Полезно

Изграждане на видеонаблюдение

Възложител: Столична община Номер: 00087-2017-0101 Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile Процедура: Открита процедура Описание: Изграждане на видеонаблюдение в кв. „Димитър Миленков“ – район „Искър“ с локален център за видеоконтрол в сградата на районната администрация, съгласно техническата спецификация. Краен срок за подаване на оферти или заявления за

Интегрирана система, която да осъществява мониторинг и оповестяване в реално време в случай на терористичен акт

Възложител: Национален дворец на културата – Конгресен център /НДККЦ/ – София ЕАД Номер: 02715-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/ndk-169/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Изграждане на интегрирана система, която да осъществява мониторинг и оповестяване в реално

Доставка на материали за авариен резерв и ремонт на системи за физическа охрана

Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Номер: 00026-2017-0040 Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-obshtestveni-poruchki-new/881-17rp-019a077 Процедура: Публично състезание Описание: Доставка на материали за авариен резерв и ремонт на системи за физическа охрана в стратегически обекти на НЕК ЕАД Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Осъществяване на денонощна въоръжена охрана

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана Номер: 00468-2017-0007 Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/64 Процедура: Публично състезание Описание: Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника Краен срок за подаване на оферти или

охрана и стопанисване на общинско имущество

Възложител: Община Горна Оряховица Номер: 00413-2017-0022 Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5850–––––2017.html Процедура: Публично състезание Описание: Настоящата обществена поръчка се открива с оглед необходимостта от охрана и стопанисване на общинско имущество. По обособена позиция № 1 охраната на обектите, които попадат в обхвата на позицията ще се

Извършването на услуги по охрана със сигнално- охранителна техника /СОТ/

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Велико Търново Номер: 00530-2017-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3340 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на поръчката включва извършването на услуги по охрана със сигнално- охранителна техника /СОТ/ и сили за реагиране на недвижими имоти-

Високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии

Възложител: Община Хасково Номер: 00211-2017-0045 Адрес на профила на купувача: http://profil.haskovo.bg:1111/d/54d96c6e47ace50a45f6dceef72b6b11 Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на обществената поръчка е избирането 1/един/ брой високопроходим автомобил за охрана и стопанисване на горските територии, за нуждите на ОП „Общинско лесничейство“, необходим във връзка с охраната, стопанисването на горските територии

Осъществяване на денонощна физическа охрана

  Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив Номер: 00512-2017-0018 Адрес на профила на купувача: http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3796-00512-2017-0018 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на денонощна физическа охрана, съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазването на обекти

Извършване на денонощна физическа охрана

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пловдив АД Номер: 00877-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5 Процедура: Открита процедура Описание: „Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД“ Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2017 15:30 Допълнителна

Охрана на общински обекти на територията на община Самоков

Възложител: Община Самоков Номер: 00580-2017-0012 Адрес на профила на купувача: https://samokov.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на обществена поръчка “ Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции” включва осигуряване на невъоръжена, физическа охрана / жива охрана/ и/или сигнално – охранителна техника /