Полезно

Денонощна физическа охрана на обекти на Технически университет – Габрово

Възложител: Технически университет /ТУ/ – Габрово Номер: 00574-2018-0001 Адрес на профила на купувача: https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=121&Itemid=596&lang=bg Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: осъществяване на „Денонощна физическа охрана на обекти на Технически университет – Габрово“ Предметът на поръчката, включва изпълн. на сл. дейности: 1. извършване

Охрана със СОТ (сигнално-охранителна техника) на сгради и съоръжения

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Радомир към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0026 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-radomir.com/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка е охрана със СОТ (сигнално-охранителна техника) на сгради и съоръжения за нуждите

Осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Русе Номер: 00145-2018-0029 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/rus/2014/Forms/2018.aspx Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по: 1. осигуряване на дневна физическа невъоръжена охрана на пунктове с пропускателен режим

Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен Номер: 00705-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/ Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда,

Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Враца Номер: 00044-2018-0023 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1002 Процедура: Открита процедура Описание: „Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Враца” за период от 2 /две/ години, както следва: (1) „Жива, денонощна,

Охраната на административната сграда на ТП на НОИ – Перник

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник Номер: 00145-2018-0025 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/per Процедура: Открита процедура Описание: Охраната на административната сграда на ТП на НОИ – Перник ще се осъществява 24 часа в денонощието, както следва: – Дневна

Физическа охрана по обособени позиции

Възложител: Община Червен бряг Номер: 00122-2018-0010 Адрес на профила на купувача: http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2018/ Процедура: Публично състезание Описание: Физическа охрана по обособени позиции: Обособена позиция 1: Дневна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен “ – с. Реселец; Обособена позиция 2: Дневна физическа охрана на обект: административна сграда –

Осъществяване на денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна – ИСУЛ”

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД Номер: 00494-2018-0009 Адрес на профила на купувача: http://www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на обществената поръчка е осъществяване на денонощна

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2018-0039 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=1287 Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на обществената поръчка е : Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и

Денонощна (24-часова) физическа охрана чрез два охранителни поста

Възложител: Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва Номер: 01450-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.cprb.ru/display.php?bg/classified Процедура: Открита процедура Описание: Организиране и осъществяване на денонощна (24-часова) физическа охрана чрез два охранителни поста на централния вход на административната сграда на ЦПРБ в Москва, ежедневно, включително в