2014.03.12

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на изпълнителния директор на ДП „Кабиюк” в Шумен за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на имуществото на държавното предприятие.

КЗК е сезирана с жалба от участник в процедурата – „Боду” ООД-София. Последвалото проучване на антимонополния орган е установило, че определената за изпълнител на поръчката фирма „Ахил Секюрити” ЕООД – Варна, не отговаря на условията на възложителя. Кандидатът не е представил изисквано според документацията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR.

След връщането на процедурата оценителната комисия следва да изиска от участника да отстрани несъответствието в офертата си. КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 от офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решение.
ДП „Кабиюк” трябва да плати 1850 лева разноски по образуваното производство.

Решението на комисията подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд от съобщаването му на страните.

Print Friendly, PDF & Email