ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 – 2013 Г.“, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

В сила от 01.04.2013 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) С постановлението се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

(2) Постановлението се прилага, когато бенефициенти или кандидати за безвъзмездна финансова помощ по ал. 1 не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки или които за извършване на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки.

(3) С постановлението се цели осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по ал. 1.

(4) Разходването на средствата по ал. 1 от кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти за определяне на изпълнител се осъществява при спазване на следните принципи:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и лоялна конкуренция;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл. 2. (1) Обекти на регулиране от постановлението са договорите за възлагане на:

1. строителство, включително отделни строително-монтажни работи;

2. предоставяне на услуги;

3. доставки на стоки.

(2) При доставки на машини и съоръжения към доставката по ал. 1, т. 3 се включват и всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажа, въвеждането в експлоатация на машини и съоръжения, както и обучение на персонала за работа с доставеното оборудване.

(3) Не са обект на регулиране от постановлението:

1. трудовите договори и договорите, сключени с експерти, които са били обект на оценка по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и са станали част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

2. наемните договори за сгради или други недвижими имоти.

Чл. 3. Условията и редът по чл. 1 се прилагат, когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект.

Чл. 4. Звената за изпълнение на проекти, съответно междинните звена, извършват всички или изрично посочени дейности, свързани с изпълнението на постановлението, в рамките на делегираните им правомощия в споразумението с програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващите органи на оперативни програми.

Чл. 5. Субекти на възлагането по реда на постановлението са лицата по чл. 1, ал. 2, кандидатите за изпълнители и изпълнителите.

Чл. 6. Кандидат за изпълнител по смисъла на постановлението може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Чл. 7. Определянето на изпълнител се извършва чрез:

1. избор с публична покана;

2. избор без провеждане на процедура.

Чл. 8. (1) Избор с публична покана е процедура, при която право да подават оферти имат всички заинтересовани лица.

(2) Изборът с публична покана се провежда, когато:

1. предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 60 000 лв.;

2. предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 20 000 лв.

Чл. 9. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2 не провеждат процедура за определяне на изпълнител, когато предвидената стойност за строителство, доставки и услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, без данък върху добавената стойност е по-ниска от стойностите по чл. 8, ал. 2.

(2) В случаите по ал. 1 при определяне на изпълнител за доставки или услуги лицата по чл. 1, ал. 2 може да не сключват писмен договор и да докажат извършените разходи с първични платежни документи.

Чл. 10. (1) Не се допуска разделяне на предмета на процедурата с цел заобикаляне прилагането на правилата за провеждане на процедурата по чл. 7, т. 1.

(2) При определяне вида на процедурата с оглед недопускане разделяне на предмета й лицето по чл. 1, ал. 2 се ръководи от Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (СРV – приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г.). Предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или изпълнението на всички услуги или строително-монтажни работи, които са функционално свързани помежду си. Под „функционално свързани“ следва да се разбират стоки, услуги и строително-монтажни работи, които се използват за същите или за сходни нужди.

(3) При поискване от програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм или от управляващия орган на съответната програма лицата по чл. 1, ал. 2 предоставят на програмния оператор, на управляващия орган или на упълномощени от тях длъжностни лица информация за сключените договори за възлагане по съответния код по Общия терминологичен речник за календарната година.

(4) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със срок на изпълнение над една година може да бъде проведена и повече от една процедура с един и същ предмет за всяка година от периода за изпълнение на проекта. Видът на тези процедури се определя с оглед предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на лицето по чл. 1, ал. 2, за съответната услуга, доставка или строителство за целия период на проекта.

Чл. 11. (1) В случаите по чл. 7, т. 1 лицето по чл. 1, ал. 2 одобрява покана, която съдържа най-малко следната информация:

1. данни за лицето по чл. 1, ал. 2 – наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт;

2. обект на процедурата за определяне на изпълнител;

3. описание на предмета на процедурата, а когато е приложимо – и количество или обем;

4. изискванията за изпълнение на услугата, доставката или строително-монтажните работи;

5. техническите спецификации, ако има такива;

6. изисквания към кандидатите – в случай че е приложимо;

7. изискванията към офертите;

8. проект на договор;

9. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта“ – показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;

10. място, дата и час, до който могат да се подават оферти.

(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 предоставя поканата по ал. 1 на съответния програмен оператор или управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и я публикува на своята интернет страница при наличие на такава.

(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да публикува съобщение за поканата и в национални ежедневници, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие.

(4) Срокът за публичния достъп до поканата по ал. 1 не може да е по-кратък от 7 дни, като определеният срок следва да бъде съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите.

(5) Срокът по ал. 1, т. 10 не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.

(6) При промяна на първоначалните условия лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 5.

Чл. 12. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2 не могат да включват в поканата условия, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата.

(2) Лицата по чл. 1, ал. 2 не могат да включват в поканата информация, насочваща към определена марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, посочване на лого или наименование.

(3) В случаите, когато предвид спецификата на предмета е обективно невъзможно да се спазят условията по ал. 2, след посочването на марката, източника, патента, процеса, производителя или типа задължително се добавят думите „или еквивалентно“.

Чл. 13. (1) При провеждане на процедура с публична покана лицата по чл. 1, ал. 2 прилагат един от следните критерии за оценка на офертите:

1. най-ниска предложена цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

(2) Програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващият орган на съответната програма, предоставящи финансовата помощ, могат да изискат прилагането на някой от критериите по ал. 1.

(3) Когато Програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващият орган на съответната програма, предоставящи финансовата помощ, са изискали прилагането на критерий икономически най-изгодна оферта, те могат да определят съставните показатели, както и относителната им тежест в крайната оценка.

(4) В случай че в поканата са включени изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите за изпълнители, лицето по чл. 1, ал. 2 може да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

1. удостоверения/препоръки, издадени от банки;

2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

3. информация за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или строителството, които са обект на процедурата, през последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

(5) Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от лицето по чл. 1, ал. 2 документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който лицето по чл. 1, ал. 2 приеме за подходящ.

(6) В случай че в поканата са включени изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите, лицето по чл. 1, ал. 2 може в зависимост от характера, количеството и обекта на процедурата да изиска от тях да представят един или няколко от следните документи:

1. списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

2. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

3. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;

4. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;

5. образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако лицето по чл. 1, ал. 2 изисква това;

6. сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;

7. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;

8. декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

9. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, при процедури за строителство и услуги;

10. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за извършване на строителството;

11. при процедури за строителство и услуги – описание на мерките за опазване на околната среда, които кандидатът ще приложи при изпълнението, ако лицето по чл. 1, ал. 2 е предвидило такива в поканата за участие;

12. лицензи или други документи за извършване на съответните дейности и услуги в предвидените в законодателството случаи;

13. други документи по преценка на лицето по чл. 1, ал. 2.

(7) Изискванията за икономическото и финансовото състояние и технически възможности на кандидатите и/или квалификация, които лицето по чл. 1, ал. 2 определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват.

(8) При залагане на изисквания по ал. 4, т. 3 изискуемият общ оборот не може да надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на процедурата или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции.

(9) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, лицето по чл. 1, ал. 2 не може да включва като показатели за оценка на офертата минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите, както и минимални технически параметри.

Чл. 14. (1) Офертата по чл. 8, ал. 1 трябва да съдържа най-малко:

1. данни за кандидата;

2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 4;

3. ценово предложение;

4. срок на валидност, когато е приложимо;

5. подизпълнител, в случай че се предвижда участието на такъв;

6. декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1;

7. други документи, в случай че са предвидени в поканата по чл. 11, ал. 1.

(2) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, за което на приносителя се издава документ.

(3) Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.

(4) Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Чл. 15. (1) В случай че в поканата лицето по чл. 1, ал. 2 заложи технически спецификации, той ги определя чрез:

1. български стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи с добавяне на думите „или еквивалентно“;

2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, до метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите „или еквивалентно“, когато няма стандарти по т. 1;

3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;

4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или с функционалните изисквания;

5. спецификациите по т. 1 или 2 – за определени характеристики, а за други – чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3, когато лицето по чл. 1, ал. 2 е предвидило изисквания за опазване на околната среда, той може да използва спецификации или части от европейски или национални екоетикети, или други екоетикети, които отговарят едновременно на следните условия:

1. спецификациите са подходящи за определяне характеристиките на доставките и услугите;

2. изискванията за етикета са изготвени на базата на научна информация;

3. етикетите са приети по процедура, в която могат да участват всички заинтересувани страни – държавни органи, потребители, производители, дистрибутори и организации за защита на околната среда;

4. достъпни са за всички заинтересувани страни.

(3) В случаите по ал. 2 лицето по чл. 1, ал. 2 приема за доказателство техническото досие на производителя, протокол от изпитване или сертификат, издаден от признат орган.

Чл. 16. (1) До 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от лицето по чл. 1, ал. 2 разяснения по поканата.

(2) Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на лицето по чл. 1, ал. 2, при наличие на такава, в срок до два дни преди изтичането на срока за подаване на офертите и стават неразделна част от поканата.

Чл. 17. (1) Получаването, разглеждането и оценката на офертите в процедурата по чл. 7, т. 1 се извършва от нечетен брой оценители, определени от лицето по чл. 1, ал. 2.

(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 определя и резервни оценители, които да участват в получаването, разглеждането и оценката на офертите, в случай че някой от определените оценители не е в състояние да изпълнява задълженията си или възникне някое от обстоятелствата по ал. 3.

(3) Оценителите и резервните оценители по смисъла на постановлението трябва да отговарят на следните условия:

1. да нямат материален интерес от определянето на даден кандидат за изпълнител;

2. да не са „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.

(4) Оценителите и резервните оценители са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са им станали известни при или по повод на работата им.

(5) Оценителите подписват декларации за безпристрастност и поверителност, включително относно обстоятелствата по ал. 3, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедура за определяне на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на провеждане на процедурата.

Чл. 18. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно да уведоми програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващия орган на оперативната програма, за датата, часа и мястото на отваряне на офертите най-късно 3 дни преди посочената дата.

(2) Критериите по чл. 13, ал. 1 се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.

(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

(4) Лицето по чл. 1, ал. 2 писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници.

(5) Оценителите по чл. 17, ал. 1 съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя на лицето по чл. 1, ал. 2 за утвърждаване.

(6) Лицето по чл. 1, ал. 2 писмено уведомява всички кандидати в 3-дневен срок от утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор.

Чл. 19. (1) Процедурата за определяне на изпълнител се прекратява, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

3. всички класирани кандидати, чиито оферти не надвишават предвидения финансов ресурс, последователно откажат да сключат договор;

4. всички оферти надвишават предвидения финансов ресурс или възникне невъзможност за осигуряването му;

5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно управляващия орган на оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.

Чл. 20. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 сключва писмен договор за изпълнение с определения за изпълнител кандидат в срок не по-дълъг от 30 дни от утвърждаването на протокола по чл. 18, ал. 5, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 е длъжно да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на кандидата, въз основа на които е избран за изпълнител.

(3) Договор за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само след писмено съгласуване с програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно с управляващия орган на оперативна програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.

(4) Договор за изпълнение по изключение може да бъде изменен или допълнен без писмено съгласуване по реда на ал. 3 в следните случаи:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

а) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на договор за строителство или услуга, когато това е в интерес на лицето по чл. 1, ал. 2 и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на лицето по чл. 1, ал. 2 поради намаляване на договорените цени или договорени количества или на отпадане на дейности, или

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране, и срокът му на изпълнение е над 12 месеца – до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт – до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за лицето по чл. 1, ал. 2;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца.

(5) За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за изпълнение се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 21. (1) Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на изпълнител, който:

1. не отговаря на изискванията на чл. 22;

2. откаже да сключи договора;

3. при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда.

(2) За отказ по смисъла на ал. 1, т. 2 се счита и неявяването на спечелилия кандидат в посочения срок.

(3) В случаите на ал. 1 лицето по чл. 1, ал. 2 може да избере следващия в класирането кандидат или да прекрати процедурата за определяне на изпълнител.

Чл. 22. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 не сключва договор с кандидат, който е:

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;

2. обявен в несъстоятелност;

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.

(2) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 се доказва от кандидатите:

1. при подаване на офертата – с декларация;

2. при сключване на договора със:

а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или

б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или

в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.

(3) Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват и/или да представляват дружеството;

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за управителя или управителите, а ако такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала;

4. при акционерно дружество – за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване – за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

5. при командитно дружество с акции – за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството;

6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват кандидата.

(4) Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията на ал. 1 и 5 се прилагат и за подизпълнителите.

(5) Договори не могат да се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с лицето по чл. 1, ал. 2 или с член на управителен или контролен орган на лицето по чл. 1, ал. 2.

Чл. 23. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да изиска от кандидата в процедурата гаранция за участие.

(2) Лицето по чл. 1, ал. 2 определя условията и размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора.

(3) Лицето по чл. 1, ал. 2 има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

(4) В случаите по ал. 3, когато кандидатът е представил банкова гаранция, лицето по чл. 1, ал. 2 има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

(5) Лицето по чл. 1, ал. 2 освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати – в срок 10 работни дни след изпращане на протокола по чл. 18, ал. 5.

(6) При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 работни дни след прекратяването й.

(7) Лицето по чл. 1, ал. 2 освобождава гаранциите по ал. 1, без да дължи лихви на кандидатите за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 24. (1) Лицето по чл. 1, ал. 2 може да включи в проекта на договор гаранции, осигуряващи доброто му изпълнение.

(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на договора, но не повече от 3 на сто.

(3) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз“ са средства, предоставени от Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират общия размер на ресурсите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с цел подпомагане постигането на определен резултат.

2. „Безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ са средствата, предоставени за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по силата на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират общия размер на ресурсите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с цел подпомагане постигането на определен резултат.

3. „Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм“ са средствата, предоставени за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм по силата на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм между Република България и Кралство Норвегия, включително съответното национално съфинансиране, които заедно формират общия размер на ресурсите за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на бенефициент с цел подпомагане постигането на определен резултат.

4. „Бенефициенти“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, получатели на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен проект, който ще се финансира със средства от Структурните фондове на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

5. „Договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или Норвежкия финансов механизъм“ е договор, сключен между програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно от управляващия орган на оперативна програма и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.

6. „Кандидати за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

7. Изпълнител по смисъла на постановлението е кандидатът за изпълнител, който е сключил договор за изпълнение по реда на постановлението с кандидат за безвъзмездна финансова помощ или с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.

8. „Програмни оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“ са публични или частни организации – търговски или нетърговски – както и неправителствени организации, отговорни за подготовката и изпълнението на програмите.

9. „Икономически най-изгодна оферта“ е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на процедурата за определяне на изпълнител, по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение и други.

10. „Междинно звено“ е структурата, която действа под отговорността на управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи дейности по съответната оперативна програма.

11. „Процедура за определяне на изпълнител“ е система от свързани правила, при съблюдаването на които бенефициент или кандидат за безвъзмездна финансова помощ се стреми да избере изпълнител, с който да сключи договор, плащанията по който изцяло или отчасти ще се извършат със средства, предоставени като безвъзмездна финансова помощ.

12. „Строително-монтажни работи“ са видовете дейности, включени в раздел 45 на Класификатора на обществените поръчки, утвърден със Заповед № РД-16-566 на министъра на икономиката от 26 август 2004 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; доп., бр. 82 и 83 от 2004 г.) – справочната номенклатура, която се използва за дефиниране на обекта при възлагане на обществени поръчки и е еквивалент на общоприетата терминология за обществени поръчки на Европейския съюз – Common Procurement Vocabulary (CPV). При констатирани различия между CPV и NACE (Nomenclature generale des activities economiques dans les Communautes Europeennes) номенклатурите или между CPV и CPC (Central Product Classification) номенклатурите предимство имат съответно NACE и CPC номенклатурите.

13. „Управляващ орган“ е национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програма.

14. „Разделяне на предмета на процедурата“ е налице, когато за изпълнение на сходни дейности по Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (СРV 2007), бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е използвал по-благоприятен режим за избор на изпълнител.

15. „Техническа спецификация за строителство“ е съвкупността от технически предписания, посочени в поканата за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от бенефициента или от кандидата за безвъзмездна финансова помощ употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство и всички други технически условия, които бенефициентът или кандидатът за безвъзмездна финансова помощ е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него.

16. „Техническа спецификация за услуги или стоки“ е спецификация в документ, с която се определят изискванията към характеристики на стока или услуга, като: ниво на качество, нива на опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, процес или метод на производство, употреба, безопасност, размери, изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране, етикетиране, инструкции за експлоатация, процедури за оценяване на съответствието.

§ 2. Сроковете, предвидени в постановлението, се изчисляват съгласно разпоредбата на чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, като срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече, и изтича в края на последния ден.

§ 3. Управляващите органи на оперативните програми могат да делегират свои правомощия по постановлението на своите междинни звена в качеството им на договарящи органи.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра по управлението на средствата от Европейския съюз, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на труда и социалната политика и на министъра на околната среда и водите.

§ 5. Постановлението не се прилага за програмите по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

§ 6. Разпоредбите на постановлението, отнасящи се до управляващите органи на оперативните програми, се прилагат и по отношение на програмите за Европейско териториално сътрудничество за Главна дирекция „Управ­ление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определена за:

1. Национален партниращ орган за всяка от двустранните програми за трансгранично сътрудничество за периода 2007 – 2013 г. по вътрешните граници на Европейския съюз България – Гърция и България – Румъния;

2. Национален партниращ орган и Национално информационно звено по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“;

3. Национален орган и Национално звено за контакт за периода 2007 – 2013 г. по Оперативната програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа;

4. Национално звено за контакт за периода 2007 – 2013 г. по Оперативната програма за междурегионално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ IVC), по Оперативна програма „ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване“ и по Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие“.

§ 7. Публикуването на поканата по чл. 11, ал. 1 на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България се осигурява от Централния информационен офис.

§ 8. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 9. Отменя се Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., бр. 68 от 2009 г., бр. 93 от 2010 г. и бр. 29 от 2012 г.).

§ 10. Процедурите по Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 11. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 7 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, приложим към общия бюджет на Европейските общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.

2. В чл. 22, ал. 2, т. 1 думите „чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности“ се заменят с „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.

3. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „чл. 108 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002“ се заменят с „чл. 121, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.

§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 април 2013 г.

 

Print Friendly, PDF & Email