administraciaНастоящият учебник (автор: Николай Арабаджийски) е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Администрация на сигурността и отбраната“. Съдържанието на темите е съобразено с новите научни изследвания от областта на професионалното направление „Администрация и управление“ и достиженията на обществените науки. Тематиката е разработена на базата на действащата в Република България нормативна уредба.
В учебника са описани предметът, методологията и системата на учебната дисциплина „Администрация на сигурността и отбраната“; системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България; длъжностите на служителите в нея, тяхното формиране и професионалната кариера; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на администрацията и др.
Учебникът е предназначен за студенти, обучаващи се по специалности от професионалните направления „Администрация и управление“, „Национална сигурност“ и „Военно дело“, научни работници, експерти и специалисти.
Print Friendly, PDF & Email