Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: София, бул. “Петко Каравелов” № 5  офис: тел.: (02) 952 15 61; 952 18 40  факс: (02) 952 28 65
е-mail: spartak_security@abv.bg

http://www.spartaksecurity.org

Spartak Sec.Спартак Секюрити” АД е 100% частно търговско дружество с 10-годишна история и запазена търговска марка. Членува в браншовата организация СФОС (Съюз на фирмите за охрана и сигурност) към Съюза за стопанска инициатива. Дружеството е юридическо лице, регистрирано по Фирмено дело №2293/1996г., с решение N 13/11.10.2005 г. на Софийски градски съд с предмет на дейност: лична охрана на физически лица (Лиценз №500/02.02.2005г.); охрана на имуществото на физически, или юридически лица и охрана на мероприятия, в това число и с помощта на сигнално-охранителни системи за сигурност (Лиценз 63/29.04.2004г.). Девизът на „Спартак Секюрити“ АД е: „НАШАТА РАБОТА Е ВАШАТА СИГУРНОСТ“. Спартак Секюрити” АД се ръководи от четиричленен Съвет на директорите и прокурист, както следва:Васил Велков – председател на СД, Николай Николов – изпълнителен директор, Александър Юруков – член на СД, Спас Спасов – член на СД и Антон Петров – прокурист.

Print Friendly, PDF & Email