Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ № 34; тел: +359 2 952 33 75  GSM: +359 887 233 902; GSM: +359 887 233 870

e-mail: office@invexsecurity.com

http://www.invexsecurity.com

Invex Security„ИНВЕКС СЕКЮРИТИ“ е водещо дружество за охрана, транспорт и логистика на опасни товари класове 1 и 7, както и 3-9 при транспортирането им в Европейския съюз и трети страни, в съответствие с Международните конвенции ADR, IMO, IMDG и RID, консултации по ADR, системи за управление, оценка на риска, оценка на съответствието, проекти по Европейски фондове, разработки и други. Дружеството притежава дългогодишен професионален опит в организирането и осъществяването на транзитно преминаване и трансфери на опасни товари с взривни и радиоактивни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, пиротехнически изделия. Има  представители в страните от Европейската общност и извън нея, което способства за бързото и качествено изпълнение на предлаганите услуги. Дружеството е лицензирано от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Охранителна полиция“ за осъществяване на охранителна дейност на територията на Република България с национални лицензи № 1102 и 1415 на основание чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност. Управител на фирмата е Росица Златкова.

Print Friendly, PDF & Email