и главен инспектор на МО.

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

ДО КОМАНДВАЩИЯ НА вида въоръжена сила (СВ, ВВС, ВМС)

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА/РЪКОВОДИТЕЛЯ) НА ……….

ДО НАЧАЛНИКА НА ЦВПП  ……………………………

Регистрационна карта

за случай на алкохолна и/или наркоманна злоупотреба
Звание, име, презиме, фамилия: _______________________________________

                                                                 Дата на инцидента: ________________

 

1. Поделение ________________

гр. ______________

11. Място на инцидента:

– в казармата

2. Вид въоръжени сили: – извън казармата
– СВ 12. Време на инцидента:
– ВВС – преди обяд ……….часа
– ВМС – след обяд ………….часа
– пряко подчинени на ГЩ – нощем       …………часа
3. Принадлежи към: 13. Злоупотреба с:
– бойна част – алкохол
– обслужваща част – наркотици
4. Категории: – други вещества и медикаменти
– кадрови военнослужещ (войник, сержант, офицер) 14. Вид на наркотичното вещество:
– курсант

5. Образование:

– марихуана

– хашиш

– средно

– висше

– хероин

– кокаин

6. Местоживеене: – медикаменти
– град/село – други
– област 15. Злоупотребата е:
7. Етническа група: – за първи път
– българска – за втори път
– друга ………………….. – многократно
  16. Случаят е разпознат от:
8 Семейно положение: – другите войници
– женен/омъжена – командния състав
– неженен/неомъжена – медицинската служба
– разведен/разведена – органите на РСС – ВП и ВКР (МВР)
– вдовец/вдовица – родителите
– в съжителство без брак – приятели
  – самия извършител
9. Живее в семейство: – друго
– с двама родители 17. Насочен е към:
– с един родител – медицинския пункт на поделението
– при роднини

– в самостоятелен дом

– военна болница (ДКЦ)

– регионална служба „Военна полиция

– гражданска болница

10. На служба в БА от:

– 1 до 6 месеца

18. Начало на злоупотребата

(на каква възраст.) ………………..

– 7 до 12 месеца 20. Дисциплинарни нарушения, свързани
– от 1 до 2 години със злоупотребата:
– от 2 до 3 години – не
– от 3 до 5 години – да (посочете какви) ………………………………….
– над 5 години …………………………………………………
   

 

НАЧАЛНИК НА ПОДЕЛЕНИЕ  …………………….

_____________________ / ________________

звание, подпис               име и фамилия

ПСИХОЛОГ НА ПОДЕЛЕНИЕ ………………….

_____________________ / ________________

звание, подпис              име и фамилия

Забележки:

1. Регистрационната карта се попълва от специалист по психичното здраве, обслужващ поделението (административно звено), и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от установяване на алкохолната и/или наркоманната злоупотреба.

2. Регистрационната карта се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни.

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 2

ДО КОМАНДВАЩИЯ НА вида въоръжена сила (СВ, ВВС, ВМС)

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА/РЪКОВОДИТЕЛЯ) НА ……….

ДО НАЧАЛНИКА НА ЦВПП  ……………………………

Регистрационна карта

за извършен опит за самоубийство/извършено самоубийство
Звание, име, презиме, фамилия: _______________________________________

Дата на инцидента: ________________

 

1. Вид на инцидента: 8. Време на инцидента:  
– опит за самоубийство – 00.00 – 06.00 часа  
– реализирано самоубийство – 06.00 – 12.00 часа  
2. Семейно положение на извършителя: – 12.00 – 18.00 часа  
– женен/омъжена – 18.00 – 24.00 часа  
– неженен/неомъжена 9. Място на инцидента:  
– разведен/разведена – в района на поделението  
– вдовец/вдовица – в гарнизона  
– в съжителство без брак – вкъщи  
3. Образование на извършителя: – друго  
– основно 10. Кога е извършен инцидентът:  
– средно – по време на въоръжен наряд  
– висше – по време на вътрешен наряд  
4. Семейно положение на родителите: – по време на занятие, учение  
– живеят заедно – в свободно, лично време  
– фактически разделени – по време на отпуск  
– разделени – по време на ОВС  
– с един родител – друго  
– починали 11. С какво средство е изв. инцидента:  
– друго ………………. – с числящото му се огнестрелно оръжие  
5. Материално състояние на семейството: – с друго огнестрелно оръжие  
– много добро – с хладно оръжие  
– добро – с медикаменти  
– средно – обесване  
– тежко – хвърляне от високо  
6. Братя и сестри на извършителя: – друго ………………….  
– един/една 12. Има ли свидетели на инцидента:  
– двама/две – да  
– повече – не  
– няма – няма данни  
7. Местожителство на извършителя: 13. кой е съобщил за инцидента: …………….  
– град София

– голям град

14. Има ли оставено писмо преди инцидента:  
– малък град – да (приложете копие по възможност)  
– село – не  
  – няма данни  
15. Има ли устни изявления за извършване на самоубийство: – телесни оплаквания (главоболия, болки в стомаха, световъртеж и др.)
– да – нарушения на съня
– не – други ……………………
– няма данни

16. Какво е мнението на колегите на извършителя за него:

24. Регистрирана ли е злоупотреба с алкохол/наркотични в-ва преди и по време на военната служба:
– много добро

– средно

– да

– не

– ниско

– няма данни

– няма данни

25. Регистриран ли е за злоупотреба с

17. Какво е мнението на командирите на извършителя за него:

– много добро

– средно

алкохол/наркотични в-ва непосредствено преди инцидента:

– да

– не

– ниско

– няма данни

– няма данни

26. Има ли данни за тежко соматично или

18. Преди инцидента бил ли е извършителят в конфликтни отношения психиатрично.заболяване: ……………………………
с колегите си: 27. Регистрирани ли са предишни опити а
– често

– рядко

– никога

за самоубийство:

– да

– не

– няма данни – няма данни
19. Влизал ли е в пререкания с по-старши:

– често

28. Оказана ли е психологическа помощ на извършителя – каква от кого: ………………………………………………………………..
– рядко ………………………………………………………………….
– никога 29. Какви  психологически  интервенции
– няма данни са   проведени   в   поделението   след
20. Налагано ли е дисциплинарно наказание на извършителя: инцидента:

– беседи

– да – интервю
– не

21. Допускал ли е инциденти:

– психологически дебрифинг

– психологическо консултиране

– да (колко пъти) …………………

– не

– не са проведени

30. Ако  са  проведени  такива  –  в  какъв

22. Предполагаеми мотиви за извършване на инцидента: срок след инцидента и от кого:

…………………………………………………………………..

– раздяла с близки, приятели или членове на семейството

– тежко заболяване или смърт на близък приятел или член на семейството

31. Оказана ли е психологическа помощ на свидетелите  и  колегите на извършителя:

– да

– опасения по отношение на справянето и страх от провал – не
– въздействие от алкохол или наркотични вещества 32. Ако е оказана такава помощ от какъв вид е тя:
– психотравмени преживявания вследствие – проведен е разговор
на физическо или психическо насилие – даден е отпуск
– други ………………………………………… – проведен е психологически дебрифинг
  – проведено е психологическо консултиране
  – друга …………………………………
   
 

 

 
23. Показал ли е извършителят някои от следните „сигнали”: 33. От кого е оказана такава помощ:

– лекар на поделението

– затваряне в себе си, неконтактност, приглушен говор – психолог от ……………………………………..

– прекия командир

– резки промени в настроението

– лош външен вид

– други
– обща уморяемост и липса на енергия

 

 

 

НАЧАЛНИК НА ПОДЕЛЕНИЕ  …………………….

_____________________ / ________________

звание, подпис               име и фамилия

ПСИХОЛОГ НА ПОДЕЛЕНИЕ ………………….

_____________________ / ________________

звание, подпис               име и фамилия

Забележки:

1. Регистрационната карта се попълва от специалист по психичното здраве, обслужващ поделението (съответната структура), и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от извършения опит за самоубийство/реализирано самоубийство.

2. Регистрационната карта се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни.

Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)

№ по ред  Характер на инцидентите Военно поделение, съединение, вид ВС Дата Кратко описание на случая  Причини за допускането Взети мерки (наложени наказания, влезли в сила  присъди)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Забележки:

1. В батальона (полка) книгата се води лично от началника на щаба.

2. В съединението, вида въоръжени сили, управление „Съвместна подготовка“-ГЩ, и служба “

Военна полиция

“ от упълномощени за това офицери.

Приложение № 7 към чл. 28, ал. 3

Списък на военнослужещите, отклонили се от военна служба

(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2008 г.)

№ по ред  Звание, име, презиме, фамилия  Военно поделение, войскова единица Време,  през което е бил в ОВС

 

от         до

Продължи-телност на отклонение

(дни)

Характер на ОВС (избягал, не се завърнал от отпуск, лечение, командировка) Обявен в  регионална служба „Военна полиция

(МВР)

Задържан (завърнал се, приет на лечение) Забележка

(наказан, осъден)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Забележка: Списъкът се обобщава във:

1. служба “

Военна полиция

“ за Министерството на отбраната и за структурите на подчинение на министъра на отбраната;

2. управление „Съвместна подготовка“-ГЩ за Българската армия;

3. щабовете на видовете въоръжени сили за подчинените им поделения.

Print Friendly, PDF & Email