dq

Димитър Янев

Димитър Янев е роден на 8.11.1948 г. в Свиленград. Завършил е НСА „В. Левски“ и Академията на МВР. Работи в системата на Министерството на вътрешните работи. Един от основателите на звено „Антитерор“, на което се базира днешният специализиран отряд за борба с тероризма. През 1990 г. регистрира първата в България детективска и охранителна агенция „Вадим“, на която е собственик и днес управлява заедно със сина си Адриян Янев. Автор е на книгата „20 години частна охранителна дейност в България“. Инициатор на идеята за утвърждаване на датата 11 ноември за професионален празник „Ден на охранителя и частната охранителна дейност“.

– Г-н Янев, вие сте от 1990 г. в частния охранителен сектор, разкажете за вашата фирма.

– През 1990 г. след промяната в политическата система се създадоха условия за развитие на частния бизнес. Реших да създам охранителна фирма, защото държавните системи за охрана се разпадаха, а имаше нужда от такива услуги – най-вече по опазване на имуществото на граждани и фирми. Професията на охранителя е със сериозен ресурс и трябва да бъде ценена по достойнство. Така на 27 август 199о г. бе регистрирана ДОА „Вадим“. Днес, от дистанцията на времето, мога да кажа, че началото бе направо примитивно. Аз и двама приятели с една „Лада 1500“ обикаляхме обектите, сред първите от които бяха Техникума по обществено хранене на бул. „Сливница“, един обект на Министерството на земеделието – „Леско“, „Хлебозавод – 3“ в кв. „Хладилника“ и други. Тогава нямаше GSM-и, за да поддържаме връзка помежду си закупихме няколко японски радиостанции „Линко“. Първите охранители, оито назначихме, бяха облечени с едни престилки, на които поставяхме ленти с надпис „охрана“. По-късно поръчахме камуфлирани работни униформи, закупихме автомобили, макар и втора употреба…

NEW LOGO VADIM COLORДнес мога да кажа, че нашата фирма се нарежда сред 20-те водещи в този бранш в България. Имаме над 200 обекта, които пазим с физическа охрана и над 1000 обекта – със СОТ. Сред обектите, които искам специално да спомена, са много болници (например 2-ра и 3-та градска), самото Министерство на здравеопазването, много училища (сред тях НСА „В. Левски“), много компании (например „Луфтханза“), не мога да ги изброя всички. Гордея се, че сред нашите охранители има 40 жени, които основно се трудят в детските градини на София. В момента нашата фирма има изградени 2 мониторингови центъра и 2 офиса в София. Повече от 22 години Дружеството ни последователно и ритмично натрупва и има богат опит в организиране и осъществяване на ефективна физическа и техническа охрана на обекти, която понастоящем е приоритетно направление на фирмата в дейността ни. През цялото време на своето съществуване дружеството е функционирало спазвайки законите на страната и законите на МВР, което е показателен факт, че до настоящия момент на фирмата не са налагани никакви санкции за допуснати нарушения.

– В навечерието сме на 11 ноември, професионалния празник на охранителите, вие сте един от хората, допринесли да го има този празник.

– Ще ви разкажа по-подробно за празника, тъй като историята е хубаво да се знае. През ноември 2008 г. по моя инициатива бе проведена среща, на която присъстваха Адриян Янев, съупра­вител на ДОА „Вадим“, изпълнител­ният секретар на НАФТСО Иван Иванов и главният редактор на списание „Клуб Оръжие и Си­гурност”, по това време, генерал Иван Мечков. Аз предложих да бъде учреден „Ден на охранителната дейност”, като професионален празник на заетите в този бранш. Основният ми аргумент бе, че про­фесията „Охранител” е утвърде­на в обществото и е необходимо, като повечето професии у нас – да имаме свой професионален празник. За дата на празника бе предло­жен 10 октомври. По това време у нас имаше над 1000 лицензирани охранителни фирми с над 60 000 души персонал. Инициативният комитет си постави задачата да популяризира идеята и да спомог­не за нейното реализиране. Това стана с помощта на списанието и една от професионалните органи­зации в бранша – НАФТСО.

Praznik-1

Пресконференция на инициативния комитет, 10 март 2009 г.

На втората среща, към Иници­ативния комитет се присъедини и г-н Павел Николов, председател на Националната асоциация „Сигурност“. На тази среща бе раз­гледан и въпросът е във връзка с празника да се организира и про­веде тържество, на което да се обявяват резултатите от няколко конкурса – „Най-добра охрани­телна фирма на годината”, „Най-добър охранител на годината” и „Най-добра охранителка на годи­ната”.

Усилията ни дадоха плодове. На годишно съ­брание на НАФТСО в началото на 2009 г. аз презентирах тази идея. На събранието се взе принципното решение тя да бъде подкрепена, като бе предос­тавено на управителния съвет на Асоциацията да уточни датата на празника. След направено проучва­не сред фирмите от бранша, тук трябва да се уточни, че това про­учване обхваща не само членове на НАФТСО, УС съвет на тази асоциация предлага за дата 11 ноември. Тя е избра­на, тъй като най-много фирми са предложили този ден за професионален празник, обосновавайки го с честването на Свети Мина, закрилник на дома и се­мейството.

Praznik-4Аз, по своя инициатива, създа­дох идеен проект за емблема на празника и с помощта на дизай­нера Георги Жеков, който я офор­ми художествено – тя е факс. Емблемата бе показана на остана­лите участници в Инициативния комитет, които я одобриха еди­нодушно. Тя представлява кръг от мишена с вплетени в него цифри 11/11, девиз „Дълг и Сигурност“ и годината на създаване на първите частни охранителни фирми у нас – 1990.

Следващата стъпка на Инициативния комитет бе да съгласува тази дата и с останалите организации от бранша и да внесе предложение в Министерски съвет – 11 ноември да бъде утвърден за празник на охранителния бранш. Инициативният комитет подкрепя това решение, взето от УС на НАФТСО.

На 10 март 2009 г. Инициативният комитет орга­низира пресконференция, на която пред широката общественост са анонсирани двете идеи – за учре­дяване на Ден на охранителната дейност на 11 но­ември и за провеждане на конкурси, свързани с този професионален празник. Идеята бе подкрепена от всички присъстващи. Там за пръв път пред широката общественост се представи и емблемата.

Само седмица след пресконференцията от името на Бъл­гарски съюз на индустрията за сигурност (БСИС) бе решено тази дата да бъде предложена за професионален празник на бранша и от името на Съюза бе изпрате­но писмо с предложение до Министерския съвет да утвърди тази дата и тя да влезе в календара на про­фесионалните празници.

На 11.11.2009 г. на пресконференция, органи­зирана от БСИС, аз, като председател на Инициативния комитет, запознава присъстващите с целите, които си поставя Комитета. Идеята бе не само празникът да бъде признат официално, но и да се чества подобаващо, като се организират кон­курси за най-добра охранителна фирма, най-добър охранител и най-добра охранителка. За в бъдеще искахме тези идеи ще се развиват и ние като Инициативен комитет да продъл­жим да работим в тази насока, за­щото охранителния бранш трябва да заеме своето достойно място сред бизнеса у нас.

Praznik-2На 3 февруари 2010 г. на свое заседание Министерският съвет на Република България прие решение за обявяване на 11 ноем­ври за професионален ПРАЗНИК НА ОХРАНИТЕЛЯ И ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. В т. 4 от дневния ред на за­седанието, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цвета­нов внасе Проект на решение за обявяване на 11 ноември за про­фесионален празник на охраните­ля и частната охранителна дей­ност, който бе приет. В мотивите на Министерски съвет за вземането на това решение се отбелязва, че: „В резултат на взаимодействи­ето на национално и регионално ниво между охранителите и орга­ните на МВР е налице тенденция за все по-успешно опазване на имуществото на физически и юри­дически лица, на обекти от кри­тичната инфраструктура, превоз на ценни пратки и товари, осигу­ряване на масови мероприятия. Частната охранителна дейност е част от превантивната система за противодействие на престъпнос­тта и подпомага укрепването на обществения ред и сигурността в страната.”

Така охранителният бранш, в който са ангажирани над 1300 фир­ми и над 60 000 служители се сдоби с професионален празник.

Трябва да отбележа, че идеята за професи­онален празник битува от години, но именно нашият Инициативният коми­тет – аз, Иван Иванов, Павел Николов, Иван Мечков и Адриан Янев, успяхме да я доведем до успешен край. Благодарение на нашите усилия, ръководствата на браншовите организации повяр­ваха, че това не е невъзможно и от 2010 г. в България започна да се чества един нов професиона­лен празник – Ден на охранителя и охранителната дейност!

Print Friendly, PDF & Email