Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1113, кв. „Изток“, ул. „Ф.Ж. Кюри“ №12, бл.81, вх.В, ет.1

BMM„БММ“ АД е регистрирана през декември 1994 г. в София. Притежава Лиценз № 1172/16.07.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на София. Фирмата извършва научноизследователска и развойна дейност, инженеринг на системи за безопасност и др. Съуправители на дружеството са Максим Исаков Бенвенисти, Матей Лазаров Матеев и Николай Вълов Маринов.

 

Print Friendly, PDF & Email