НС започна обсъждане на текстове от Закона за частната охранителна дейност и ги прие на второ четене. Там е поместено, че частните охранители вече имат право да използват физическа сила, но само когато това е абсолютно необходимо при задържане на нарушител.

Депутатите предвидиха охранителният да използва помощни средства по изключение при условия на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на Наказателния кодекс. Това са белезници – каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори.

Но използващият помощни средства трябва да взема всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени те.

При терористичен акт или заплаха от терористичен акт лицата, извършващи частна охранителна дейност, действат по предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР план, конкретен за всеки обект.

При данни за извършващо се или извършено престъпление изпълнителите на частна охранителна дейност незабавно трябва да уведомят полицейските органи.

Към ГД „Национална полиция“ се създава Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност. Той се състои от председател/заместник-директор на дирекцията/ и членове – по един упълномощен представител на всяко от сдруженията на лица, извършващи частна охранителна дейност, и трима служители на дирекцията, определени със заповед на директора й.

В МВР вече се изгражда и поддържа единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон.

Също така вече ръководител или изпълнител на частна охранителна дейност ще може да бъде единствено лице, което притежава професионална квалификация по професия „охранител“, придобита в институция от системата на професионалното образование и обучение.

Вече се задължава ръководителите да осигурят достъп на органите на МВР и ДАНС до информацията, с която разполагат, включително съдържаща се в записи от видеонаблюдението, за извършено, извършвано или подготвяно престъпление или нарушение на обществения ред, незабавно при узнаването й и/или при поискване от съответните длъжностни лица.

Print Friendly, PDF & Email