a96b72c67ed123a4ae1bc0938d34c518Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръча с предмет: „Охранителна услуга – охрана с технически средства и физическа охрана„.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Викинг – Николов“ ЕООД. КЗК е установила, че възложителят е включил дискриминационно условие в изискванията за участие – да се извърши охрана на 170 обекта с не по-малко от 200 охранители. Поръчката трябва да бъде изпълнявана само от една фирма, в рамките на 3 години. Заложено е и друго необосновано и несъобразено с обема на поръчката изискване – за изградена комуникация с не по-малко от 500 охранявани обекта, което е почти два пъти повече от необходимите за възложителя 170 обекта.

Освен това КЗК установи, че към кандидатите е поставено условие за последните 12 месеца да разполагат средномесечно с поне 400 служители, наети на пълен работен ден. Това не е свързано с бъдещето изпълнение на поръчката и противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, като препятства необосновано участието на едни лица за сметка на други в конкретната процедура.

Допусната е възможност за субективна преценка от страна на членовете на комисията при оценяване на офертите, без допълнителни обективни критерии за сравнение и съпоставка, което е незаконосъобразно и позволява манипулиране на крайните резултати от оценяването. Освен това в показателите за оценка на предложенията са включени част от критериите за подбор, което КЗК намира за незаконосъобразно и недопустимо.

Print Friendly, PDF & Email