Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, бул. „Джеймс Баучър“ 120, офис 1 тел.: 02/963 57 22 факс: 02/465 15 86

е-mail: dding@abv.bg

http://www.ddeng-bg.com

D&DEngeneringФирма „Д&Д – инженеринг“ ЕООД е основана през 1993 г. в София. Развива следните видове дейности: Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения; Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти. Дружеството започва своята дейност в областта на проектиране и строителство на външни електрозахранвания на жилищни сгради и промишлени обекти, и изграждане на вътрешни електроинсталации на същите, направа на нови и реконструкция на съществуващи трансформаторни постове, направа на ново улично и парково осветление от основаването си през 1993 г. Фирмата доставя и монтира UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване. Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради. Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване. Собственик и управител на фирмата е Жани Гергов Донов.

Print Friendly, PDF & Email