PlanПланът за охрана е изискване на ЗЧОД  – чл. 24 ал.2, който гласи: За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, „изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана…“, който включва 7 изисквания. Ще се спра поотделно на всяко от тях по реда им, посочен в закона.

1. Особеностите на охранявания обект. Включва предварително обследване на обекта, като се оценяват степента на риска, състоянието на обекта като цяло, застрашеността, значението му за региона и страната и пр. Практиката показва, че колкото по-пълно, по всеобхватно, точно и вярно са отразени особеностите на обекта, толкова планът ще бъде действителен и ще подпомага охраната на обекта.

2. Организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации). Постовете се посочват като брой, вид (денонощен, нощен, дневен), подвижен или стационарен, сменност на постовете, количество охранители и т.н. Маршрутите – брой, основни, запасни, сектори за наблюдение и зони с повишено внимание и пр. За основните предполагаеми ситуации могат да бъдат разработени кратки инструкции. Тук следва да се започне с действията на охраната при нападение на обекта, при опит или извършване на терористичен акт, при природни бедствия, аварии и катастрофи и пр. Особено в днешно време актуална е инструкцията за действие на охраната при терористичен акт. Посочват се и средствата за комуникация по вид, брой, начин на използване, ред за оповестяване и предаване на информация, таблица за сигналите – ако има такава.

3. Данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта. Данните за въоръжението са какво е оръжието (късо, дълго), на кои постове какво оръжие се използва и т.н.; Спомагателните средства – видове, количество, калибър, номера, място за съхранение, номера на разрешителните за носене и съхранение и пр.

4. Данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната. Описват се МПС, използвани при охраната на обекта – брой, вид, рег, място за нощуване (денуване) и начин на използване.

5. Данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи. Тук освен цялата СОТ, се описват контролът на достъпа и работното време, както и наличието на други технически средства за охрана. Посочват се и данните за записите, срока и мястото за съхранението им, оторизираните лица за достъп до информацията и пр.

6. Правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено от него лице. По този въпрос е уместно да се отчита какъв тип е обекта – строителен, производствен, складов и пр. и съобразно извършваните дейности в него да бъде разработен и пропускателният режим.

7. Списък и график за работа на охранителите. В списъка следва да са отразени имената, адресите и начина за свързване с охранителите. Естествено, че графикът трябва да е реален, но всеки, занимаващ се с охрана се сблъсква всекидневно с проблеми от различно естество, като отсъстващ охранител, промяна в схемата на постовете и други чисто житейски ситуации. Добра практика е всички промени да се отразяват в Дневника на обекта, за да няма спорове с проверяващите органи, не само от МВР. Все повече при проверка се държи на въпросите, свързани с инструктажите по безопасни условия на труд на охранителите.

От качественото изготвяне на Плана за охрана, от доброто му изучаване и спазване от охранителите до голяма степен зависи степента на готовност на охранителите да изпълняват качествено и точно задълженията по охраната на обекта.

Print Friendly, PDF & Email