knigaИзлезе от печат книгата „Съдебно-почеркови експертизи“ от Добрин Несторов. Едни от най-често назначаваните в България експертизи при досъдебните производства, по наказателните и гражданските дела са съдебно-почерковите. Основната им цел се свежда до установяване и доказване на определени факти и обстоятелства чрез изследвания на ръкописни текстове и подписи в различни документи. От резултатите на експертните заключения в значителна степен зависят и присъдите (решенията) на съда. У нас съдебно почерковите изследвания (погрешно определяни понякога като графологични) обикновено се извършват от две категории експерти – специалисти от криминалистическите лаборатории в полицейските структури на МВР и от вещи лица в списъчните състави на съответните съдилища.

Въз основата на задълбочен анализ на теорията и практиката у нас и в чужбина, авторът на настоящата книга „Съдебно почеркова експертиза“ д-р Добрин Несторов е представил в исторически аспект този вид изследвания и по достъпен начин е разгледал всички въпроси относими към съвременното изследване на ръкописните текстове и подписи. Обърнато е и особено внимание на случаите, когато са налице признаци за неумишлени и умишлени изменения на почерка – обстоятелства от изключително значение за обективно даване на експертно заключение. Авторът разглежда и предлага и използването на съвременни компютърни програми, подпомагащи експертната практика. В книгата задълбочено са обхванати общата и частните методики при извършването на идентификационни почеркови изследвания.

Добре онагледено с примери и илюстрации, настоящото актуализирано помагало определено служи за първоначално и последващо обучение на експертите-криминалисти и вещите лица специалисти в областта на почерковите изследвания. Освен за тях, книгата представлява интерес и за съдиите, прокурорите, следователите, разследващите полицаи, адвокатите, нотариусите. Гаранция за всичко това дават и дългогодишният практически стаж и задълбочената в тази област научно-изследователска дейност на д-р Добрин Несторов, понастоящем ръководител на сектор „Документни изследвания и фоноскопия“ в Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология към МВР.

Заб.: Авторът – доц. д-р Людмил Георгиев е вещо лице, преподавател по „Криминалистика“ и „Съдебни експертизи“, обучител в курсовете по почеркови изследвания

Print Friendly, PDF & Email