bankИзискванията за сигурността на банките са нормативно уредени в съвместна Наредба I-171 от 2 юли 2001 г. на МВР и БНБ. Сигурността се обезпечава чрез изграждане на системи за физическа защита с цел недопускане на незаконна намеса в дейността на банките и небанковите финансови институции.

Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата банките и небанковите финансови институции приемат задължително:

1. инструкция за охрана, на базата на която се изготвя план за всеки охраняем обект, който съдържа: данни за месторазположението, инфраструктурата и особеностите на обекта, прилежащите помещения, сгради и територии; кратко описание на вътрешния ред, пропускателния режим и задължения на персонала за физическа защита; сили и средства за физическа защита; план за действия при кризисни ситуации (нападение на обекта, терористичен акт, аварии, пожари, природни бедствия и т.н.); ред за контрол по изпълнение на служебните задължения от персонала за физическа защита;

2. правилник за пропускателния режим;

3. инструкция за транспортиране на пари и ценности.

Органът за управление на всяка банка утвърждава категоризиране на обектите си, както следва: първа категория са клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са над 120 000 лв. – в тази категория са трезорните помещения на банките с дневен и денонощен режим на работа и други помещения за съхраняване на пари и ценности; втора категория са клонове, офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са от 20 000 до 120 000 лв.; трета категория са офиси и изнесени работни места на банките, в които парите и ценностите в наличност са до 20 000 лв.

Инсталираните технически средства за охрана по параметри кореспондират пряко с категорията на обекта и са описани в съответни приложения към Наредбата.

Особено внимание е отделено на помещенията за боравене с порични средства над 20 000 лв. и трезорните помещения. Ето някои от тях: куршумоустойчива преграда, тристранно рамкиране, да е невъзможна директна стрелба през технологичните отвори за приемане и предаване на пари, паник бутони (педали) и пр.

Наредбата вменява на отговорниците по сигурността, каквито има във всяка банка, сами да преценяват дали купените или наети помещения са с подходящи стени, къде да се монтират решетки, щори и т.н. Според наредбата по-дебели от обичайното трябва да се стените само на помещенията, използвани за трезори, ако те имат връзка с други части на сградата и не е възможно да се отделят от обходен коридор.

Полицаи могат да участват в обследвания или да правят проверки на частните фирми и техните алармени системи по клоновете, както и на коли и гардове, които извършват инкасова дейност. Ако се открие пробив във физическата защита – например, че липсва бронирано стъкло на касово помещение, полицаите връчват предписание на охранителната фирма и банката със срок за отстраняване на нередността.

Три са основните дейности, които съпътстват осигуряването на сигурността в банковите салони: физическата защита, оборудване на обектите със сигнално-охранителни известителни системи и телевизионни системи за наблюдение и организиране на охраната при транспорт на пари и ценности. Цялата глава трета на цитираната по-горе Наредба е посветена на изискванията за тези дейности. Те се изпълняват от частни охранителни фирми, които работят по договори с банките.

Добре е да се знае от ръководителите на сигурността в банките, че само по себе си изпълнението на всички изисквания на нормативните документи не е  гаранция за липса на произшествия с негативни последици. Охраната е творческа комплексна дейност, при която в никакъв случай не трябва да се подценяват знанията и уменията на престъпните групи, които се занимават с обири и грабежи. Примери в това отношение има много. Наскоро в София имаше инцидент с банков клон, в който безнаказано през нощта бяха проникнали крадци. При анализа на произшествието се установи, че всички дейности по охраната са били изпълнявани от различни фирми. Една е охранявала салона през работно време, втора е изградила техническата система за охрана в извънработно време, трета фирма е поела ангажимента за реакция при подаване на сигнал… Не са били дублирани, или триплирани способите (каналите) за подаване на сигнал към дежурния център и така със сравнително елементарно заглушаване крадците са успели в намеренията си.

Изпълнението на разпоредбите на Наредба I-171 се удостоверява с протокол за охранително обследване на обектите на банките и небанковите финансови институции от длъжностни лица и задължително представител на териториалната структура на МВР. Екземпляр от протокола се съхранява и в Управление „Банков надзор“ при БНБ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email