Обн. – ДВ, бр. 38 от 23.04.2003 г.;
Издадена от министърa на вътрешните работи
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда функциите, организацията, задачите, ръководството, контрола и отчетността на дейността на районните и младши районните инспектори от Националната полиция.
Чл. 2. Районните и младши районните инспектори са служители на Националната полиция, които изпълняват служебните си задължения в определените им за обслужване райони.
Чл. 3. Правомощията на районните и младши районните инспектори се определят от Закона за МВР, Правилника за прилагане на Закона за МВР, други закони и подзаконови нормативни актове и от тази инструкция.
Чл. 4. (1) Районният инспектор е офицерска изпълнителска длъжност, за която се изисква висше образование.
(2) По изключение и при доказана служебна необходимост за районни инспектори могат да бъдат преназначени служители от полицията със средно образование и стаж не по-малък от пет години, от които най-малко три години на длъжност „младши районен инспектор“, като им се присвоява и първо офицерско звание.
(3) Младши районният инспектор е сержантска длъжност, за която се изисква средно образование.
Чл. 5. Новоназначените районни и младши районни инспектори или преназначени за такива от друга служба на МВР преминават задължителна начална подготовка или преподготовка.
Чл. 6. (1) Общото ръководство на районните и младши районните инспектори се осъществява от началника на РПУ, а непосредственото – от началника на структурно звено „Охранителна полиция“.
(2) Районните инспектори осъществяват ръководство и контрол над дейността на младши районните инспектори.
(3) Районните инспектори осъществяват подбор, обучение и ръководство на извънщатните служители.
Чл. 7. (1) Районните и младши районните инспектори изпълняват задълженията си в униформено облекло и отличителни знаци, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(2) При изпълнение на отделни задачи по указание на непосредствените им началници районните и младши районните инспектори могат да работят в цивилно облекло.
Глава втора
ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ И МЛАДШИ РАЙОННИТЕ ИНСПЕКТОРИ
Чл. 8. (1) Районните и младши районните инспектори в границите на обслужваните от тях райони самостоятелно или съвместно с други органи на МВР изпълняват следните основни функции:
1. защита на правата и свободите на гражданите, сътрудничество и съдействие на органите на държавна власт, местно самоуправление, неправителствените организации и гражданите и приближаване на полицейското обслужване до населението;
2. организиране и осъществяване опазването на обществения ред и обезпечаване безопасността на движението;
3. превенция и разкриване на правонарушения и установяване лица и вещи, обявени за издирване;
4. осъществяване на административен контрол във връзка с редовността на българските документи за самоличност и миграцията, спазване изискванията за дейностите с общоопасни средства и работата на търговците, осъществяващи частна охранителна дейност.
(2) Други функции на районните и младши районните инспектори се възлагат по изключение от началника на РПУ с писмена заповед за определен срок.
Чл. 9. (1) Районите за обслужване на районните и младши районните инспектори се определят със заповед на директора на съответната териториална служба на МВР.
(2) При определяне районите на обслужване и тяхната големина се вземат предвид следните показатели:
1. природо-географски особености;
2. демографска характеристика на населението;
3. социално-икономически условия;
4. състоянието, структурата и динамиката на правонарушенията;
5. наличните сили и средства на полицията.
Чл. 10. (1) Приемането и сдаването на обслужваните райони от районните инспектори се извършва под ръководството на началника на структурно звено „Охранителна полиция“ в РПУ.
(2) Приемането и сдаването на района се оформя с протокол, в който се отразява състоянието на оперативната обстановка, наличието и състоянието на приетото имущество, техническите средства и служебната документация.
Чл. 11. (1) Работното време на районните и младши районните инспектори се определя с месечен график, изготвен от началника на структурно звено „Охранителна полиция“ съобразно оперативната обстановка, и се утвърждава от началника на РПУ.
(2) При изменение на оперативната обстановка, налагащо промяна в работното време, тя своевременно се отразява в месечния график.
Чл. 12. (1) Районните и младши районните инспектори осъществяват прием на граждани в приемни помещения, осигурени от областните управители и органите на местното самоуправление и местната администрация, съгласувано с Министерството на вътрешните работи и неговите териториални служби.
(2) Районните и младши районните инспектори приемат граждани в определено време, удобно за населението, по график, утвърден от началника на РПУ.
(3) Районните и младши районните инспектори, обслужващи повече населени места, в зависимост от броя им приемат граждани най-малко един път седмично.
(4) На общодостъпно и видно място приемните помещения на районните и младши районните инспектори се обозначават с табела, на която са указани приемните дни и часове, и се поставя кутия за сигнали и предложения на гражданите.
Чл. 13. (1) Районните инспектори работят по утвърдени от началника на структурно звено „Охранителна полиция“ годишен и седмичен оперативен план.
(2) Младши районните инспектори работят по утвърдени от районните инспектори седмични планове.
Чл. 14. Районните и младши районните инспектори водят книга (приложение № 1), тетрадка-дневник за планиране на работата (приложение № 2) и дневник за приемане на граждани (приложение № 3).
Глава трета
ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА РАЙОННИТЕ И МЛАДШИ РАЙОННИТЕ ИНСПЕКТОРИ
Раздел I
Защита правата и свободите на гражданите, сътрудничество и съдействие на органите на държавна власт, местно самоуправление, неправителствените организации и гражданите, и приближаване на полицейското обслужване до населението
Чл. 15. Районните и младши районните инспектори системно изучават потребностите от сигурност на гражданите чрез:
1. периодични срещи и разговори с гражданите, ръководителите на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти;
2. прием на граждани;
3. анализ на състоянието и динамиката на правонарушенията в района;
4. публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с обществения ред в обслужвания район.
Чл. 16. За подобряване на личната и имуществената сигурност на гражданите районните и младши районните инспектори:
1. информират гражданите за характерни правонарушения в района и възможните форми и методи за защита;
2. осигуряват активно присъствие на полицейски сили в уязвимите места и предлагат при необходимост провеждането на специализирани полицейски операции;
3. съдействат за упражняване и защита на правата и законните интереси на гражданите;
4. в рамките на своите компетенции подпомагат решаването на семейно-битови конфликти;
5. съвместно със служителите на „Пресцентър и връзки с обществеността“ при РДВР разработват и предлагат за публикуване в медиите тематични и превантивни материали по проблемите на обществения ред в обслужвания район.
Чл. 17. Районните инспектори в обслужвания от тях район оказват съдействие за осъществяване на сътрудничеството с органите на държавна власт, местно самоуправление, неправителствените организации и гражданите и за приближаване на полицейското обслужване до населението.
Чл. 18. Районните и младши районните инспектори насърчават и подпомагат населението в обслужваните райони при създаването на граждански формирования за оказване съдействие на полицията по охраната на обществения ред и противодействието на престъпността.
Чл. 19. Районните и младши районните инспектори установяват партньорски отношения с неправителствените организации в обслужваните от тях райони и подпомагат в рамките на своите компетенции дейността им.
Чл. 20. Районните и младши районните инспектори в границите на своята компетентност самостоятелно или съвместно с органите на държавна власт, местно самоуправление и неправителствените организации планират и провеждат мероприятия за работа със:
1. рискови социални групи (малолетни и непълнолетни, самотни стари хора, инвалиди, наркомани и др.);
2. лица, жертви на престъпления;
3. етнически малцинства;
4. пострадали от бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 21. (1) Районните и младши районните инспектори организират и предлагат разнообразни и достъпни форми за прием на граждани.
(2) При приемането на гражданите, районните и младши районните инспектори изслушват и регистрират техните молби, жалби, сигнали и предложения, организират проверка по тях и в законоустановения срок ги уведомяват за резултатите от нея.
(3) Когато решаването на поставения от гражданина проблем е извън правомощията им, районните и младши районните инспектори го насочват към компетентния орган.
Чл. 22. Районните и младши районните инспектори периодично информират чрез началника на РПУ местните комисии за обществен ред и сигурност за състоянието на престъпността и обществения ред и предлагат мерки за тяхното подобряване.
Чл. 23. (1) Районните и младши районните инспектори оказват съдействие на общинските съвети и кметствата за организиране охраната на обществения ред и за защита на собствеността и сигурността на гражданите.
(2) В селските райони районните и младши районните инспектори подпомагат местните органи на самоуправление и населението за организиране охраната на селскостопанската продукция и горския фонд.
Чл. 24. Районните и младши районните инспектори по ред, определен от началника на РПУ, ежегодно до края на март информират местните органи за самоуправление и гражданите за състоянието на престъпността и резултатите от тяхната работа.
Чл. 25. Районните и младши районните инспектори в границите на своите правомощия оказват съдействие на:
1. държавните органи и организации, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
2. длъжностните лица при изпълнение на служебните им задължения, когато гражданите отказват да се подчинят на законните им действия или оказват съпротива;
3. общинските съвети и кметствата за прекратяване на самоуправни действия след решение на органите на съдебната власт;
4. контролните органи по лова и риболова за установяване и задържане на бракониери, както и за изземване на средствата, с които са извършили правонарушението;
5. водноспасителните служби и постове в работата им по опазване живота на гражданите при определяне на разрешените за къпане места и при констатиране на случаи на удавяне.
Раздел II
Организиране и осъществяване опазването на обществения ред и обезпечаване безопасността на движението
Чл. 26. (1) Районните и младши районните инспектори обезпечават охраната на обществения ред и отговарят за неговото състояние в обслужваните от тях райони.
(2) Районните и младши районните инспектори системно изучават обстановката в обслужвания район, като обръщат особено внимание на:
1. местата, където се извършват или е възможно да се извършват правонарушения;
2. фирми, държавни институции, питейни заведения, училища, детски градини, спортни обекти и други общодостъпни места;
3. структурата на населението:
а) пол;
б) възраст;
в) етническа принадлежност;
г) рискови социални групи и др.;
4. състоянието и структурата на правонарушенията;
5. наличието на сили и средства на други структурни звена на МВР, на Министерство на отбраната, гражданска защита, частни охранителни фирми и други, които могат да съдействат за охраната на обществения ред.
Чл. 27. Районните и младши районните инспектори вземат участие в осигуряване охраната на обществения ред в обслужвания район чрез периодично обхождане и взаимодействие с нарядите от патрулно-постова дейност в местата, където е възможно извършването на престъпления или груби нарушения на обществения ред.
Чл. 28. Районните и младши районните инспектори участват в комисии за проверка на системите за физическа защита на обекти и предлагат мерки за отстраняване на констатираните слабости.
Чл. 29. (1) Районните и младши районните инспектори установяват и осъществяват явно наблюдение над лица: системно извършващи нарушения на обществения ред; употребяващи наркотични вещества, психично болни лица и системно употребяващи алкохол с агресивни прояви, занимаващи се със скитничество и просия, и ги изпраща в домове за временно настаняване.
(2) По установения в Закона за народното здраве ред предлагат изпращането на лечение лицата, посочени в ал. 1.
Чл. 30. Районните инспектори периодично, но не по-рядко от веднъж седмично, информират младши районните инспектори и нарядите на ППД, работещи на обслужваната територия, за:
1. измененията на оперативната обстановка;
2. лицата, представляващи интерес за полицията;
3. издирващите се лица;
4. издирващите се МПС и вещите с трайни белези;
5. предстоящите масови мероприятия.
Чл. 31. При настъпили изменения в оперативната обстановка районните инспектори предлагат мерки за оптимизиране разстановката на нарядите в обслужвания от тях район.
Чл. 32. При възникване на групово нарушение на обществения ред районните и младши районните инспектори незабавно докладват на дежурния по поделение и предприемат мерки за пресичане на нарушението и задържане на нарушителите.
Чл. 33. Районните и младши районните инспектори участват в охраната на масови мероприятия, провеждани на обслужваната територия.
Чл. 34. Районните и младши районните инспектори организират и осъществяват контрол и наблюдение над дейността на общодостъпните обекти и заведения. При констатиране на нарушения вземат съответните законови мерки.
Чл. 35. Районните и младши районните инспектори контролират спазването на правилата за поведение на обществени места в съответствие с изискванията на наредбите на местните органи на самоуправление.
Чл. 36. Районните и младши районните инспектори предлагат необходимите мерки за обезпечаване безопасността на движението по улиците и пътищата на обслужваната територия, като обръщат особено внимание на районите около училищата, детските градини и площадки и местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия.
Чл. 37. При терористичен акт, възникване на кризисни ситуации, бедствия, аварии и катастрофи районните и младши районните инспектори уведомяват дежурния по поделение и участват в извършване на спасителни и аварийно-възстановителни мероприятия, оказват долекарска помощ на пострадалите и организират охраната на имуществото и материалните ценности на държавните органи, организации и гражданите в пострадалия район.
Раздел III
Превенция и разкриване на правонарушения, и установяване на лица и вещи, обявени за издирване
Чл. 38. (1) Районните и младши районните инспектори системно изучават състоянието и изменението на оперативната обстановка в обслужвания от тях район, причините и условията, способстващи извършването на престъпления, нарушения, противообществени прояви и предлагат мерки за тяхното отстраняване.
(2) Когато други органи са компетентни да вземат мерки, районните и младши районните инспектори ги уведомяват писмено, по реда на чл. 64 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
(3) Районните и младши районните инспектори провеждат превантивна дейност в установените места, където се събират лица, представляващи интерес за полицията, и се извършват най-често правонарушения.
Чл. 39. Районните и младши районните инспектори участват в провеждането на специализирани полицейски операции.
Чл. 40. (1) За недопускане и пресичане на престъпления районните и младши районните инспектори:
1. установяват лицата, склонни към извършване на престъпления, чрез лично наблюдение и непосредствен контакт с гражданите;
2. водят на списъчен отчет лицата, представляващи интерес за полицията, по списък, ежегодно актуализиран и категоризиран по установения ред, предоставен им от оперативните служби;
3. провеждат профилактични беседи, организират и осъществяват контрол и явно наблюдение на лицата, представляващи интерес за полицията, и на тримесечие изготвят докладна записка за резултатите от наблюдението, а при наличие на данни за подготвящо се или извършено престъпление – незабавно;
4. съгласно чл. 63 от Закона за МВР предупреждават лицата, за които има достатъчно данни и се предполага, че ще извършат престъпления или нарушения на обществения ред.
(2) Със заповед на началника на РПУ се персонализира отговорността на районните и младши районните инспектори по наблюдението на лицата, представляващи интерес за полицията.
Чл. 41. (1) Районните и младши районните инспектори оказват съдействие по контрола на малолетните и непълнолетните правонарушители по списък, ежегодно актуализиран и предоставен им от инспекторите от детските педагогически стаи. Самостоятелно или съвместно с тях вземат необходимите превантивни мерки за предотвратяване и пресичане на правонарушения от малолетни и непълнолетни.
(2) Периодично през учебната година организират срещи в училищата и провеждат беседи по проблемите на превенцията на детската престъпност и мерките за сигурност, предприемани от страна на родителите и учителите, за което докладват с докладни записки.
Чл. 42. При получаване на сигнал, съобщение или при констатиране на данни за извършено или извършващо се престъпление предприемат следните действия:
1. незабавно докладват на дежурния по поделение и изпълняват неговите разпореждания;
2. оказват помощ на пострадалите;
3. вземат мерки за запазване на местопроизшествието;
4. установяват и задържат лицата, извършители на престъплението;
5. издирват свидетели (очевидци);
6. организират охраната на имуществото.
Чл. 43. (1) Районните и младши районните инспектори съвместно с оперативните служби участват в разкриването на извършените престъпления в обслужвания район.
(2) Районните и младши районните инспектори извършват предварителни проверки по преписки за престъпления и правонарушения.
Чл. 44. Районните и младши районните инспектори издирват и задържат лица, укриващи се от съда, следствието и органите на МВР, както и откраднатото имущество, чрез:
1. провеждане на лично издирване и проверка по сигнали на граждани;
2. проверка в местата, където е възможно пласиране на откраднатото имущество.
Раздел IV
Осъществяване на административен контрол във връзка с редовността на българските документи за самоличност и миграцията, спазване изискванията за дейностите с общоопасни средства и работата на търговците, осъществяващи частна охранителна дейност
Чл. 45. (1) Районните и младши районните инспектори осъществяват контрол по редовността, носенето, съхранението и неправомерното използване на българските документи за самоличност.
(2) Районните и младши районните инспектори извършват проверки по спазване правилата за регистрация на лица, отседнали в хотели, мотели и други места за обществен подслон.
Чл. 46. (1) Районните и младши районните инспектори осъществяват контрол по сроковете за пребиваване и адресна регистрация на чужденците, като:
1. водят на списъчен отчет пребиваващите в обслужвания район чужденци по списъци, предоставени им от съответните структурни звена „Документи за самоличност“;
2. оказват съдействие на органите на Национална служба „Гранична полиция“ по осъществяване на паспортно-визовия контрол в граничните райони.
(2) Районните и младши районните инспектори нямат право да осъществяват административен контрол по отношение на чужденци, ползващи се с дипломатически имунитет.
Чл. 47. (1) Районните и младши районните инспектори разясняват на гражданите необходимостта от доброволно предаване на незаконно притежавано оръжие, боеприпаси, взривни, радиоактивни и силнодействащи отровни вещества.
(2) Районните и младши районните инспектори водят на списък, предоставен им от инспекторите по „КОС“, обектите и лицата, които имат разрешение за производство, търговия и пренасяне, придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Чл. 48. Районните и младши районните инспектори осъществяват в обслужвания от тях район текущ контрол по спазване на нормативните изисквания за извършване на частна охранителна дейност, като проверяват:
1. наличие на валидно разрешение за извършване на дейността;
2. документите за обектите, поети на охрана;
3. документите за лицата, назначени за извършване на непосредствена охранителна дейност (охранителите);
4. документите за обектовото оръжие (ако има такова).
Чл. 49. Районните и младши районните инспектори съставят актове за установени административни нарушения на закони и подзаконови нормативни актове, по които се предоставя това правомощие на полицейските органи.
Глава четвърта
РЪКОВОДСТВО, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 50. Методическото ръководство, помощ и контрол на районните и младши районните инспектори към териториалните структурни звена „Охранителна полиция“ се осъществява от направление „Охранителна полиция“ – ДНСП, което:
1. разработва нормативни актове и методически указания за дейността на районните и младши районните инспектори;
2. изготвя анализи, прогнози, комплексни програми и определя приоритетите в дейността;
3. самостоятелно и съвместно с Академията на МВР, организира и участва в повишаването на професионалната квалификация на районните и младши районните инспектори и внедряването на нови форми и методи на работа;
4. организира и осъществява информационен обмен с териториалните структурни звена „Охранителна полиция“;
5. усъвършенства организацията на работа и структурно-функционалния модел на териториалната полиция;
6. извършва комплексни, текущи, тематични и целеви проверки на териториалната полиция в страната.
Чл. 51. Началниците на регионални звена „Полиция“ осъществяват общото ръководство и контрол на „Териториална полиция“, като:
1. осигуряват изпълнението на нормативните актове и методическите указания на направление „Охранителна полиция“ – ДНСП;
2. планират мерки за повишаване ефективността от работата на териториалната полиция в борбата с престъпността и охраната на обществения ред;
3. организират взаимодействието на териториалната полиция с органите на местно самоуправление и местна администрация и другите правоохранителни органи;
4. организират и осъществяват методическа помощ и контрол на териториалната полиция в районните полицейски управления;
5. изискват периодично информация за организацията на работа и резултатите от дейността на териториалната полиция;
6. създават организация за повишаване на професионалната квалификация и внедряването на нови форми и методи на работа;
7. вземат мерки за осигуряване на необходимите материално-технически средства;
8. съвместно с областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация осигуряват приемни помещения на районните и младши районните инспектори и средства за тяхната издръжка.
Чл. 52. Началниците на направления и сектори „Охранителна полиция“ и началниците на групи „Териториална полиция“ при териториалните служби на МВР осъществяват общото и методическото ръководство на дейността на районните и младши районните инспектори, като:
1. изучават състоянието, структурата и динамиката на оперативната обстановка;
2. предлагат мерки за правилното определяне броя и големината на обслужваните райони;
3. организират и участват в обучението и повишаването на професионалната квалификация на районните и младши районните инспектори;
4. осъществяват контрол по организацията на работа на районните и младши районните инспектори;
5. периодично, не по-малко от един път годишно проверяват на място цялостната работа на районните и младши районните инспектори и им оказват практическа помощ по изпълнението на възложените задачи;
6. изучават и обобщават положителния опит от дейността на районните и младши районните инспектори и предлагат неговото внедряване в работата.
Чл. 53. Началниците на районни полицейски управления пряко отговарят за организацията и резултатите от работата на районните и младши районните инспектори, като:
1. изготвят мотивирани предложения за изменение на големината и границите на районите;
2. организират провеждането на професионалната подготовка без откъсване от работа;
3. организират, контролират и подпомагат планирането на работата и изпълнението задачите, определянето на работното време, приемането на гражданите, почивните дни и годишния отпуск;
4. организират сътрудничеството с органите на държавна власт, местно самоуправление и неправителствените организации чрез съвместни програми;
5. определят реда за провеждане на срещите с обществеността и участват в тях;
6. вземат мерки за създаването на необходимите условия за работа, осигуряването им със служебни помещения на обслужваната територия, транспортни, свързочни и други технически средства чрез съответните общински съвети и кметства по места;
7. най-малко един път през годината проверяват на място работата на районните и младши районните инспектори и оказват практическа помощ за организиране на изпълнението на възложените им задачи;
8. определят задачите на районните и младши районните инспектори за реализиране на стратегията за работа на полицията в близост до обществото.
Чл. 54. Началниците на структурни звена „Охранителна полиция“ и началниците на полицейските участъци при РПУ непосредствено организират и контролират работата на районните и младши районните инспектори, като:
1. анализират данните за състоянието на оперативната обстановка и предлагат необходимите мерки за подобряване организацията на работа;
2. веднъж седмично изслушват районните и младши районните инспектори за резултатите от работата им;
3. провеждат занятия за повишаване на професионалната им квалификация;
4. най-малко един път на тримесечие проверяват на място работата на районните и младши районните инспектори и оказват практическа помощ за организиране на изпълнението на възложените им задачи;
5. извършват постоянен контрол за срочното и качественото изпълнение на възложените им задачи, за спазване разпределението на работното време и приемането на гражданите и им оказват практическа помощ за решаването на по-сложни задачи;
6. водят отчетност за работата им и ежемесечно анализират резултатите от тяхната дейност;
7. на тримесечие изготвят анализ за резултатите от работата на районните и младши районните инспектори и набелязват конкретни мерки за по-нататъшното им подобряване.
Чл. 55. За резултатите от извършените по чл. 50, т. 6; чл. 51, т. 4; чл. 52, т. 5; чл. 53, т. 6 и чл. 54, т. 4 проверки се изготвят справки.
Чл. 56. Оценката за резултатите от работата на районните и младши районните инспектори се извършва в съответствие с критериите и показателите, посочени в приложение № 4.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция отменя Инструкцията за службата на районните и младши районните инспектори от Националната полиция, обявена със Заповед № I-61/16.IV.1996 г. (необнародвана).
§ 2. Контрола по изпълнението на инструкцията се възлага на директора на Национална служба „Полиция“.
Приложение № 1 към чл. 14
КНИГА
на районния (младши районния) инспектор от
Националната полиция

(районно полицейско управление)

(звание, име, презиме, фамилия)

Започната на ____________ 20 ___ год.
Завършена на ____________ 20 ___ год.

УКАЗАНИЯ
за попълване и съхранение на книгата

1. Книгата се попълва ясно и четливо.
2. По-често променящите се данни, като брой на населението,
жилищни домове и други, се попълват с молив.
3. Непосредственият началник проверява периодично правилно-
то й водене и съхранение, дава необходимите указания, които
отразява в съответния раздел на книгата.
4. При приемане и сдаване на района се предава срещу подпис
и книгата.
5. След изписването на книгата и при невъзможност да бъде
повече използвана тя се подменя с нова, а старата се съх-
ранява минимум една година.
1. План на района
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Условни знаци
_____________
_____________
_____________
_____________

2. Кратка характеристика на района

Забележка. Районният (младши районният) инспектор попълва
раздела в свободна форма, като в него отразява: брой на пос-
тоянно и временно живеещите в района, поведение на граждани-
те на обществени места, местните обичаи и традиции, благоус-
тройство и осветление на улици, пътища, мостове, интензивно-
ст на движението, време на заледяване, възможни наводнения,
начало и край на селскостопанските работи, други данни, ха-
рактеризиращи района.

– от 4 до 5 стр. –

3. Списък на нормативните актове и решения на органите на
местно самоуправление и местна администрация

№ Наименование, дата, номер Време на
по и съдържание на действие
ред нормативния акт

– от 6 до 9 стр. –

4. Населени места и брой на населението

№ Наименование на Брой на Име, презиме и
по населеното място насе- фамилия на предсе-
ред лението дателите на общин-
ските съвети и
кметовете

– от 10 до 11 стр. –

5. Жилищни домове

№ Наимено- Номер Брой Брой Име, презиме и
по вание на на на живее- и фамилия на
ред улицата дома апар- щи председателя на
та лефон за връзка

– от 12 до 17 стр. –

6. Организации, фирми, банки и валутни бюра

№ Наименование на Адрес и Име, презиме и
по организациите, телефонен фамилия на соб-
ред фирмите, банките номер ственика (ръково-
и валутните бюра дителя)

– от 18 до 20 стр. –

7. Ресторанти, столове, кафенета, театри, кина, културни
домове, паркове и други места за отдих на гражданите

№ Наименование Име, презиме и Адрес и
по на обекта фамилия на собст- номер на
ред веника (управителя) телефон

– от 21 до 24 стр. –

8. Хотели, туристически бази, пансиони, санаториуми и
почивни домове

№ Наимено- Номер Адрес Име, презиме Леглови
по вание на и фамилия на фонд и
ред на обекта тел. собственика възмож-
(управителя) ности

– от 25 до 29 стр. –

9. Общежития

№ Наименование Брой Адрес и Име, презиме
по на живущи номер на и фамилия на
ред общежитието телефон управителя

– от 30 до 32 стр. –

10. Училища, други учебни и детски заведения

№ Наименование Адрес и номер Име, презиме и
по на телефон фамилия на
ред ръководителя

– от 33 до 34 стр. –

11. Обекти, ползващи общоопасни средства

№ Наименование Характер Адрес и номер на теле-
по на обекта на дейно- фона, име, презиме и
ред стта на фамилия на собстве-
обекта ника (управителя)

– от 35 до 37 стр. –

12. Обекти, охранявани от охранителни фирми или самоохрана

№ Наимено- Адрес Оборудване със Име, презиме и фа-
по вание на СОТ и други милия на собстве-
ред обекта технически ника (управителя)
средства тел. за връзка

– от 38 до 41 стр. –

13. Неохранявани от охранителни фирми или чрез самоохрана
обекти

№ Наиме- Адрес Оборудване Име, презиме и
по нование със СОТ и дру- фамилия на собст-
ред на обекта ги технически веника (управите-
средства ля) тел. за връзка

– от 42 до 46 стр. –

14. Извънщатни служители на районния инспектор

№ по Име, презиме и Година на Образование Постоянен адрес Месторабота, длъжност Дата на
ред фамилия раждане и номер на тел. и № на служебен тел. назначаването

– от 47 до 48 стр. –

15. Осъдени (изтърпяващи наказание) лица

№ по Име, презиме и Година на За какво престъпление и Постоянен адрес на близки и роднини
ред фамилия раждане за какъв срок е осъден

– от 49 до 53 стр. –

16. Осъждани лица за умишлени престъпления

№ по Име, презиме и Година на За какво престъпление и Постоянен адрес на близки и роднини
ред фамилия раждане за какъв срок е осъден

– от 54 до 60 стр. –

17. Непълнолетни, склонни към извършване на правонарушения

№ по Име, презиме и Година на Постоянен адрес Месторабота или Основание за вземане на
ред фамилия раждане учебно заведение отчет

– от 61 до 65 стр. –

18. Лица, притежаващи за лично ползване огнестрелно оръжие

№ Име, презиме Постоянен Вид на От кого и кога
по и фамилия адрес оръжието е издадено
ред разреше-
нието

– от 66 до 70 стр. –

19. Системни нарушители на обществения ред: лица, употре-
бяващи наркотични вещества, психично болни лица и лица,
системно употребяващи алкохол, с агресивни прояви

№ Име, Постоянен Место- Вид на адм. мяр-
по презиме и адрес работа ка (принудит.
ред фамилия лечение, преду-
преждение)

– от 71 до 76 стр. –

20. Чужденци и лица без гражданство, постоянно живеещи в района

№ по Име, презиме и Година на Гражданство Постоянен адрес Срок на разрешението
ред фамилия раждане или поданство за пребиваване

– от 77 до 80 стр. –

21. Отчет на извършените по-характерни престъпления (убийства, грабежи, изнасилвания, взломни кражби и други)

№ по Вид на престъп- Дата и време на Местоизвършва- Кой е извършител (име, презиме, Кога са установе-
ред лението и по кой извършване на не на престъп- фамилия), год. на раждане, ни извършителите
чл. от НК престъплението лението месторабота и постоянен адрес

– от 81 до 95 стр. –

22. Анализ на извършените престъпления в района през …………………………… тримесечие на 20 ….. г.

Вид на престъплението Общо Местоизвършване
извър- на общ. от тях:
шени места във и око- на улици в парко- тър- места в в не- с без
ло питейни и пло- ве и гра- говски за покрит покрит нощна нощна
заведения щади дини обекти отдих ПУ ПУ охрана охрана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Умишлени убийства
Опити за убийства
Изнасилвания
Опити за изнасилвания
Грабежи
Кражби на държ. имущ.
Кражби на лично имущ.
От тях: взломни
Измами
Кражби на МПС
Кражби В/Ч от МПС
Хулиганство по чл. 325
Други
Общо

Време на извършване Състояние на обекта

във в тран- в уч. в жил. в мазе- във други от 06 от 18 от 24 неопре- oхрана охр. само- обор. укре- недо- поради
фирми сп. зав. домове та и вили места до 18 до 24 до 06 делено от поли- от ч. охрана със пени стат. лошо
сред- и тавани ция фирми СИТ укреп. стопани-
ства общеж. сване
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

– от 96 до 130 стр. –

23. Други справочни данни

№ по
ред

– от 131 до 135 стр. –

24. Бележки от проверката на работата на
районния (младши районния) инспектор

№ Дата на Фамилия и длъж- Бележки от проверката,
по провер- ност на проверя- указания и срок за
ред ката ващия изпълнение

– от 136 до 150 стр. –

Приложение № 1
Съдържание на книга

1. План на района ……………………… 3
2. Кратка характеристика на района ………. 4 – 5
3. Списък на нормативните актове и решения
на органите на местно самоуправление
и местна администрация ………………. 6 – 9
4. Населени места и брой на населението ….. 10 – 11
5. Жилищни домове ……………………… 12 – 17
6. Организации, фирми, банки и валутни
бюра ………………………………. 18 – 20
7. Ресторанти, столове, кафенета, театри,
кина, културни домове, паркове и други
места за отдих на гражданите …………. 21 – 24
8. Хотели, туристически бази, пансиони,
санаториуми и почивни домове …………. 25 – 29
9. Общежития ………………………….. 30 – 32
10. Училища, други учебни и детски
заведения ………………………….. 33 – 34
11. Обекти, ползващи общоопасни средства ….. 35 – 37
12. Обекти, охранявани от охранителни
фирми или самоохрана ………………… 38 – 41
13. Неохранявани от охранителни фирми или
чрез самоохрана обекти ………………. 42 – 46
14. Извънщатни служители на районния
инспектор ………………………….. 47 – 48
15. Осъдени (изтърпяващи наказание) лица ….. 49 – 53
16. Осъждани лица за умишлени
престъпления ……………………….. 54 – 60
17. Непълнолетни, склонни към извършване
на правонарушения …………………… 61 – 65
18. Лица, притежаващи за лично ползване
огнестрелно оръжие ………………….. 66 – 70
19. Системни нарушители на обществения
ред: лица, употребяващи наркотични ве-
щества, психично болни лица и лица, сис-
темно употребяващи алкохол, с агресивни
прояви …………………………….. 71 – 76
20. Чужденци и лица без гражданство, посто-
янно живеещи в района ……………….. 77 – 80
21. Отчет на извършените по-характерни прес-
тъпления (убийства, грабежи, изнасил-
вания, взломни кражби и други) ……….. 81 – 95
22. Анализ на извършените престъпления в
района през ……………… тримесечие на
20 ….. г. ………………………… 96 – 130
23. Други справочни данни ……………….. 131 – 135
24. Бележки от проверката на работата на район-
ния (младши районния) инспектор …………. 136 – 150
Приложение № 2 към чл. 14
ТЕТРАДКА-ДНЕВНИК

(за планиране на работата)

на районния (младши районния) инспектор от Нацио-
налната полиция
____________________________________________________________
(звание, име, презиме и фамилия)

от _________________________ районно полицейско управление
гр. _________________________

Започната на ____________________ 20 _____ г.
Завършена на ____________________ 20 _____ г.

УТВЪРЖДАВАМ:
__________________
__________________
__________________

ПЛАН
За работата през периода от ______ до ______ 20 ____ г.

№ по Какво и кога да се извърши Резултати от
ред изпълнението
Приложение № 3 към чл. 14
ДНЕВНИК
за приемане на граждани от районния (младши районния)
инспектор от Националната полиция

Започнат на ____________________ 20 _____ г.
Завършен на ____________________ 20 _____ г.

№ Дата на Име, презиме и Съдържание Резултат и
по приема- фамилия и адрес на жалбата дата на
ред нето на приетия граж- приключ-
данин ване
1 2 3 4 5

Приложение № 4 към чл. 55
Критерии и показатели за оценка на резултатите от работата на районните и младши районните инспектори
I. Защита правата и свободите на гражданите, сътрудничество и съдействие на органите на държавна власт, местно самоуправление, неправителствените организации и гражданите за участието им в противодействието на правонарушенията и приближаване на полицейското обслужване до населението:
1. Проведени срещи с гражданите и ръководителите на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти.
2. Проведени мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, жертви на престъпления, етнически малцинства и др.
3. Изготвени информации за състоянието на престъпността и обществения ред.
4. Организирани срещи и проведени беседи в училищата, детските градини и други учебни заведения.
5. Оказано съдействие на държавни и обществени органи и организации и граждани.
II. Организиране и осъществяване опазването на обществения ред и обезпечаване безопасността на движението:
1. Участие в комисии за проверка на системите за физическа защита на обекти.
2. Участие в проведени специализирани полицейски операции.
3. Участие в проведени масови мероприятия.
4. Изготвени предложения за осигуряване безопасността на движението.
5. Изготвени предложения за подобряване охраната на обществения ред.
III. Превенция и разкриване на правонарушения и установяване лица и вещи, обявени за издирване:
1. Изготвени уведомителни писма по чл. 64 ЗМВР.
2. Предупредени лица по чл. 63 ЗМВР.
3. Полицейски разпореждания по чл. 62 ЗМВР.
4. Докладни записки за резултатите от наблюдението над лицата, представляващи интерес за полицията и уязвимите места.
5. Регистрирани престъпления в обслужвания район.
6. Приключени преписки.
7. Разкрити криминални престъпления.
8. Разкрити икономически престъпления.
9. Участие в разкриването на престъпления.
10. Задържани лица.
11. Задържани лица, обявени за издирване.
12. Издирени противозаконно отнети МПС и вещи, обявени за издирване, или предмет на престъпна дейност.
13. Принудително доведени лица по чл. 157 НПК.
IV. Осъществяване на административен контрол във връзка с носенето и редовността на българските документи за самоличност и миграцията, по спазването на изискванията за дейностите с общоопасни средства и работата на юридическите и физическите лица, извършващи частна охранителна дейност:
1. Извършени проверки на места за обществен подслон.
2. Проверки на чужденци, пребиваващи в обслужвания район.
3. Проверени фирми, извършващи частна охранителна дейност.
4. Съставени актове за установени административни нарушения:
а) по ЗМВР;
б) по ЗДП;
в) по ЗБДС;
г) по ЗЧРБ;
д) по ЗКВВООБ;
е) по ЗНЗ;
ж) по наредби на ОбС;
з) други.

Print Friendly, PDF & Email