Приложение 3 към Решение № 546 на МС от 2012 г.

1. Министерски съвет

Структурата на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерския съвет е изграден от 16 програми, четири от които са включени в следните политики:

Стратегическата цел на Политиката в областта на управлението на средствата от ЕСза 2011 г. е насочена към повишаване на усвояването на средствата по програмите, съфинансирани от Европейския съюз, чрез ефективен координационен механизъм за програмиране, управление, наблюдение и оценка.

Стратегическата цел е постигната чрез действащ по-ефективен координационен механизъм за програмиране, управление, наблюдение и оценка на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, активен диалог с европейските и национални партньори и подкрепа на структурите на централно ниво, отговорни за координацията, управлението и сертифицирането на помощта по линия на Структурните инструменти на Европейския съюз.

Изразходваните средства по Политиката в областта на управлението на средствата от ЕС са в размер на 0.7 млн.лв.

Основните цели на Политиката „Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България“ са свързани с:

1. провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места;

2. осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

Основен приоритет е подобряването на управлението на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, областните управители и техните администрации изпълняват функции по координация, контрол и взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена, така и с органите на местната власт и местните администрации.

При изпълнението на целите на политиката участват всички 28 областни управители и техните администрации. За постигането на ползите/ефектите за обществото по провежданата политика, освен областните администрации, принос имат и други органи на централната изпълнителна власт и техните териториални звена.

Изразходваните средства по тази политика са в размер на 31.7 млн.лв.

„Политика в областта на правото на вероизповедание“ – съобразно поставените стратегически и оперативни цели за осъществяването на политиката в областта на правото на вероизповедание в страната се наблюдава свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание и търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.

Изразходваните средства са в размер на 3.8 млн.лв.

„Политика в областта на архивното дело“ – през периода акцентът в целите на политиката на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) е да се подобри управлението на Националния архивен фонд (НАФ) чрез осигуряването на законова и подзаконова нормативна база. Актуализирането на Закона за националния архивен фонд в края на 2009 г. бе извършено с цел засилване на текущия и надведомствен контрол на ДАА по опазването на документите на държавни и общински институции. Бяха положени много усилия, за привеждането на архивохранилищата на ДАА в съответствие с Препоръка 2005/835/ЕО на Съвета на Европа.

Политиката в областта на използването на НАФ е насочена към постепенно осигуряване на повече прозрачност и по-добър диалог с обществото при максимално улесняване на потребителите.

Използваните средства по тази политика са в размер на 7.0 млн.лв.

От програмите, които не са включени към цитираните политики (Други програми), с най-съществена роля се открояват две програми:

Програма „Болница „Лозенец“ – стратегическата цел на Болница „Лозенец„ е да допринася максимално за опазване на здравето и живота на хората, чрез диагностика и лечение на заболявания, диспансеризация, дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицинска апаратура и др.

Изразходваните средства са в размер на 28.6 млн.лв.

Програма „Администрация“ – основната цел е подобряване условията за работа на правителството и специализираната администрация на Министерския съвет (АМС). Резултати от изпълнението на програмата са постигнати в следните основни направления:

– Управление на човешките ресурси, чрез повишаване процента на реализираните в срок задачи, повишаване мотивираността на служителите в АМС, подобряване на трудовата дисциплина и др.;

– Административно-правно обслужване – осъществено е процесуално представителство и правна защита по възникнали спорове в над 80 дела пред различни съдилища в страната;

– Обществени поръчки – изпълнени са 26 бр. процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;

– Развитие и поддържане на националната мрежа на държавната администрация – информационно-комуникационната свързаност между всички административни структури чрез Националната мрежа на държавната администрация;

– Координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите – публична държавна собственост и обектите – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на АМС.

Изразходваните средства са в размер на 42 млн.лв., в т. ч. 32 млн. лв. софтуерни продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация.

2. Министерство на финансите

Министерството на финансите, в рамките на приоритетите, заложени за изпълнение в плана към Програмата на правителството за европейско развитие на Република България, насочи усилия си за постигане на следните цели:

Ш Запазване на макроикономическата стабилност, преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза и възстановяване на българската икономика;

Ш Ефективно управление на публичната държавна собственост;

Ш Ефективно управление на средствата от Европейския съюз.

През отчетната 2011 година консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МФ, възлизат на 353.9 млн.лв.

Изразходените през 2011 г. средства основно са акумулирани по 4 политики, а именно:

Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“ включва 2 програми и общо изразходените средства са в размер на 36.8 млн.лв.

Изпълнението на целите на политиката, насочени изцяло към поддържане на стабилността на публичните финанси, повишаване на фискалната дисциплина на всички нива на управление и преразпределение на ресурсите за секторите на икономиката, стимулиращи растежа и конкурентноспособността, намери израз в подготвяните от министерството проекти на нормативни актове, методологически насоки и указания на министъра на финансите.

Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“ включва 1 програма и общо изразходените средства са 220.9 млн.лв..

През 2011 г. дейностите, включени в програмата бяха насочени към създаване на условия за ефективно събиране на държавните приходи и за осигуряване ресурс за изпълнение на фискалната политика и приоритетите на правителството.

Главната цел беше запазване на макроикономическата стабилност в страната, смекчаване на негативните последици от глобалната криза върху икономиката и създаване на благоприятни условия за развитието на бизнеса и за излизането от икономическата рецесия. Данъчно-осигурителната политика беше ориентирана към стимулиране на икономическата активност и намаляване дела на сивата икономика, подобряване на бизнес-средата и насърчаване на заетостта.

С основните изменения в данъчните закони, направени през периода, се цели подобряване на данъчната практика и ефективността на приходните администрации, и повишаване на постъпленията в държавния бюджет.

Средно времето за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки значително е намаляло – от 616 часа на 500 часа, гражданите и фирмите пестят 330 млн.лв. на година. През 2011 г. е увеличена ползваемостта на електронните услуги на НАП. Най-голям е относителния дял на подадените по електронен път ДДС документите-82.21% за 2011 г. при 75.26% за 2010 г.

За отчетния период на 2011 г. размерът на общо събраните акцизи (акциз при внос и акциз при сделки в страната) е в размер на 3.9 млрд.лв.

Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма“ включва 3 програми и общо изразходените средства са 44.8 млн.лв.;

Приоритетите и целите на митническата администрация и на Държавната комисия по хазарта бяха насочени към: подобряване прилагането на митническото законодателство; ефективно събиране на вземанията и прилагане на мерките на търговската политика, ефективен митнически контрол и засилване на сътрудничеството с митническите органи на другите държави-членки, както и с другите национални органи, компетентни за прилагане на специфични мерки при вноса и износа на стоки; провеждането на ясна и дългосрочна политика по отношение развитието на игралния сектор у нас, както и към предотвратяване на случаи на организиране на хазартни игри без разрешение и превенция срещу възможни финансови измами на организаторите спрямо играещите в хазартните обекти.

При изпълнението на политиката се постигнаха следните резултати:

– Предотвратяване, разкриване и санкциониране на митнически, валутни и акцизни нарушения.

– Предотвратяване и разкриване на незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори.

– Разкриване на нелегален трафик на оръжие, изделия и технологии с двойна употреба.

– Ефективна защита на права на интелектуална собственост.

– Осигуряване на ефективна защита на живота и здравето на хората, на животните и растенията, на културното и историческото наследство, околната среда и др.

– Осигуряване на правилното прилагане на мерките на Общата селскостопанска политика (ОСП) при внос и износ на селскостопански стоки.

Във връзка с горепосочените резултати се реализираха следните целеви стойности:

Показатели за изпълнение Мерна единица План Отчет
Установени митнически, валутни и акцизни нарушения

Брой случаи

6 700

4 206

Задържани наркотични вещества и прекурсори

Брой случаи

105

96

Приложени гранични мерки за защита на права на интелектуална собственост

Брой случаи

1 820

177

Извършени проверки и проучвания по подадени писмени искания за издаване на разрешения за организиране на хазартна дейност .

брой

2 200

2 353

Проверки на хазартни обекти

брой

530

573

Политика „Управление на дълга“ включва 1 програма и изразходените средства са 1.3 млн.лв.

През 2011 г. управлението на дълга бе насочено към провеждане на разумна и ефективна политика по отношение на поемането на нови правителствени дългове с цел превенция от неконтролируемо нарастване на дълга и негативното му влияние върху фискалната и макроикономическата стабилност, при запазване на готовността за бързо реагиране в случай на рискове за финансовата устойчивост на страната. Това от своя страна наложи преориентирането на дълговата политика в посока на осигуряване на надеждно, своевременно и ефективно финансиране на бюджета чрез активното участие на държавата, като емитент на ДЦК и утвърждаване ролята на ДЦК като един от основните инструменти за финансиране на заемните нужди на държавата.

Към края на 2011 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 5945.9 млн. евро, от които вътрешен – 2458.3 млн. евро и външен – 3487.6 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение приблизително с 560.9 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходната година.

Други програми:

Програма „Оперативна програма „Административен капацитет““ – основната цел на програмата е ефективното и ефикасно управление и изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет“, чрез провеждане на процедури за подбор на проекти, в резултат на които са избрани за финансиране 83 проекти, в съответствие с критерии за избор на операции и са сключени 37 договори с бенефициенти на стойност 54,7 млн.лв. Изразходените средства по програмата за 2011 г. са в размер на 12,5 млн.лв.

Програма „Национален компенсационен жилищен фонд“ – финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Със Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ се определя изплащането на компенсации на гражданите придобили или започнали изграждането на жилище.

За отчетният период изразходените средства по програмата са в размер на 11,3 млн.лв., в това число са изплатени средства в размер на 11,1 млн.лв., като финансово са компенсирани 1 664 бр. жилищно спестовни влогове. Извършени са 72 бр. контролни проверки в местните комисии при планирани – 67 бр.

Програма „Администрация“ – основната цел на програмата е осигуряване на нормалното функциониране на администрацията, обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално използване на ресурсите, адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол в Министерството на финансите. Разходите по програмата за отчетния период са в размер на 26,2 млн.лв.

3. Министерство на външните работи

Външната политика на Република България се осъществява чрез изпълнението на пет програми, за реализирането на която са разходвани през 2011 г. 114.4 млн.лв. бюджетни средства.

През 2011 г. бе постигнато ефективно управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба. Бе стартирана комплексна процедура за декласификация на дипломатическите документи за периода 1944 – 1953 г., която ще допринесе за по- цялостното публично ползване от граждани, изследователи, учени и др. на архива на министерството.

През 2011 г. бяха закрити дипломатическите ни представителства в Хараре /Зимбабве/, Луанда /Ангола/ и Бангкок /Тайланд/, като освободената сграда в Хараре в края на 2011 г. бе отдадена под наем.

Временно бе преустановена дейността на посолствата ни във Вилнюс /Литва/, Талин /Естония/, Новосибирск /Руска федерация/, Акра /Гана/ и на Генералното консулство в Милано /Италия/.

Финализирана е процедурата по продажбата на недвижими имоти с отпаднала необходимост във ФР Германия – Бон и Шверин /приходи от 4, 841 млн лева/ и Мексико /продадени шест имота на обща стойност 2, 805 млн лева/ т. е. приходите от продажба на имоти през 2011 г. възлизат общо на 7, 646 млн лева.

През 2011 г. са значително увеличени и приходите от консулски услуги като само приетите и обработени молби за издаване на визи са 752 072, а приходите от издаване на визи при план 37.3 млн. лв. възлизат на 54.3 млн.лв.

В 57 от общо 89 Консулства е инсталирана биометричната версия на Националната визова информационна система, която позволява снемането на биометрични данни както от кандидатите за визи, така и от българските граждани при подновяване на българските им лични документи. В шестдесет и седем от консулствата ни, консулските длъжностни лица имат право да вземат самостоятелни решения чрез автоматична проверка в Шенгенската информационна система.

В Русия, Обединени Арабски Емирства и Турция заявленията за визи се приемат чрез изнесени визови центрове. Предстои изнасяне на приемането на заявления за визи в Украйна, Казахстан, Иран и Беларус. В Русия и Украйна акредитирани туроператори работят и с електронната система «Е-виза». Системата ще бъде въведена и за консулствата в Минск и Кишинев.

Проведени са редица дейности и мероприятия в областта на утвърждаване на образа на България като държава-членка на ЕС и подобряване на обществените нагласи за страната в чужбина, интегриране на културното взаимодействие в приоритетни външнополитически политики и програми, както и повишаване на информираността и капацитета на българския културен сектор за активно участие в приоритетни за българската външна политика програми. Реализирани са две издания от форума „Софийска платформа“ с широко международно участие. По Комуникационната стратегия на Република България са проведени от посолствата ни 42 инициативи в 23 държави. Осъществена бе мащабна инициатива „Пътуващи изложби“ за популяризиране на българското културно-историческо наследство и съвременно изкуство, като са реализирани 19 експозиции чрез задграничните ни представителства в страни от Европа, Азия и Близкия Изток.

През 2011 г. е налице ново развитие и надграждане на двустранните отношения на България с много държави. Сред тях са страните от Югоизточна Европа, с които основен принцип е добросъседството, страните от ЕС и стратегическия ни партньор САЩ. Продължи развитието на отношенията със страните от Черноморския регион, както и с държави, с които отношенията имат стратегическо значение, каквито са Русия и Китай. Отбелязано бе ново положително развитие с Индия, Бразилия, Южна Африка, Япония, Република Корея и други. България направи успешни стъпки към утвърждаване на национален принос и споделяне на опит в подкрепа на демократизацията и реформите във връзка със събитията от Арабската пролет. Тя бе търсен партньор със своите балансирани контакти и традиционни отношения в рамките на широкия Близък изток. Приносът ни към мисиите и операциите, както на ЕС, така и на НАТО продължи да е съществен и да укрепва международния авторитет на страната.

4. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

През 2011 г. провежданите политики от Министерството на отбраната бяха сведени от четири на две, а именно – политика „Отбранителни способности“ и политика „Съюзна и международна сигурност“.

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2011 г. беше разработен в програмна структура от 10 програми, включени в съответните политики.

В таблицата по-долу са дадени разходите по отчет за 2011 г. на Министерството на отбраната, разпределени по политики и програми:

/хил.лв./

Наименование на политиките и програмите

Разходи по отчет

2011 г.

Политика „Отбранителни способности“

975 067,5

Програма 1 „Подготовка и използване на въоръжените сили“

733 890,6

Програма 2 „Управление на човешките ресурси“

10 334,2

Програма 3 „Сигурност“

41 424,6

Програма 5 „Медицинско осигуряване“

110 214,0

Програма 6 „Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело“

22 802,3

Програма 7 „Изследвания и технологии“

4 329,8

Програма 8 „Военно образование“

0

Програма 9 „Административно управление и осигуряване“

52 072,1

2.Политика „Съюзна и международна сигурност“

61 588,5

Програма 4 „Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество“

27 598,8

Програма 10 „Военна информация“

33 989,7

ОБЩО РАЗХОДИ

1 036 656,0

Политика „Отбранителни способности“ – основната цел на тази политика е изграждането на единен комплект оперативно съвместими въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, с единна система за командване в мирно време и при кризи, със съответстваща организация, численост, въоръжение, техника и подготовка. Така заложената цел се реализира посредством изпълнението на конкретни мерки и действия, като предвидените за изпълнение мероприятия следва да бъдат приключени към 2014 г.

Изразходваните средства по политика „Отбранителни способности“ са в размер на 975 067,5 хил.лв., което представлява 94,1% спрямо общите разходи на Министерството на отбраната.

Политика „Съюзна и международна сигурност“ – основната цел на тази секторна политика е участие във формиране на политиките на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към тяхното реализиране.изпълнение на ангажименти към други международни организации. Това означава повишаване ефективността в процесите на консултации и вземане на решения, отстояване на интересите и позициите на страната ни в хода на подготовката на разработваните съюзни решения и документи, в текущите и бъдещи операции, в отбранителните инициативи и в процесите на трансформации и реформи.

Изразходваните средства по политика „Съюзна и международна сигурност“ са в размер на 61 588,5 хил.лв., което представлява 5,9% спрямо общите разходи на Министерството на отбраната.

През 2011 г. усилията на Министерството на отбраната бяха насочени към по-ефективно изразходване на ресурсите за развитие на бойните способности, към подготовката, участието в мисии и операции зад граница и за модернизацията на Българската армия. На база постигнатите през изминалата година резултати Министерството на отбраната заявява , че може да бъде формулиран следния основен извод, а именно: Въоръжените ни сили са в състояние да изпълнят конституционното си задължение за гарантиране суверенитета и териториалната цялост на страната и да допринасят за колективната отбрана, за подкрепа на международния мир и сигурност и за оказване на помощ на населението при природни бедствия, аварии и катастрофи.

5. Министерство на вътрешните работи

Със ЗДБРБ за 2011 г. на Министерство на вътрешните работи бяха одобрени средства в размер на 1 006.0 млн.лв., за изпълнението на основните цели и приоритети в дейността на министерството, разпределена в следните политики и програми:

Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“, с две програми: Програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ и Програма „Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим“.

Разходите за тази политика, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., са в размер на 715.8 млн.лв., по уточнен план те са 786.1 млн.лв., а по отчет – 785.6 млн.лв.

Основните цели на Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“ са: повишаване ефективността на работата на полицейските структури, подобряване резултатността от провежданата оперативно-издирвателна и контролно-методическа дейност за ограничаване, разкриване и документиране на извършените престъпления; предотвратяване и разкриване на тежки престъпления; ограничаване на организираната престъпност и превенция на рисковете и заплахите за обществената сигурност; защита на стратегически и особено важни обекти и повишаване степента на сигурност на охраняваните обекти; осъществяване на ефективен контрол по пребиваването на чужденци в страната; противодействие на тероризма и борба срещу организираната и тежката криминална престъпност на територията на страната.

В изпълнение на горепосочените цели, през 2011 г. структурите на МВР са провели повече от 120 големи операции по противодействие на престъпността, при които са разбити: 11 нелегални лаборатории за производство на наркотични вещества; 3 печатни бази за производство на фалшиви банкноти; организирана престъпна група (ОПГ), извършила най-малко 6 поръчкови убийства; ОПГ, специализирала се в извършване на въоръжени грабежи; международна престъпна група, извършвала престъпления с електронни платежни инструменти; няколко групи за телефонни измами; организирани групи, извършвали дълги години кражби на МПС, както и гастролиращи групи, извършвали домови кражби. Образувани са общо 1 181 досъдебни производства, следствените дела са 112, като са повдигнати обвинения срещу 120 лица за ръководене и участие в ОПГ.

През 2011 г. са пресечени общо 12 трансгранични канала за трафик на наркотици, разкрити са 11 (при разкрити 5 за 2010 г.) нелегални лаборатории за производство на синтетични наркотици и 35 закрити помещения и оранжерии за отглеждане на канабис, като са задържани общо 489 лица.

В резултат на приложените от МВР системни мерки за противодействие на контрабандата и разпространението на акцизни стоки без бандерол, фалшив бандерол или с бандерол с изтекъл срок, предотвратените щети за държавния бюджет, само от невнесен ДДС, са в размер на близо 44 млн. лв.

През изминалата година престъпленията против собствеността са намалели с 12.5 % спрямо 2010 г. (при грабежите намалението е със 17.7 %, при въоръжените грабежи – с 24.5 %, при грабежите по главните пътища и магистралите – със 71.4 % , при кражбите – с 11.0 %).

В резултат на последователното изпълнение на планираните мерки в Националния шенгенски план за действие бяха контрактувани и разплатени 100 % от финансовите средства по Инструмента Шенген, благодарение на което България успя не просто да изпълни заложените изисквания и предпоставки за членство в Шенген, но въведе и прилага най-добрите практики в редица области – „Морски граници“, „Въздушни граници“ и „Визи“.

С цел подобряване на граничното сътрудничество са разкрити и функционират в пълен обем контактните центрове за гранично и митническо сътрудничество с Румъния и Гърция, а през м. юни 2011 г. официално е открит и контактният център на ГКПП Гюешево на границата с Р Македония. През м. юни 2011 г. е одобрен План за съвместни дейности по българо-турската граница между Гранична полиция и Агенция Фронтекс, предвиждащ създаването на съвместни екипи за намеса, изготвянето на съвместен анализ на риска и допълнително практическо обучение.

Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване“, с обособена към нея Програма „Пожарна безопасност, ранно оповестяване и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“.

Разходите за тази политика, утвърдени със ЗДБРБ за 2011 г., са в размер на 148.0 млн.лв., по уточнен план те са 158.8 млн.лв., а по отчет – 158.6 млн.лв.

Целите на политиката са: осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи в Република България; въвеждане на най-добрите европейски практики за пожарна безопасност в областта на държавния противопожарен контрол и разширяване възможностите за сътрудничество и взаимодействие в областта на пожарната безопасност с останалите страни от Европейския съюз и НАТО; утвърждаване и развитие на превантивната дейност.

През 2011 г. структурите за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на 60 614 сигнала за произшествия; ликвидирани са 41 890 пожара, от които 9 487 с нанесени материални щети; осъществени са 16 026 спасителни операции и дежурства; извършени са общо 239 791 бр. проверки на обекти и строежи за осигуряване на пожарната безопасност, като са констатирани 82 796 нарушения, съставени са 3 176 акта за установени административни нарушения и са наложени 999 принудителни административни мерки; проверени са 3 753 водостопански обекта на територията на страната, направени са 2 170 констативни протокола и са дадени 4 538 предписания за отстраняване на констатираните нередности.

Политика „Общоосигуряващи дейности“ е с обособени три програми: Програма „Оперативно-техническо осигуряване“, Програма „Обучение, квалификация и научни изследвания“, Програма „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване“.

Разходите за тази политика, утвърдени със ЗДБРБ за 2011 г., са в размер на 134.8 млн.лв., по уточнен план те са 138.5 млн.лв., а по отчет – 136.4 млн.лв.

Основните цели на политиката са: осигуряване на защитена комуникация и криптографска сигурност на обменяната информация в Република България и задграничните й представителства, придобиването, систематизирането и обработката на информация от чужди източници и оперативния контрол на националния радиочестотен спектър, намаляване на риска от нерегламентиран достъп до класифицирана информация и подобряване на комуникационното обслужване на ведомствата по отношение на класифицирана информация, предотвратяване чрез технически способи на терористични действия, насочени срещу държавни органи, организации, юридически лица и граждани, както и срещу стратегически дейности и обекти; организиране и провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование и на професионално обучение на служителите на МВР, извършване на теоретични и приложни научни изследвания; медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в Правилника за прилагането на Закона за МВР.

Оценката на резултатите от дейността през 2011 г. на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“-МВР показва тенденция към увеличение на относителния обем от дейности, съпътствано от ориентиране на резултатите от прилагането на СРС към нуждите на наказателния процес. Сравнителният анализ на данните за 2011 г. с тези от предшестващите отчетни периоди показва приблизително запазване броят на постъпващите искания за използване на СРС спрямо същия период на 2010 г. и 85 % увеличение спрямо отчетния период на 2009 г. Увеличението на документираната информация на материални носители е с около 20 % спрямо 2010 г. и 30 % спрямо 2009 г., което е обусловено от извършените промени в Наказателно процесуалния кодекс и ангажирането на органите на прокуратурата в процеса по прилагане на СРС.

В областта на обучението и квалификацията през 2011 г. са изпълнени основните цели на Академията на МВР, като е постигнат е ефект от провежданата политика, а именно: усъвършенстване на образованието и квалификацията в нов, по-висш стадий на развитие, отговарящ на потребностите на отделната личност, на гражданското общество и на европейските стандарти. За постигане на целите влияние оказва завишеният обществен интерес към специалностите, преподавани в Академията, респ. по-големият брой кандидати за обучение.

През 2011 г. в МВР е извършена значителна по обем работа за поддържането, модернизирането и разширяването на комуникационните и информационни системи и обновяването им с цел съответствие на нарасналите изисквания; въвеждане в експлоатация на съвременни цифрови комуникационни системи, осигуряване на надеждни комуникации за нуждите на държавното управление и всички структурни звена на МВР в ежедневната им работа и готовност за работа при извънредни обстоятелства. Значителен обем работа е отчетена и в областта на осигуряването на функционирането на Националната компонента на Шенгенската информационна система и АИС „Български лични документи“.

През 2011 г в дирекция „Български документи за самоличност“ са издадени 31 256 лични карти и 40 446 паспорта, обработени са 58 780 искания за издаване на лична карта и/или паспорт. За 2011 г. се наблюдава увеличаване с 9 % в сравнение с 2010 г. на обработените преписки за издаване на документи за самоличност. МВР следи постоянно динамиката на процеса по подмяна на документите, като при наличие на негативни тенденции при намаляване активността на гражданите спрямо броя на личните документи, чиято валидност изтича, се планират и провеждат информационни кампании.

Други програми

1. Програма Убежище и бежанци – осъществява се от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), изпълняваща дейности и задачи, свързани със създаването на условия за ефективно провеждане на производството за предоставяне на статут, интеграция на получилите статут на бежанец и хуманитарен статут в България, усвояване на средства от Европейския бежански фонд (ЕБФ).

Разходите за изпълнението на тази програма, утвърдени със ЗДБРБ за 2011 г., са в размер на 3.2 млн.лв., по уточнен план те са 5.1 млн.лв., а по отчет – 4.8 млн.лв.

В съответствие с нормативната уредба, ДАБ осигурява подслон и издръжка на чужденците в производство за предоставяне на статут. Регистрационно-приемателните центрове в София и с. Баня имат общ номинален капацитет за настаняване на 580 души, като издръжката на настанените в центровете е регламентирана от българското законодателство. Във връзка с повишаването на капацитета за приемане и подобряване на условията за настаняване на чужденци, търсещи закрила в Р България, през периода се извършиха значителни ремонтни дейности, съфинансирани със средства от ЕБФ, в РПЦ-София. С цел завършване на строителството на Транзитния център в с. Пъстрогор през отчетния период стартира изграждане на пречиствателна станция, както и извършване на допълнителни строителни работи от изпълнителя. Чрез функционирането на центъра ще се достигне необходимия капацитет и материална база за разглеждане на молби за статут.

2. Програма Специална куриерска служба – включва дейностите и задачите, изпълнявани от Специалната куриерска служба.

Разходите за изпълнението на тази програма, утвърдени със ЗДБРБ за 2011 г., са в размер на 4.2 млн.лв., по уточнен план те са 5.6 млн.лв. и по отчет – 5.1 млн.лв.

Основната цел в работата на Специалната куриерска служба за отчетния период е установяване на постоянна координация и взаимодействие и устойчиво партньорство с органите на държавната власт и местното самоуправление, както и с физически и юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверения за сигурност, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му, за обезпечаване на дейността по приемане, пренасяне, доставяне и защита на материалите, съдържащи класифицирана информация.

Показателите за отчитане на изпълнението на основната цел са два: своевременно доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, от и до организационните единици (в областните градове – в срок до 24 ч., в общините – до 48 ч., а в някои по-далечни региони – до 72 ч.; за целта, Службата е структурирана на територията на цялата страна в един Централен и пет Регионални куриерски сектора, в състава на които са включени осемнадесет териториални куриерски пункта) и защита на материалите, съдържащи класифицирана информация, от нерегламентиран достъп при тяхното приемане, пренасяне, описване, съхраняване и предаване (за целта, ежедневно в наряд се сформират куриерски екипи в състав от трима служители, изпълняващи функциите на куриер, охранител и водач на автомобил). В изпълнение на основната дейност през 2011 г. са приети, обработени, пренесени и доставени 256 900 пликове (пакети) с материали, съдържащи национална класифицирана информация, от/за организационни единици. Материалите, съдържащи класифицирана информация, са предадени на адресатите при спазени всички изисквания за физическа сигурност и предприети мерки за гарантиране на защитата им от нерегламентиран достъп.

Уточненият план на разходите на МВР за 2011 г., в резултат на извършените текущи корекции по бюджета му, възлиза на 1 094.2 млн.лв., а извършените разходи за отчетния период са в размер на 1 090.4 млн.лв., представляващи 99.7 % от уточнения план.

В резултат на предприетите от страна на МВР мерки за спазване на строга финансова дисциплина и стриктен контрол върху извършваните разходи, както и на предприетите действия за оптимизиране на персонала, министерството реализира изпълнението на националните приоритети в областта на сигурността и вътрешния ред на страната, в рамките на предоставените му през годината средства.

6. Министерство на правосъдието

7.

Съгласно ЗДБРБ за 2011 г. и ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за неговото изпълнение програмният бюджет на Министерство на правосъдието включва осем програми, като седем от тях са насочени към изпълнението на две политики, а осмата е програма „Администрация“.

За изпълнение на политиките и програмите на МП през 2011г. са извършени разходи в размер на 181.9 млн.лв., при уточнен годишен план 187.4 млн. лв., което представлява 97 % изпълнение.

Общо отчетените разходи за политика „Изпълнение на наказанията“ са в размер на 97.0 млн.лв. През отчетният период изразходваните бюджетни средства по програмата са 39 % от всички разходи по бюджета на МП. От тях преобладаващи са разходите за изпълнение на програма „Затвори – изолация на правонарушителите“, които са в размер на 70.1 млн.лв., или 72 % от разходите по политиката.

Политиката по изпълнение на наказанията осигурява защитата на обществото от правонарушителите, тяхната ресоциализация и социалната им рехабилитация. Политиката е насочена към превъзпитание на лишените от свобода и към усъвършенстване и демократизиране на институциите на наказателно – изпълнителната система, като необходима предпоставка за хуманно третиране на закононарушителите и гаранция за спазването на правата на човека – като част от процеса на реформиране на пенитенциарната система и отразява намеренията на МП за провеждане на последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната област.

Отчетът на част от показателите за полза/ефект през отчетната 2011 г. е както следва:

Политика „Изпълнение на наказанията“ Мерна единица План Отчет
1 Брой на лишените от свобода Брой 11 500 9 885
2 Съотношение между броя на рецидивите спрямо общия брой лишените от свобода % 40,1 47
3 Жилищна площ на 1 лишен от свобода кв. м 3 2,3
4 Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести Брой човекодни 380 654 450 047
5 Брой на осъдените с мярка „пробация“ Брой 14 000 14 414

През 2011 г. се запазва тенденцията за нарастване на броя на осъдените на пробация, за сметка на намаляване броя на осъдените с краткосрочен размер на наказанието „лишаване от свобода“.

Вследствие на по – активната роля и дейност на разследващите органи и съда, броят на задържаните лица и времетраенето на престоя на задържаните в следствените арести надвишава плановите показатели.

В Политиката в областта на правосъдието са отчетени разходи в размер на 81.0 млн.лв., от които ведомствените разходи са 41.2 млн.лв., а администрираните – 40.0 млн.лв. С най-голям размер на администрирани разходи е програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“, които са 27.8 млн.лв. за издръжка и капиталови разходи и представляват 70 % от администрираните разходи по политиката. По програма „Равен достъп до правосъдието“ са отчетени администрирани разходи в размер на 9.0 млн.лв., които представляват предимно разходи за предоставена правна помощ.

През отчетния период изпълнението на оперативните цели за пълноценното участие на Република България в съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, създаването на ефективно законодателство, усъвършенстването на международната правна помощ и сътрудничество за осигуряване защитата на пострадалите от престъпления, осигуряването на равен достъп до правосъдие, създаването на единен регистърен център и компютъризация на съдебната система подпомагат изпълнението на стратегическата цел.

Отчетът на част от показателите за полза/ефект през отчетната 2011 г. е както следва:

Политика в областта на правосъдието

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

1. Проверки по сигнал Брой 1 000 778
2. Извършени проверки по разпореждане на министъра Брой 30 187
3. Образувани преписки за промяна на гражданство Брой 10 000 11 458
4. Издадени удостоверения по чл. 39 от ЗБГ Брой 2 000 2 058
5. Издадени удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗБГ Брой 5 000 11 468
6. Изготвени уведомления по чл. 37, ал. 2 от ЗБГ Брой 10 000 21 201
7. Преписки, разгледани от Съвета по гражданството Брой 10 000 25 618
8. Актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство Брой лица 10 000 36 595
9. Обработени укази за лица, които имат промяна в гражданството Брой лица 5 000 19 086
10. Обработени преписки, върнати от процедура на съгласуване с МВР Брой 10 000 20 280
11. Апостили Брой 20 000 22 779
12. Заявления за вписване в ЦРЮЛНЦ Брой 3 500 6 980
13. Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него Брой 35 85
14. Обработка на преписки, във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др. Брой 11 700 14 980
15. Проведени срещи с правни НПО Брой 4 5
16. Брой регистри включени в Единната регистърна система Брой 5 5
17. Извършени вписвания ЦРОЗ Брой 60 000 57 179
18. Издадени удостоверения ЦРОЗ Брой 70 000 66 289
19. Съотношение на възложени и изпълнени конвои на територията на страната % 100 100
20. Изпълнение броя на съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица Брой 330 405
21. Лица получили правна помощ Брой 50 000 45 153

Програма „Администрация“ осъществява дейности по управление на човешките ресурси, осигурява правното, административното, информационното и материално – техническото обслужване на другите програми. Изпълнява се от дирекциите на общата администрация на МП и инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт. Утвърдените средства за 2011 г. са в размер на 4.4 млн.лв. и представляват предимно общоведомствени разходи.

8. Министерство на труда и социалната политика

През 2011г. политиките, които изпълнява Министерството на труда и социалната политика, произтичат от приоритетите на правителството. МТСП разработва, координира и провежда следните основни политики:

Политика в областта на заетостта – средно за 2011г. равнището на регистрираната безработица за страната е 10.1%. Средномесечния брой на безработните с 18 344 безработни (с 5.2%) по-малко спрямо 2010г. През 2011 г. равнището на безработица плавно намалява от 11.0%, през месеците януари и февруари, до 9.4% през септември. С провеждането на активната политика на пазара на труда, се балансират процесите на търсене и предлагане на пазара на труда и подпомагане запазването на заетостта.

Активните програми и мерки на пазара на труда и реализацията на ОП „РЧР“ допринесоха за намаляване на напрежението на трудовия пазар.

В резултат на активната работа на трудовите посредници на първичния пазар на труда са устроени 103 031 безработни лица.

През 2011 г. е осигурена нова заетост на 53 318 безработни лица, 1 787 лица са включени по програми и мерки за обучение, финансирани със средства от държавния бюджет в размер на 73,0 млн.лв.

Политиката в областта на трудовите отношения се осъществява от ИА „Главна инспекция по труда“, Фонд „Условия на труд“ и Националния институт за помирение и арбитраж. За отчетния период са изразходвани средства в размер на 9,8 млн.лв. основно за осигуряване на контролната дейност, издръжка на системата, повишаване квалификацията на служителите, заплати и възнаграждения на персонала.Политиката в областта на трудовите отношения поставя акцент върху осигуряването на сигурни и безопасни условия на труд, което има изразен здравен, социален и икономически ефект.

От плана за дейността на ИА „ГИТ“ през 2011г. са извършени общо 531 950 проверки, в т.ч. 25 308 планирани. За цялата отчетна година са изплатени 70 млн.лв. забавени дължими трудови възнаграждения в резултат на извършените проверки от контролните органи.

Политиката в областта на социалното подпомагане е насочена към лица и семейства, които не са в състояние сами чрез труда си, притежаваното от тях имущество или с помощта на задължените по закон да им осигуряват издръжка, да задоволят основните жизнени потребности. Продължи и през тази година насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях.

При предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход бяха планирани и изпълнени следните конкретни показатели:

· Месечни социални помощи – планиран брой лица и семейства – 57 400 средномесечно, изпълнение – 47 842. Изплатените средства за този вид помощи са 51,4 млн.лв.;

· Еднократни социални помощи – планиран брой лица и семейства, на които се отпуска социална помощ – 8 000, изпълнение – 7 258. Средствата изплатени за този вид помощи възлизат на 1,3 млн.лв.;

· Целеви помощи – за 2011 г. са изплатени общо 3,3 млн.лв.

Целевите средства средства за диагностика и лечение се отпускат за блонична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравно осигурителния процес. За отметния перод са изплатени средства за лечение на 1 718 лица, като на лечебните заведения са преведени средства в размер на 0,9 млн.лв.

За осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи са изплатени 60,6 млн.лв. за 206 452 случая.

Целта на Политиката в областта на социалното включване е оказване на финансова подкрепа на семействата и е в съответствие и в изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Финансовата подкрепа е част от работата по превенция на изоставянето, ре интеграция, при настаняване на деца в семейства на роднини и близки, при настаняване в приемни семейства.

С бюджета за 2011 г. са утвърдени 7 400 000 лева за дейностите по Закона за закрила на детето. Към 31.12.2011 г. са отчетени средства в размер на 8 773 628 лева за 4 784 средномесечен брой случаи.

През 2011 г. се наблюдава увеличаване в сравнение с 2010 г. на средномесечният брой случаи на деца, настанени в семейството на родини или близки, при които е оказана финансова подкрепа (208 брой случая). Значително се е увеличил броят на случаите на деца, настанени в приемни семейства, при които е оказана финансова подкрепа (275 брой случая).

Семейните помощи за деца по Закона за семейните помощи за деца, имат за цел да равнопоставят осигурените и неосигурените жени, гарантирайки им възможност да посрещнат увеличените разходи както преди раждането на децата им, така и да подпомогнат раждането и отглеждането на децата в семейна среда. Основните ефекти са следните:

·Еднократна помощ при бременност: За периода януари – декември 2011 г. с еднократна помощ при бременност са подпомогнати общо 17 669 жени. Изплатената сума е в размер на 2,9млн.лв.

·Еднократни помощи при раждане на дете: През отчетния период на 2011 г. са отпуснати помощи за 69 736 родени деца. Изплатената сума е в размер на 26,5 млн.лв.

·Месечни помощи за отглеждане на дете до една година: За периода януари – декември 2011 г. с месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година средномесечно са подпомогнати 21 557 майки. Изплатената сума е в размер на 26,2 млн.лв.

·Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година. За отчетния период за 2011 г. дирекциите „Социално подпомагане“ са изплатили за 2 028 деца близнаци сумата в размер на 2,4 млн.лв.

·Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение. За периода януари – декември на 2011 г. са изплатени на 2 344 майки студентки еднократни парични помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година в размер на 6,4 млн.лв.

·Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. За периода януари – декември 2011 г. средномесечно 21 205 деца са получили месечна добавка отпусната по реда на чл.8д от ЗСПД. Изплатената сума е в размер на 59,6 млн.лв. През 2011 г. бяха направени изменения в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД), свързани с изплащането на месечни добавки за деца с трайни увреждания по реда на чл.8д от ЗСПД за минал период (ПМС № 7 от 17.01.2011 г.).

·Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки. През отчетния период на 2011 г. са подпомогнати 14 719 многодетни майки със сумата 1 млн.лв.

·Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. За периода януари – декември на 2011 г. с месечни помощи за деца средномесечно са подпомогнати 554 883 семейства за 820 892 деца, изплатената сума е 357,9 млн. лева.

· Еднократна целева помощ за първокласници. За отчетния период на 2011 г. са отпуснати за 45 434 деца – първокласници целеви помощи за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Изплатената сума е 6,8 млн.лв.

Изплатените помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания през 2011г. са в размер на 161.0 млн.лв.

Политика в областта на демографското развитие и равните възможности – важна цел при провеждане на политиката е създаване на условия и гаранции за равнопо-ставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. Изготвя се база данни в съответствие със Системата от показатели за мониторинг на националната стратегия за демографско развитие на Република България. Осъществен е анализ на тенденциите в развитието на населението. Изговен е проект на Национална концепция за «активно стареене».

Освен горното приоритет на провежданата политика е и създаване на условия за равни възможности и равен достъп до обществените ресурси за всички. Програмата допринася за насърчаване на интеграцията на рискови групи в обществото.

Политика в областта на жизненото равнище и доходите – за отчетния период чрез политиката в областта на жизненото равнище и доходите се изпълняват заложените приоритети и цели. Провежданата политика в областта на жизненото равнище и доходите от труд е с ориентация към най-засегнатите слоеве на обществото, в условията на криза. Основен инструмент при изпълнението на политиката в областта на доходите от труд е диалога със социалните партньори.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. средната работна заплата общо за страната е 727 лв., спрямо четвърто тримесечие на 2010 г., номиналният ръст е 8,7%, а реалният ръст е 5,8%.

Доходите от труд нарастват общо за икономиката и по сектори, наетите към трето тримесечие на 2011г. са едва с 0,6% по-малко спрямо същото тримесечие на 2010г., което показва тенденция стабилизиране на наемния труд.

Ръстът на Минималната работна заплата в рамките на годината е 12,5%, при заложен ръст от 0%, като показател за изпълнение на политиката

Политиката в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията включва свободното движение на работници и координацията на системите за социална сигурност и се изпълнява в условия на членство на страната в ЕС. През отчетния период МТСП участваше в процеса на вземане на решения на Общностно равнище в тези области чрез свои представители в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета. В съответствие с механизма на ПМС № 85 от 17 април 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз, тези дейности се осъществяваха чрез РГ 2 «Свободно движение на хора» към СЕВ и привлечените към нея със Заповед на министъра на труда и социалната политика други три междуведомствени работни групи (МРГ) – МРГ по координация на социалната сигурност и професионалните пенсионни схеми, МРГ по спогодби за заетост и МРГ по миграция и интеграция (администрирани от дирекция ЕВМС).

През отчетния период 2011 г. мрежата от Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП в посолствата на България в чужбина се утвърди като ефективен инструмент за провеждане на политиката в областта на свободното движение на хора и трудовата миграция, който включва ангажимент към българските граждани зад граница, както ползващи правото си на свободно движение в рамките на ЕС, така и мигриращи извън нея. Към момента са разкрити служби по трудови и социални въпроси в Гърция, Кипър, Испания, Германия, Австрия, Ирландия и ОК.

Инструмент за реализация на политиката на МТСП в областта на интеграцията на имигранти е управлението на създадения през 2007 г. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ) като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. През отчетния период на 2011 г. бе подготвен и предаден на ЕК Отчетен доклад на Отговорния орган за изпълнението на годишна програма 2008 (ГП 2008) на ЕИФ, заедно със заверена Декларация за разходите по ГП 2008 от Сертифициращия орган по фонда (ГД“ЕФМПП“) и Одитен доклад по ГП 2008 от Одитиращия орган по фонда (дирекция „ВО“); изпълнена бе ГП 2009 на ЕИФ и дирекция „ЕВМС“ и стартирана проверката на отчетите на бенефициентите по програмата; бе подготвена документацията по процедура за стартиране на ГП 2010; финализирана бе съгласувателната процедура с ЕК по ГП 2011.

9. Министерство на здравеопазването

Отчетът на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на здравеопазването за 2011 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са финансирани в рамките на средствата одобрени по бюджета на МЗ за 2011г. в следните приоритетни области:

Политика „В областта на промоцията, превенцията и контрол на общественото здраве“ – чрез програмите на тази политика МЗ осъществява основните си функции, свързани със здравния контрол, контрола на заразните болести и осигуряване на ваксини и серуми, в изпълнение на Имунизационния календар на Р България.

През 2011 г. е постигнат висок имунизационен обхват от 90 % от плановите имунизации, съгласно националния Имунизационен календар. Допълнително са проведени извънредни имунизации за недопускане на епидемия от морбили и срещу полиомиелит чрез прилагане на всички лица от 13-месечна до 7-годишна възраст с приоритет ромско население в обособени квартали и населени места, при които няма данни за проведени имунизации, нямат избран личен лекар, нямат постоянна адресна регистрация или деца с пропуски в имунизационната схема.

След обучение за спецификата на работа в ромска общност са проведени 11 465 прегледа и изследвания в девет области с 23 мобилни кабинета на български граждани, принадлежащи към етническите малцинства.

В рамките на тази политика се реализират и дейностите, финансирани от безвъзмездната помощ по реда на Споразумението с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ чрез които се осигуриха съвременни диагностикуми за изследване на ХИВ, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции; поддържа се мрежа от 19 кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН/ХИВ и са консултирани 62 148 лица. Допълнително чрез неправителствените организации, финансирани от споразумението, услугата изследване и консултиране за ХИВ са получили 22 455 или общо 84 603 лица.

Осъществен е контрол по отношение на здравните изисквания към извънболничната и болничната помощ, детското здравеопазване, предприети са мерки за намаляване на здравните и социални щети от употребата на наркотични вещества.

В рамките на усвоените през 2011 г. над 113 млн.лв. по програмите на тази политика, най-голям е относителният дял на разходите за ваксини и имунопрофилактика 46 % или 52.4 млн.лв.

Политика „В областта на диагностиката и лечението“ – в рамките на програмите по тази политика пред 2011 г. основно са финансирани следните дейности:

– Финансово е осигурено функционирането на 12 психиатрични болници, 28 центрове за спешна медицинска помощ, 4 центрове за трансфузионна хематология, 31 дома за медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от 0 до 3 години и др. В разходите се включва и Център „Фонд за лечение на деца“, който осъществява дейности, свързани с организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършването им в страната, лечение на редки заболявания, трансплантация на стволови клетки при хематологични заболявания. През 2011 г., със средства в размер на 8.9 млн.лв. от Фонда са изпратени на лечение в чужбина 387 деца, а чрез Център „Фонд за асистирана репродукция“ в рамките на 14.8 млн.лв. са лекувани 3 236 пациенти с репродуктивни проблеми. От бюджета на МЗ на лечение в чужбина са изпратени 92 български граждани, за които в страната няма достатъчно ефикасни средства, апаратура, методи за лечение и специалисти.

– През 2011 г. за интензивното лечение, продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза, диспансерна дейност, издаване на експертни решения на ТЕЛК, извършени диализи, изследвания и диагностика с високотехнологична апаратура на преобразуваните лечебните заведения за болнична помощ са предоставени субсидии от държавния бюджет въз основа на методика в размер на 260 млн.лв.

Общо разходите по тази политика за 2011 г. са в размер на 497.2 млн., като най-голям относителен дял имат разходите по програма за болнична помощ (49.2%), за спешна медицинска помощ (17%) и за хемодиализа (12.5%).

Основна цел на Политиката „В областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ е осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност.

През 2011 година стартира реформирането на принципите и начините на осигуряване на лекарствени продукти, които до момента са осигурявани от Републиканския бюджет чрез бюджета на МЗ. Лекарствените продукти за пациентите с вродени коагулопатии, за трансплантирани пациенти, за пациенти с редки заболявания и хормоналната терапия на онкоболните преминаха за осигуряване от НЗОК от 01.03.2011 г.

Извършена е реформа и в осигуряването на лекарствени продукти за злокачествени заболявания и на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализно лечение.

Разходите по тази политика за 2011 г. са в размер на 94.7 млн.лв., в това число 90.3 млн.лв. за централна доставка на скъпоструващи лекарства, съгласно Наредба № 34/29.12.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

10. Министерство на образованието, младежта и науката

През 2011 г. са постигнати следните резултати:

По „Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в областта на средното образование“

– 58 % от общия брой на децата на 5-годишна възраст са включени в групи за задължителна предучилищна подготовка или 37.7 хил. деца.

През 2011 г. 66 % от общините са въвели задължителната двугодишна предучилищна подготовка, с което броят на петгодишните деца в детските градини се е увеличил с 20 %.

– финансирано е закриването/преобразуването на 9 училища, както и обезщетенията на 7.4 хил. души педагогически и непедагогически персонал в училищата по програмата за оптимизация на училищната мрежа;

– 92.1 хил. ученици от I и II клас са включени в групи за целодневна организация на учебния ден или 72.1% от общия брой на тези ученици;

– броят на учениците, обхванати в национално външно оценяване е 153.3 хил., като след IV клас – 65.5 хил. ученици, след VII клас – 58.0 хил. ученици и след VIII клас с интензивно изучаване на чужд език – 29.8 хил. ученици;

– броят на зрелостниците, участвали в държавните зрелостни изпити са: по български език и литература – 66.9 хил. ученици, по втори държавен зрелостен изпит -74.4 хил. ученици и на държавен зрелостен изпит по желание – 0.3 хил. ученици.

– проведени са 19 национални и 16 международни олимпиади и 27 национални състезания. В националните кръгове на олимпиадите са участвали 1 574 ученици, от които 92 лауреати. В националния кръг на състезанията са участвали повече от 6 000 ученици. 42 медала са спечелени от български ученици при участие в международни олимпиади;

– 62.5 хил. ученици са завършили средно образование, като 49 % от тях /30.6 хил. ученици/ са придобили степен на професионална квалификация;

– напусналите училище ученици са около 2.4 % спрямо общия брой на учащите. За учебната 2010/2011 г. броят на напусналите училище ученици е намалял с 4.2 % спрямо предходната учебна година;

По „Политика „Равен достъп до качествено висше образование“

– приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с които се създават възможности за усъвършенстване на процедурите за оценяване и акредитация на висшите училища, повишаване на качеството на предлаганото обучение, както и за самостоятелно сключване на договори с държавата и други потребители за извършване на изследователска, проектна, квалификационна и друга дейност.

– 65 български студенти, докторанти и преподаватели са били участници във Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

– 6 818 кредита са предоставени по Закона за кредитиране на студенти и докторанти;

– 42.6 % от населението във възрастовата група 19-23 г. е обхванато в системата на висшето образование;

– 64 хил. студенти са завършили висше образование;

– разработена е и е въведена рейтингова система на висшите училища

– около 14 500 студенти са получили стипендии и над 3 500 – награди, съфинансирани от Европейския социален фонд по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“

По „Политика „Учене през целия живот“

– 38.8 млн. лв. са предоставените средства от Европейската комисия за финансиране на дейности по програма „Учене през целия живот“.

– 29 лицензирани центрове за професионално обучение са проверени на случаен принцип

По „Политика „Развитие на научния потенциал-база за устойчиво развитие“

– 7 български учени са спечелили награди на национални, регионални и европейски форуми;

– 20 проекта са реализирани с участието на български научни колективи;

– 160 проекта са финансирани от европейски и национални програми;

– приети са изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България с цел конкретизиране на процедурите по придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности.

По „Политика в областта на младите хора“

– разработен е проект на Закон за младежта

– осъществени са 40 проверки на място на проекти, финансирани със средства от държавния бюджет и по европейската програма „Младежта в действие“.

11. Министерство на културата

В програмния отчет на Министерство на културата е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от Постановление № 334 на МС от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. Програмният формат на бюджета на МК е изградена от 11 програми, групирани в три политики. Разходите по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МК за 2011 г. е в размер на 119.0 млн. лв.

Политиката в областта на Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги се осъществява посредством осем програми. Разходите за тази политика са 86.9 млн. лв. и са изразходвани за филмово, театрално, музикално и танцово изкуство, опазване на движимото и недвижимото културно наследство, гарантиране защитата на интелектуалната собственост и подпомагане развитието на българската култура и изкуствата, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища.

В Националния регистъра на недвижимите културни ценности са включени над 39 000 регистрирани и декларирани недвижими културни ценности и информацията за добиване на статута им подлежи на системна класификация. През периода продължава изграждането на електронна база данни за обектите на териториален принцип с необходимите за създаване на информационната система данни. Системно се извършват проверки от инспекторите в отдел „Недвижимо наследство“ и регионалните инспектори в Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“. През годината са извършени над 100 проверки, съставени са 41 акта и са издадени 30 наказателни постановления. При планирани 1100 становища във връзка с териториално – устройствената защита на недвижимото културно наследство, са изготвени 1420.

В областта на опазването на движимото културно наследство бяха обявени две теми за финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства. МК подпомогна в рамките на своите правомощия координацията и подготовката на най-представителните изложби по време на ХХII-ия Международен конгрес за византийски изследвания. Започна работата по организиране на национална музейна изложба „Съкровища от България. Траките – безсмъртните воини“, която беше представена през м. октомври 2011 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел.

Същевременно продължи работата по големите инвестиционни инициативи – беше завършен първият етап от реконструкцията на сградата на Софийски Арсенал в Музея за съвременно изкуство и създаването на Музея на социалистическото изкуство.

Музеите и художествените галерии са посетени от 2 145 263 посетители.

Реставрирани и консервирани са 11 432 бр. движими културни ценности.

В областта на филмопроизводството беше предоставена подкрепа за разпространението на 8 игрални и 1 документален филм. Финализиран бе проект за разпространение и реставрация на пакет от 15 български игрални филма. Подкрепен бе и проект за разпространение на пакет от 10 български игрални филма с в-к „Труд“, който ще стартира през пролетта на 2012 г. Разходите по програма „Филмово изкуство“ са 10.7 млн. лв.

Бяха подкрепени и три нетрадиционни форми за кинопоказ, насочени към разширяване на достъпа на публиката до български филми в селища, в които няма действащи киносалони и безплатен показ на новаторски игрални и документални филми, които не се приемат от търговските киносалони. Формите на представяне на българско филмово творчество, които бяха реализирани през годината са промоция на българското кино на част от най – престижните европейски фестивали. В рамките на София Филм Фест (м. март) беше реализирана програмата София Мийтингс за представяне на новите български филми пред селекционери на световни фестивали и пазар на филмови проекти за 1-ви – 2-ри филм на режисьора, в която бяха представени 4 български проекта. Отчетени са по-висок брой зрители спрямо планираните с 398 506 броя.

Въвеждането на делегираните бюджети в културните институти в областта на сценичните изкуства, активизира усилията за постигане на максимален публичен и финансов ефект от реализацията на театралната продукция. Само за първата година от въвеждането на системата за делегирани бюджети вече се наблюдава положителен ефект що се отнася до публиката и броя на спектаклите в много от театралните и музикални институти.

Към 31.12.2011 г. са отчетени 10 571 бр. театрални представления, посетени от 1 584 324 зрители (2010 г.-7 713 представления и 1 048 810 зрители). Музикалните и танцови представления са 1 523, посетени от 382 135 посетители (2010 г. – 1 436 представления и 309 686 зрители).

Гарантиране спазването на правата върху интелектуалната собственост през годината се осъществяваше чрез административен контрол относно спазването на правата върху обекти на авторското право и сродните му права. При планирани 4100, са издадени 4 195 удостоверения по Закона за административното регулиране. Извършени са 357 проверки при планирани 320 и са съставени 173 акта за нарушения.

Подпомагането на развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеките и читалищата се осъществяваше през годината чрез следните програми:

Програма „Помощ за книгата“; Програма за подкрепа на проекти и инициативи, включени в Националния културен календар и такива, които изискват мобилност и рефлективност; Програма за подкрепа на проекти и дейности за представяне на българската книга и литература в чужбина; Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, която е насочена към обновяване и обогатяване на библиотечните фондове; Програма „Глобални библиотеки“. Това е съвместна програма на МК и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чиято цел е предоставянето на лесен и равноправен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на Интернет в обществените библиотеки.

Програми и инициативи в областта на регионалните дейности и читалищата. Проведени бяха сесии за подкрепа на любителското творчество, нематериалното културно наследство, любителското театрално изкуство, детски конкурси, интеграция на етническите общности, интеграция на ромите в гражданското общество, подпомагане на български общности в чужбина.

Политиката в областта на популяризиране на културата се осъществява посредством програма: „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности“. Разходите за тази политика са 3.5 млн. лв.

При планирани в началото на годината 650 форми на информационна политика за популяризиране на българската култура, бяха осъществени 727 броя. 298 български творци участваха в международни проекти и прояви. Оказано беше съдействие при реализиране на 447 представителни изяви на българската култура в чужбина.

Политиката в областта на качествено образование по изкуство и култура се осъществява посредством програма: „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби“. Разходите за тази политика са 23.4 млн. лв.

В училищата по изкуствата и училищата по културата са обучавани общо 8 022 ученици. От дипломираните 811 ученици в училищата по изкуствата, 739 са придобили степен на професионална квалификация и са получили свидетелство за професионална квалификация в областта на съответното изкуство.

Разширява се представянето на училищата по изкуства и култура в страната и чужбина – проведени са 15 национални и международни конкурса от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби; увеличава се участието в концерти, изложби, конкурси, фестивали, пленери, прегледи.

Разходите по програма „Администрация“ са 5.2 млн. лв.

12. Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите осъществява своята дейност в девет основни области на политики, за реализирането на които са изразходвани 54,8 млн. лв. бюджетни средства.

Политиката в областта на управлението на водите е реализирана през 2011 г. със 30,1 млн. лв. бюджетни средства в т.ч. и средствата по програма „Администрация“.

През 2011 г. са проведени 57 процедури за предоставяне на находища на минерални води, изключителна държавна собственост за управление и ползване на общините.

Отчетени са 363 броя водни тела с добро състояние на водите, изпълнени са 45 броя проекти, финансирани или съфинансирани от фондовете на ЕС.

Политиката в областта на управлението на отпадъците е реализирана през 2011 г. с 2,1 млн. лв. бюджетни средства.

Средствата основно са разходвани за извършване на контролни проверки на инсталации и съоръжения.

През 2011 г. са издадени 513 бр. разрешения за дейности с отпадъци, 15 бр. разрешения за транзит на отпадъци, 120 бр. разрешения за внос на отпадъци.

Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух – средствата изразходвани по бюджета на МОСВ за изпълнението на програмите в тази политика през 2011 г. са 1 млн. лв., като с тях са изготвяни доклади и бюлетини за състоянието на атмосферния въздух и оценка на качеството му, както са извършени и контролни проверки и при установени наднормени емисии са издавани предписания.

Политиката в областта на опазване на биологичното разнообразие е реализирана през 2011 г. с бюджетни средства в размер на 5,5 млн. лв.

В резултат на дейностите по тази политика, общото покритие на мрежата Натура 2000 е увеличено с 44 689 ha, което е 0,4 % от националната територия или покритието на мрежата от защитени зони става 34,3 % от територията на страната.

Политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост е реализирана през 2011 г. с 11,6 млн. лв.

Постигнато е пълно съответствие на процедурите по осигуряване и контрол на качеството на измерванията за серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Поддържат се 9 публични регистъра, от които 5 са актуализирани и изградени през 2011 г.

Политиката за повишаване на екологичното съзнание и култура е реализирана през 2011 г. с 1,4 млн. лв.

През 2011 г. продължи тенденцията на усъвършенстване на процедурите за участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, съгласно изискванията на новото екологично законодателство, като за 2011 г. проведените обсъждания са нараснали на 81.

Политиката за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите е реализирана през 2011 г. с 2,1 млн. лв. бюджетни средства.

Политиката в областта на управление на дейностите по изменение на климата е реализирана през 2011 г. с 0,7 млн. лв. бюджетни средства.

През отчетния период България е предприела активни мерки за участие в международната търговия с емисии посредством осъществяване на преговори с потенциални купувачи на Предписани емисионни единици и разработване на вторични процедури и правила за функциониране на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Постъпили от продажби средства ще се използват за финансиране на екологични проекти, свързани с намаляване на емисии на парникови газове.

Политиката в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите е реализирана през 2011 г. с 0,3 млн. лв. бюджетни средства.

Съгласувани са 710 проекта за промяна на предназначението на земеделски земи, 52 проекта за рекултивация на нарушени терени и 6 проекта за замърсени терени.

През 2011 год. от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ е осъществено финансиране и контрол по 355 договора за инвестиционни и неинвестиционни екологични проекти. През 2011г. са сключени 23 бр. нови договори на обща стойност 10.1 млн. лв. ( 18 бр. за 9 .2 млн.лв. под формата на безвъзмездни помощи и 5 бр. за 0.9 млн.лв. под формата на безлихвени заеми).

От одобреният за 2011г . списък със съгласувани и одобрени за финансиране 12 проекта по ПМС № 209/20.08.2009г. на обща стойност 21.3 млн.лв. са проверени и съгласувани всички 12 документации за откриване на тръжни процедури и е извършен контрол по време проведените 7 обществени поръчки за избор на изпълнител за рекултивиране на изведени от експлоатация общински депа. Подписани са договори за изпълнение на следните обекти: „Рекултивация общинско депо за неопасни отпадъци в ПИ №257026, землище на град Кула“; „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в местността „Оран преслуп -Киселка“; „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в град Вършец“; „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – община Завет“. За останалите 5 проекта процедурите за избор на изпълнител все още са в процес на провеждане или обжалване.

За осигуряване на оптимално количество и качество вода за населението /водоснабдяване/, ПУДООС финансира изграждането на малки водоснабдителни обекти на стойност 7.1 млн.лв.

В областта на управление на отпадъците са разходвани 3.4 млн.лв., за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/.

В областта на информационната и образователната дейност – финансираните проекти са в размер на 1.7 млн.лв.Предоставени са средства за националната кампания „За чиста околна среда“ – по 237 договора с Общини, кметства, училища и детски градини.

13. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката и енергетиката осъществява своята дейност в три основни области на политика, за реализирането на които са разходвани 103.2 млн. лв. бюджетни средства.

Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“ е реализирана през 2011 г. /в т.ч. програма Администрация/ с 43.8 млн.лв. бюджетни средства.

Изпълнението на тази политика е довела до подобряване на бизнес средата, намаляване на административната тежест, ефективно управление на предприятията и държавната собственост, оптимизиране на регулаторните режими, усъвършенстване на нормативната уредба и въвеждане принципите на разходоориентираност на таксите за административните услуги; създадени условия за насърчаване на инвестициите, иновациите, високите технологии и предприемачеството, защита на икономическите и правни интереси на потребителите.

Конкретните данни за изпълнение на оперативните цели се съдържат в статистическите данни за развитие на икономиката на Р България, според които БВП за 2011 г. е нараснал с 1,7 % спрямо 2010 г.

През 2011 година не са достигнати планираните в бюджета обеми на преките чуждестранни инвестиции.

Друг показател, посочващ изпълнението на оперативните цели на политиката е обема на износа, който през 2011 година бележи увеличение в сравнение с 2010 година.

Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“ е реализирана през 2011 г. с 21 млн. лв. бюджетни средства.

В резултат на ефективното външно търговско сътрудничество, осъществено от търговските служби на Република България се увеличи обема на износа. В условията на забавен икономически растеж и свито вътрешно потребление сред основните търговски партньори от ЕС, външната ни търговия се преориентира към традиционни в миналото пазари от Близкия изток и към страни с растящи икономики като Русия и Турция, с оглед преодоляване на намаленото търсене в Европа

Основният показател, отчитащ изпълнението на осъщественото ефективно външно икономическо сътрудничество е ръстът на износа за 2011 г. спрямо 2010 г., който е 30 % по предварителни данни на Националния статистически институт /НСИ/.

Възстановяването на туристическия сектор от икономическата криза е повлияно от националната маркетинговата политика като инструмент за подобряване конкурентоспособността на отрасъла. Действията в областта на маркетинга бяха ориентирани към изграждане на имидж на България от евтина дестинация към целогодишна туристическа дестинация чрез промяна на пазарното позициониране на основни и нови пазари, както и чрез активно рекламно присъствие на вътрешния пазар. В резултат на успешната туристическа реклама, през 2011 г. спрямо 2010 г. ръстът на чуждестранните туристи е 4,6 % според определенията на Световната организация по туризъм. Ръстът на приходите от туристическа дейност за същия период е 3,8 % по данни на БНБ. Осъществено бе посредничеството и координацията между туристическия бранш и съответните държавни администрации по ключови въпроси за туристическия сектор като визовите въпроси за туристите от Русия и Украйна, въвеждането на единна ставка за ДДС в туризма и прилагането на нови разпоредби, както и успешна реакция и взаимодействие с отговорните ведомства, застрахователи и туристически организации при възникнали кризисни ситуации.

Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“ е реализирана през 2011 г. с 38.4 млн. лв. бюджетни средства.

Изпълнението на политиката е насочено към създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика. През отчетения период е осъществявана институционална подкрепа по конкретни ангажименти при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти. Осигурена е радиационната защита на страната, ефективно и сигурно управление и минимизиране количествата радиоактивни отпадъци. Намален е енергийният интензитет на единица БВП. Осигурена е диверсификацията на енергийните доставки и сигурността на енергоснабдяването. Увеличен е дела на енергията от възобновяеми източници в крайното брутно енергийно потребление на страната.

14. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Министерство на регионалното развитие и благоустройството осъществява своята дейност в шест основни области на политика, за реализирането, на които са разходвани 550.4 млн. лв. бюджетни средства.

Политиката за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление е реализирана през 2011 г. с 0.68 млн.лв. бюджетни средства.

Политиката за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол, и прилагане на европейските стандарти е реализирана през 2011 г. с 20.22 млн.лв. бюджетни средства.

През 2011 г. одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри включват 463 235 броя недвижими имоти, покриващи 146 260 хектара от територията на страната.

През 2011 г. е засилена дейността по регулиране и контрол върху проектирането и строителството, като са извършени 11 025 броя проверки на строежи за установяване на тяхната законосъобразност. В резултат на това са премахнати 1361 броя строежи и са съставени 1631 броя актове за административни нарушения.

Политиката за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на ЕС и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори е реализирана през 2011 г. с 8.66 млн.лв. бюджетни средства за ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество България – Македония, България – Сърбия, България -Турция.

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси, е реализирана през 2011 г. с 505.85 млн.лв. бюджетни средства.

През 2011 г. са въведени в експлоатация 10 водоснабдителни и канализационни обекти и е извършено разширение и рехабилитация на 10 км. водоснабдителна мрежа и на 3 км. канализационна система.

През 2011 г. е извършено ефективно и качествено зимно почистване и поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.

Завършени и въведени са нови пътища/Акт 16/ – клас А – общо 42.5 км, от които 19.1 км АМ“Люлин“ и 23.4 км Лот 2 на АМ“Тракия“.

Завършени и въведени са нови пътища /Акт 15/ – Клас А – 20.3 км; I-ви клас – 21.4 км;II-ри клас – 122.9 км;III – ти клас – 188.5 км.

Рехабилитирани и въведени в експлоатация/Акт 16/ 673.1 км пътни участъци от републиканската пътна мрежа, в т.ч. I-ви клас – 70.7 км; II-ри клас – 402.3 км; III-ти клас – 200 км.

През 2011 г. е завършен проекта „Строителство на АМ „Люлин“, граничен преход „Маказа“, „Софийския околовръстен път – Южна дъга- и пътна връзка № 2 на пътен възел „Младост“ в у-ка от Софийски околовръстен път до началото на съществуващия надлез“, строителство на участъци от АМ „Марица“, АМ „Хемус“. Извършено е укрепване на активизиран свлачищен процес на АМ Люлин от км 16+000 до км 16+560. Извършени са ремонтни дейности път I-7 Ямбол – Елхово км 265+190 до км 296+179 и на II-56 пътна връзка Скобелева майка – II-86 Югоизточен обход на гр.Пловдив от 96+900 до 104+033 – I-ви етап и от км 96+900 до км 98+200 – направление Пловдив-Хасково.

От изпълняваните инвестиционни проекти с държавни инвестиционни заеми основно място заемат програма „Транзитни пътища – V (ЕИБ)“ – рехабилитация на пътни участъци от пътища I, II и III клас и проекти частична реконструкция и ново строителство, като същите са обособени в 27 лота и програма „Рехабилитация и реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа II и III клас (ЕBRD)“.

Политиката за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията е реализирана през 2011 г. с 3.51 млн.лв. бюджетни средства, като са изградени 18 м. подпорни стени и 193 м. отводнителни канали.

Политиката за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд, е реализирана през 2011 г. с 0.48 млн.лв. бюджетни средства за осигуряване на условия за достъп до качествени жилища и създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Други програми- е реализирана с 11 млн.лв. бюджетни средства за управление на държавната собственост, управление на държавното участие в търговските дружества и Гражданска регистрация и административно обслужване и програма „Администрация“.

15. Министерство на земеделието и храните

Министерство на земеделието и храните осъществява своята дейност в три основни области на политика, за реализирането на които са разходвани 295.1 млн.лв. Политиката в областта на земеделието и селските райони / в т.ч и програма Администрация/ е реализирана през 2011 г. с 251.4 млн.лв.

През 2011 г. са обновени 53 479 кв. км. площ от цифровата ортофотокарта чрез аерозаснемане, което е необходимо условие за изплащане на субсидии за земеделските производители от ЕС. В тази връзка са извършени и 668 640 броя проверки на физически блокове за актуализация на базата данни на Системата за идентификация на земеделските производители и са въведени в Интегрираната система за администриране и контрол 72 000 броя заявления за подпомагане.

По програмата за подпомагане и развитие на селските райони са проведени 26 739 консултации и са изготвени 2 292 проекта по мерките на програмата.

През 2011 г. е осъществяван засилен контрол на обектите за съхранение на зърно – публични складове, регистрирани зърнохранилища и др.

Осъществени са 192 проверки на място във връзка с актуализацията на лозарския регистър, както и значителен обем проверки на лозовите масиви.

През 2011 г. се създаде Българската агенция по безопасност на храните. През 2011 г. бе осъществен засилен контрол на заведенията за обществено хранене в българските курорти. Бяха извършени 128 792 проверки на обектите за добив, производство, съхранение и реализация на продуктите от животински произход. В резултат на тези проверки са издадени 13 649 предписания и са съставени 4 686 актове за установяване на административни нарушения. С цел повишаване на качеството на храната и опазване на здравето на хората са извършени 718 966 проби на храни от животински произход. Осъществен бе ефективен граничен и вътрешен фитосанитарен контрол при внос на територията на ЕС от трети страни.

Осъществени са необходимите контролни процедури за осигуряване на безопасна екологосъобразна земеделска техника.

Извършени са ремонтно-възстановителни работи на съществуващата хидро-мелиоративна инфраструктура, с оглед създаване на условия за екологично поливно земеделие.

През 2011 г. е осъществена научно – изследователска дейност по създаване на нови сортове растения и нови породи животни. Извършено е качествено обучение на ученици от професионалните гимназии и училища в областта на селското и горско стопанство.

Политиката в областта на рибарството и аквакултурите е реализирана през 2011 г. с 5.4 млн.лв. През 2011 г. е извършен засилен контрол, с оглед постигане на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите, като са извършени 26 051 проверки. Целта на извършените проверки е подобряване на условията за проследяемост на продуктите от риболов и аквакултурно производство, възстановяване и опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и рибните ресурси в тях.

Политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча е реализирана през 2011 г. с 38.3 млн.лв. бюджетни средства. През 2011 г. във връзка с влизане в сила на новия Закон за горите, от структурата на Изпълнителната агенция по горите са отделени държавните горски и ловни стопанства и преобразувани в териториални поделения към новосъздадените шест държавни горски предприятия.

През 2011 г. бяха създадени 10 069 декара нови гори и бяха отгледани 59 900 декара млади гори и естествено семенно възобновени гори. Засилен бе контролът по опазване на горските площи, с цел подобряване на състоянието на горите, дивеча и горските ресурси и неговото устойчиво използване, като бяха извършени около 350 хил. проверки.

16. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява своята дейност в шест основни области на политика, за реализирането на които са разходвани 206.5 млн.лв., от които за програма „Администрация“ 19.6 млн.лв.

В областта на транспорта МТИТС реализира Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура /137.7 млн.лв./, Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта /0.5 млн.лв./ и Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта /31.1 млн.лв./

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г,. МТИТС до края на отчетната 2011 г. е сключило договори/издало заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 63 проекта на обща стойност над 1 742 млн. лв. или приблизително 87% от бюджета на програмата. Само за 2011 г. са договорени 1 143 млн. евро, което представлява 65 % от всички договорени средства по програмата за периода 2007-2011г. За сравнение, в края на 2010 г. сключените договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ са 49 на обща стойност 599.4 млн. евро. По ОП „Транспорт“ е договорено финансирането и е изпълнен първият етап от изграждането на софийското метро (пътен възел Надежда – бул. Черни връх) – над 81 % физическо изпълнение, Лот 1 на втори етап (ж.к. Обеля. – пътен възел Надежда) – 65% изпълнение, Лот 2 (Младост – Цариградско шосе) – 90% изпълнение.

През 2011 г. е отчетен най-голям напредък в изпълнението на проект Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница – 85 % физическо изпълнение по проекта.

В процес на изпълнение са следните инфраструктурни проекти:

Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между България и Румъния при Видин – Калафат. Физическото изпълнение по договора за мостовата конструкция е около 72%, а напредъкът в изграждането на прилежащата към моста пътна и железопътна инфраструктура на българския бряг се оценява средно на 87 %. Очаква се през 2012 г. да се приеме и въведе в експлоатация мостът и прилежащата инфраструктура.

Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IХ. Изпълнени са строителните работи от Крумово до входа на Димитровград. В процес на изпълнение е участъкът Първомай – Свиленград.

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линията Пловдив – Бургас по протежение на трансевропейската транспортна мрежа.

През м. март 2011 г. е завършен интермодалният терминал за комбинирани превози при гара Драгоман с капацитет около 700 тежкотоварни автомобила, като по този начин се осигурява възможност за прехвърлянето на товари от автомобилния към железопътния транспорт и намаляване замърсяването на околната среда.

В областта на водния транспорт през 2011 г. стартира проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав“. Продължава изпълнението на проект „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене“. През 2011 г. са реализирани дейности по осем инфраструктурни проекта, свързани с модернизацията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение – Бургас, Видин и Лом, както и пристанищен терминал Несебър.

За осъществяване на Политиката в областта на съобщенията /13.6 млн. лв./ МТИТС е пряко ангажирано с дейности по поддръжка и развитие на Електронната съобщителна мрежа за работа в мирно и военно време, както и на Националната мрежа на държавната администрация. Съществена част в провеждането на политиката в областта на съобщенията е изготвения план за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България с цел пълно покритие на населението за приемане на цифрово излъчени телевизионни програми.

В областта на пощенските услуги целта е либерализиран пазар и поддържане на ефективна конкуренция.

По Политиката в областта на електронното управление /3.3 млн.лв./ се работи за улесняване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на електронно управление и преминаване от традиционни към електронни услуги. През месец декември 2011 г. правителството прие Обща стратегия за електронно управление. Беше въведен в реална експлоатация Единният портал за достъп до електронните административни услуги с адрес www.egov.bg.

За реализация на Политиката в областта на информационните технологии /0.7 млн. лв./ усилията на МТИТС са насочени към продължаващо развитие на пазара на широколентови услуги в страната с цел подобряване достъпа на домакинствата и фирмите до Интернет и ползването на компютри. Достъпът на домакинствата до Интернет общо за страната е нараснал от 33.1% през 2010 г. до 45% през 2011 г. Като цяло се наблюдава увеличаване броя на потребителите, ползващи компютри и Интернет, както и онлайн услуги.

16. Министерство на физическото възпитание и спорта

В програмния отчет на Министерство на физическото възпитание и спорта е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от Постановление № 334 на МС от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. Програмният формат на бюджета на МФВС е изграден от седем програми, групирани в четири политики.

Общо консолидираните разходи по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МФВС за 2011 г. е в размер на 68,9 млн. лв.

Политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време се осъществява от програми „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“. Разходите за тази политика са 6.4 млн. лв.

Целите на политиката в тази област са определени, при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт.

Подпомогнати са реализацията на „Ученически игри“ за общообразователни и специални училища – за 4 794 отбори, 43 463 участници, 31 вида спортове; „Спорт за хората с увреждания и деца в риск“ – 36 проекта, 1 214 участници, 16 вида спортове; учебно-тренировъчната и спортно-подготвителната дейност в спортните училища – 57 паралелки, 1 265 ученици, закупени спортни екипи, уреди и пособия – 690 бр.

Политиката в областта на спорта за високи постижения се осъществява от програми „Олимпийска подготовка“ и „Спорт за високи постижения“. Разходите за тази политика са 53.0 млн. лв.

Подпомогнати в подготовката са спортисти по 38 вида спорт (борба, бокс, вдигане на тежести, волейбол, гребане, лека атлетика, спортна стрелба, художествена гимнастика, кану-каяк, плувни спортове, баскетбол, бадминтон, ветроходство, водна топка, джудо, колоездене, конен спорт, ловна стрелба, модерен петобой, скокове батут, таекуондо – ВТФ, стрелба с лък, тенис, тенис на маса, триатлон, фехтовка, хандбал, хокей на трева, ръгби, кънки, ски, хокей на лед, биатлон и спортисти с увреждания).

Подпомогнато е участието на спортистите от проектоолимпийския отбор на световни и европейски първенства и на международни състезания за мъже и жени, като са спечелени от световни и европейски първенства общо 61 медала. Световни първенства 10 златни, 9 сребърни и 17 бронзови. Европейски първенства 1 златен, 9 сребърни и 15 бронзови медала.

При юношите и девойките има спечелени общо 32 медала, от които 10 златни, 9 сребърни и 13 бронзови. Световни първенства: 5 златни, 3 сребърни и 3 бронзови. Европейски първенства: 5 златни, 6 сребърни и 10 бронзови медала.

Закупената специализирана апаратура се използва за усъвършенстване на методиките използвани при комплексните тестирания на националните, олимпийски и клубни състезатели. Чрез внедряването на още една методика КРП /кардио-респираторна проба/, се даде възможност, треньорските ръководства да избират методиката, която ще даде най-точния за тях критерии за правилното провеждане на тренировъчния процес.

Извършени са антропометрични, спироергометрични и биохимични тестирания, както в лабораторни условия, така и на терен.

Обучени са специалистите, извършващи научно-приложна дейност към съответните федерации, за работа с пулстестери, като за база данни се ползват и част от резултатите от комплексните функционални тестирания.

Политиката за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти се осъществява от програма „Спортни обекти и съоръжения“. Разходите за тази политика са 7.9 млн. лв.

През годината е подобрена материално-техническата база в СУ „Ген. Владимир Стойчев“ и Антидопингов център; завършена е многофункционална спортна зала „Арена Армеец“ София; изготвено е техническо задание за автоматизирана, интегрирана, информационна система на МФВС – изготвяне на нов публичен регистър за спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм (държавна, общинска, частна и корпоративна собственост), включително спортната база на училищата – общински, държавни и висши държавни училища, открита и закрита спортна база; осигурен достъп за хора с увреждания на обекти финансирани от МФВС за ремонт, реконструкция и изграждане на открити спортни площадки; изготвени са инвестиционни проекти по части архитектура, конструкции, ОВК, ВиК, ел. и енергийна ефективност във връзка с ремонта и реконструкцията на Учебно-оздравителната спортно- възстановителна база Лобош; изготвени са конструктивна експертиза и технически паспорт на стадион „Българска армия“; възстановена е строителната документация на стадион „Българска армия“.

Политика „Внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта“ се осъществява от програма „Изграждане на високо-ефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“. Разходите за тази политика са 0.2 млн. лв.

Подкрепена е дейността на спортните организации за внедряване на европейски и световни управленски практики; модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с добрите достижения в Европейския съюз и в света; повишаване информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта, изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС.

Разходите по програма „Администрация“ са 1.4 млн. лв.

През отчетния период са организирани и проведени следните дейности:

Спартакиада за български младежи, живеещи в чужбина, проведена през м. май в гр. Банско за втора поредна година. Спартакиадата „Спорт и Култура“ се проведе в рамките на кампанията за популяризиране на темата за доброволчеството в контекста на Европейска година на доброволческите дейности, насърчаващи активното гражданство – 2011. Спартакиадата се проведе съвместно с Държавната агенция за българите в чужбина, община Банско и Министерство на културата на България. В мероприятието взеха участие около 500 души от Молдова (Тараклия, Кишинев, Гагаузия), Украйна (Одеса и Болград), Сърбия (Босилеград, Димитровград и Иваново), Македония, Румъния и Албания. Бяха организирани състезания за деца по спортовете футбол, волейбол и баскетбол.

Проект „Искам да бъда“- проведен за осми пореден път и е в рамките на Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 г., като домакин на финалните игри бе гр. Несебър. За първи път проявата имаше международен характер. Под патронажа и с финансовата подкрепа на Н. Пр. г-жа Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на Република Унгария в България, в турнира участва и етнически смесен отбор от Унгария. Инициативата в Несебър обедини 150 юноши с различен етнически произход, като в спортната надпревара се включиха отборите на Ямбол, Карнобат, Равда, Нефтохимик, Несебър и националният смесен етнически отбор на Унгария до 15-годишна възраст. Целта на проекта „Искам да бъда“ е насърчаване на спортсменската игра (fair play) между отбори, в които участват млади футболисти с различен етнически произход на възраст между 14 и 16 години.

17. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изпълнява своята политика в две основни програми: в областта на държавните резерви и военновременните запаси и в областта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, за реализирането на която са разходвани 68.5 млн.лв. Тази политика е част от политиката на правителството в областта на националната сигурност. Тя е свързана с натрупване и съхранение на стратегически материални ресурси за постигане на висока степен на обезпеченост в случаи на бедствия, аварии, кризисни ситуации, война, военно или извънредно положение. В тази връзка през 2011 г. основна цел бе донатрупване, обновяване и съхраняване на държавните резерви и военновременни запаси и поддържането им в готовност за ползване в случай на необходимост.

С около 14% бе повишена обезпечеността от гориво – смазочни материали.

В областта на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, през 2011 г. е повишено обезпечението на потреблението от страна на Агенцията на дизелови горива от 21 на 22 дни.

Във връзка с международната финансова криза и провежданата от правителството рестриктивна фискална политика, не бе постигната 30 дневна обезпеченост на потреблението на горива в страната от страна на Агенцията, но това бе добре мотивирано пред Европейските институции и страната не попадна в негативния списък като държава – членка, която не изпълнява ангажиментите си по Договора за присъединяване, Приложение VI, т. 8 „Енергетика“.

През 2011 г. бе постигнат напредък в доизграждането на собствените петролни бази на агенцията, при спазване на техническите изисквания за безопасност, експлоатация и контрол на съоръженията, което води до намаляване на високите разходи за външни съхранители.

През 2011 г. бе извършен засилен контрол от страна на Агенцията спрямо външните съхранители, задължените лица и контрагентите, което доведе до рязко снижаване на случаите на отклоняване или похабяване на държавни резерви и военновременни запаси.

18. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

/хил.лв./

Наименование на политиката и програмата

Разходи по отчет

2011 г.

Политика „Защита на националната сигурност“

85 477,3

Програма „Национална сигурност“

85 477,3

През 2011 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ осъществява една политика в област „Защита на националната сигурност“, със стратегическа цел – „Ефективна защита на националната сигурност“ и оперативна цел – „Оптимално обезпечаване и противодействие на рисковите фактори, представляващи заплаха за националната сигурност.“ Тази политика се реализира от ДАНС чрез програма „Национална сигурност“, като усилията на агенцията през 2011 г. бяха насочени към постигане на висока степен на защитеност на националната сигурност по отношение на целия спектър от наблюдавани посегателства, генериращи рискове или застрашаващи нормалното функциониране на отделни системи в държавата и обществото.

През 2011 г. за реализиране на поставените си цели ДАНС заложи на следните приоритети:

– противодействие на международния тероризъм, екстремистка и противоконституционна дейност;

– противодействие на чужди специални служби;

– превенция и противодействие на корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности;

– предотвратяване на посегателствата срещу функционирането на критично важни системи в икономиката, енергетиката, транспорта, комуникациите и социалната сфера;

– разкриване и предотвратяване на посегателствата срещу финансовата сигурност;

– разкриване, предотвратяване и пресичане на посегателствата срещу националната система за защита на класифицираната информация;

– разкриване, предотвратяване и пресичане на незаконна международна търговия с оръжие, изделия и технологии с възможна двойна употреба;

– противодействие на миграционните процеси, които застрашават националната сигурност.

През отчетния период ДАНС продължи осъществяването на дейности по наблюдение, разкриване, противодействие и предотвратяване на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, изчерпателно изброени в чл. 4, ал. 1 от ЗДАНС сфери.

За изпълнението на целите, заложени в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на ДАНС през 2011 г. са изразходвани 85 477,3 хил. лв.

Print Friendly, PDF & Email