Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1606 бул. „Ген. Е. И. Тотлебен“ № 30-32 национален телефон: 0700 12 200 тел.: 02/965 6060

MKB Unionbank„МКБ Юнион банк“ ЕАД е регистрирана през ноември 1992 г. в София. Притежава Лиценз № 60/26.04.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Дейността на банката включва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.В изпълнение предмета на своята дейност, банката извършва и следните търговски сделки: 1.Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 2.Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове, и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3.Приемане на ценности на депозит; 4.Дейност като депозитарна или попечителска институция; 5.Финансов лизинг; 6.Гаранционни сделки; 7.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: А)инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по т,8; Б)чуждестранна валута и благородни метали;В)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т,8; 8.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал.2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9.Парично брокерство; 10.Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 12.Издаване на електронни пари; 13.Придобиване и управление на дялови участия; 14.Отдаване под наем на сейфове;15.събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти и др. Дружеството се представлява от Анна Иванова Аспарухова и Мария Димова Илиева.

Print Friendly, PDF & Email