dd21dc4840Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на район Младост – Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Охрана на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране на територията на район „Младост“, съобщава сайтът Money BG.

Производството показа, че при провеждане на процедурата оценителната комисия е допуснала съществени нарушения, изразяващи се в неправилно прилагане на методиката за оценка по подпоказател Г2 от техническото предложение – създадена система за контрол и помощ на охранителите.

КЗК установи, че офертата на избрания за изпълнител участник  по този подпоказател не отговаря на изискванията на възложителя и неправилно е оценена с максималния брой точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Print Friendly, PDF & Email