Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1000 бул. „Св. Кл. Охридски“ № 14 тел.: 02/975 8110 факс: 02/975 8110 еmail: msg2005@abv.bg

http://msg-bg.com/

Mega Security„МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД е регистрирана с решение на СГС по ф.д. 13948/2004 г. с основен предмет на дейност: извършване на охранителни услуги на физически и юридически лица. Има издаден Лиценз № 545/25.03.2005 г. по Закона за частната охранителна дейност за упражняване на дейност на територията на цялата страна от Директора на Национална служба “Полиция”. Членува в СНЦ „Национална асоциация на фирмите охраняващи с технически средства” и на асоциацията на европейските фирми, осъществяващи охранителна дейност “Евроаларм”. Съуправители на фирмата са Цветомир Люцканов Люцканов и Алексей Георгиев Алексов.

Print Friendly, PDF & Email