seminarНа 17 и 18 октомври  2013 г. в София, бул. „Христо Ботев“ № 1 ще се проведе семинар на тема „Основи на фирмената сигурност“. Лектор на семинара и модератор на упражненията ще бъде д-р Пламен Василев, експерт и преподавател по национална и фирмена сигурност. Семинарът е с хорариум от 14 учебни часа. Целите на семинара са: запознаване с определенията и същността на понятията сигурност, икономическа сигурност и фирмена сигурност; изграждане на обективна представа за заплахите срещу сигурността на фирмите, произлизащи от външната среда и от вътрешни фактори; усвояване на знания за функционирането на всяка една система за фирмена сигурност, нейните задачи, особености и организация.

Обучаемите ще се запознаят с: теоретичната и нормативна база в областта на икономическата и фирмената сигурност; принципите на организация и функциониране на системите за фирмено разузнаване и фирмено контраразузнаване; Ще бъдат разкрити: съвременните заплахи срещу сигурността на стопанските субекти и организацията, състава и принципите за изграждане на служби за фирмена сигурност.

Успешно завършилите семинара лица ще: знаят: същността и особеностите на теоретичните аспекти в областта на фирмената сигурност и съвременната национална и нормативна база в тази област;  начините за анализиране и оценка на състоянието на фирмена сигурност;  основните принципи и дейности за изграждане на организационна структура за фирмена сигурност, нейните задачи, състав и методи на действие. Ще могат да: мислят творчески, критично и стратегически;  обективно, точно и достоверно да извършват оценки в сферата на фирмената сигурност;  формулират концепции и стратегии за фирмена сигурност;  да съветват фирменото ръководство в областта на стратегическото планиране; да  постигат самоусъвършенстване и развитие на своя характер и умения чрез самоподготовка и вътрешен самоконтрол; конструират и реконструират възглед за най-ефективното бизнес планиране на дейността на фирмата с цел увеличаване на пазарния й дял и пресичане на нелоялна конкуренция;  изработват нови оригинални (творчески) варианти на предложения за решения в областта на ефективното противодействие срещу неблагоприятни за фирмата въздействия на външната среда.

Цената за участие в семинара е 236 лева с ДДС, включва кафе-паузи и материали в електронен формат на диск. При записване на втори и следващ участник от една фирма ползвате  5% отстъпка  от таксите им за участие. Обявената такса включва: участие в лекциите и дискусии, учебни материали, кафе паузи. Крайният срок за заявяване на участие е 10 октомври 2013 г. За повече информация може да се използва тел. 02/983 21 13, GSM: 0885 755 867 или e-mail: info@obc-hermes.com

Линк към страницата на организаторите: ТУК

 

Print Friendly, PDF & Email