kontrolНастоящият учебник (автор: проф. Христо Иванов) е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Контрол над специализираните служби за сигурност”, приета от катедрения съвет на катедра „Социални науки” при факултет „Сигурност” на Академията на МВР. Съдържанието на темите е съобразено с новите учебни разработки и изследвания от направлението на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 1 януари 2007 г. в Република България, отнасяща се до контрола над специализираните служби за сигурност.
Учебникът е предназначен за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалности от професионалните направления „Национална сигурност” и „Администрация и управление”, както и за други студенти, научни работници, експерти и специалисти, изучаващи и прилагащи теорията за социалния контрол в практиката на специализираните служби за сигурност.
Print Friendly, PDF & Email