Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, жк. Чайка, бл. 34 тел. 052/303951; факс: 052/303 862

OOFОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ЕАД – Варна е учредена с решение на Общински съвет – Варна през 1999 г. Притежава Лиценз № 436/24.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност, издаден от ДНСП – МВР – София. Дружеството има предмет на дейност и извършва следните видове услуги: въоръжена и невъоръжена охрана на обекти – частна, общинска и държавна собственост; сигнално охранителна дейност; консултантска дейност в областта на охраната и режима на обекти. ОБЩИНСКА ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА ЕАД има отлично функционираща система за контрол и управление и възможност за незабавно реагиране в екстремни ситуации. Служителите от охраната поддържат постоянна връзка с ОПЕРАТИВНАТА ДЕЖУРНА ЧАСТ на фирмата, която при необходимост с допълнително присъствие на сили, средства и подвижни групи осигурява превантивни и профилактични мерки в охраняваните обекти. Компанията осигурява необходимите гаранции на клиентите си. Своята дейност фирмата извършва при стриктно спазване на Закона за частната охранителна дейност, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, наредбите на Община Варна и други нормативни документи, в тясно взаимодействие със службите на РДВР – Варна.  Ръководният състав на ООФ ЕАД е изграден изцяло от бивши служители на полицията, заемали ръководни длъжности в системата на РДВР – Варна, притежаващи специализирана полицейска квалификация. Фирмата е 100% общинска собственост. Управител на дружеството е Александър Ангелов Ковачев.

Print Friendly, PDF & Email