Полезно

Физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие

Възложител: Община Поморие Номер: 00712-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://e-uslugi.pomorie.bg:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=344 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие”, която включва: • физическа охрана на обекти на Община Поморие; •

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО Номер: 01379-2015-0133 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WnY1MlZNaklPakFBd1Q3Z0Jid0VsTXNzSE5jamFEc2pHY0ZzOWdaaHc5Yz0= Процедура: Договаряне Описание: „Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на обект – Административна сграда, на МЕР Варна за срок от четири години” Допълнителна информация – тук

съществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в сградата и дворните площи на УМБАЛ „Света Анна”

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/ Номер: 00692-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.sveta-anna.eu/OP.html Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на обществената поръчка е осъществяване на денонощна

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти

Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ Номер: 00859-2018-0001 Адрес на профила на купувача: https://uacg.nit.bg Процедура: Открита процедура Описание: „Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ /-гр.София‘‘ за период от 3 /три/ години

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1108 Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на поръчката включва:Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително и нейното използване и

Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в студентски общежития

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Номер: 00062-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в 12-те студентски общежития с №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б,

Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения

Възложител: „Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД Номер: 05242-2017-0070 Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=76306&companyId=10572 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на поръчката: „Осигуряване на пропускателен режим и охрана на сгради, имущество и съоръжения собственост на „ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово”, съгласно Техническа спецификация No.МЕ1-SEC-TRS-0307.

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана

Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Номер: 00233-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/ Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка и организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП НКЖИ, в

Охрана за обекти в община Пловдив

Възложител: Община Пловдив Номер: 00267-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index Процедура: Пряко договаряне Описание: На охрана подлежат следните обекти: ОП „Траурна дейност“ ОП „Общински пазари“ СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу“ КСУ „Свети Георги“ ОП „Многофункционална спортна зала“ „Младежки център, гр. Пловдив“ Спортен комплекс „Векта“ Допълнителна информация –

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Номер: 00268-2017-0028 Адрес на профила на купувача: https://www.profilnakupuvacha.com/Държавна%20агенция%20за%20бежанците%20при%20Министерския%20съвет12117 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката включва: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС“, по пет обособени позиции: Обособена