contractДоговорът е съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява правна връзка между тях (чл. 8 ЗЗД). По смисъла на това определение договорът за охранителна услуга се сключва между фирма, лицензирана да предоставя тази услуга (чл. 4 от ЗЧОД) и друга фирма (или физическо лице) – ползвател на услугата. По своята същност договорът за охрана е двустранен договор – има задължения и за двете страни. Освен това той е възмезден договор – изпълнителят има задължение да реализира услуга, за която възложителят го възнаграждава. Възложителят заплаща цената, но получава сигурност под формата на охранителни услуги (предмета на договора).

Договорът за охрана трябва да бъде сключен задължително в писмена форма (чл.2 ал. 2 ЗЧОД). Предмет на договора е това, което изпълнителят е длъжен да изпълни, а именно: лична охрана на физически лица; охрана на имуществото на физически или юридически лица; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари, проектиране, доставка и инсталиране на технически системи за сигурност и помощни средства.

В договора за охрана различаваме две основни групи задължения: на предоставящия услугата (изпълнител) и на ползващия услугата (възложител).

Фирмата, която предоставя услугата, е длъжна да положи необходимия труд и усилия, да изразходва време, да приложи знанията и уменията на персонала си при извършване на услугата. Освен това има задължение за лоялност, да пази интересите на клиента, задължение да предотврати настъп­ването на вреди за него, задължение да пази в тайна данните и сведенията, които са й станали известни при извършване на услугата, задължение да спазва забраната за извършване на конкурентна дейност. Фирмата, задължена да извърши услугата, отговаря за всяко виновно нарушаване на едно от посочените задължения. Отговорността може да бъде за пълно неизпълнение, за лошо или забавено изпълнение. Изразява се в задължението за обезщетение на причинените на насрещната страна вреди.

Задълженията на лицето (фирмата), в чиято полза се извършва услугата, което често се означава с термина „оправомощено лице“, е да плати дължимото по договора възнаграж­дение, да предостави нужния достъп, също така необходимите материали и/или докумен­ти, без които другата страна не би могла да осъществи услугата, респективно да даде указания за нейното изпълнение. Възнаграждението се дължи и ако насрещната страна не е успяла да извърши резултатно услугата, стига да е положила дължимата грижа.

Във връзка с данните, предоставяни от възложителите на изпълнителя, следва фирмата-изпълнител да се регистрира

Не на последно място следва да отбележим, че най-популярната охранителна услуга (охрана на имущество със СОТ) спада към т.нар. „абонаментни услуги“ . При тях в съдържанието на договора следва да се добавят клаузи относно необходимото оборудване – дали то се закупува от потребителя, или се предоставя за ползване.

Ето и един примерен договор за охрана:

Д О Г О В О Р

Днес, ……………………………  в гр……………………… на основание чл. 8 от ЗЗД и чл. 2 ал. 2 от ЗЧОД  между………………………………………………… с адрес …………………………, (за фирма – ЕИК) наричан в договора за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

от една страна и

……………………………………………. ЕИК: …………………………. с адрес ……………………………….  представлявана от ………………………………………….. – управител, наричана в договора за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извършва, срещу заплащане, охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и човешки ресурси на имуществото му, съхранявано в ползвани от него обекти, при условията на настоящия договор.
  2. Охраната със СОТ и човешки ресурси осигурява защита от противоправно посегателство на външни лица върху обекта.
  3. Данни за обекта:

3.1. Наименование и описание: …………

3.2.Местоположение (адрес)……………

3.3. Обектът ще бъде охраняван под № … телефон (GSM) в обекта:

3.4. Оборудвани със СОТ помещения:………………………………………………

3.5. Обектът се охранява чрез /радиосистема, проводна линия, паник бутон и др. /

3.6. Сигнално-охранителната техника е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка кабели и акумулаторни батерии, необходими за изграждането и нормалната работа на сигнално-охранителната система.

3.6.2. Осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически средства следва да отговарят на изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изграждане на сигнално- охранителните системи в охраняваните обекти.

3.6.3. При използване на сигнално-охранителната техника, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата се описва в протокола (неотделима част от този договор) за предаване на обекта под охрана или в друг отделен протокол.

3.6.4. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до инсталираните в обекта технически средства, собственост на последния и възможност за демонтаж и изнасяне.

  • 4. Режимът на охрана (времето през което се охранява) може да се посочва в протокола за оглед и проучване (обследване) на обекта (в случай на охрана с използване на проводна линия за предаване на сигнала).

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни за лицата, имащи достъп до обекта, както и да определи отговорник за същия и да укаже начина за връзка с него.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури непрекъснато електрозахранване в охранявания обект, в т.ч. и резервно захранване чрез акумулатори, съгласно т.3.6.1.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури изправна телефонна линия (само в случаите когато охраната се извършва с използване на проводна линия за предаване на сигнали) и/или интернет и GSM връзка (в случаите когато охраната се извършва с използване на тези начини за предаване на сигнали).

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да осигурява лично или чрез отговорника на обекта:

8.1. Преди включване на обекта за охрана:

8.1.1. Проверка на охраняваните обекти за наличие на хора, животни, както и отстраняването им, ако бъдат открити.

8.1.2. Надлежно затворени и добре уплътнени врати, прозорци, витрини и вентилационни отвори.

8.2. Включване и съответно изключване на обекта от охранителната система по установения (посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) начин.

8.3. Опазване в тайна на условията и начина на охрана.

8.4. Достъп на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в охранявания обект по всяко време на денонощието (лично или чрез отговорника) за отстраняване на технически неизправности, техническа профилактика и цялостна проверка за проникнали нарушители в случай на аларма.

8.5. Видимост на датчиците към обема на охраняваните обекти, прозорци, витрини и врати.

8.6 Поставяне на шумопоглъщащи предмети на и пред прозорци, витрини и др. стъкла, през които е възможно проникване в охраняваните обекти и тяхното отстраняване.

Опазване на монтираната в обекта СОТ и да не допуска работа по същата, преди съгласуване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.7. Защита срещу проникване на животни и инсекти в охраняваните обекти.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 10 (десет) дни предварително при:

9.1. Преустройство, промяна конфигурацията на охраняваните обекти или промени около тях.

9.2. Ремонт на охраняваните обекти, преместване имуществото в други такива, изискващо промяна в охраната.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно на тел………………………

и писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

10.1.    Промяна на лицата (отговорниците), имащи достъп или отговарящи за охранявания обект.

10.2.  Промяна в режима на охрана.

10.3.  Промяна в адреса посочен в този договор, а при търговец – и при промяна в наименованието (фирмата), представляващите го лица, както и при преобразуване, прекратяване и ликвидация.

10.4.  Прекъсване на електрозахранването за повече от 12 часа.

10.5.   Неизправности или изключване на телефонната линия и/или интернет и GSM връзката – когато обектът се охранява чрез предаване на сигнала по такива начини.

10.6. Каквато и да било неизправност или опит за вмешателство в работата на

СОТ.

10.7. Настъпването на каквито и да било други обстоятелства, които явно затрудняват или правят невъзможна охраната на обекта със СОТ.

11. В случай, че върху обекта е извършено противоправно посегателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не влиза до пристигане на мобилен оперативен екип на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел запазване на местопроизшествието. В случай, че посегателството е констатирано от него, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на тел: ………………….. и дежурния в районното управление на МВР на телефон: …………………………………………….

12. С цел осигуряване на надеждна охрана ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява точно дадените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сключване и при изпълнение на този договор предписания по охраната,

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме и включи под охрана обекта, предмет на договора, както следва:

13.1.  За обекти, които се охраняват от настоящата година (нови обекти) – в срок до 3 (три) работни дни, след подписване на протокол за предаване на обекта под охрана.

13.2.  За обекти с предоговорена охрана по силата на т.ЗЗ от договора (действащ обект) – от 1 януари на съответната година.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се здължава да охранява със СОТ и дежурни човешки ресурси имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в охранявания обект, съгласно регламентираното в т. 1 и т.2 от договора, като:

14.1.  Извършва наблюдение (мониторинг) на охраняваните обекти, регистрация и реагиране с човешки ресурси за проверка на сигналите от СОТ.

14.2.   При получаване на сигнал за посегателство върху охраняван обект се задължава да го блокира до …… минути и да противодейства с човешки ресурси, предотвратявайки нанасянето на вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва периодично профилактика и да поддържа в техническа изправност за своя сметка монтираните в обекта охранителни съоръжения, като подмяната на повредената (негодна) или унищожена СОТ е за сметка на нейния собственик.

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава предписания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от допълнително физическо укрепване, техническо усъвършенстване или за отстраняване на други фактори, които възпрепятстват сигурността на охраната.

17. При прекъсване на електрозахранването в обекта за повече от 12 часа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява охрана на обекта – до неговото възстановяване.

18. При прекъсване на телефонната, интернет или GSM връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява охрана на обекта – до тяхното възстановяване – в случаите когато обекта се охранява с използване на такива начини за предаване на сигнали.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати охраната на обекта при обективна невъзможност за осъществяването й, до възстановяване на необходимите физически или технически условия за охрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след предварително писмено уведомяване на последния, в следните случаи:

19.1.     Неизправно съоръжение от охранителната система в обекта, което е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19.2.   Неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задължение по раздел II от договора, с което се пречи на нормалната работа на СОТ и на сигнално- охранителната дейност (СОД).

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна в телефоните за връзка.

IV. ЦЕНИ, НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

21. Цената на охраната е в размер на ………. лв. с включен ДДС за срока на договора.

21.1.Годишната цена за охрана при продължаване действието на договора при условията на т.ЗЗ е в размер на ……… лв. с включен ДДС.

22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за

охрана в брой или по банкова сметка…………………………….. , на месечни вноски, както следва: Всеки месец от времетраенето на договора – до 5 /пето/ число на текущия месец заплаща по …….. лв.

22.1. Първоначалната вноска (в месеца в който е сключен договора), е в размер на………………. лв., като плащането й се извършва заедно с вноската за следващ месец, в срока по т.23.1.

22.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати цената за охрана по т.21 и т.21.1. наведнъж, както и да заплаща месечно повече от една вноска по т.23.1.

23.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ счетоводен документ (фактура) за извършената услуга.

24. При забава на дължими плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на законната лихва, начислена за всеки просрочен ден..

25. Стойността на монтажните и пусково-наладъчни действия на СОТ, при първоначално включване на обекта под охрана, е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е в размер на       лв.

26. В случай, че са причинени вреди при противоправно посегателство върху охранявания обект и е налице неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на действителния размер на вредите, но не повече от цената за охрана за една година.

27. Заплащането по предходната точка се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичане на 6 (шест) месеца от причиняване на щетата, ако извършителят не бъде разкрит или не е налице някое от обстоятелствата посочени в т.ЗО от договора.

28. Обстоятелствата при извършено противоправно посегателство в охранявания обект се установяват с констативен протокол, подписан от представители на двете страни по договора.

29. Стойността на откраднатото от охранявания обект имущество се определя въз основа на писмени доказателства, след извършване на проверка с участието на представител на СДВР /ОДМВР/.

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените вреди на охраняваното по договора имущество в следните случаи:

30.1.     Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си, посочени в настоящия договор, към момента на причиняване на вредата.

30.2.   Когато след извършена кражба в обекта се установи:

30.2.1.   Обектът не е включен под охрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

30.2.2.   В обекта не е влизано.

30.2.3.     Когато кражбата е извършена за по-малко от договореното време за реакция, посочено в т.14.2 от договора.

30.3.   Ако вредата се дължи на непреодолима сила или масови безредици.

30.4.   Когато причинителят на вредата бъде разкрит.

30.5.   Когато сигналът е подаден от паник-бутон.

31. В случай на монтаж на нова или подмяна на повредена СОТ, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият закупува посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими технически средства. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърши монтаж на техниката в обекта при изрично възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя протокол.

32. За всяко нерегламентирано задействане на сигнално-охранителната система /извън предмета на договора/ от по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на ………… лв.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

33. Договорът влиза в сила от……………. и е за срок до края на годината в която е

сключен. Договорът се счита продължен до 31 декември на всяка следваща година, ако 1 (един) месец преди изтичане на първоначално уговорения срок или продълженията му, някоя от страните не уведоми писмено другата страна, че не желае продължаване на действието му.

34. При забава заплащането на повече от една месечна вноска по т.23, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора.

35. Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват по взаимно съгласие на страните в писмена форма – чрез допълнителни споразумения /анекси/.

36. Всяка една от страните по договора се задължава да не разгласява служебните или търговски тайни на другата страна, станали й известни във връзка с изпълнението на настоящия договор.

37. За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Р България.

38. Страните по договора ще решават споровете, възникнали относно изпълнението му по споразумение, а при непостигане на такова – по съдебен ред.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:
  1. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Примерният документ може да изтеглите ТУК

Print Friendly, PDF & Email