IMG_5476

Изглед от конференцията в Бояна

Една от работните сесии на проведената конференция, организирана от НАФТСО, на 7 ноември в резиденция „Бояна“ в София, беше на тема: „Нормативната база на частните услуги за сигурност и нейното приложение“. Във встъпителните си думи към участниците главният секретар на НАФТСО Иван Иванов подчерта, че правната рамка, както и нейното прилагане в практиката, е основна предпоставка за решаването или нерешаването на съществуващите проблеми в частната сфера на сигурността. Тази правна рамка е несъвършена и неактуална, а прилагането – затруднено и изкривено. Те не отчитат интересите за развитие на тази индустрия като цяло. Ориентирани са основно към отговор на критики от европейски институции и в полза на държавния контрол.

Основната  презентация по темата изнесе Атанас Симеонов, собственик на VIP Секюрити и член на УС на НАФТСО. Той се спря накратко на историята, а именно: приет ЗЧОД в началото на 2004 г.; приета Наредба I-121 за охрана и транспорт на ценни пратки и товари в средата на 2004 г.; хармонизиран ЗЧОД с европейското законодателство и регламентиран  реда, по който търговци от ЕС отговарят на изискванията на ЗЧОД – през 2011 г.

Сред пропуските на действащото законодателство г-н Симеонов посочи:

 • Неточни или непълни формулировки;
 • Липса на квалификационни и ресурсни критерии за лицензиране;

Тук г-н Симеонов разви тезата, че в момента изискванията за получаване на лиценз за ЧОД са документални и няма ресурсни изисквания, според които да бъде отказан лиценз. „В България има издадени над 2500 лиценза, 664 охранителни фирми имат национален лиценз (от тях 197 за лична охрана, 174 за ценни пратки и товари и 132 за охрана на мероприятия). В Англия има около 50% по-малко фирми при около 100 пъти по-голям пазар! При това положение няма как да се постигне качество. При даване на национален лиценз би следвало фирмата да има поне минимален ресурс, да речем поне по една кола за всяка област“, коментира Атанас Симеонов.

 • Възможност за лицензиране на публични инстицуции по ЗЧОД

У нас има регистрирани над 700 юридически лица за самоохрана, от които около 400 са публични институции. „Нали все пак говорим за частна охранителна дейност?“, попита риторично г-н Симеонов. Явно става дума за заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

 • Неясни правомощия и категоризация на охранителите;
 • Увеличаваща се административна тежест;

При съвременните възможности на електронната комуникация хартиените документи са в драстичен обем.

 • Липса на регламент за извършване на централизирана охрана на обекти;
 • Липса на регламент за инсталиране и поддръжка на алармени системи;

Все още липсва контрол над т.нар. фирми-инсталатори и консултанти, а тяхната дейност не е без значение за крайния резултат – осигуряването на сигурност.

 • Липса на ясна и конкретна регулацията на взаимодействието с органите на МВР.
 • Липса на Наредби за дейностите извън охраната на ценни пратки и товари.
IMG_5512

Атанас Симеонов, член на УС на НАФТСО и собственик на VIP Секюрити, презентира темата

Поставянето на проблемите е само едната страна, важно е да бъдат дадени експертни предложения, които освен това и да бъдат чути от отговорните за това институции – в случая МВР. Като докладчик по темата г-н Атанас Симеонов направи следните предложения:

 • Премахване на формата: Звена за самоохрана;
 • Отделяне на охраната с мобилни патрули за реакция в самостоятелен вид ЧОД;
 • Въвеждане на минимални задължителни изисквания при лицензиране по ЗЧОД;
 • Промяна на текстове, които затрудняват извършването и развитието на ЧОД;
 • Актуализиране на наредба I-121 с оглед появата на нови технологии и зачестили опити за посегателство;
 • Актуализиране на нормативната база с оглед повишената битова престъпност.
 • В крайна сметка беше направен извода, че е дошло времето за изработване на изцяло нов закон за частната охранителна дейност, който да регламентира: нови видове услуги; облекчаване на адмистративната тежест; електронни услуги за обмен на документи; лицензиране на охранителите; охрана на критичната инфраструктура; лицензиране на инсталаторската дейност; лицензиране на консултанската дейност и регламентиране на обучението.

Презентацията на Атанас Симеонов стана основа на оживена дискусия, в която участниците, взели думата, поставиха някои съвсем конкретни въпроси: защо на фирмите се изискват документи от МВР за МВР, необходим ли е договор и за „пазач на градина“, дали документът от следствието при назначаване на охранител не нарушава някои граждански права, за цената на психопрегледите, по документацията на обектите – доколко трябва да съответстват предварителните графици на фактическото състояние и кой трябва да понася глобите при несъответствие.

Председателят на УС на НАФТСО Петко Ангелов обобщи направените изказвания и увери, че ръководството на асоциацията ще предприеме стъпки за тяхното придвижване и решаване.

Print Friendly, PDF & Email