iurisdikciaАвтор: Николай Марин. Съдържанието на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз (СЕС) е в пряка връзка и зависимост с процеса на европейската интеграция. Ето защо тяхното паралелно развитие отразява същностната динамика от първите интеграционни общности: Европейската общност за въглища и стомана от 1951 г., Европейската икономическа общност, Европейската общност за атомна енергия от 1957 г. до настоящия момент, където е налице един уникален субект със своя самостоятелна правна система, която постепенно започва да обхваща и чувствителни въпроси като пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Всъщност това е една от сферите, в които най-ярко може да се проследи както еволюцията на европейската интеграция, така и интензивното формиране на правото на ЕС. От гледна точка на своето приоритетно развитие, това е и проблематиката, поставяща качествено нов тип взаимодействие между националните правни системи и правата на гражданите на ЕС, включително чрез установяване на общи стандарти, хармонизиране на материалното и процесуалното наказателно право и интегриране на общи инструменти за превенция срещу трансграничната престъпност.
Print Friendly, PDF & Email