MVR-1Заместник-министърът на вътрешните работи се срещна с представители на фирми от частния охранителен бранш. „Идеята за тази среща е да формираме идеи и политики, а общата ни цел – заедно да допринесем гражданите да усещат повече сигурност. Така потвърждаваме, че ще работим заедно и ще търсим начините да си сътрудничим по-добре“ – заяви заместник-министърът на вътрешните работи.
В дискусията участваха представители на шестте основни асоциации на фирми, които упражняват частна охранителна дейност и ръководни служители от Дирекция „Охранителна полиция” на ГД „Национална полиция”. Днешната инициатива е прецедент в последните 10 години – заявиха представителите на бранша. Оптимизирането на обмена на информация и на взаимодействието между охранителите и структурните звена на МВР за по-ефективно опазване на обществения ред и противодействие на битовата престъпност бяха акцент в обсъждането. Фирмите, които осъществяват такава дейност имат сериозен ресурс и потенциал, който може да бъде използван много по-пълноценно – около тази оценка се обединиха участниците в срещата. Началниците на районни управления да провеждат редовни срещи с охранителния бранш, за да ги запознават с криминогенната обстановка и да насочват вниманието им към зачестили характерни престъпления в региона. За повишаване на ефективността и подобряване на взаимодействието по един служител във всяко районно управление да бъде ангажиран и да поддържа връзката с охранителните фирми на съответната територия – ще предложи на министър Йовчев заместникът му Васил Маринов. Предстоящото преструктуриране на администрацията би осигурило рерурс от служители, които да се насочат към тази дейност. Извънщатни служители също могат да се включат в подпомагането на този диалог – добавиха от бранша. Беше обсъдена и идеята да се създаде техническа комуникационна връзка на фирмите със съответното районно управление. Съвместни стъпки за актуализиране на нормативната база и кръгла маса, на която да бъдат обсъдени предложенията за промени бяха сред коментираните действия в бъдеще.

Print Friendly, PDF & Email