Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, 1231, р-н „Надежда“, ж.к. „Свобода“ бл. 20А вх.Б ет.7 ап.44  тел.: 02/931 14 22, 931 22 37, факс: 02/931 97 36

e-mail: office@via2000.eu

http://www.via2000.eu/

via„Виа 2000“ ООД е регистрирано през април 2000 г. от СГС. Притежава Лиценз № 943/10.11.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. С помощта на екипа от опитни специалисти и техническото оборудване, с което разполага, дружеството осъществява своята дейност в следните основни направления: търговия в страната и чужбина със суровини, взривни вещества и средства за взривяване, реекспорт; производство на взривни вещества – фирмата е разработила взривно вещество под търговското наименование Грубодисперсен амонит 70/30 ВТ; разснарядяване и делабориране на инженерни изделия; пробивно-взривни работи на кариери; проектиране на специални взривявания; транспорт и спедиция на опасни вещества и товари; търговия с оръжие и специална продукция; охрана. Основните потребители на стоките и услугите, предоставяни от ВИА 2000 са заводи за производство на екплозиви в страната и чужбина, мини, кариери, фирми, извършващи пробивно-взривни работи. Управител на дружеството е Веселин Найденов Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email