DVВ „Държавен вестник“, бр. 102/2013 г. е обнародвана Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Наредбата се прилага при:

1. проектиране и производство на съоръжения, предназначени за и поставяни в увеселителни обекти;

2. ремонт и модификация на съществуващи съоръжения, поставяни в увеселителни обекти;

3. поддържане и контрол при експлоатацията на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.

Наредбата се прилага и за съоръженията в увеселителни обекти, за които се изисква изпълнението на строителни и монтажни работи съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. Наредбата урежда видовете съоръжения, основните изисквания към тях, поставянето и монтажа им, пускането в действие и безопасната експлоатация на съоръжението, поддръжката, ремонта, модификацията им и контролът на съоръженията. В срок една година от влизането в сила на наредбата собствениците на съществуващи увеселителни съоръжения са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията й, както и да одобрят план-график за дейностите, които трябва да извършат съгласно наредбата.

С целият текст на Наредбата може да се запознаете в ПОЛЕЗНО/НОРМАТИВНИ АКТОВЕ/НАРЕДБИ

Print Friendly, PDF & Email