Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1202, район „Сердика“ ул. „Будапеща“ № 100 тел.: 02/932 0343, 920 4046 и 920 4068 факс: 920 4039

GSM: 0887 522 407  е-mail: bosood@abv.bg

BOS„Бюро за охрана и сигурност“ ООД е регистрирано през юни 2003 г. с решение на Софийски градски съд. Притежава Лиценз № 694/28.10.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва охрана на физически и юридически лица, техническо обезпечаване на сигурността и детективски услуги, консултантска дейност и др. Основната част от състава на „БОС“ ООД притежава лично оръжие и висока професионална подготовка при осъществяването на охранителната дейност. За осъществяване на надеждна защита и обезпечаване на сигурността на охраняваните обекти, „БОС“ ООД разполага със собствено бойно оръжие, помощни средства, униформени облекла, съвременни средства за мобилна връзка и др. „Бюро за охрана и сигурност“ ООД разполага със съвременни моторни превозни средства, което дава възможност да осъществява контролни функции по всяко време на денонощието. „Бюро за охрана и сигурност“ ООД използва солидна стационарна и мобилна система за комуникации на територията на цялата страна. В процес на изграждане е система за радиовръзка в национален мащаб въз основа на издаден лиценз от държавната Комисия по регулиране на съобщенията (КРС). Съуправители на дружеството са Ангел Стоянов Гроздев и Божидар Благоев Алексов.

Print Friendly, PDF & Email