000Случаят с простреляния от охранител и починал на място 16-годишен Велин Карамфилов от София извежда отново на дневен ред употребата на огнестрелно оръжие от въоръжената охрана.
Ясно е, че правилото предоставеното на служителите оръжие да се употребява само във връзка с изпълнение на служебните задължения, произтичащи от конкретно поставените задачи, тук е спазено. Остава на следствените органи да изяснят дали в този случай огнестрелното оръжие е използвано в условията на НЕИЗБЕЖНА ОТБРАНА и КРАЙНА НЕОБХОДИМОСТ. Тук следва да се обърнем към наличието на предпоставките, описани подробно в чл. 12 от Наказателния кодекс, а именно:
Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответства на характера и опасността на нападението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

В конкретния случай е важно да се изясни от фактическа страна дали оръжието е употребено от охранителя за защита на себе си, тоест в случая дали действията на четиримата, проникнали в охранявания обект са застрашавали живота на длъжностното лице. Ако това е така, то има всички основания да се смята, че нападението е групово върху охраняван обект, следователно употребата на оръжие е обоснована. Тук е важно и дали нападението не е могло да бъде отблъснато по друг начин и с други средства.
Особеност на ситуацията е, че събитията са се развили в светлата част на денонощието и охранителят е могъл да види, че сред нападателите има непълнолетни. Тук законът е особено строг – употребата на оръжие срещу такива лица, бременни жени и невменяеми е само в изключителни случаи, когато служителят е обект на въоръжено нападение, или му се оказва въоръжена съпротива, което в случая не е така.
В инструкциите за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие на водещите в бранша ясно се указва, че след предупредителния призив „Стой, ще стрелям!“, служителят е длъжен да даде предупредителен изстрел в безопасно направление и едва тогава да стреля „на поражение“.
Нека обърнем внимание и на член 12а от НК:

Чл. 12а. (1) (Нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не е общественоопасно причиняването на вреди на лице, извършило престъпление при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.
(2) Необходимите мерки за задържане на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от задържаното лице престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда. В тези случаи наказателна отговорност се носи само в случаите на умишлено причиняване на вредата.
В изводна форма следва да подчертаем, че трябва внимателно да се преценяват всички възможности на конкретната обстановка от охранителя и той да се старае с правилни тактически действия да сведе до минимум вероятното използване на огнестрелното оръжие. Употребата на оръжие е крайна мярка и преди това служителят е длъжен да използва ВСИЧКИ ДРУГИ СРЕДСТВА, за да пресече незаконните действия.
Неправилното използване на огнестрелното оръжие е сериозно закононарушение с висока степен на обществена опасност!
SECURITY.BG ще следи разследването и ще ви информира за последващите действия на следствието.

Print Friendly, PDF & Email