Информационен портал SECURITY.BG е собственост на Секюрити България ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право

Цялото съдържание на информационния портал е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели информационният портал без предварително писмено разрешение на компанията.

Отговорност за информацията в сайта

Информационният портал се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност, за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на информационния портал.

Свързани уебсайтове

Секюрити България ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.