Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Лясковец, 5140 ул. „Васил Левски“ № 219 тел.: 0619/25484, 0619/23134

е-mail: marketing@arcus-bg.com

http://www.arcus-bg.com/

Arcus_ADФирмата е основана през 1965 г. като машиностроителен завод. От 1999 г. дружеството е 100% частна собственост в т.ч. 74.32% на „Аркус България“ АД, гр. Лясковец. Предметът на дейност на фирма „Аркус“ АД включва производството на изделия с военно предназначение, машини и оборудване за машиностроенето, инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт, резервни части за автомобили, разработка на нови изделия и проекти за трансфер на технологии, транспорт, стоки и услуги за гражданския пазар. Годишният оборот на фирмата е 35-40 млн. щатски долара при средно-годишна численост на персонала 2 200 души.
„Аркус“ АД е сертифицирана за съответствие с международно приетите системи за управление на качеството ISO 9001-2000; AQAP-2110 – НАТО; EN-ISO 14001:1996 – екология; OHSAS 18001:1999 – безопасни условия на труд. „Аркус“ АД е специализирано в производството на военна продукция, която заема 95% от стоковия обем. Дружеството е експортно ориентирано. „Аркус“ АД има пълен лиценз за търговия с оръжие и осъществява търговската си дейност, съгласно изискванията на разрешителния режим за търговия с оръжие и стоки с възможна двойна употреба.

Print Friendly, PDF & Email